Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

203.6

669 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

203.6

 1. 1. จินตนาการรัก ^^ By Group 9 2/3
 2. 2. สมาชิกในกลุ่ม <ul><li>ด . ช . ภคินทร์ วงศ์ข้าหลวง ม . 2/3 เลขที่ 38 ( หัวหน้ากลุ่ม ) </li></ul><ul><li>ด . ช . คณนาถ ญาณสุคนธ์ ม . 2/3 เลขที่ 4 </li></ul><ul><li>ด . ช . ธีรวร อภิชนาพงษ์ ม . 2/3 เลขที่ 27 </li></ul><ul><li>ด . ช . ภาณุมาศ ตันดุลยกุล ม . 2/3 เลขที่ 40 </li></ul><ul><li>ด . ช . รวิชญ์ กิจพันธ์ศิริกุล ม . 2/3 เลขที่ 46 </li></ul><ul><li>ด . ช . อชิร กิจคาม ม . 2/3 เลขที่ 54 </li></ul>
 3. 3. ภาพที่ 1 อยากมีแฟน
 4. 4. ภาพที่ 2 ปิ๊งกัน
 5. 5. ภาพที่ 3 จีบกัน
 6. 6. ภาพที่ 4 พยายามหาโอกาสอยู่ด้วยกันสองต่อสอง
 7. 7. ภาพที่ 5 ตกลงกันว่าจะแต่งงานก่อนแล้วค่อยมีความสัมพันธ์กัน
 8. 8. ภาพที่ 6 เรียนหนังสือแบบไม่ต้องเครียดเพราะไม่ต้องทุกข์ร้อนใจเรื่องท้องในวัยเรียน
 9. 9. ภาพที่ 7 เรียนจบหางานทำหาเงินเพื่อใช้ในอนาคต
 10. 10. ภาพที่ 8 แต่งงานกัน
 11. 11. ภาพที่ 9 ท้องแต่เรียนจบแล้วและมีเงินใช้ในการดำเนินชีวิต
 12. 12. ภาพที่ 10 ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
 13. 13. THE END

×