CodeFest 2012. Трескин М. — Разработка Web-приложений на Comet-сервере Nitrogen

42,651 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
42,651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39,044
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CodeFest 2012. Трескин М. — Разработка Web-приложений на Comet-сервере Nitrogen

 1. 1. Erlang è Web. Nitrogen Ìàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin 31 ìàðòà, 2012Ìàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 2. 2. Erlang è Web. NitrogenÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 3. 3. Ðàçâèòèå Web 1 (1995-2000) Apache + HTML 2 (ñ 2000) + PHP, CGI 3 (ñ 2005) + AJAX 4 (ñåé÷àñ) Áîëüøå èíòåðàêòèâà è äèíàìèêè!Ìàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 4. 4. ÁûëîÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 5. 5. ÑòàëîÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 6. 6. ×òî äåëàòü?Ìàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 7. 7. ×òî äåëàòü? PHP, Ruby, Python etc. Node.js Erlang/OTPÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 8. 8. SMP Symmetric Multiprocessing Îáû÷íûå ÿçûêè NO WAY Node.js Íå, íå ñëûøàë Erlang Ëó÷øå âñåõÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 9. 9. CPU Îáû÷íûå ÿçûêè Ìíîãî Node.js Íîðìàëüíî Erlang Ìåíüøå âñåõÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 10. 10. Memory Îáû÷íûå ÿçûêè Äîõðåíà Node.js Íîðìàëüíî Erlang Ìåíüøå âñåõÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 11. 11. Îòëàäêà Îáû÷íûå ÿçûêè Ñîéä¼ò Node.js ÎËÎËÎ Erlang Ëó÷øå âñåõÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 12. 12. ßçûê Îáû÷íûå ÿçûêè Ïðèâû÷íî Node.js Çíàêîìî (wtfjs.com) Erlang ÏðîñòîÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 13. 13. Erlang Íåò shared memory 1 ñîåäèíåíèå 1 ïðîöåññ Fast GC True Real Hardcore Oldschool SMPÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 14. 14. Erlang Îáðàáîòêè îøèáîê Êëàñòåðèçàöèÿ Ãîðÿ÷àÿ çàìåíà êîäàÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 15. 15. Nitrogen Ïîääåðæèâàåò Mochiweb, Yaws, Webmachine, Inets Event-Driven Development ˼ãêèå èçìåíåíèÿ Øàáëîíû JQuery-friendlyÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 16. 16. Ðåñóðñû http://nitrogenproject.com http://erlang-russian.org http://erlang.org erlang-programming, erlang-russian íà ãóãëîãðóïïàõ http://github.com/Zert/ codefest-2012-web-erlangÌàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen
 17. 17. Âîïðîñû? Erlang è Web. Nitrogen Ìàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin 31 ìàðòà, 2012Ìàêñèì Òðåñêèí mtreskin@metachord.com @mtreskin Erlang è Web. Nitrogen

×