Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hà...
CUÖËN SAÁCH NAÂY ÀÛÚÅC XUÊËT BAÃN THEO HÚÅP ÀÖÌNG CHUYÏÍN GIAO BAÃN QUYÏÌN ÀÖÅC QUYÏÌNXUÊËT BAÃN VAÂ PHAÁT HAÂNH ÊËN BAÃN...
GOOD LUCK - BÑ MÊÅT CUÃA MAY MÙÆNCopyright © 2005 First News - Tri Viet Publishing Co., Ltd.Cöng ty First News - Trñ Viïåt...
Alex Rovira    Fernando Trñas de BesBñ quyïët taåo nïn may mùæn trongcöng viïåc, tònh yïu vaâ cuöåc söëng      Töí...
GOOD LUCKBÑ MÊÅT CUÃA MAY MÙÆNThe International Best-Seller That Has     Swept the WorldCuöën saách laâm bûâng saáng ...
Good Luck  Good Luck - Bñ Mêåt cuãa May Mùæn - laâ cuöën saách nöíitiïëng vaâ àöåc àaáo nhêët àûúåc Nhaâ Xuêët Baãn Joss...
Bñ mêåt cuãa May Mùænthaái àöå, haânh vi con ngûúâi cuäng nhû ûúác mong, niïìm tincuãa hoå àöëi vúái sûå may mùæn, thaânh ...
Good Luckcûáu thõ trûúâng, tû vêën cho caác têåp àoaân àa quöëc giakhöíng löì. Alex Rovira laâ taác giaã cuöën The Inner C...
Bñ mêåt cuãa May MùænQuöëc, Hy Laåp, Estonia, Litva, Galician, Thöí Nhô Kyâ,Serbia, Slovakia, Trung Quöëc, Àaâi Loan, Höìn...
May mùæntrong cuöåc söëng khöng tònh cúâ  maâ àïën, May mùæn   laâ dochñnh chuáng ta  taåo ra.
1Cuöå c gùå p gúä kyâ laå sau bao nùm  thaá n g
Bñ mêåt cuãa May MùænÀ    oá laâ möåt buöíi chiïìu muâa xuên àeåp trúâitaåi cöng viïn trung têm. Khi êëy, Max – möåtngû...
Good Luckrêët treã trung. Tiïëng cûúâi thú ngêy cuãa nhûängàûáa treã àang àuâa nghõch gêìn àoá laâm cho öngnhû muöën quay ...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Anh laâ Max phaãi khöng? – Öng giaâ lïn tiïënghoãi.  - Coân anh coá phaãi laâ Jim khöng? – Max n...
Good Luckcêåu... tûâ caách àêy nùm mûúi nùm vêîn khöngthay àöíi chuát naâo. Töi vêîn nhúá cêåu, duâ ngêìn êëythúâi gian àa...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Thò ra chuyïån laâ nhû vêåy. Töi cûá luön thùæcmùæc khöng biïët chuyïån gò àaä xaãy àïën vúái cêå...
Good Lucktêët caã nhûäng chuyïån naây. Coân Max thò vêîn imlùång. Öng khöng biïët phaãi noái gò àïí chia seã vúáingûúâi ba...
Bñ mêåt cuãa May Mùæntöi cuäng boã töi maâ ài. Töi laâm hïët viïåc naây àïënviïåc khaác nhûng chùèng viïåc naâo àûúåc lêu ...
Good Luckcuäng biïët töi khöng coá àuã tiïìn àïí ài hoåc. Mûúâituöíi, töi àaä bùæt àêìu phaãi ài laâm kiïëm tiïìn phuågiuá...
Bñ mêåt cuãa May Mùænviïåc hêìu nhû khöng nghó, ngaây cuäng nhû àïmlêîn cuöëi tuêìn vaâ ngaây nghó. Nùm àêìu tiïn cöngviïå...
Good Luck20 nhaâ maáy cuãa mònh trïn khùæp thïë giúái. Vaâ töicuäng giuáp àúä vaâ chia seã vúái rêët nhiïìu ngûúâi coânkho...
Bñ mêåt cuãa May Mùænnaâo caã, nhûng töi àaä àûúåc thûâa hûúãng möåtàiïìu coân quyá giaá hún tûâ öng nöåi cuãa mònh. Cêåuc...
Good Luckgiaâ àïën nöîi khöng coân cêìn nghe möåt cêuchuyïån hûäu ñch nûäa. Ngûúâi ta thûúâng noái:“Coân nûúác - coân taát...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn  Max trêìm ngêm möåt höìi lêu röìi múái cêët tiïëngtraã lúâi:  - Gia àònh cêåu àaä may mùæn khi b...
Good Luck - Cêåu coá muöën nghe cêu chuyïån àoá khöng?  Jim lûúäng lûå. Nhûng röìi öng chêåc lûúäi àöìngyá. Dêîu sao th...
2Huyïì n thoaå iCêy Böë n Laá thêì n kyâ
BÑ MÊÅT ÀÊÌU TIÏNHaäy taåo ra nhûäng may mùæn cho mònh  Sûå may mùæn do tònh cúââ  maâ àïën khöng thïí keáo  daâi búãi...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn  Thûã thaách cuãa  phuâ thuãy MerlinN     gaây xûãa ngaây xûa, úã möåt vûúng quöëc xaxöi coá ...
Good Lucktêët caã caác hiïåp sô trong vûúng quöëc. Möåt söë khaácàïì nghõ töí chûác cuöåc truy luâng kho baáu hay àisùn th...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn  - Cêy böën laá úã àêu? Ta thïì seä mang vïì...  Möåt lêìn nûäa Merlin laåi hïët sûác vêët vaã múá...
Good Luck  Caác hiïåp sô lêìn lûúåt leo lïn ngûåa ra vïì. Cuöëicuâng chó coân laåi hai hiïåp sô maâ thöi. - Thïë naâo? –...
BÑ MÊÅT THÛÁ 2  Biïët theo àuöíi may mùæn Ai cuäng mong muöën     coá àûúåc   may mùæn vaâ    thaânh cöng  ...
Good Luck   Thêìn Gnome -Hoaâng tûã cuãa loâng àêëtH     aânh trònh túái àûúåc khu rûâng Mï Hoùåcquaã laâ möåt chùån...
Bñ mêåt cuãa May Mùænúã nhûäng núi hoå nùçm nghó hay cho ngûåa dûângchên uöëng nûúác. Hoå cuäng khöng biïët ngûúâi kiaàang...
Good Luck  “Cêy Böën Laá thêìn kyâ dô nhiïn moåc lïn tûâ loângàêët. Vaâ ai laâ ngûúâi biïët roä tûâng têëc àêët trong khu...
Bñ mêåt cuãa May Mùænkhu rûâng naây thò chùæc hùèn laâ öng àaä nhòn thêëyrïî cuãa noá röìi. Haäy noái cho ta biïët noá úã ...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn  - Ngûúi àang noái gò thïë? Ta chùèng biïët Sidcuäng nhû caái gaä ngöëc naâo àaä noái cho mi caáiài...
Good Luck Trong khi àoá vaâo buöíi saáng thûá ba, Sid -hiïåp sô aáo trùæng - cuäng coá cuâng suy nghô nhûNott. Chaâng cuä...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn Sid chûa kõp noái hïët cêu thò àaä thêëy mùåt thêìnGnome àoã ûãng lïn nhû traái caâ chua. Öng thúãp...
Good Luck  - Xin ngaâi àûâng tûác giêån! Coá phaãi laâ ngaâi noáirùçng chûa tûâng coá möåt cêy böën laá naâo moåctrong kh...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn  Thêìn Gnome àaä gêìn nhû khuêët daång tronghang àaá ngêìm. Baân tay öng àang chuêín bõ sêåpcaái c...
Good Luck  Thêåt nhanh choáng, Sid tòm àûúåc möåt núiyïn tônh vaâ caách biïåt trong khu rûâng. “Àêy coáveã laâ möåt núi t...
Bñ mêåt cuãa May Mùæntaåo ra möåt àiïìu khaác biïåt, vaâ àoá chñnh laâ bûúácài àêìu tiïn àïí dêîn àïën thaânh cöng.  Sid ...
BÑ MÊÅT THÛÁ 3     Daám thay àöíi  àïí taåo àiïìu kiïån töët húnNïëu bêy giúâ baån khöngmay mùæn thò rêët coá thïíla...
Good Luck     Baâ chuáa höìB   uöíi saáng thûá tû khu rûâng chúåt laånh leäohún moåi ngaây. Tiïëng hoát cuãa caác lo...
Bñ mêåt cuãa May Mùæncho lùæm. Nhûäng lúâi thêìn Gnome àaä noái vêîn coânaám aãnh anh. Tuy nhiïn, Nott nghô rùçng coá leät...
Good Lucktaåo thaânh búãi möåt laân nûúác trong vùæt maâ ta coáthïí nhòn xuyïn thêëu qua àûúåc. Nott àaä tûângnghe noái vï...
Bñ mêåt cuãa May Mùænrûâng naây, haäy noái cho ta biïët: Cêy böën laá seämoåc úã àêu trong mêëy ngaây túái?  Baâ chuáa h...
Good Luck  Nott hêìu nhû chùèng theâm àïí yá gò túái caãnhtûúång kyâ diïåu maâ anh vûâa chûáng kiïën. Anhcaãm thêëy mïåt...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn Cuäng vaâo ngaây höm àoá, Sid thûác dêåy trïîhún möåt chuát so vúái ngaây thûúâng. Vúái thanhkiïëm ...
Bñ mêåt cuãa May Mùænnaây, chó vaâi phuát sau khi Nott chaán naãn boã ài.Sid xuöëng ngûåa chêåm raäi tiïën laåi gêìn höì. ...
Good Luckböëi röëi trûúác vêën àïì maâ mònh vûâa gêy ra cho Baâchuáa höì. Sid cêìn nûúác cho maãnh àêët cuãa mònh,nhûng nï...
Bñ mêåt cuãa May Mùænàïí chuáng coá thïí ca haát vaâo ban àïm. Thïë nïnban ngaây ta àêu coá àûúåc nguã, coân ban àïm thòti...
Good Lucknhûäng böng hoa ly cuãa mònh nûäa. Baâ cuäng coáthïí nguã bêët cûá khi naâo baâ muöën.  Baâ chuáa höì húi bêët n...
Bñ mêåt cuãa May Mùænnûúác len loãi uâa theo àïën àoá, vaâ laâm àêët mïìmhún. Chaâng tiïëp tuåc cöng viïåc taåo doâng nûúá...
Good Luckchuáa höì thò chaâng laåi tòm àûúåc caách giaãi quyïëtàûúåc viïåc cuãa chñnh mònh.  Kyâ laå thay, bêy giúâ Sid ...
Bñ mêåt cuãa May Mùænngaây mai. Trûúác hïët nhû vêåy àaä. Vaâ chaângbùçng loâng vúái nhûäng gò mònh àaä laâm.  Sid cöë vö...
BÑ MÊÅT THÛÁ 4 Biïët chia seã, giuáp àúä ngûúâi khaác Tòm kiïëm nhûäng àiïìu kiïån taåo nïn sûå may mùæn khöng coá nghôa...
Good Luck    Sequoia –    Nûä hoaâng  cuãa caác loaâi cêyS   aáng höm sau, Nott - hiïåp sô aáo àen, thûácdêåy tro...
Bñ mêåt cuãa May Mùænnghô boã cuöåc bùæt àêìu nhen nhuám trong àêìuNott. Tuy nhiïn cuöåc haânh trònh àïën khu rûângMï Hoùå...
- Thûa Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêy. Baâcoá thïí noái chuyïån vúái ta khöng? Khöng coá tiïëng traã lúâi naâo c...
Bñ mêåt cuãa May Mùæntiïn trong khu rûâng naây. Baâ biïët moåi thûá diïînra úã àêy vò baâ thûúâng xuyïn vêîn noái chuyïån ...
Good Luck  - Àuáng nhû vêåy, chûa tûâng coá möåt cêy böën laánaâo moåc trong khu rûâng Mï Hoùåc, àùåc biïåt laåi laâmöåt ...
Bñ mêåt cuãa May Mùænhy voång hún bao giúâ hïët. Chaâng nghô vïì nhûängàiïìu mònh àaä àaåt àûúåc: àêët múái vúái thêåt nhi...
Good Luckcêy àaáng kñnh. Nïëu Ngûúâi khöng quaá mïåt thòcon xin hoãi Ngûúâi àöi àiïìu aå. Coân nïëu Ngûúâikhöng muöën noái...
Bñ mêåt cuãa May Mùænlúâi cho cêu hoãi cuãa ngûúi. Giúâ thò taåm biïåt. Haäybaão troång nheá, chaâng trai.  Nhûng Sid khö...
Good Luck  Thïë laâ hiïåp sô aáo trùæng phi ngûåa thùèng àïënmaãnh àêët nhoã tûúi töët vaâ sùén nûúác cuãa mònh.Luác naây...
Bñ mêåt cuãa May Mùænkhöng ngúi nghó cûá nhû thïí àiïìu coá yá nghôanhêët trïn àúâi bêy giúâ vúái chaâng laâ tóa cêy vêåy....
BÑ MÊÅT THÛÁ 5Àûâng trò hoaän - Haäy haânh àöång ngay Nïëu baån TRÒ HOAÄN viïåc taåo ra nhûäng àiïìu kiïån múái thò may m...
Good Luck   Ston – Meå cuãa    caác loaåi àaáV   aâo buöíi saáng thûá saáu, Nott vêîn buöìn baälang thang trong kh...
Bñ mêåt cuãa May Mùæncoá bõ cûúâi vaâo muäi thò dêîu sao hai cuäng coân àúähún möåt.  Àoá laâ ngaây chaán chûúâng nhêët ...
Caã ngaây höm àoá, anh lang thang khùæp khurûâng vúái nhûäng suy nghô bi quan nhû thïë. Vòanh cuäng chùèng coân biïët laâm...
Bñ mêåt cuãa May Mùæn  Khi Nott leo àûúåc lïn àónh nuái thò anh thêëythêìn Ston àang noái chuyïån vúái möåt con chimmûúâ...
Good Luckàûúåc úã àêy caã. Cêy böën laá khöng thïí moåc àûúåcúã núi naâo coá àaá. Chùèng coân gò àïí noái, Nott chêåm cha...
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Bi mat-cua-may-man
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bi mat-cua-may-man

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Bi mat-cua-may-man

 1. 1. Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bảntiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHHSamsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳhình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 2. 2. CUÖËN SAÁCH NAÂY ÀÛÚÅC XUÊËT BAÃN THEO HÚÅP ÀÖÌNG CHUYÏÍN GIAO BAÃN QUYÏÌN ÀÖÅC QUYÏÌNXUÊËT BAÃN VAÂ PHAÁT HAÂNH ÊËN BAÃN TIÏËNG VIÏÅT GIÛÄANXB JOSSEY-BASS, TÊÅP ÀOAÂN WILEY, TÊY BAN NHA VAÂ CÖNG TY FIRST NEWS - TRÑ VIÏÅT, VIÏÅT NAM.
 3. 3. GOOD LUCK - BÑ MÊÅT CUÃA MAY MÙÆNCopyright © 2005 First News - Tri Viet Publishing Co., Ltd.Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaáthaânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïíngiao baãn quyïìn vúái taác giaã vaâ Nhaâ Xuêët Baãn JOSSEY BASS, Têåpàoaân xuêët baãn WILEY, Têy Ban Nha thaáng 3 nùm 2005.Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãaFirst News vaâ Têåp àoaân Wiley àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåmLuêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöngûúác Baão Höå Súã Hûäu Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne.FIRST NEWS - TRI VIET PUBLISHING CO., LTD.11HNguyïîn Thõ Minh Khai Str. - Ho Chi Minh City, Viet NamTel: 84-822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860Fax: 84-822 4560; Email: firstnews@hcmc.netnam.vn 2
 4. 4. Alex Rovira Fernando Trñas de BesBñ quyïët taåo nïn may mùæn trongcöng viïåc, tònh yïu vaâ cuöåc söëng Töíng húåp vaâ biïn dõch: NGUYÏÎN VÙN PHÛÚÁC - KHAÁNH THUÃY TÊM HÙÇNG - THAÃO NGUYÏN FIRST NEWSNHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH 2005
 5. 5. GOOD LUCKBÑ MÊÅT CUÃA MAY MÙÆNThe International Best-Seller That Has Swept the WorldCuöën saách laâm bûâng saáng caã thïë giúái!● Cuöën saách sau 6 thaáng phaát haânh àaä baán àûúåctrïn 2.500.000 baãn trïn toaân thïë giúái.● Àûúåc bònh choån laâ cuöën saách baán chaåynhêët taåi chêu Êu, Nhêåt Baãn, Brazil, Têy BanNha, Haân Quöëc, Myä, Àaâi Loan...● Àûúåc choån laâ JAPAN BOOK OF THE YEAR2004 (cuöën saách hay nhêët trong nùm 2004 taåiNhêåt Baãn), nhêån giaãi thûúãng 2004 ShinpuAward - laâ giaãi thûúãng uy tñn vaâ cao quyá nhêëtdo caác têåp àoaân xuêët baãn vaâ phaát haânh saáchNhêåt Baãn trao tùång.● Viïåt Nam laâ quöëc gia thûá 68 trïn thïë giúáimua baãn quyïìn Good Luck. “Thêåt laâ tuyïåt vúâi! Töi chùæc chùæn cuöën saách seä àivaâo lõch sûã nhû möåt cêu chuyïån kinh àiïín. Cuöënsaách hêëp dêîn ngûúâi àoåc úã moåi lûáa tuöíi - tûâ treã emcho àïën ngûúâi lúán - giöëng nhû cêu chuyïån HoaângTûã Beá cuãa Antoine de Saint Exupeáry.” - Philip Kotler (Chuyïn gia Marketing) 5
 6. 6. Good Luck Good Luck - Bñ Mêåt cuãa May Mùæn - laâ cuöën saách nöíitiïëng vaâ àöåc àaáo nhêët àûúåc Nhaâ Xuêët Baãn Jossey-Bass xuêëtbaãn ngaây 1/9/2004. Theo caác cöng ty baãn quyïìn chêu Êu,Good Luck laâ cuöën saách àêìu tiïn trong lõch sûã hiïån àaåi baánàûúåc baãn quyïìn dõch ra 15 ngön ngûä trïn thïë giúái trûúác khiàûúåc xuêët baãn úã bêët kyâ quöëc gia naâo (chó qua truyïìn miïångvaâ qua Internet). Cuöën saách àûúåc xuêët baãn àêìu tiïn úã TêyBan Nha vaâo thaáng 2/2004. Chó trong voâng hai tuêìn,Good Luck àaä vûúåt lïn dêîn àêìu danh saách nhûäng cuöënsaách baán chaåy nhêët úã Têy Ban Nha, Nhêåt Baãn, Brazil, Myä,Haân Quöëc, Àaâi Loan vaâ àang lan toãa nhanh choáng sangcaác quöëc gia, chêu luåc khaác nhûäng thaáng àêìu nùm 2005. Cêu chuyïån trong Bñ Mêåt cuãa May Mùæn hêëp dêînnhû cêu chuyïån thêìn thoaåi vúái nhûäng chên lyá thûåc tïëvaâ vônh hùçng cuãa cuöåc söëng, mang laåi cho ngûúâi àoåcniïìm tin, hy voång, nhûäng traãi nghiïåm quyá baáu, àöìngthúâi lyá giaãi taåi sao möåt söë ngûúâi luön gùåp àûúåc maymùæn trong khi nhûäng ngûúâi khaác laåi khöng gùåp. Cuöënsaách àaä mang àïën cho àöåc giaã möåt caái nhòn thuá võ vaâsêu sùæc vïì thay àöíi nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët àïí taåora vaâ duy trò sûå may mùæn trong cuöåc àúâi chuáng ta.Àöåc giaã khùæp moåi núi àaä chuá têm thûúãng thûác,chuyïìn tay cho beâ baån vaâ möîi ngûúâi àïìu mua nhiïìubaãn àïí tùång cho gia àònh, ngûúâi thên, àöìng nghiïåpnhû nhûäng moán quaâ àùåc biïåt cuãa sûå may mùæn. Good Luck laâ möåt cêu chuyïån laå thûúâng hûúáng àöåc giaãàïën möåt baâi hoåc vö cuâng giaá trõ vïì cuöåc söëng: Sûå may mùænkhöng xuêët hiïån ngêîu nhiïn trong haânh trònh cuöåc söëngchuáng ta; chñnh chuáng ta phaãi tòm vaâ taåo ra nhûäng àiïìukiïån àïí may mùæn tòm àïën vúái mònh. Dûúái ngoâi buát cuãa AlexRovira vaâ Fernando Trñas de Bes - hai nhaâ tû vêën têm lyá vaâtiïëp thõ haâng àêìu thïë giúái àaä coá cöng trònh nghiïn cûáu vïì 6
 7. 7. Bñ mêåt cuãa May Mùænthaái àöå, haânh vi con ngûúâi cuäng nhû ûúác mong, niïìm tincuãa hoå àöëi vúái sûå may mùæn, thaânh cöng trong cuöåc söëng.Cêu chuyïån giaãn dõ naây coá thïí àûúåc aáp duång rêët röång raäicho têët caã moåi ngûúâi vaâ coá khaã nùng khñch lïå möåt caách àöåcàaáo. Bñ Mêåt cuãa May Mùæn kïí vïì möåt cêu chuyïån àêìy caãmàöång giûäa hai öng giaâ, Max vaâ Jim, khi hoå tònh cúâ gùåp nhauúã cöng viïn trung têm sau 50 nùm xa caách. Trong khi Maxàaåt àûúåc nhûäng thaânh cöng vaâ haånh phuác traân àêìy trongcuöåc àúâi tûâ sûå khúãi àêìu vö cuâng khoá khùn, tûâ hai baân taytrùæng, thò Jim laåi khöng thïí laâm àûúåc àiïìu àoá, luác khúãi àêìuöng àaä àûúåc cuöåc söëng ûu àaäi rêët nhiïìu. Bñ quyïët thaânhcöng vaâ may mùæn cuãa Max nùçm úã cêu chuyïån kyâ diïåu maângûúâi öng àaä kïí laåi cho Max tûâ nhiïìu nùm trûúác. Cêuchuyïån àoá thêåt kyâ bñ vaâ coá sùæc thaái gúåi nhúá àïën nhûäng nhaâgiaã kim, hiïìn triïët xa xûa, chó ra bñ mêåt, caách nùæm bùæt caác cúhöåi vaâ gùåt haái may mùæn, thaânh cöng. Trong àoaån kïët àêìybêët ngúâ, Good Luck taåo ra möåt chu trònh kheáp kñn, mang laåisûå khñch lïå, nhûäng hûúáng dêîn caách thûåc hiïån vaâ thêåt troånveån vúái möåt cêu chuyïån àêìy cuöën huát. Àêy thûåc sûå laâ möåtmoán quaâ àùåc biïåt, thuá võ vaâ àêìy caãm hûáng maâ Alex Roviravaâ Fernando Trñas de Bes àaä mang àïën cho chuáng ta. VÏÌ CAÁC TAÁC GIAÃã Taác giaã Alex Rovira vaâ Fernando Trñas de Bes laâ hai ngûúâi baån thên, vúái tñnh caách àùåc biïåt, tû duy söëng saáng taåo, tñch cûåc, luön say mï thñchAlex Rovira Fernando Trñas de Bes thûã thaách vúái nhûäng yá tûúãng múái. Hoå cuâng àöìng saáng lêåp cöng ty Salvetti & Llombart, vúái 40 cöång sûå haâng àêìu úã Barcelona, Têy Ban Nha - chuyïn nghiïn 7
 8. 8. Good Luckcûáu thõ trûúâng, tû vêën cho caác têåp àoaân àa quöëc giakhöíng löì. Alex Rovira laâ taác giaã cuöën The Inner Compassvaâ Fernando Trñas de Bes laâ àöìng taác giaã cuöën LateralMarketing vúái chuyïn gia tiïëp thõ haâng àêìu thïë giúái -Tiïën sô Philip Kotler. Duâ chó ñt ngûúâi nhûng cöng ty àaä rêët nöíi tiïëng vúáihaâng trùm dûå aán nghiïn cûáu thõ trûúâng cho caác têåp àoaânlúán nhû The Orange Group, Jazztel, Vodafone, Nestleá,Dannon, Hewlett-Packard, Mercedes-Benz, CreditSuisse, Winterthur, Sony Corporation, Pepsi, Fritto-Lay,Moet Chandon, Bongrain, McKinsey&Co., AT Kearney... Qua caác thaânh cöng cuãa mònh, Alex Rovira vaâFernando Trñas de Bes àaä cuâng viïët Good Luck àïí chia seãvúái moåi ngûúâi. Cuöën saách àaä taåo nïn möåt laân soáng tûduy múái trong viïåc tòm kiïëm may mùæn, haånh phuác vaâthaânh cöng trong cuöåc söëng. Hoå àaä nhêån haâng trùmngaân thû cuãa àöåc giaã trïn khùæp thïë giúái gûãi vïì hoannghïnh vaâ caãm ún yá tûúãng àöåc àaáo tûâ cuöën saách nhoãnaây. Phaãi noái laâ Good Luck laâ cuöën saách àöåc àaáo, seä coânàûúåc nhùæc àïën vaâ lan truyïìn ài khùæp thïë giúái. Cuöën saáchkhöng chó giuáp ñch cho cuöåc söëng con ngûúâi maâ rêëtnhiïìu cöng ty trïn thïë giúái àaä ûáng duång nhûäng yá tûúãngcuãa Good Luck àïí àaåt àûúåc thaânh cöng trong cöng viïåc.Trong 365 ngaây, Good Luck àaä àûúåc xuêëtbaãn bùçng 35 ngön ngûä úã trïn 68 quöëc gia! Nhûäng quöëc gia àaä mua baãn quyïìn Good Luck göìmcaác nûúác noái tiïëng Têy Ban Nha, Anh, Phaáp, Àûác, BöìÀaâo Nha vaâ caác nûúác Canada, YÁ, Nhêåt Baãn, Thuåy Àiïín,Brazil, Haâ Lan, Thaái Lan, Na Uy, Àan Maåch, Phêìn Lan,Hungary, Nga, Latvia, Iceland, Ba Lan, Indonesia, Haân 8
 9. 9. Bñ mêåt cuãa May MùænQuöëc, Hy Laåp, Estonia, Litva, Galician, Thöí Nhô Kyâ,Serbia, Slovakia, Trung Quöëc, Àaâi Loan, Höìng Köng,Bulgaria, Slovenia, Viïåt Nam (3/2005). Nhûäng quöëc gia àang thûúng lûúång chuyïín giao baãnquyïìn göìm Croatia, Romania, Israel, xûá Basque, cöångàöìng caác nûúác noái tiïëng AÃÃ Rêåp vaâ möåt söë nûúác khaác.Lûúång phaát haânh Good Luck úã möåt söë nûúác: Nhêåt Baãn: hún 1.250.000 baãn baán hïët trong 5 thaáng Têy Ban Nha: hún 300.000 baãn trong 5 thaáng Àaâi Loan: hún 90.000 baãn (chûa àêìy 3 thaáng) Haân Quöëc: hún 23.000 baãn (trong 2 thaáng) Ba Lan: hún 9.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn) Àûác: hún 27.000 baãn àaä baán hïët Brazil: hún 30.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn) Trung Quöëc: hún 150.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn) Viïåt Nam: 5.000 baãn (àúåt in àêìu tiïn - First News) 20.000 baãn (dûå kiïën trong nùm 2005) First News trên troång giúái thiïåu àïën baån àoåc ViïåtNam cuöën saách kyâ diïåu naây. Noá khöng chó kyâ diïåu vúáicaác baån maâ ngay caã vúái chuáng töi - nhûäng ngûúâi thûåchiïån cuöën saách naây. Ngay sau khi thûúng lûúång àûúåcbaãn quyïìn, moåi ngûúâi trong First News àaä chuyïìn taynhau baãn dõch. Thûåc sûå cuöën saách àaä truyïìn cho chuángtöi möåt niïìm caãm hûáng rêët àùåc biïåt - moåi ngûúâi àaä thaothûác biïn têåp vaâ thiïët kïë sao cho thêåt àeåp vaâ mong saocuöën saách tuyïåt vúâi naây súám àïën tay caác baån. Chênthaânh chuác caác baån seä tòm àûúåc may mùæn trong cuöåcsöëng cuãa mònh. - First News 2005 9
 10. 10. May mùæntrong cuöåc söëng khöng tònh cúâ maâ àïën, May mùæn laâ dochñnh chuáng ta taåo ra.
 11. 11. 1Cuöå c gùå p gúä kyâ laå sau bao nùm thaá n g
 12. 12. Bñ mêåt cuãa May MùænÀ oá laâ möåt buöíi chiïìu muâa xuên àeåp trúâitaåi cöng viïn trung têm. Khi êëy, Max – möåtngûúâi nöíi tiïëng àûúåc hêìu hïët moåi ngûúâi trongvuâng biïët àïën nhû möåt biïíu tûúång thaânh àaåttrong kinh doanh vaâ cuöåc söëng - àang ngöìi trïnchiïëc bùng ghïë daâi, vö tû ngùæm nhòn doângngûúâi taãn böå quanh nhûäng löëi ài rúåp boáng maáttrong cöng viïn. Àöi mùæt saáng vaâ àön hêåu cuãaöng biïíu löå sûå lùæng àoång cuãa möåt ngûúâi traãinghiïåm vaâ aánh lïn caái nhòn cuãa möåt têm höìn 13
 13. 13. Good Luckrêët treã trung. Tiïëng cûúâi thú ngêy cuãa nhûängàûáa treã àang àuâa nghõch gêìn àoá laâm cho öngnhû muöën quay trúã laåi thúâi niïn thiïëu cuãamònh. Öng ngûúác nhòn nhûäng nhaánh cêy àuàûa trong cún gioá thoaãng nheå cuãa buöíi banchiïìu cuâng nhûäng tia nùæng lung linh trïn thaãmcoã xanh mûúåt phuã àêìy nhûäng cêy coã böën laámïìm maåi nhû nhung traãi röång dûúái chên, chûabao giúâ öng thêëy loâng mònh laåi bònh yïn àïënthïë. Möåt buöíi chiïìu àeåp nhû muön thuúã! Àöåt nhiïn, tûâ àêu ài àïën möåt öng giaâ daángveã mïåt moãi ngöìi xuöëng bïn caånh Max. Öng êëylaâ Jim – cuäng khoaãng tuöíi Max – caái tuöíi saáumûúi nhûng laåi coá gûúng mùåt tröng thêåt khùæckhöí búãi nhûäng nùm thaáng daäi dêìu nùæng mûa inàêåm trïn maái toác àaä baåc quaá nûãa, thïë nhûngtrong daáng ài cuãa öng vêîn toaát lïn möåt tû thïëkiïu haänh vaâ àêìy tûå troång. Öng àaä traãi quakhöng biïët bao nhiïu thùng trêìm cuãa cuöåc àúâi,àùåc biïåt ba mûúi nùm gêìn àêy laâ thúâi gian khoákhùn hún bao giúâ hïët. Àaä lêu lùæm röìi öngkhöng biïët thïë naâo laâ muâi võ cuãa niïìm vui,thaânh cöng hay haånh phuác. Khi àûa aánh mùæt nhòn sang phña ngûúâi àöëi diïån,caã hai chúåt thêëy coá àiïìu gò dûúâng nhû quen lùæm,gúåi nïn tûâ rêët xa xùm nhûng cuäng thêåt gêìn guäi. 14
 14. 14. Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Anh laâ Max phaãi khöng? – Öng giaâ lïn tiïënghoãi. - Coân anh coá phaãi laâ Jim khöng? – Max nhònthêåt lêu vaâ hoãi nhoã vúái gioång ngaåc nhiïn khönxiïët. - Öi! Bao nhiïu nùm àaä tröi qua! – Öng laäotïn Jim thöët lïn. - Khöng thïí naâo nhû thïë àûúåc! Thêåt khöngthïí tin nöíi! – Max ngheån lúâi. Hoå àûáng dêåy öm chêìm lêëy nhau. Max vaâ Jim tûâng laâ àöi baån rêët thên tûâ höìi hoåcoân söëng úã khu phöë ngheâo. Ngaây êëy, luác naâongûúâi ta cuäng thêëy hai thùçng beá gêìy nhomquêën quyát àuâa giúän bïn nhau. Chuáng chia chonhau tûâng hoân bi, miïëng baánh vaâ luä treã trongkhu phöë chùèng thïí naâo dïî daâng bùæt naåt àûúåcchuáng vò bêët cûá ai “àuång” túái àûáa naây laâ àûáa kiasöëng chïët xöng ra baão vïå baån hïët mònh. Tuöíithú nhoåc nhùçn, vêët vaã nhûng êëm aáp tònh baångiûäa hai ngûúâi baån nhoã àöåt ngöåt bõ giaán àoaånkhi caã hai vûâa bûúác qua tuöíi thûá mûúâi. - Töi àaä nhêån ra ngay àöi mùæt xanh cuãa cêåu,Jim aå – Max xuác àöång. - Coân töi thò laåi khöng thïí naâo lêìm vaâo àêuàûúåc caái nhòn thùèng thùæn vaâ chên thaânh cuãa 15
 15. 15. Good Luckcêåu... tûâ caách àêy nùm mûúi nùm vêîn khöngthay àöíi chuát naâo. Töi vêîn nhúá cêåu, duâ ngêìn êëythúâi gian àaä qua... – Jim noái gioång run run. Sau khi böìi höìi nhúá laåi vaâ cuâng nhau haânhuyïn nhûäng kyã niïåm thúâi thú êëu àûúåc möåthöìi lêu, Max noái: - Anh baån cuä thên mïën, giúâ cêåu haäy kïí chotöi nghe tònh caãnh cuãa cêåu bêy giúâ ài… Töinhêån thêëy trong mùæt cêåu phaãng phêët möåt nöîibuöìn lúán lùæm. Jim thúã daâi: - Cuöåc àúâi töi laâ möåt chuöîi daâi nhûäng thêëtbaåi liïn tiïëp. - Chuyïån laâ nhû thïë naâo? - Chùæc cêåu coân nhúá caái ngaây maâ gia àònh töidoån ài luác chuáng ta múái lïn mûúâi. Töi àaä ra àivaâ khöng bao giúâ trúã laåi. Chùæc cêåu khöng biïëtlyá do taåi sao phaãi khöng? Luác àoá, möåt ngûúâichuá cuãa cha töi vûâa múái qua àúâi nhûng öng êëylaåi khöng coá con caái gò caã. Thïë laâ cha töi àûúåcthûâa hûúãng toaân böå gia taâi cuãa öng chuá àïí laåi.Cha meå töi khöng muöën àïí moåi ngûúâi biïëtchuyïån nïn àaä phaãi àöíi nhaâ, àöíi xe, àöíi caãhaâng xoám lêîn baån beâ vaâ chuáng ta cuäng mêët liïnlaåc tûâ ngaây àoá. 16
 16. 16. Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Thò ra chuyïån laâ nhû vêåy. Töi cûá luön thùæcmùæc khöng biïët chuyïån gò àaä xaãy àïën vúái cêåu.Chùæc laâ moán tiïìn thûâa kïë àoá lúán lùæm phaãi khöng? - Àoá laâ caã möåt gia taâi khöíng löì. Ngoaâi tiïìnbaåc, gia àònh töi coân àûúåc thûâa hûúãng möåt nhaâmaáy dïåt lúán àang rêët ùn nïn laâm ra. Vúái taâinùng cuãa mònh, cha töi ngaây caâng khuïëchtrûúng nhaâ maáy àoá lïn. Khi cha töi mêët ài, töithay öng quaãn lyá noá. Nhûng thêåt xui xeão. Moåiviïåc cûá ngaây caâng tïå ài cho túái ngaây höm nay. - Thïë chñnh xaác chuyïån gò àaä xaãy ra vúái cêåu naâo? - Trong möåt thúâi gian daâi quaãn lyá cöng ty, töiàaä khöng thûåc hiïån bêët kyâ sûå thay àöíi naâo vò moåiviïåc dûúâng nhû diïîn ra rêët xuöi cheâo maát maái.Nhûng sau àoá caác àöëi thuã caånh tranh xuêët hiïånngaây caâng nhiïìu vaâ thïë laâ lûúång saãn phêím baán racuãa cöng ty töi bùæt àêìu suåt giaãm. Luác àoá saãnphêím cuãa töi vêîn laâ loaåi töët nhêët, nïn töi nghôkhaách haâng seä hiïíu rùçng mùåc duâ haâng cuãa nhûänghaäng khaác reã hún nhûng chêët lûúång thò khöngthïí naâo bùçng cöng ty töi àûúåc. Nhûng khaáchhaâng coá biïët gò vïì caác loaåi vaãi töët hay xêëu àêu. Hoåcûá chuöång loaåi vaãi vûâa reã vûâa húåp thúâi trang hún. Jim ngûâng laåi hñt möåt húi daâi. Thêåt khöng dïîdaâng gò cho öng khi phaãi möåt lêìn nûäa nhúá laåi 17
 17. 17. Good Lucktêët caã nhûäng chuyïån naây. Coân Max thò vêîn imlùång. Öng khöng biïët phaãi noái gò àïí chia seã vúáingûúâi baån thiïëu thúâi trûúác tònh caãnh naây. Jimtiïëp tuåc kïí: - Lúåi nhuêån ài xuöëng trêìm troång nhûng nhaâmaáy vêîn tiïëp tuåc hoaåt àöång. Töi cöë gùæng àúngiaãn hoáa böå maáy hoaåt àöång, thu nhoã quy mölaâm ùn, cùæt giaãm chi phñ àïën töëi àa, thïë nhûngcaâng ngaây doanh thu cuãa cöng ty laåi caâng giaãmsuát. Töi cuäng àaä xem xeát àïën viïåc taåo ra möåt saãnphêím múái nhûng chùèng coá nhaâ àêìu tû naâochõu boã tiïìn vöën ra caã. Töi khöng coá nhiïìu sûålûåa choån luác àoá. Töi àaä nghô àïën viïåc múã möåtdaäy cûãa haâng cuãa riïng mònh vaâ àaä boã cöngnghiïn cûáu vïì viïåc naây mêët gêìn möåt nùm.Nhûng cuöëi cuâng khi töi àaä coá thïí thûåc hiïånàûúåc yá tûúãng naây thò laåi khöng coân àuã tiïìn nûäa.Thïë laâ töi vúä núå. Töi buöåc loâng phaãi baán nhaâmaáy, àêët àai, nhaâ cûãa… têët caã taâi saãn cuãa mònh.Töi àaä coá têët caã, coá nhûäng gò maâ mònh hùçngmong muöën vaâ cuäng àaä mêët têët caã. Quaã laâ maymùæn khöng bao giúâ úã bïn töi. - Thïë sau àoá cêåu àaä laâm gò? – Max hoãi. - Töi khöng coân biïët phaãi laâm gò nûäa. Têët caãnhûäng ngûúâi àaä tûâng saát caánh bïn töi thúâihoaâng kim giúâ àïìu ngoaãnh mùåt laåi. Ngay caã vúå 18
 18. 18. Bñ mêåt cuãa May Mùæntöi cuäng boã töi maâ ài. Töi laâm hïët viïåc naây àïënviïåc khaác nhûng chùèng viïåc naâo àûúåc lêu caã.Cuöåc àúâi töi xuöëng döëc àïën àöå àaä coá luác töibiïët cún àoái laâ nhû thïë naâo. Mûúâi lùm nùmgêìn àêy töi àaä phaãi cöë gùæng hïët sûác àïí coá thïísöëng àûúåc qua ngaây. Töi söëng nhúâ vaâo söë tiïìnmoåi ngûúâi thûúãng cho khi laâm giuáp hoå nhûängcöng viïåc lùåt vùåt. Vaâ coá luác töi àaä phaãi nhêånthûác ùn thûâa tûâ nhûäng ngûúâi haâng xoám töëtbuång. Quaã thêåt cuöåc àúâi àaä khöng mang laåicho töi nhiïìu may mùæn, maâ kïët cuåc laåi bêëthaånh thïë naây àêy. Jim khöng muöën tiïëp tuåc kïí thïm vïì chuyïånmònh nûäa nïn quay sang hoãi Max: - Thïë coân cêåu? Cuöåc söëng cuãa cêåu nhû thïënaâo? Cêåu coá gùåp nhiïìu may mùæn khöng? Max móm cûúâi traã lúâi: - Chùæc cêåu coân nhúá laâ nhaâ töi rêët ngheâo,ngheâo hún caã nhaâ cêåu khi chuáng mònh coânsöëng úã khu phöë àoá. Gia àònh töi mêëy àúâi àïìungheâo khoá, rêët nhiïìu àïm chuáng töi àaä ài nguãvúái caái buång tröëng khöng, àoái cöìn caâo. Cêåuchùæc coân nhúá meå cêåu àaä nhiïìu lêìn seã búát thûácùn cho chuáng töi vò baâ hiïíu laâ cuöåc söëng cuãanhaâ töi khoá khùn nhû thïë naâo. Töi nghô laâ cêåu 19
 19. 19. Good Luckcuäng biïët töi khöng coá àuã tiïìn àïí ài hoåc. Mûúâituöíi, töi àaä bùæt àêìu phaãi ài laâm kiïëm tiïìn phuågiuáp gia àònh, àuáng ngay caái höìi maâ nhaâ cêåubiïën mêët möåt caách bñ êín. Max dûâng laåi, höìi tûúãng möåt luác röìi múái tiïëptuåc noái: - Múái àêìu töi ài rûãa xe. Sau àoá töi kiïëm àûúåcchên xaách haânh lyá úã möåt khaách saån lúán. Röìi töixin àûúåc laâm baão vïå úã möåt khaách saån haångsang khaác. Khi hai mûúi hai tuöíi, möåt cú höåilúán àaä àïën vúái töi. Jim toâ moâ hoãi: - Cú höåi gò thïë? - Töi mua àûúåc möåt cûãa haâng nhoã sùæp àoángcûãa. Töi àaä duâng hïët söë tiïìn mònh daânh duåmàûúåc vaâ chaåy vaåy ài vay khùæp núi múái muaàûúåc noá. Àoá laâ möåt cûãa haâng saãn xuêët tuái da.Töi àaä tûâng nhòn qua hêìu nhû têët caã caác loaåi tuáixaách höìi coân laâm úã caác khaách saån sang troång, vòthïë töi biïët ngûúâi giaâu thñch nhûäng loaåi tuái naâo.Thïë laâ töi chó viïåc laâm laåi nhûäng kiïíu tuái maâ töiàaä xaách khöng biïët bao nhiïu lêìn khi coân laâmöåt thùçng beá khiïng àöì cho khaách. Max say sûa kïí tiïëp: - Luác àêìu töi phaãi vûâa may vûâa baán. Töi laâm 20
 20. 20. Bñ mêåt cuãa May Mùænviïåc hêìu nhû khöng nghó, ngaây cuäng nhû àïmlêîn cuöëi tuêìn vaâ ngaây nghó. Nùm àêìu tiïn cöngviïåc kinh doanh cuãa töi diïîn ra khaá suöng seã, vòthïë töi àêìu tû nhiïìu hún vaâo viïåc saãn xuêët tuáixaách vúái caác nguyïn liïåu da thêåt vaâ àaä ài khùæpnúi àïí tòm hiïíu vïì caách laâm ùn cuãa nhûäng cûãahaâng da khaác. Töi cêìn phaãi hiïíu roä hún bêët cûáai khaác vïì caác loaåi tuái da. Töi àaä hoåc hoãi rêëtnhiïìu khi ài quan saát nhûäng cûãa haâng khaác. Hïîcoá dõp laâ töi laåi hoãi bêët cûá ngûúâi naâo àang duânggioã xaách da vïì nhûäng àiïím hoå thñch cuäng nhûkhöng thñch khi duâng noá. Max böìi höìi nhúá laåi nhûäng ngaây xa xûa. Öngtiïëp tuåc: - Doanh thu cûá thïë tùng dêìn lïn. Trong mûúâinùm liïn tuåc, töi luön taái àêìu tû nhûäng gò mònhàaä coá àûúåc. Töi cuäng luön tòm kiïëm nhûäng cúhöåi múái úã bêët kyâ núi naâo coá thïí. Möîi nùm töiàïìu thay àöíi nhûäng chiïëc tuái baán chaåy nhêët, töiluön chónh sûãa laåi kiïíu daáng àïí laâm cho chuángngaây caâng hêëp dêîn hún. Töi khöng bao giúâ tròhoaän cöng viïåc cuãa höm nay sang ngaây höm sau.Töi luön coá traách nhiïåm vïì têët caã nhûäng viïåcdiïîn ra quanh mònh. Töi coá àûúåc cûãa haâng thûáhai, thûá ba, röìi thûá tû, vaâ cûá thïë… Cho àïën bêygiúâ, töi àaä coá hún 2000 cöng nhên laâm viïåc cho 21
 21. 21. Good Luck20 nhaâ maáy cuãa mònh trïn khùæp thïë giúái. Vaâ töicuäng giuáp àúä vaâ chia seã vúái rêët nhiïìu ngûúâi coânkhoá khùn trong cuöåc söëng. Noái cho cuâng thò moåiviïåc cuäng àêu coá dïî daâng gò. Töi àaä laâm viïåc saymï vúái têët caã têm huyïët àïí coá àûúåc ngaây hömnay vaâ töi tûå haâo vúái nhûäng gò mònh àaä àaåt àûúåc. Jim ngùæt ngang lúâi Max: - Thêëy chûa, cêåu àaä may mùæn hún töi. Àúâichó laâ thïë maâ thöi. Max noái to ngaåc nhiïn: - Cêåu nghô thïë thêåt sao? Coá thêåt cêåu chó àúngiaãn nghô laâ töi àaä quaá may mùæn phaãi khöng? Jim vöåi traã lúâi, gioång ön hoâa: - ÖÌ, töi khöng coá yá laâm cêåu bûåc mònh hay coinheå nhûäng gò cêåu àaåt àûúåc. Nhûng töi khöngnghô sûå thaânh cöng cuãa cêåu chó hoaân toaân laânhúâ vaâo baãn thên cêåu maâ thöi. Söë phêån chómóm cûúâi vúái nhûäng ai may mùæn àûúåc noáchoån. Vaâ noá àaä móm cûúâi vúái cêåu chûá khöngphaãi vúái töi. Àún giaãn chó coá thïë maâ thöi, coáàuáng vêåy khöng? Max im lùång, suy nghô möåt höìi lêu röìi lïntiïëng: - Cêåu nghe naây, töi chùèng hûúãng möåt gia taâi 22
 22. 22. Bñ mêåt cuãa May Mùænnaâo caã, nhûng töi àaä àûúåc thûâa hûúãng möåtàiïìu coân quyá giaá hún tûâ öng nöåi cuãa mònh. Cêåucoá biïët thïë naâo laâ sûå may mùæn tònh cúâ vaâ sûåmay mùæn thêåt sûå hay khöng? - Khöng – Jim traã lúâi nhûng khöng thêåt sûåquan têm lùæm. - Töi àaä hoåc àûúåc àiïìu khaác biïåt giûäa sûå maymùæn tònh cúâ vaâ sûå may mùæn thêåt sûå qua möåtcêu chuyïån kyâ laå maâ ngûúâi öng quaá cöë thûúângkïí cho töi nghe. Rêët nhiïìu lêìn, vaâ caã bêy giúânûäa, töi luön nghô rùçng cêu chuyïån naây àaä laâmthay àöíi caã cuöåc àúâi töi. Noá luön bïn töi trongnhûäng luác sa cú thêët thïë, luác töi súå haäi, hoaâinghi, mêët niïìm tin, thêët voång lêîn khi töi thaânhcöng, haånh phuác. Cuäng nhúâ vaâo cêu chuyïånnaây maâ töi àaä quyïët àõnh duâng hïët söë tiïìn cêåtlûåc daânh duåm suöët saáu nùm àïí mua laåi caái cûãahaâng cuä kyä àoá. Cêu chuyïån cuäng àaä giuáp töithûåc hiïån nhiïìu quyïët àõnh rêët quan troång chocuöåc àúâi mònh. Max kiïn nhêîn noái tiïëp trong khi Jim vêîn lúàaäng nhòn àêu àêu: - Coá leä úã tuöíi saáu mûúi nhû thïë naây thòchùèng coân ai laåi muöën nghe kïí chuyïån cöí tñchnûäa, tuy nhiïn töi nghô chuáng ta khöng quaá 23
 23. 23. Good Luckgiaâ àïën nöîi khöng coân cêìn nghe möåt cêuchuyïån hûäu ñch nûäa. Ngûúâi ta thûúâng noái:“Coân nûúác - coân taát. Coân söëng - coân hy voång”.Nïëu cêåu muöën thò töi seä kïí cho cêåu nghe cêuchuyïån àoá. Jim im lùång khöng traã lúâi. - Cêu chuyïån àùåc biïåt naây àaä giuáp ñch rêëtnhiïìu ngûúâi trong moåi têìng lúáp xaä höåi, ngaânhnghïì, tûâ nhûäng vêån àöång viïn, nghïå sô, túái caãnhûäng nhaâ khoa hoåc hay nhaâ nghiïn cûáu,kinh doanh, sinh viïn, cho moåi ngûúâi úã moåiàöå tuöíi. Nhûäng ngûúâi thêëy àûúåc sûå khaác biïåtgiûäa sûå may mùæn tònh cúâ vaâ sûå may mùæn thêåtsûå àaä àaåt àûúåc nhûäng kïët quaã ngoaâi mong àúåitrong cöng viïåc. Noá cuäng giuáp nhiïìu ngûúâitòm àûúåc ngûúâi maâ hoå hùçng mú ûúác. Töi seä kïícho cêåu nghe cêu chuyïån naây vò noá àaä giuápñch cho chñnh baãn thên töi. Vaâ töi cuäng àaächûáng kiïën sûå hiïåu nghiïåm cuãa noá úã khöngbiïët bao nhiïu ngûúâi. Nghe àïën àêy, Jim khöng thïí naâo coân thúâ úàûúåc nûäa. Öng noái: - Thöi àûúåc röìi, cêåu haäy noái ài: Àiïím khaácbiïåt giûäa sûå may mùæn tònh cúâ vaâ sûå may mùænthêåt sûå laâ gò? 24
 24. 24. Bñ mêåt cuãa May Mùæn Max trêìm ngêm möåt höìi lêu röìi múái cêët tiïëngtraã lúâi: - Gia àònh cêåu àaä may mùæn khi bêët ngúâ àûúåcthûâa hûúãng möåt gia taâi lúán. Nhûng sûå maymùæn àoá laåi khöng tuây thuöåc vaâo chuáng ta, àoá laâlyá do taåi sao noá khöng keáo daâi lêu àûúåc. Ngûúåclaåi sûå may mùæn thêåt sûå laâ do chñnh cêåu taåo ra,noá phuå thuöåc vaâo cêåu. Àoá múái chñnh laâ sûå maymùæn thêåt sûå. Jim nghe thïë, rêët lêëy laâm ngaåc nhiïn: - Coá nghôa laâ cêåu khöng tin vaâo àiïìm may aâ? - Àûúåc röìi, nïëu cêåu muöën thò töi cuäng cöngnhêån rùçng sûå may mùæn “trïn trúâi rúi xuöëng” quaãthêåt laâ coá hiïån hûäu trïn àúâi nhûng rêët ñt khi noáxaãy àïën vúái chuáng ta vaâ nïëu coá thò cuäng chùèngkeáo daâi àûúåc mêëy. Cêåu khöng biïët laâ chñn mûúiphêìn trùm nhûäng ngûúâi tûâng truáng veá söë àaä phaásaãn hay trúã vïì tònh caãnh nhû trûúác àêy trongvoâng chûa àêìy mûúâi nùm kïí tûâ ngaây hoå truáng söësao? Ngûúåc laåi, sûå may mùæn thêåt sûå coá thïí àïënvúái ta nïëu ta thêåt loâng mong noá àïën. Chñnh vòvêåy maâ ta goåi noá laâ sûå may mùæn töët laânh, laâ àiïìumaâ ai trong chuáng ta cuäng àïìu mong ûúác. - Taåi sao noá laåi laâ sûå may mùæn thêåt sûå?Chuáng khaác nhau úã chöî naâo? 25
 25. 25. Good Luck - Cêåu coá muöën nghe cêu chuyïån àoá khöng? Jim lûúäng lûå. Nhûng röìi öng chêåc lûúäi àöìngyá. Dêîu sao thò nghe cêu chuyïån naây öng cuängcoá mêët maát gò àêu. Öng cuäng thêëy vui vui khithêëy ngûúâi baån thúâi niïn thiïëu - àaä nûãa thïë kyãnay múái gùåp laåi - cuãa mònh laåi muöën kïí choöng nghe möåt cêu chuyïån cöí tñch úã vaâo caái tuöíiàaä baåc trùæng maái àêìu. Àaä lêu lùæm röìi múái coángûúâi troâ chuyïån vúái öng nhû thïí öng vêîn coânlaâ möåt cêåu beá vêåy. - Àûúåc röìi, cêåu haäy kïí ài. Töi nghe àêy.
 26. 26. 2Huyïì n thoaå iCêy Böë n Laá thêì n kyâ
 27. 27. BÑ MÊÅT ÀÊÌU TIÏNHaäy taåo ra nhûäng may mùæn cho mònh Sûå may mùæn do tònh cúââ maâ àïën khöng thïí keáo daâi búãi vò baån seä coá khuynh hûúáng yã laåi vaâ tröng chúâ vaâo may mùæn tiïëp theo maâ khöng muöën laâm gò hïët. Sûå may mùæn do chuáng ta tûå taåo ra múái laâ may mùæn thêåt sûå, vaâ noá seä úã vúái chuáng ta lêu daâi.
 28. 28. Bñ mêåt cuãa May Mùæn Thûã thaách cuãa phuâ thuãy MerlinN gaây xûãa ngaây xûa, úã möåt vûúng quöëc xaxöi coá möåt phuâ thuãy tïn laâ Merlin. Öng ta laâ möåtphuâ thuãy bêåc thêìy tñnh tònh nghôa hiïåp vaâ rêët gioãicaác pheáp thuêåt cuâng vúái kiïën thûác uyïn baác nïnrêët àûúåc moåi ngûúâi xa gêìn nïí phuåc, kñnh troång.Möåt höm öng tuå têåp têët caã caác hiïåp sô cuãa vûúngquöëc taåi vûúân hoa trûúác lêu àaâi vaâ noái: - Húäi caác hiïåp sô taâi ba, tûâ lêu röìi caác ngûúâiluön yïu cêìu ta àûa ra möåt thûã thaách àïí caácngûúâi chûáng toã taâi nùng cuãa mònh. Möåt söë àïìnghõ ta nïn töí chûác möåt cuöåc àêëu kiïëm daânh cho 31
 29. 29. Good Lucktêët caã caác hiïåp sô trong vûúng quöëc. Möåt söë khaácàïì nghõ töí chûác cuöåc truy luâng kho baáu hay àisùn thuá dûä. Tuy nhiïn höm nay ta seä àûa ra möåtthûã thaách khaác coân khoá khùn hún nhiïìu. Caác hiïåp sô nghe thïë àïìu rêët haáo hûác. Merlinnoái tiïëp: - Ta nghe noái rùçng coá möåt Cêy Böën Laá thêìn kyâseä moåc trong voâng baãy ngaây túái. Caác hiïåp sô nhòn nhau. Tiïëng thò thêìm tröîilïn khùæp núi. Möåt söë ngûúâi biïët Merlin àangnoái vïì caái gò. Möåt söë khaác thò khöng. Merlin rahiïåu moåi ngûúâi yïn lùång nghe öng noái tiïëp: - Bònh tônh, bònh tônh naâo! Àïí ta giaãi thñch chomoåi ngûúâi roä thïm. Àêy laâ cêy böën laá duy nhêët trïnàúâi rêët quyá maâ nïëu ngûúâi naâo coá àûúåc noá thò seä coáàûúåc möåt moán quaâ àöåc nhêët vö nhõ: àoá laâ sûå maymùæn vônh cûãu. Sûå may mùæn naây khöng giúái haån vïìmùåt khöng gian lêîn thúâi gian. Noá seä mang laåi maymùæn cho ngûúâi naâo súã hûäu noá trong caác trêån chiïën,trong kinh doanh, trong tònh yïu, trong sûånghiïåp… trong têët caã moåi thûá trïn àúâi. Sûå phêën khñch dêng cao trong caác hiïåp sô. Aicuäng muöën mònh seä laâ võ chuã nhên cuãa Cêy Böën Laáthêìn kyâ àoá. Möåt söë ngûúâi thêåm chñ quaá phêën khñchàaä àûáng lïn ruát gûúm hö vang vúái caã quyïët têm: 32
 30. 30. Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Cêy böën laá úã àêu? Ta thïì seä mang vïì... Möåt lêìn nûäa Merlin laåi hïët sûác vêët vaã múáilaâm cho moåi ngûúâi im lùång àïí têåp trung ngheöng noái tiïëp: - Moåi ngûúâi bònh tônh naâo! Ta vêîn chûa noáihïët maâ. Cêy Böën Laá thêìn kyâ àoá seä moåc trong khurûâng Mï Hoùåc, phña sau thung luäng Laäng Quïn.Caác ngûúi phaãi bùng qua mûúâi hai ngoån àöìimúái àïën àoá àûúåc. Ta khöng biïët võ trñ chñnh xaácnùçm úã chöî naâo nhûng noá seä moåc àêu àoá trongkhu rûâng Mï Hoùåc. Nghe xong, têët caã sûå höì húãi, phêën khñch banàêìu cuãa caác hiïåp sô böîng biïën mêët. Möåt khöng khñlùång im bao truâm caã khu vûúân, khöng ai noái vúáiai tiïëng naâo. Thêåm chñ ngûúâi ta coân nghe nhûängtiïëng thúã daâi chaán naãn. Khu rûâng Mï Hoùåc röångbùçng caã vûúng quöëc naây, ài vaâo trong àoá sêu caãngaân dùåm, göìm baåt ngaân rûâng rêåm, thuá dûä. Laâmsao ta coá thïí tòm àûúåc möåt caái cêy böën laá nhoã xñutrong khu rûâng bñ hiïím àoá. Tòm möåt cêy kim dûúáibïí xem chûâng coân dïî hún gêëp ngaân lêìn. Thïë laâ caác hiïåp sô im lùång rúâi khoãi khu vûúânhoaâng gia. Hoå bûåc böåi traách cûá Merlin vò àaäàûa ra möåt thûã thaách quaá khoá, hêìu nhû khöngthïí coá hy voång thûåc hiïån nöíi. 33
 31. 31. Good Luck Caác hiïåp sô lêìn lûúåt leo lïn ngûåa ra vïì. Cuöëicuâng chó coân laåi hai hiïåp sô maâ thöi. - Thïë naâo? – Merlin hoãi – Caác ngûúi coânchûa vïì sao? Nott – hiïåp sô aáo àen, möåt trong hai ngûúâicoân laåi, lïn tiïëng: - Àêy quaã laâ möåt thaách thûác hïët sûác khoákhùn. Duâ cho khu rûâng Mï Hoùåc laâ vö cuâng röånglúán nhûng ta muöën tòm ra noá, ta biïët nhûängngûúâi coá thïí giuáp àûúåc ta. Ta seä ài tòm Cêy BöënLaá thêìn kyâ. Noá seä laâ cuãa ta. Sid - hiïåp sô aáo trùæng, vêîn giûä im lùång choàïën khi Merlin quay sang nhòn chaâng, cöë àoaánxem chaâng àang nghô gò. Sid noái: - Ta tin rùçng coá möåt cêy böën laá seä mang laåimay mùæn vö têån cho nhûäng ai súã hûäu noá nhûnhûäng gò öng noái. Vaâ ta tin rùçng ta seä bùçng moåicaách àïí tòm ra noá. Ta seä mang noá vïì àêy. Ta seälïn àûúâng àïën khu rûâng Mï Hoùåc. Thïë laâ tiïëng voá ngûåa döìn dêåp, hai chaâng hiïåpsô, möåt aáo àen, möåt aáo trùæng, raåp mònh trïnlûng ngûåa nhùæm hûúáng khu rûâng Mï Hoùåcthùèng tiïën, khúãi àêìu möåt cuöåc phiïu lûu àêìymaåo hiïím vaâ thuá võ maâ coá leä caã hai seä khöngthïí naâo quïn àûúåc trong cuöåc àúâi mònh. 34
 32. 32. BÑ MÊÅT THÛÁ 2 Biïët theo àuöíi may mùæn Ai cuäng mong muöën coá àûúåc may mùæn vaâ thaânh cöng Nhûng chó coá möå t söë ñt ngûúâ iquyïë t têm theo àuöí i noá .
 33. 33. Good Luck Thêìn Gnome -Hoaâng tûã cuãa loâng àêëtH aânh trònh túái àûúåc khu rûâng Mï Hoùåcquaã laâ möåt chùång àûúâng rêët daâi vaâ mïåt moãi. Haichaâng hiïåp sô phaãi mêët hai ngaây rong ruöíi liïntuåc trïn ngûåa múái àïën àûúåc núi mònh mongmuöën. Nhû vêåy, hoå chó coân coá nùm ngaây àïí tòmra Cêy Böën Laá thêìn kyâ àoá. Hoå khöng àûúåc laängphñ thúâi gian. Tuy nhiïn, caã hai àïìu quyïët àõnhnghó ngúi, chúâ àïën ngaây höm sau múái bùæt àêìucuöåc tòm kiïëm loaåi cêy thêìn kyâ àoá. Hai chaâng hiïåp sô möîi ngûúâi àïìu ài theo conàûúâng riïng cuãa mònh. Khöng ai gùåp ai, ngay caã 36
 34. 34. Bñ mêåt cuãa May Mùænúã nhûäng núi hoå nùçm nghó hay cho ngûåa dûângchên uöëng nûúác. Hoå cuäng khöng biïët ngûúâi kiaàang úã àêu trong khu rûâng. Khu rûâng Mï Hoùåc laâ möåt khu rûâng thêåthoang daä vaâ tùm töëi. Nhûäng taán laá daây àùåc têìngtêìng lúáp lúáp phuã lïn nhau khiïën aánh nùæng mùåttrúâi khöng thïí naâo xuyïn qua àûúåc, vò thïëquanh nùm khu rûâng tröng thêåt u töëi ngay caãluác ban ngaây. Ban àïm, khu rûâng thêåt lùång imvaâ laånh leäo möåt caách àaáng súå, àoá àêy vang lïnnhûäng tiïëng huá, tiïëng gêìm gûâ cuãa nhûäng loaâithuá kyâ laå, bñ hiïím. Têët caã caác cû dên cuãa khurûâng Mï Hoùåc àïìu nhêån thêëy vaâ theo doäi sûåhiïån diïån cuãa hai keã xa laå vûâa múái xêm nhêåpvaâo àêy. Saáng súám höm sau khi vûâa tónh giêëc, Nott -hiïåp sô khoaác aáo choaâng àen - àaä sùén saâng bùætàêìu cuöåc tòm kiïëm cuãa mònh. Àïí an toaân vaâtraánh thuá dûä töëi qua, anh àaä nguã trïn möåt chaåccêy cöí thuå. Anh nghô: 37
 35. 35. Good Luck “Cêy Böën Laá thêìn kyâ dô nhiïn moåc lïn tûâ loângàêët. Vaâ ai laâ ngûúâi biïët roä tûâng têëc àêët trong khurûâng naây? Thêåt dïî daâng: àoá khöng ai khaác húnchñnh laâ Thêìn Gnome - Hoaâng tûã cuãa loâng àêët.Thêìn Gnome söëng dûúái loâng àêët vaâ taåo ra têët caãnhûäng àûúâng hêìm xuyïn khùæp khu rûâng naây.Öng êëy seä baão cho ta biïët Cêy Böën Laá thêìn kyâmoåc úã àêu”. Vò thïë Nott lïn ngûåa ài hoãi thùm têët caãnhûäng sinh vêåt anh gùåp trïn àûúâng vïì núi cûnguå cuãa thêìn Gnome. Mêët hïët gêìn möåt ngaây,cuöëi cuâng Nott cuäng tòm gùåp àûúåc öng ta. - Ngûúi muöën gò, húäi hiïåp sô aáo àen ?– thêìnGnome hoãi – Ai cuäng baão laâ ngûúi tòm gùåp tasuöët caã ngaây nay. Nott nhaãy xuöëng ngûåa traã lúâi: - Àuáng vêåy. Ta àûúåc biïët laâ trong voâng nùmngaây nûäa, möåt Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc trongkhu rûâng naây. Vaâ noá chó coá thïí moåc lïn tûâ loângàêët. Vò thïë, öng - Hoaâng tûã cuãa loâng àêët - chùæcchùæn biïët noá seä moåc úã àêu. Öng laâ ngûúâi duynhêët biïët roä tûâng chên tú keä toác cuãa khu rûângbao la naây. Öng biïët roä hún ai hïët göëc rïî cuãatûâng buåi cêy, ngoån coã. Nïëu trong voâng nùmngaây nûäa maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc trong 38
 36. 36. Bñ mêåt cuãa May Mùænkhu rûâng naây thò chùæc hùèn laâ öng àaä nhòn thêëyrïî cuãa noá röìi. Haäy noái cho ta biïët noá úã àêu. - Hûâm… - thêìn Gnome trêìm tû suy nghô. Nott tiïëp tuåc noái: - Öng cuäng nhû ta àïìu biïët rùçng Cêy Böën Laáthêìn kyâ chó mang laåi may mùæn cho caác hiïåp sômaâ thöi. Noá chùèng coá giaá trõ gò àöëi vúái öng hayvúái bêët cûá cû dên naâo trong khu rûâng naây.Haäy noái cho ta noá seä moåc úã àêu. Ta chùæc laâöng biïët maâ. Thêìn Gnome tûâ töën traã lúâi: - Ta biïët sûác maånh cuãa Cêy Böën Laá thêìn kyâ, vaâàöëi vúái riïng ta - möåt Hoaâng tûã cuãa loâng àêët -thò ta cuäng àaä coá quaá àuã sûå may mùæn röìi.Nhûng ta chûa hïì nhòn thêëy rïî cuãa cêy böën laánaâo trong khu rûâng naây caã. Thêåt ra, cêy böën laáchûa bao giúâ moåc úã khu rûâng Mï Hoùåc caã. Noákhöng thïí naâo moåc àûúåc úã àêy. Ngûúâi naâo noáivúái ngûúi àiïìu àoá chùæc hùèn àaä noái döëi nhaângûúi röìi. Nott nghe thïë liïìn la lïn giêån dûä: - Coá chùæc laâ öng àang khöng noái döëi takhöng? Hay laâ öng àaä noái vúái gaä Sid - hiïåp sô aáotrùæng cûúäi con baåch maä - vïì caái cêy àoá röìi! 39
 37. 37. Bñ mêåt cuãa May Mùæn - Ngûúi àang noái gò thïë? Ta chùèng biïët Sidcuäng nhû caái gaä ngöëc naâo àaä noái cho mi caáiàiïìu vúá vêín naây. Chûa bao giúâ coá möåt caái cêyböën laá naâo moåc trong khu rûâng naây caã, thêåmchñ chó laâ möåt cêy ba laá cuäng khöng. Cêy böën laákhöng moåc úã àêy àún giaãn laâ vò noá khöng thïí.Thïë thöi. Vò vêåy haäy àïí ta yïn. Ta àaä söëng trongkhu rûâng naây hún möåt trùm nùm mûúi nùm vaâchûa coá ai tûâng hoãi ta möåt cêu hoãi ngu ngöëcàïën thïë. Àûâng laâm mêët thò giúâ cuãa ta. Nhaângûúi ài ài! Nott nhêån ra rùçng mònh chùèng thïí naâo hoãithïm àûúåc gò nûäa, vò thïë anh ta leo lïn ngûåaquay ài vaâ quyïët àõnh àúåi àïën ngaây höm sau.Cuäng coá thïí Gnome noái àuáng - vò öng ta chùèngcoá lyá do gò phaãi noái döëi caã - vaâ phuâ thuãy Merlinàaä noái àiïìu khöng coá thêåt thò sao! Luác àoá, Nott hiïíu àûúåc têm traång cuãa nhûängngûúâi khi biïët rùçng may mùæn àaä khöng mómcûúâi vúái hoå. Anh caãm thêëy möåt nöîi súå haäi múhöì. Tuy nhiïn caách dïî daâng nhêët àïí xua tan sûåhoaâi nghi vaâo luác àoá laâ haäy tûå nhuã rùçng: “Àiïìuàoá laâ khöng àuáng.” Vò thïë Nott quyïët àõnhkhöng tin lúâi cuãa thêìn Gnome. Anh ta dûå àõnhseä tòm hoãi thïm möåt söë ngûúâi khaác vaâo ngaâyhöm sau. 41
 38. 38. Good Luck Trong khi àoá vaâo buöíi saáng thûá ba, Sid -hiïåp sô aáo trùæng - cuäng coá cuâng suy nghô nhûNott. Chaâng cuäng biïët rùçng Gnome chñnh laâ võthêìn mònh cêìn tòm túái àïí hoãi vïì cêy böën laá.Suöët ngaây daâi, chaâng ài hoãi thùm rêët nhiïìusinh vêåt kyâ laå trong khu rûâng xem öng ta söëngúã àêu. Cuöëi cuâng chaâng cuäng gùåp àûúåc thêìnGnome àang àûáng cùçn nhùçn úã trûúác cöíng möåthang àöång khöíng löì chó mêëy phuát sau khi Nottboã ài. Sid bûúác xuöëng ngûåa kñnh cêín lïn tiïëng: - Coá phaãi ngaâi laâ thêìn Gnome, võ thêìn maâ moåingûúâi vêîn thûúâng goåi laâ Hoaâng tûã cuãa loâng àêëtkhöng aå? - Àuáng vêåy, ta laâ thêìn Gnome àêy. Ngûúimuöën gò úã ta? - Thûa ngaâi, coá ngûúâi noái vúái töi rùçng trongvoâng nùm ngaây nûäa möåt Cêy Böën Laá thêìn kyâ seämoåc lïn trong khu rûâng naây vaâ… 42
 39. 39. Bñ mêåt cuãa May Mùæn Sid chûa kõp noái hïët cêu thò àaä thêëy mùåt thêìnGnome àoã ûãng lïn nhû traái caâ chua. Öng thúãphò phoâ tûác giêån: - Laâm thïë quaái naâo maâ ai cuäng hoãi ta vïì caáicêy böën laá vúá vêín naâo àoá nhó? Ta vûâa múái noáivúái möåt hiïåp sô àïën caách àêy mêëy phuát laâ:chûa-bao-giúâ-coá-möåt-caái-cêy-böën-laá-naâo-moåc-úã-khu-rûâng-naây-hïët. Àún giaãn laâ búãi vò loaåi cêyàoá khöng thïí moåc úã àêy àûúåc, thïë thöi. Ai noáivúái ngûúi àiïìu àoá chùæc chùæn àaä lêìm röìi, haycuäng coá thïí laâ hùæn ta àang lûâa gaåt ngûúi. Töëtnhêët laâ ngûúi haäy nhanh choáng quay vïì lêu àaâihay ài cûáu möåt cö nûúng naâo àoá àang trongvoâng nguy hiïím ài. Àûâng laäng phñ thúâi gian úãàêy nûäa. Nghe xong nhûäng lúâi thêìn Gnome noái, Sidlùång im suy nghô. “Theo lúâi Merlin thò Cêy BöënLaá thêìn kyâ seä moåc trong khu rûâng naây, coân theolúâi thêìn Gnome thò àiïìu naây laåi khöng thïí naâoxaãy ra. Coá leä laâ caã hai àïìu àuáng. Vò thïë nïëu cûátiïëp tuåc ài tòm noá thò hùèn seä laâ möåt àiïìu vö ñch.Nïëu trong nhûäng àiïìu kiïån sùén coá nhû hiïån naymaâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ khöng thïí naâo moåc lïnàûúåc thò àiïìu töët nhêët cêìn laâm bêy giúâ laâ tòm ranhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët giuáp cêy böën laá moåcàûúåc”. Vò thïë Sid cöë laâm cho öng ta nguöi giêån: 43
 40. 40. Good Luck - Xin ngaâi àûâng tûác giêån! Coá phaãi laâ ngaâi noáirùçng chûa tûâng coá möåt cêy böën laá naâo moåctrong khu rûâng naây phaãi khöng aå? - Ta àaä noái laâ CHÛA BAO GIÚÂ röìi maâ – thêìnGnome bûåc böåi heát lïn röìi quay àêìu boã ài. - Xin ngaâi àûâng ài – Sid khêín khoaãn – Xinhaäy noái cho töi biïët taåi sao. Töi chó cêìn biïët laâvò sao maâ cêy böën laá laåi khöng thïí moåc trongkhu rûâng naây àûúåc. - Àoá dô nhiïn laâ vò àêët àai úã àêy. Chûa bao giúâcoá ai thay àöíi àêët trong khu rûâng naây caã. Chùèngai chõu thay àöíi, canh taác laåi maãnh àêët naây àïílaâm noá thïm maâu múä. Maâ cêy böën laá thò laåi cêìncoá àêët àai tûúi töët múái coá thïí moåc lïn àûúåc. - Vêåy thò thûa thêìn, nïëu töi caãi taåo laåi àêët úãàêy, nïëu töi thay àöíi noá thò cêy böën laá coá thïímoåc lïn phaãi khöng aå? - Dô nhiïn röìi. Ngûúi khöng biïët laâ chó khingûúi thûåc hiïån nhûäng àiïìu múái meã thò ngûúimúái coá thïí àaåt àûúåc nhûäng kïët quaã múái thöisao? Nïëu àêët úã àêy khöng àûúåc thay àöíi thòmoåi thûá vêîn seä nhû cuä vaâ seä khöng bao giúâ coácêy böën laá naâo moåc lïn úã àêy caã. - Thïë ngaâi coá biïët töi coá thïí tòm àûúåc àêët múáiúã núi naâo khöng? 44
 41. 41. Bñ mêåt cuãa May Mùæn Thêìn Gnome àaä gêìn nhû khuêët daång tronghang àaá ngêìm. Baân tay öng àang chuêín bõ sêåpcaái cûãa àaá ngùn caách öng vúái thïë giúái bïn ngoaâi,thïë nhûng öng vêîn traã lúâi Sid: - Caách àêy vaâi dùåm coá möåt vuâng àêët hoangchûa hïì àûúåc sûã duång. Noá vöën laâ núi vïå sinhcuãa caác chuá boâ luân mûúâi hai chên, vò thïë noá rêëttûúi töët vaâ nhiïìu phên boán. Ngûúi coá thïí àïënàoá maâ lêëy. Sid hïët lúâi caãm ún thêìn Gnome. Chaâng vuimûâng nhaãy lïn chuá ngûåa trùæng nhanh choánghûúáng vïì vuâng àêët cuãa nhûäng chuá boâ luân mûúâihai chên. Chaâng biïët laâ cú höåi naây rêët mongmanh nhûng ñt nhêët chaâng cuäng àang laâm möåtàiïìu gò àoá coá thïí caãi thiïån àûúåc tònh hònh. Noágiuáp thùæp lïn möåt hy voång múái trong chaâng. Chaâng àïën àûúåc vuâng àêët àoá khi bêìu trúâiàang le loái nhûäng tia nùæng cuöëi cuâng. Khöngkhoá khùn gò mêëy Sid tòm ngay ra àûúåc khu àêëtàoá. Noá quaã thêåt laâ möåt maãnh àêët maâu múä,àêët coân rêët múái vaâ chó cêìn nhòn sú qua thöicuäng biïët ngay laâ rêët giaâu phên boán. Chaângchó coá thïí nheát àêìy hai tuái lúán treo lïn yïnngûåa, nhûng bêëy nhiïu àoá thöi cuäng àuã giuápchaâng boán àûúåc möåt maãnh àêët nhoã phò nhiïutûúi töët. 45
 42. 42. Good Luck Thêåt nhanh choáng, Sid tòm àûúåc möåt núiyïn tônh vaâ caách biïåt trong khu rûâng. “Àêy coáveã laâ möåt núi thñch húåp àêy” – chaâng thêìmnghô. Chaâng bùæt àêìu duâng kiïëm phaåt hïët cêycöëi vaâ àaám coã daåi moåc um tuâm, sau àoá chaânghò huåc àaâo hïët àêët cuä - thûá àêët chûa bao giúâ àûúåcthay àöíi - vaâ cuöëi cuâng phuã lïn àoá loaåi àêët múáimaâu múä maâ chaâng vûâa tòm àûúåc. Khi xong viïåc, Sid nùçm xuöëng nghó lûng.Chaâng chó coá thïí mang àuã àêët àïí phuã lïnmöåt vaâi meát àêët nhoã. Liïåu àoá coá phaãi laâmaãnh àêët maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc lïnkhöng? Nïëu thûåc tïë möåt chuát thò ta cuäng coáthïí nhêån ra àiïìu naây laâ khöng thïí. Chó mêëymeát àêët trong caái khu rûâng röång lúán naây thòcuäng giöëng nhû möåt cú höåi trong haâng tó cúhöåi khaác. Tuy nhiïn, chaâng àaä laâm àûúåc möåt àiïìu hïëtsûác quan troång: àoá laâ chaâng àaä taåo ra möåt àiïìukhaác biïåt, àiïìu maâ chûa ai tûâng laâm cho khurûâng naây. Nïëu tûâ trûúác àïën giúâ chûa hïì coá möåtcêy böën laá naâo moåc úã àêy, nïëu chûa ai tûâng tòmra àûúåc noá, thò àoá chñnh laâ vò têët caã nhûängngûúâi àoá àaä luön lùåp laåi nhûäng àiïìu cuä kyä,nhûäng àiïìu maâ nhûäng ngûúâi trûúác àoá àaä tûânglaâm. Laâ möåt hiïåp sô thûåc thuå, Sid biïët mònh cêìn 46
 43. 43. Bñ mêåt cuãa May Mùæntaåo ra möåt àiïìu khaác biïåt, vaâ àoá chñnh laâ bûúácài àêìu tiïn àïí dêîn àïën thaânh cöng. Sid nùçm àoá ngùæm nhòn maãnh àêët nhoã mònhvûâa múái vun xúái. Chaâng thêëy rùçng thêìn Gnomeàaä noái thêåt, vaâ phuâ thuãy Merlin cuäng chùèng hïìnoái döëi. Hai sûå thêåt àoá roä raâng laâ rêët mêuthuêîn nhau, nhûng sau khi thûåc hiïån nhûängàiïìu vûâa röìi, thò sûå mêu thuêîn àoá àaä biïën mêët.Chaâng thêìm nghô: “Trong quaá khûá chûa tûâng coámöåt cêy böën laá naâo moåc úã khu rûâng naây thò àêu coánghôa laâ trong tûúng lai noá seä khöng thïí moåc lïnàûúåc àêu. Giúâ thò àiïìu kiïån àêët àai àaä khaác röìi.” Sid dêìn dêìn chòm vaâo giêëc nguã. Trong chiïmbao, chaâng mú thêëy caãnh möåt cêy böën laá nêíymêìm tûâ maãnh àêët nhoã chaâng vûâa taåo dûång.Giêëc mú giuáp chaâng quïn ài caái khaã nùng rùçngsöë phêån seä khöng móm cûúâi vúái chaâng, vaâ maymùæn seä giuáp chaâng choån àuáng võ trñ maâ cêy böënlaá seä moåc trong vaâi ngaây túái. Maân àïm buöng xuöëng. Chó coân coá böënngaây nûäa thöi. 47
 44. 44. BÑ MÊÅT THÛÁ 3 Daám thay àöíi àïí taåo àiïìu kiïån töët húnNïëu bêy giúâ baån khöngmay mùæn thò rêët coá thïílaâ vò baån àang duy trò nhûäng àiïìu kiïån, möi trûúâng cuä sùén coá. Àïí coá àûúåc may mùæn, baån khöng nïn chêìnchûâ, phaãi caãi taåo, phaãitaåo ra nhûäng àiïìu kiïånvaâ möi trûúâng töët hún.
 45. 45. Good Luck Baâ chuáa höìB uöíi saáng thûá tû khu rûâng chúåt laånh leäohún moåi ngaây. Tiïëng hoát cuãa caác loaâi chim nhûchim sún ca, chim cöí àoã, chim seã caánh vaâng,chim nhaån… dêìn dêìn aát caã tiïëng dïë kïu rêmran khi àïm töëi àang chuyïín sang raång aánhbònh minh chiïëu qua tûâng keä laá. Nott – hiïåp sô aáo àen – leo lïn lûng ngûåabùæt àêìu möåt ngaây múái khöng àûúåc laåc quan 50
 46. 46. Bñ mêåt cuãa May Mùæncho lùæm. Nhûäng lúâi thêìn Gnome àaä noái vêîn coânaám aãnh anh. Tuy nhiïn, Nott nghô rùçng coá leäthêìn Gnome àang noái döëi. Anh tûå nhuã àoákhöng phaãi laâ sûå thêåt. Duâ rùçng àiïìu àoá chùèngdêîn anh túái àêu nhûng ñt nhêët noá cuäng laâm anhbònh tônh trúã laåi. Nott quyïët àõnh höm nay anhseä ài tòm hoãi thïm nhûäng ngûúâi khaác. Coá thïíanh seä gùåp may thò sao! Sau nùm tiïëng àöìng höì rong ruöíi trïn lûngngûåa, Nott nghe vùng vùèng àêu àêy tiïëng thaácnûúác àang chaãy. Caãm thêëy khaát, Nott beân àitheo êm thanh cuãa nûúác. Cuöëi cuâng noá dêînanh àïën möåt caái höì thêåt röång. Caãnh höì tröng tuyïåt àeåp. Ven hai bïn thaânhhöì moåc àêìy nhûäng böng hoa ly trùæng vaâ àoã toãara möåt muâi hûúng thúm ngaát. Nott ngöìi xuöëngbïn höì uöëng möåt nguåm nûúác trong khi conngûåa àen uöëng lêëy uöëng àïí doâng nûúác tronglaânh. Àöåt nhiïn möåt gioång noái vang lïn phñasau khiïën Nott giêåt mònh àûáng bêåt dêåy. - Ngûúi laâ ai? Möåt gioång noái ngoåt ngaâo nhûng thêm trêìm,moãng manh nhûng cûáng rùæn, múâi goåi nhûnglaånh luâng. Nott quay laåi vaâ nhêån ra Baâ chuáa höì.Baâ ta coá möåt sùæc àeåp mï höìn. Cú thïí baâ àûúåc 51
 47. 47. Good Lucktaåo thaânh búãi möåt laân nûúác trong vùæt maâ ta coáthïí nhòn xuyïn thêëu qua àûúåc. Nott àaä tûângnghe noái vïì Baâ chuáa höì. Anh nhanh choáng hiïíurùçng mònh coá thïí khai thaác àûúåc nhûäng thöngtin quyá giaá tûâ baâ. - Ta laâ Nott - hiïåp sô aáo àen. - Ngûúi vaâ con ngûåa àen cuãa mònh àang laâmgò bïn höì cuãa ta àoá? Caác ngûúi àaä uöëng xongröìi. Coân cêìn gò nûäa? Caác ngûúi coá biïët laâ mònhàang àaánh thûác nhûäng böng hoa ly xinh àeåpcuãa ta khöng? Giúâ àang laâ giúâ nguã trûa cuãachuáng. Nïëu ngûúi àaánh thûác chuáng dêåy thòàïm nay chuáng seä khöng ca haát nûäa. Gioång haátcuãa chuáng seä giuáp huát búát nûúác trong höì vaâoban àïm. Nïëu chuáng khöng haát, nûúác trong höìseä khöng bay húi, vaâ nïëu nûúác khöng bay húithò höì seä bõ àêìy ûá, vaâ nïëu höì quaá nhiïìu nûúácgêy ra ngêåp luåt thò rêët nhiïìu cêy cöëi vaâ sinh vêåttrong rûâng seä bõ chïët. Vò vêåy haäy giûä im lùång vaâài ài. - Khoan àaä, khoan àaä – Nott chen ngang –Ta khöng quan têm àïën nhûäng vêën àïì cuãangûúi. Ta seä ài ngay thöi. Ta chó muöën hoãingûúi möåt viïåc. Ngûúi, Baâ chuáa höì, ngûúâi phênböë nûúác khùæp khu rûâng Mï Hoùåc, ngûúi, ngûúâitûúái nûúác cho têët caã caác ngoác ngaách cuãa khu 52
 48. 48. Bñ mêåt cuãa May Mùænrûâng naây, haäy noái cho ta biïët: Cêy böën laá seämoåc úã àêu trong mêëy ngaây túái? Baâ chuáa höì nghe thïë liïìn phaá lïn cûúâi. Àoá laâmöåt gioång cûúâi nûãa vui tûúi nûãa chïë giïîu. Gioångcûúâi cuãa baâ vûâa choái tai vûâa sêu thùèm vaâ vang xatúái haâng vaån dùåm. Khi ngûâng cûúâi, gûúng mùåt baânhanh choáng trúã nïn nghiïm nghõ. - Khöng möåt cêy böën laá naâo coá thïí moåc úãàêy àûúåc. Ngûúi khöng thêëy rùçng têët caãlûúång nûúác maâ ta phên phöëi cho khu rûângMï Hoùåc laâ do ngêëm qua loâng àêët hay sao?Nûúác cuãa ta khöng chaãy thaânh söng haysuöëi, noá ngêëm tûâ búâ höì túái moåi ngoác ngaáchtrong khu rûâng Mï Hoùåc. Ngûúi àaä tûâng thêëyvuäng nûúác naâo trong khu rûâng naây chûa?Maâ cêy böën laá thò cêìn rêët nhiïìu nûúác. Noácêìn möåt doâng suöëi luác naâo cuäng tuön chaãyàïí cung cêëp nûúác cho noá. Ngûúi seä khöngbao giúâ tòm àûúåc möåt cêy böën laá trong khurûâng naây. Noái xong, Baâ chuáa höì biïën mêët trong doângnûúác. Àoá laâ möåt caãnh tûúång àaáng kinh ngaåc.Laân nûúác taåo nïn hònh daáng cuãa baâ àöåt nhiïnrúi xuöëng vaâ tan ra thaânh haâng ngaân gioåt nûúácli ti bùæn tung toáe trïn mùåt höì. 53
 49. 49. Good Luck Nott hêìu nhû chùèng theâm àïí yá gò túái caãnhtûúång kyâ diïåu maâ anh vûâa chûáng kiïën. Anhcaãm thêëy mïåt moãi khi nghe moåi ngûúâi àïìu noáinhûäng àiïìu nhû nhau vïì cêy böën laá. Anh àûángthêîn thúâ ra àoá maâ suy nghô. Chuyïån gò àangxaãy ra thïë? Anh bùæt àêìu nhêån ra rùçng chùæc chùænmay mùæn seä khöng àûáng vïì phña anh. Àiïìu naâykhiïën anh caãm thêëy súå haäi, nöîi súå haäi naây coântöìi tïå hún caã lêìn anh vûâa noái chuyïån xong vúáithêìn Gnome. - Ta phaãi tòm ra ai àoá noái khaác ài múái àûúåc.Ta phaãi tòm ra ai àoá khùèng àõnh vúái ta rùçng caáicêy böën laá may mùæn àoá seä moåc trong khu rûângnaây – Nott lêìm bêìm tûå nhuã. Nott bùæt àêìu caãm thêëy cùm gheát sûå maymùæn. Noá thêåt xêëu xa! Àoá laâ thûá àaáng khao khaátnhêët nhûng cuäng khoá coá àûúåc nhêët trïn coäi àúâinaây. Vaâ Nott khöng thïí naâo chõu àûång nöíi caãmgiaác àoá. Chúâ àúåi laâm anh mêët hïët tinh thêìn,nhûng hiïån giúâ, àoá laâ àiïìu duy nhêët maâ Nottcoá thïí laâm. Anh coân coá thïí laâm àûúåc gò khaácnûäa chûá? Vò thïë Nott leo lïn ngûåa vaâ ài langthang vö àõnh maäi trong rûâng, hy voång rùçngmònh seä böîng nhiïn may mùæn phaát hiïån àûúåcCêy Böën Laá thêìn kyâ úã àêu àoá. 54
 50. 50. Bñ mêåt cuãa May Mùæn Cuäng vaâo ngaây höm àoá, Sid thûác dêåy trïîhún möåt chuát so vúái ngaây thûúâng. Vúái thanhkiïëm trïn tay, chaâng vûâa nguã vûâa canh chûângthuá dûä. Töëi qua, chaâng àaä phaãi thûác khuya laâmviïåc, vò thïë chaâng quyïët àõnh cho pheáp mònhnguã thïm möåt chuát àïí lêëy laåi sûác khoãe. Cho chuá ngûåa trùæng ùn coã xong, chaâng suynghô vïì nhûäng viïåc seä laâm ngaây höm nay: - Mònh àaä coá àêët röìi, bêy giúâ mònh cêìn biïëtmaãnh àêët àoá cêìn bao nhiïu nûúác thò àuã. Mònhbiïët laâ khaã nùng choån àuáng võ trñ núi cêy böën laáseä moåc laâ rêët thêëp, nhûng cuäng biïët àêu mònhmay mùæn thò sao? Vò thïë mònh cêìn phaãi baãoàaãm maãnh àêët àoá coá àuã lûúång nûúác noá cêìn. Chaâng chùèng cêìn phaãi suy nghô lêu cuäng biïëtàûúåc chöî mònh cêìn tòm nûúác laâ úã àêu. Bêët cûáhiïåp sô naâo cuäng biïët rùçng nguöìn nûúác töët nhêëttrong khu rûâng Mï Hoùåc laâ nûúác cuãa Baâ chuáa höì.Chaâng phaãi mêët khaá lêu múái àïën àûúåc caái höì 55
 51. 51. Bñ mêåt cuãa May Mùænnaây, chó vaâi phuát sau khi Nott chaán naãn boã ài.Sid xuöëng ngûåa chêåm raäi tiïën laåi gêìn höì. Chaângài rêët kheä, rêët kheä nhûng àöåt nhiïn chaâng vötònh dêîm phaãi möåt con öëc sïn vaâng laâm noá reálïn möåt tiïëng thêët thanh. Ngay lêåp tûác, Baâ chuáanûúác tûâ giûäa höì tröìi lïn, löång lêîy trong böå xiïmy bùçng nûúác tuyïåt àeåp cuãa mònh. Baâ laåi bûåc böåicaâu nhaâu: - Ngûúi vaâ con ngûåa trùæng cuãa mònh àang laâmgò bïn höì cuãa ta àoá? Ngûúi muöën gò úã àêy? Tamúái vûâa gùåp möåt gaä cuäng nhû nhaâ ngûúi. Taphaãi nhùæc laåi, ngûúi coá biïët laâ mònh àang àaánhthûác nhûäng böng ly xinh àeåp cuãa ta khöng? Giúâàang laâ giúâ nguã trûa cuãa chuáng. Nhûäng böng hoaly cuãa ta luön nguã vaâo ban ngaây vaâ thûác dêåy cahaát vaâo ban àïm. Nïëu ngûúi àaánh thûác chuángdêåy thò àïm nay chuáng seä khöng haát nûäa. Gioångca cuãa chuáng giuáp huát búát nûúác trong höì. Nïëuchuáng khöng haát, nûúác trong höì seä khöng bayhúi, vaâ nïëu nûúác khöng bay húi thò höì seä bõ ngêåpnûúác, vaâ nïëu höì quaá àêìy nûúác gêy ra ngêåp luåt thòrêët nhiïìu cêy cöëi, hoa quaã, vaâ sinh vêåt trong rûângseä bõ chïët. Vò vêåy haäy giûä im lùång vaâ ài ài. Àûângcoá àaánh thûác nhûäng böng hoa ly cuãa ta nûäa! Sid vêîn coân chûa hïët baâng hoaâng khi àûúåcchûáng kiïën caãnh tûúång thêåt kyâ laå àoá thò laåi thêëy 57
 52. 52. Good Luckböëi röëi trûúác vêën àïì maâ mònh vûâa gêy ra cho Baâchuáa höì. Sid cêìn nûúác cho maãnh àêët cuãa mònh,nhûng nïëu chaâng úã àêy lêëy nûúác suöët caã ngaâythò seä laåi àaánh thûác nhûäng böng ly xinh àeåp êëy. Sûå viïåc trúã nïn phûác taåp röìi àêy! Trong khurûâng Mï Hoùåc chùèng coá núi naâo coá thïí lêëy àûúåcnûúác ngoaåi trûâ núi àêy. Chaâng phaãi laâm gò bêygiúâ? Trong bêët cûá trûúâng húåp naâo chaâng cuängàaä cöë hïët sûác mònh. Vò Sid cuäng chùèng biïët phaãilaâm gò höm nay nûäa nïn chaâng chuyïín hûúángquan têm cuãa mònh àïën nhûäng vêën àïì cuãa Baâchuáa höì. Biïët àêu chaâng coá thïí giuáp baâ àûúåcmöåt chuát gò àoá. - Thûa Baâ chuáa höì, taåi sao nûúác laåi khöngchaãy khoãi höì? Têët caã caác höì àïìu coá maåch nûúácchaãy lûu thöng maâ. - Búãi vò… búãi vò… - Lêìn àêìu tiïn, gioång noáicuãa baâ khöng coân chûáa àûång hai sùæc thaái àöëinghõch nhau nûäa. Àoá laâ möåt gioång noái buöìn baävaâ àau àúán – Búãi vò höì cuãa ta khöng coá sûå lûuthöng. Khöng coá möåt doâng suöëi hay maåchnûúác naâo bùæt nguöìn tûâ àêy caã. Nûúác chó coá àöíxuöëng hay chaãy vaâo ta maâ thöi. Ta chó nhêånnûúác maâ chùèng taåo ra bêët cûá doâng chaãy naâo lêëynûúác tûâ ta caã. Vò thïë ta luön phaãi àaãm baão rùçngnhûäng böng hoa ly kia àûúåc nguã vaâo ban ngaây 58
 53. 53. Bñ mêåt cuãa May Mùænàïí chuáng coá thïí ca haát vaâo ban àïm. Thïë nïnban ngaây ta àêu coá àûúåc nguã, coân ban àïm thòtiïëng ca cuãa chuáng cûá àaánh thûác ta maäi. Ta laânö lïå cho nûúác cuãa ta. Thöi, ngûúi haäy ài ài vaâchúá àaánh thûác chuáng dêåy nûäa. Sid nhêån thêëy rùçng caái maâ baâ thiïëu laåi chñnhlaâ caái maâ chaâng àang cêìn: möåt doâng suöëi. - Töi coá thïí giuáp baâ – Sid àïì nghõ – Nhûng baâ coábiïët möåt cêy böën laá thò cêìn bao nhiïu nûúác khöngaå? - Noá cêìn rêët nhiïìu nûúác, chñnh xaác laâ noá cêìnnguöìn nûúác trûåc tiïëp tûâ möåt doâng chaãy naâo àoá.Àêët chöî cêy böën laá moåc luön cêìn trong tònhtraång àêìy nûúác. - Thïë thò trong trûúâng húåp naây – chaângmûâng rúä àïì nghõ - töi coá thïí giuáp baâ vaâ baâ cuängcoá thïí giuáp töi. - Xuyåt… Àûâng noái to nhû thïë chûá! Ngûúiàaánh thûác möåt böng hoa ly cuãa ta röìi kòa. Àûúåcröìi, ngûúi haäy noái ài, nhûng kheä thöi. - Nïëu baâ cho pheáp, töi seä àaâo möåt àûúângraänh bùæt nguöìn tûâ höì. Nûúác seä chaåy theo raänhàoá taåo ra möåt doâng suöëi, nhû vêåy nûúác seäkhöng coân tñch maäi trong höì nûäa. Töi seä khönglaâm öìn àêu. Baâ seä khöng coân phaãi lo lùæng vïì 59
 54. 54. Good Lucknhûäng böng hoa ly cuãa mònh nûäa. Baâ cuäng coáthïí nguã bêët cûá khi naâo baâ muöën. Baâ chuáa höì húi bêët ngúâ vaâ suy nghô möåt höìilêu, nhûng cuöëi cuâng baâ cuäng àöìng yá: - Àûúåc röìi, ta tin nhaâ ngûúi, nhûng ngûúikhöng àûúåc laâm öìn àêëy nheá. Noái xong, Baâ chuáa höì chúåt biïën mêët trong sûåkinh ngaåc cuãa Sid. Khöng möåt giêy laäng phñ, Sid liïìn leo lïnlûng ngûåa. Chaâng ruát thanh kiïëm quyá cuãamònh cêìm chùåt trïn tay vaâ nghiïng ngûúâixuöëng bïn höng ngûåa, chaâng àïí thanh kiïëmnùçm doåc, êën maånh xuöëng àêët vaâ tay giûä chùåtchuöi kiïëm. Chaâng àiïìu khiïín con baåch maächaåy tûâ tûâ vïì núi coá maãnh àêët cuãa mònh. Khingûåa chaåy, cêy kiïëm àaä taåo nïn möåt àûúâng cùætsêu. Tay chaâng moãi nhûâ, coá luác thanh kiïëmtrong tay rung lïn bêìn bêåt khi gùåp phaãi rïî cêy,nhûng chaâng cöë hïët sûác giûä chùåt kiïëm. Caângvïì gêìn maãnh àêët, chaâng caâng êën kiïëm sêu húnàïí taåo àöå döëc. Sau àoá chaâng quay laåi vaâ laâmlaåi lêìn nûäa, caách àûúâng kiïëm khi naäy khoaãngnûãa gang tay. Röìi chaâng quay laåi vaâ kiïn nhêînduâng kiïëm vaâ tay taåo nïn möåt raänh sêu giûäahai àûúâng kiïëm, chaâng àaâo túái àêu, doâng 60
 55. 55. Bñ mêåt cuãa May Mùænnûúác len loãi uâa theo àïën àoá, vaâ laâm àêët mïìmhún. Chaâng tiïëp tuåc cöng viïåc taåo doâng nûúáccho àïën têån chiïìu töëi. Tay chaâng rúám maáu vaâdñnh àêìy àêët. Sau cuâng Sid àaä thaânh cöng:chaâng mûâng rúä nhòn doâng nûúác nhoã, trongvùæt chaãy àïën núi cêìn nûúác - maãnh àêët cuãachaâng taåo nïn - vaâ tûâ àoá nûúác thêëm lan toãakhùæp núi xung quanh. Chaâng àaä mang nûúácàïën cho maãnh àêët nhoã beá cuãa mònh bùçngcaách taåo ra möåt doâng suöëi trûåc tiïëp bùæt nguöìntûâ höì, àöìng thúâi laâm giaãm àûúåc phêìn naâolûúång nûúác àang ûá àoång trong höì. Àêy laâ àiïìuchûa tûâng bao giúâ xaãy ra trûúác àêy. Chaâng vûâarûãa kiïëm vûâa vui mûâng nhòn doâng suöëi nhoãàang chaãy vïì. Àïm àoá nùçm bïn caånh maãnh àêët, chaângthêåt haâi loâng nghô vïì nhûäng gò mònh àaä laâmàûúåc. Chaâng nhúá laåi lúâi dùån cuãa ngûúâi öng quaácöë: Cuöåc söëng seä mang laåi cho chaáu nhûäng gò chaáuàaä cho ài. Nhûäng vêën àïì cuãa ngûúâi khaác thûúâng laåilaâ möåt giaãi phaáp cho chñnh chaáu. Nïëu chaáu sùénloâng seã chia, chaáu seä nhêån àûúåc nhiïìu hún thïë nûäa.Vaâ àiïìu naây chñnh xaác vûâa xaãy ra vúái Sid: chaângàaä chêëp nhêån quïn ài chuyïån lêëy nûúác àïí khoãiàaánh thûác nhûäng böng hoa ly vaâ ngay khichaâng tòm caách chia seä nhûäng nöîi khöí cuãa Baâ 61
 56. 56. Good Luckchuáa höì thò chaâng laåi tòm àûúåc caách giaãi quyïëtàûúåc viïåc cuãa chñnh mònh. Kyâ laå thay, bêy giúâ Sid ñt caãm thêëy lo lùænghún vïì viïåc liïåu maãnh àêët mònh choån coá àuánglaâ núi Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc hay khöng.Coá nhûäng luác trong têm trñ chaâng caãm thêëymònh àaä boã quaá nhiïìu thúâi gian vaâ cöng sûácàïí chùm soác möåt núi maâ chûa chùæc àaä laâ chöîmaâ cêy böën laá seä moåc lïn. Nhûng sau nhûängluác nhû vêåy chaâng luön tûå nhuã: mònh àaä laâmnhûäng viïåc nïn laâm, àiïìu naây coân quan troånghún caã viïåc liïåu chaâng coá may mùæn choån àuángchöî hay khöng. Taåi sao? Chaâng cuäng khöngbiïët nûäa. Chaâng chó caãm nhêån nhû vêåy laâàuáng. Chùæc coá leä sau khi thay àöíi àêët múái thòàiïìu phaãi laâm tiïëp theo laâ cung cêëp nûúác chonoá. Chaâng àang laâm nhûäng gò mònh phaãi laâm.Vaâ àiïìu naây mang laåi cho chaâng möåt caãm giaácdïî chõu, laâm cho chaâng ñt coân phaãi bêån têm lolùæng vïì nhûäng àiïìu khaác nûäa. Thêåt ra, Sidcuäng thêëy rêët roä caái khaã nùng hiïëm hoi cuãamònh khi chaâng choån võ trñ ngêîu nhiïn naây.Thïë nhûng chaâng àaä biïët àûúåc hai lyá do taåisao Cêy Böën Laá thêìn kyâ chûa bao giúâ moåc àûúåctrong khu rûâng Mï Hoùåc, vaâ chaâng tin chùæcrùçng mònh seä coân biïët nhiïìu hún nûäa vaâo 62
 57. 57. Bñ mêåt cuãa May Mùænngaây mai. Trûúác hïët nhû vêåy àaä. Vaâ chaângbùçng loâng vúái nhûäng gò mònh àaä laâm. Sid cöë vöî vïì giêëc nguã cuãa mònh. Lêu lêu,chaâng ngöìi dêåy ngùæm nhòn maãnh àêët nhoã beávûâa àûúåc tûúái búãi möåt doâng suöëi maát. Àïm naychaâng laåi möåt lêìn nûäa mú vïì caãnh tûúång cêyböën laá àang nhuá mêìm vûún mònh lïn cao.Chaâng caãm thêëy haånh phuác laâm sao. Maân àïm chêìm chêåm buöng xuöëng daây àùåc.Chó coân ba ngaây nûäa maâ thöi.
 58. 58. BÑ MÊÅT THÛÁ 4 Biïët chia seã, giuáp àúä ngûúâi khaác Tòm kiïëm nhûäng àiïìu kiïån taåo nïn sûå may mùæn khöng coá nghôa laâchó nhùçm vaâo lúåi ñch cuãa riïng mònh.Khi baån cho ài nghôa laâ baån àang nhêån vïì.Vûâa tòm kiïëm àïí taåo ra nhûäng àiïìu kiïån cuãamay mùæn, vûâa biïët chia seã, giuáp àúä ngûúâi khaác seä khiïën cho may mùænàïën vúái baån nhanh hún.
 59. 59. Good Luck Sequoia – Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêyS aáng höm sau, Nott - hiïåp sô aáo àen, thûácdêåy trong têm traång khaá chaán naãn. Nïëu nhûtheo lúâi thêìn Gnome vaâ Baâ chuáa höì thò roä raânganh àang laäng phñ thúâi gian cuãa mònh úã àêy.Giúâ anh coá nïn tiïëp tuåc úã laåi nûäa hay khöng? YÁ 66
 60. 60. Bñ mêåt cuãa May Mùænnghô boã cuöåc bùæt àêìu nhen nhuám trong àêìuNott. Tuy nhiïn cuöåc haânh trònh àïën khu rûângMï Hoùåc haäy coân khaá daâi, vaâ vò giúâ Nott àaä úãàêy nïn anh quyïët àõnh seä baám truå àïën cuâng. Nott chùèng biïët phaãi laâm gò nûäa. Bêy giúâanh biïët noái chuyïån vúái ai? Nott cûúäi ngûåavêín vú trong khu rûâng maâ chùèng biïët phaãi àiàêu. Trïn àûúâng, Nott gùåp khöng biïët baonhiïu sinh vêåt kyâ laå maâ chó coá thïí àûúåc tòmthêëy úã khu rûâng Mï Hoùåc nhûng anh cuängchùèng buöìn àïí mùæt túái. Giúâ àêy, anh chóchùm chuá vaâo möîi möåt àiïìu: cùng mùæt tòmkiïëm bêët cûá dêëu hiïåu naâo giuáp anh tòm thêëycêy böën laá. Àöåt nhiïn, Nott chúåt nhúá ra rùçngmònh chûa noái chuyïån vúái Sequoia - Nûä hoaângcuãa caác loaâi cêy. Baâ laâ cû dên àêìu tiïn cuãa khurûâng, thïë thò chùæc hùèn baâ phaãi biïët àiïìu gò àoávïì cêy böën laá chûá. Nott chaåy ngay àïën trung têm cuãa khu rûâng.Sequoia laâ cêy àêìu tiïn moåc úã khu rûâng naây, vòthïë nïn baâ àûáng sûâng sûäng ngay giûäa rûâng.Nott nhaãy xuöëng ngûåa vaâ ài túái phña trûúác baâ.Anh biïët rùçng úã khu rûâng Mï Hoùåc, têët caã caácsinh vêåt vaâ ngay caã rêët nhiïìu loaâi vêåt khöng coásûå söëng khaác cuäng biïët noái. Vò thïë Nott lïntiïëng chaâo baâ: 67
 61. 61. - Thûa Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêy. Baâcoá thïí noái chuyïån vúái ta khöng? Khöng coá tiïëng traã lúâi naâo caã. Nott thûã thïmmöåt lêìn nûäa: - Húäi Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêy - taàang noái chuyïån vúái baâ. Haäy traã lúâi ta. Baâ coábiïët ta laâ ai khöng? Ta laâ hiïåp sô Nott àêy. Sequoia bùæt àêìu lùæc lû thên hònh vô àaåi cuãamònh, cêët lïn tiïëng noái nùång nïì: - Têët nhiïn ta biïët mi laâ ai. Ngûúi khöng biïëtlaâ ta biïët moåi loaâi cêy trong khu rûâng naây sao?Ngûúi khöng biïët laâ têët caã caác cêy trong khurûâng naây àïìu liïn laåc thûúâng xuyïn vúái nhauqua caác laá cêy cuãa chuáng hay sao? Thöng tinàûúåc truyïìn ài nhanh choáng qua caác nhaánh cêyàan xen lêîn nhau. Haäy hoãi ta àiïìu mi muöënbiïët röìi haäy ài ài. Ta àaä hún hai ngaân nùm tuöíiröìi. Àûâng daâi doâng nhiïìu chuyïån laâm ta mïåt. - Ta seä noái ngùæn goån thöi – Nott traã lúâi – Taàûúåc biïët laâ trong voâng ba ngaây nûäa tñnh tûângaây höm nay, möåt Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåctrong khu rûâng naây. Thïë nhûng caã thêìn Gnomelêîn Baâ chuáa höì àïìu khùèng àõnh vúái ta rùçng chûatûâng coá möåt caái cêy böën laá naâo moåc trong khurûâng Mï Hoùåc caã. Baâ àaä söëng ngay tûâ ngaây àêìu 68
 62. 62. Bñ mêåt cuãa May Mùæntiïn trong khu rûâng naây. Baâ biïët moåi thûá diïînra úã àêy vò baâ thûúâng xuyïn vêîn noái chuyïån vúáitêët caã caác loaâi cêy. Cêu hoãi cuãa ta rêët àún giaãn:Coá thêåt laâ chûa tûâng coá möåt cêy böën laá naâomoåc úã khu rûâng naây khöng? Sequoia im lùång suy nghô. Baâ bùæt àêìu lêìn giúãlaåi kyá ûác xûa cuä cuãa mònh, tûâ hai ngaân nùm vïìtrûúác, ài tûâ tûâng nùm tûâng nùm möåt àûúåc lûutrûä trong tûâng súá göî trong caái thên hònh khöínglöì cuãa mònh. Vaâ viïåc naây thò cêìn phaãi coá thúâigian. Tûâng phuát tûâng phuát möåt tröi qua vaâ Nottàaä bùæt àêìu söët ruöåt: - Naâo, baâ haäy traã lúâi ta ài. Ta àang rêët vöåi. - Ta coân àang suy nghô. Ta àang cöë nhúá laåiàêy. Ngûúi cuäng giöëng nhû hêìu hïët moåi ngûúâi,thêåt thiïëu kiïn nhêîn! Ngûúi cêìn hoåc têåp tñnhkiïn nhêîn cuãa caác loaâi cêy. Nùm phuát nûäa laåi tröi qua. Nott bêy giúâ àaäkhöng coân chõu àûúåc nûäa. Anh quay àêìu laåiàõnh boã ài vò nghô rùçng Nûä hoaâng Sequoiakhöng muöën traã lúâi. Nhûng ngay khi Nottchuêín bõ leo lïn lûng ngûåa thò Sequoia bùæt àêìulïn tiïëng. Giöëng nhû möåt ngûúâi thuã thû, phaãiluåc tòm hai ngaân quyïín saách trong thû viïån, baâchó traã lúâi möåt khi àaä tòm xong: 69
 63. 63. Good Luck - Àuáng nhû vêåy, chûa tûâng coá möåt cêy böën laánaâo moåc trong khu rûâng Mï Hoùåc, àùåc biïåt laåi laâmöåt Cêy Böën Laá thêìn kyâ. Àiïìu naây chûa tûâng xaãyra trong hai ngaân nùm qua. Chûa bao giúâ. Nott caãm thêëy möåt nöîi thêët voång to lúán àangchiïëm lêëy loâng anh. Roä raâng laâ Merlin àaä nhêìmröìi. Hay thêåm chñ coân tïå hún… biïët àêu öng taàang cöë tònh gaåt mònh. Nott thêåt sûå chaán naãn. Àêy àaä laâ cû dên thûába trong khu rûâng naây noái rùçng may mùænkhöng úã bïn caånh anh – maâ toaân laâ nhûängngûúâi rêët àaáng tin cêåy. Anh quaá bõ aám aãnh búãithûåc tïë àoá àïën nöîi khöng thïí naâo nhòn sûå viïåcmöåt caách toaân diïån vaâ saáng suöët hún. Nghe àinghe laåi cuâng möåt àiïìu khiïën anh ngaây caâng tinchùæc laâ noá àuáng. Anh khöng thïí nhêån ra rùçngmònh cêìn phaãi laâm möåt caái gò àoá, vò thïë Notttrúã nïn vö cuâng khöën khöí. Traái ngûúåc laåi vúái Nott, trong cuâng saánghöm àoá, hiïåp sô Sid thûác dêåy saãng khoaái vaâ àêìy 70
 64. 64. Bñ mêåt cuãa May Mùænhy voång hún bao giúâ hïët. Chaâng nghô vïì nhûängàiïìu mònh àaä àaåt àûúåc: àêët múái vúái thêåt nhiïìunûúác. Nïëu àoá laâ núi maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ seämoåc lïn thò bêy giúâ chaâng muöën biïët noá cêìnbao nhiïu aánh saáng vaâ boáng rêm thò àuã. Sid laâ möåt hiïåp sô chûá khöng phaãi laâ möåtngûúâi laâm vûúân chuyïn nghiïåp, vò thïë chaângcêìn phaãi hoãi xin yá kiïën cuãa möåt ngûúâi hiïíu biïëtvïì cêy cöëi. Chaâng tûå hoãi khöng biïët nïn gùåp aiàêy. Àöåt nhiïn möåt yá nghô chúåt loáe lïn: - Dô nhiïn röìi! Coân ai khaác hún laâ Sequoianûäa àêy. Baâ ta laâ chuã cuãa caác loaâi cêy vaâ laâ cêythöng thaái nhêët trong khu rûâng naây. Baâ chùæcchùæn seä giuáp àûúåc ta. Sid lïn ngûåa chaåy thùèng àïën giûäa rûâng. Möåtcaái cêy khöíng löì, giaâ cöîi chiïëm lêëy têìm mùætchaâng khi àïën núi. Chaâng biïët ngay àoá chñnh laâSequoia. Chaâng liïìn xuöëng ngûåa, quyâ xuöëng vaâkñnh cêín lïn tiïëng: - Thûa thêìn Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi cêykñnh mïën. Ngûúâi coá thïí naâo daânh chuát thúâigian àïí noái chuyïån vúái con khöng? Cuäng nhû lêìn trûúác vúái Nott, chùèng coá tiïëngtraã lúâi naâo vang lïn caã. Sid khêín khoaãn: - Thûa thêìn Sequoia - Nûä hoaâng cuãa caác loaâi 71
 65. 65. Good Luckcêy àaáng kñnh. Nïëu Ngûúâi khöng quaá mïåt thòcon xin hoãi Ngûúâi àöi àiïìu aå. Coân nïëu Ngûúâikhöng muöën noái chuyïån bêy giúâ thò con seäquay laåi sau aå. Thêåt ra, Sequoia khöng àõnh traã lúâi thïm möåtcêu hoãi xêëc xûúåc cuãa möåt gaä hiïåp sô kiïu cùngnaâo khaác nûäa, thïë nhûng qua lúâi noái vaâ àiïåu böåcuãa Sid, baâ thêëy chaâng khöng phaãi laâ möåt hiïåpsô loaåi àoá. Khi Sid chuêín bõ àûáng dêåy ài,Sequoia liïìn lïn tiïëng: - Quaã tònh ta rêët mïåt. Nhûng haäy noái ài,ngûúi muöën hoãi ta àiïìu gò? - Caãm ún Ngûúâi àaä traã lúâi con. Cêu hoãi cuãacon rêët àún giaãn: Möåt cêy böën laá thò cêìn baonhiïu aánh saáng laâ àuã aå? - ÛÂm… - Sequoia trêìm ngêm. Nhûng lêìn naâybaâ khöng cêìn nghô ngúåi gò lêu caã vò baâ biïët cêutraã lúâi quaá roä. - Noá cêìn nhiïìu aánh saáng cuäng nhû laâ boángrêm vêåy. Nhûng ngûúi seä khöng tòm àûúåc möåtnúi naâo nhû thïë trong khu rûâng naây àêu.Ngûúi thêëy àoá, khu rûâng naây núi naâo cuäng traânngêåp boáng töëi vò luön bõ bao phuã búãi nhûängtaán laá rêåm raåp. Àoá laâ lyá do taåi sao chùèng coá möåtloaåi cêy böën laá naâo moåc úã àêy caã. Àoá laâ cêu traã 72
 66. 66. Bñ mêåt cuãa May Mùænlúâi cho cêu hoãi cuãa ngûúi. Giúâ thò taåm biïåt. Haäybaão troång nheá, chaâng trai. Nhûng Sid khöng dïî daâng naãn chñ. - Khoan àaä, thûa Ngûúâi. Chó möåt cêu hoãinûäa thöi, con xin Ngûúâi. Thûa Nûä hoaâng cuãa caácloaâi cêy, xin Ngûúâi cho pheáp con àûúåc tóa búátmöåt söë nhaánh cêy trong rûâng naây coá àûúåckhöng aå? Sequoia traã lúâi: - Ngûúi khöng cêìn sûå cho pheáp cuãa ta. Haäy cùætbúát nhûäng nhaánh cêy chïët vaâ laá khö ài. Chûatûâng coá ai trong khu rûâng naây chõu laâm viïåc àïígiûä cho khu rûâng naây saåch àeåp vaâ khoãe maånh.Chùèng ai theâm cùæt búát nhûäng nhaánh cêy giaâ cöîi,vò thïë khöng thïí coá möåt tñ aánh saáng naâo núi àêycaã, vaâ cêy khöng thïí tûúi töët àûúåc. Cû dên trongkhu rûâng naây rêët lûúâi biïëng. Chuáng chó thñchrong chúi suöët ngaây vaâ luön àïí viïåc cêìn laâm hömnay àïën “ngaây mai” múái laâm. Vò thïë haäy cûá laâmàiïìu ngûúi muöën. Ngûúi khöng cêìn sûå chêëpthuêån cuãa ta. Bêët cûá caái cêy naâo cuäng seä rêët vuimûâng nïëu ngûúi laâm àiïìu àoá cho noá. - Caãm ún! Caãm ún Ngûúâi rêët nhiïìu! Sid kñnh cêín luâi laåi röìi múái quay mònh leolïn lûng ngûåa. 73
 67. 67. Good Luck Thïë laâ hiïåp sô aáo trùæng phi ngûåa thùèng àïënmaãnh àêët nhoã tûúi töët vaâ sùén nûúác cuãa mònh.Luác naây trúâi àang töëi dêìn. Chó cêìn chùåt búát caácnhaánh cêy nûäa laâ xong röìi. Chaâng coá thïí nghóngúi bêy giúâ vaâ ngaây höm sau múái bùæt àêìu laâmcuäng chùèng sao. Nhûng Sid chúåt nhúá túái lúâi cuãaSequoia. Baâ noái rùçng ngûúâi ta thûúâng hay àïí laåiviïåc túái ngaây mai múái laâm. Vaâ Sid cuäng nhúá laåimöåt lúâi khuyïn luön toã ra hûäu duång vúái chaâng:“Haäy haânh àöång ngay bêy giúâ, àûâng trò hoaän nûäa.”Àuáng laâ dûúâng nhû chaâng seä khöng coân cêìnphaãi laâm gò thïm nûäa nïn chaâng coá thïí àïí viïåcnaây vaâo ngaây mai. Nhûng nïëu chaâng laâm ngaybêy giúâ thò chaâng seä coá thïm möåt ngaây tröëngnûäa vaâ biïët àêu noá seä giuáp thïm gò cho chaângthò sao. Vò thïë Sid quyïët àõnh tranh thuã thúâigian trúâi coân saáng àïí laâm luön höm nay. Luön trung thaânh vúái caác nguyïn tùæc cuãamònh, chaâng àaä haânh àöång vaâ khöng trò hoaännhûäng viïåc cêìn laâm. Sid bùæt àêìu leo lïn caác cêy trong khu vûåc àaächoån. Chaâng khöng chùæc chùæn laâ aánh saáng seäroåi vaâo àêu vaâ cuäng khöng muöën maåo hiïímnïn quyïët àõnh lêìn lûúåt leo lïn mûúâi hai caáicêy lúán quanh àoá vaâ duâng kiïëm chùåt búát caácnhaánh cêy. Chaâng laâm viïåc miïåt maâi suöët àïm 74
 68. 68. Bñ mêåt cuãa May Mùænkhöng ngúi nghó cûá nhû thïí àiïìu coá yá nghôanhêët trïn àúâi bêy giúâ vúái chaâng laâ tóa cêy vêåy.Vaâ kïët quaã cuöëi cuâng thêåt tuyïåt vúâi. Nhûäng tiasaáng àaä xuyïn qua nhûäng taán laá daây toãa xuöëngvuâng àêët, laâm saáng caã möåt khu rûâng. Sid vö cuâng vui sûúáng. Thêåt laå thay, caâng laâmviïåc, chaâng laåi khöng coân suy nghô nhiïìu vïìviïåc caái núi maâ chaâng àaä vun àêët, àaä mang laåinguöìn nûúác vaâ àaä laâm quang cêy cöëi liïåu coáphaãi laâ núi maâ Cêy Böën Laá thêìn kyâ seä moåc haykhöng. Chaâng àaä biïët nhûäng yïu cêìu cêìn coácuãa möåt cêy böën laá vaâ chaâng àaä cung cêëp àêìyàuã nhûäng àoâi hoãi àoá. Thïë ngaây mai chaâng seälaâm gò àêy? Biïët àêu coân coá nhûäng viïåc rêët cêìnthiïët maâ chaâng chûa laâm thò sao? Chaâng àaä laâmviïåc suöët àïm àïí dûå phoâng cho àiïìu àoá. Duâ chó nguã àûúåc trong chöëc laát, nhûng tronggiêëc nguã chaâng laåi mú thêëy Cêy Böën Laá thêìn kyâ.Trong giêëc mú naây, chaâng thêëy noá vûún lïnmaånh meä tûâ maãnh àêët êím ûúát vaâ tûúi töët cuãamònh. Chaâng thêëy böën laá hònh traái tim cuãa noámúã bung ra hûáng lêëy nhûäng tia nùæng mùåt trúâirûåc rúä xuyïn qua nhûäng nhaánh cêy khöíng löìbao quanh noá. Vêåy laâ chó coân laåi hai ngaây nûäa maâ thöi. 75
 69. 69. BÑ MÊÅT THÛÁ 5Àûâng trò hoaän - Haäy haânh àöång ngay Nïëu baån TRÒ HOAÄN viïåc taåo ra nhûäng àiïìu kiïån múái thò may mùæn coá thïí seä khöng bao giúâ àïën. Àöi khi taåo ra nhûäng àiïìu kiïån múái laâ möåt cöng viïåc thêåt nhoåc nhùçn nhûng… haäy thûåc hiïån noá ngay khi coá thïí.
 70. 70. Good Luck Ston – Meå cuãa caác loaåi àaáV aâo buöíi saáng thûá saáu, Nott vêîn buöìn baälang thang trong khu rûâng giaâ. Chùæc chùæn laâanh biïët mònh seä chùèng tòm àûúåc möåt cêy böënlaá naâo caã nhûng anh khöng muöën quay trúã laåilêu àaâi möåt mònh. Anh seä tòm Sid cuâng vïì, nïëu 78
 71. 71. Bñ mêåt cuãa May Mùæncoá bõ cûúâi vaâo muäi thò dêîu sao hai cuäng coân àúähún möåt. Àoá laâ ngaây chaán chûúâng nhêët cuãa Nott trongkhu rûâng Mï Hoùåc. Anh chùèng biïët laâm gò húnngoaâi viïåc chaåy ài sùn àuöíi vaâi sinh vêåt hay conthuá kyâ laå. Thónh thoaãng anh cuäng tònh cúâ gùåpphaãi nhûäng cêy àöåc àaáo, quaái laå maâ anh chûatûâng thêëy trûúác àêy. Thïë nhûng cuäng chùèng coágò khaác hún nûäa. Chùèng thêëy thuá dûä àêu àïí thûãthaách, duâ buöíi töëi àoá àêy vêîn voång vïì nhûängtiïëng huá bñ hiïím. Àiïìu töìi tïå nhêët chñnh laâ caái caãm giaác buöìnbaä maâ anh àang caãm nhêån roä raâng hún bao giúâhïët, àoá laâ: anh chùæc chùæn rùçng seä khöng bao giúâgùåp àûúåc may mùæn trong cuöåc àúâi mònh, chûánïëu khöng thò bêy giúâ anh hùèn àaä tòm àûúåc CêyBöën Laá thêìn kyâ röìi. Bùçng khöng thò dô nhiïn laâMerlin àaä lûâa döëi anh. Nhûng nïëu Merlin àaä lûâa anh thò taåi sao anhvêîn coân úã àêy chúâ àúåi maäi? Chúâ àúåi nghôa laâtin vaâo Merlin, hy voång vaâo möåt sûå may mùæn seäàïën, nhûng caâng chúâ thò anh laåi thêëy may mùænàang ngaây caâng xa dêìn anh. Anh àaä laâm gò sainaâo? Sao anh laåi thêëy khöí súã àïën thïë? Anh tûåhoãi: “Ta xûáng àaáng coá àûúåc may mùæn. Sao noávêîn khöng àïën vúái ta?” 79
 72. 72. Caã ngaây höm àoá, anh lang thang khùæp khurûâng vúái nhûäng suy nghô bi quan nhû thïë. Vòanh cuäng chùèng coân biïët laâm gò khaác nûäa nïnNott quyïët àõnh ài gùåp noái chuyïån vúái Ston –Meå cuãa caác loaåi àaá. Anh muöën coá thïm möåtngûúâi nûäa khùèng àõnh nhûäng gò maâ anh àaäbiïët: rùçng khöng coá möåt cêy böën laá naâo moåcàûúåc trong khu rûâng naây caã, rùçng anh laâ möåtngûúâi khöng may mùæn. Chùèng coá gò ngaåc nhiïn khi Nott quyïët àõnhnhû vêåy vò àoá laâ möåt àùåc àiïím cuãa nhûängngûúâi tûå cho laâ mònh thiïëu may mùæn. Hoå tòmkiïëm nhûäng ngûúâi giuáp hoå taái khùèng àõnhnhûäng suy nghô yïëm thïë cuãa mònh. Caái caãmgiaác rùçng mònh laâ möåt naån nhên, möåt ngûúâi bõlûâa, möåt ngûúâi khöng may mùæn thò cuäng chùènghay ho gò nhûng ñt ra noá cuäng giuáp hoå caãm thêëyphêìn naâo nheå nhaâng hún. Thêìn Ston truá nguå trïn àónh cuãa Nuái Meå, möåtngoån nuái cheo leo àêìy nhûäng hoân àaá taãng gaigoác. Leo lïn àûúåc ngoån nuái naây thêåt laâ möåtàiïìu cam go. Tûâ trïn àónh nuái Nott seä nhònàûúåc bao quaát toaân böå khu rûâng Mï Hoùåc vaâ coáthïí anh seä thêëy àûúåc Sid àang úã àêu àoá. Anh seänoái chuyïån vúái Sid àïí xem anh ta coá muöën vïìcuâng anh khöng. 80
 73. 73. Bñ mêåt cuãa May Mùæn Khi Nott leo àûúåc lïn àónh nuái thò anh thêëythêìn Ston àang noái chuyïån vúái möåt con chimmûúâi hai caánh. Ngay khi thêëy Nott, con chimlêåp tûác bay ài. - Nhòn kòa! Möåt trong hai hiïåp sô ài tòm sûåmay mùæn àaä àïën àêy! Böën ngaây qua caác ngûúilaâ chuã àïì chñnh baân taán trong khu rûâng naây àoá.Ngûúi àaä tòm thêëy Cêy Böën Laá thêìn kyâ chûa? –Baâ nhòn Nott móm cûúâi giïîu cúåt. Nott traã lúâi, roä raâng laâ rêët giêån dûä: - Ngûúi biïët laâ ta chûa tòm àûúåc röìi coân gò!Ston, haäy noái cho ta biïët, coá phaãi laâ trong khurûâng naây chûa bao giúâ coá möåt cêy böën laá naâo moåclïn phaãi khöng? Hoùåc cuäng coá thïí laâ noá moåcquanh àêy, lêín khuêët trong nhûäng taãng àaá naây? Thêìn Ston khöng thïí naâo nhõn àûúåc cûúâi, baâcûúâi maäi khöng dûát: - Dô nhiïn laâ khöng röìi! Gioång noái nhaângûúi dûúâng nhû cuäng muöën khùèng àõnh àiïìuàoá röìi. Sao ngûúi laåi coân coá thïí tröng mongmöåt cêy böën laá moåc àûúåc trïn nhûäng hoân àaánaây nhó? Chùæc laâ ngûúi mêët trñ röìi. Ngûúi phaãicêín thêån àêëy. Bêët cûá ai lang thang úã àêy quaá lêumaâ khöng coá muåc àñch naâo roä rïåt thò seä phaátàiïn lïn àêëy. Chùèng coá möåt cêy böën laá naâo moåc 81
 74. 74. Good Luckàûúåc úã àêy caã. Cêy böën laá khöng thïí moåc àûúåcúã núi naâo coá àaá. Chùèng coân gò àïí noái, Nott chêåm chaåp leoxuöëng nuái. Vùng vùèng àêu àêy laâ tiïëng thêìn Stoncûúâi giïîu cúåt. Giúâ thò anh chùèng coá thïí laâm gò àûúåc nûäa. Sûåsúå haäi mong muöën cuãa anh cuöëi cuâng àaä àûúåckhùèng àõnh: “Ta seä khöng bao giúâ gùåp maymùæn.” – anh thêìm nghô. Sau àoá Nott chúåt nhúáàïën Sid vaâ anh caãm thêëy vui hún möåt chuát.Nott nghô: “Caái gaä àiïn àoá chùæc chùæn cuängchùèng tòm àûúåc Cêy Böën Laá thêìn kyâ cho duâ hùæncoá àaâo naát khu rûâng naây lïn.” Nghô vïì sûå thêëtbaåi cuãa ngûúâi khaác laâm Nott thêëy nheå nhaâng,thoaãi maái hún, thêåm chñ caã thñch thuá nûäa. “Nïëukhöng coá Cêy Böën Laá thêìn kyâ cho ta thò cuäng seäkhöng coá cêy naâo cho hùæn caã.” Sau àoá Nott yïn têm leo lïn lûng ngûåa ài tòmmöåt chöî nguã qua àïm. 82

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • himalayadendamuoi

  Mar. 17, 2013
 • meocon824

  Apr. 9, 2013
 • xuanphan332

  Apr. 25, 2013
 • NghipNng

  Jun. 5, 2015
 • damthethai

  Jun. 4, 2016
 • BinhDao8

  Jun. 6, 2016

Views

Total views

1,140

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

15

Actions

Downloads

202

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×