31 mau chuyen_len_tinh_than_thu_vi_8777

410 views

Published on

Lấy đây làm động lực...

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

31 mau chuyen_len_tinh_than_thu_vi_8777

 1. 1. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net31 Qu Táo Tinh Th nH u h t nh ng c m nang dinh dư ng u khuyên r ng: n u m i ngày b n u ănm t qu táo thì s không bao gi ph i g p bác sĩ. Gi ng như th ch t, tinh th n c ab n cũng c n có lo i “táo” cho riêng nó. 31 m u chuy n lên tinh th n dư i ây s là“31 qu táo” cung c p “vitamin tinh th n” c n thi t giúp ngu n n i l c c a b nthêm m nh m , d i dào.nh n thêm “táo tinh th n” hàng tu n t di n gi Quách Tu n Khanh, vui lòngăng ký t i website http://quachtuankhanh.net.
 2. 2. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netM c l cTI NG G I T TRÁI TIM .............................................................................................3TÌM L I A TR TRONG B N .....................................................................................4S NG T T ..............................................................................................................5HÀNH NG..............................................................................................................6T CH I THEO CÁCH C A B N ....................................................................................730 PHÚT U S U..........................................................................................................8AI LÀ CEO?................................................................................................................9KHÓ KHĂN LÀ MAY M N............................................................................................10CU C S NG ............................................................................................................11THÁCH TH C GI I H N ............................................................................................121 TRONG 8 T ..........................................................................................................13B N ..................................................................................................................14L I CAM K T 20 NĂM ...............................................................................................15ABRAHAM LINCOLN & CON I BÀNG.........................................................................16PH I LÀM & MU N LÀM.............................................................................................1720 Ô LA ................................................................................................................18HƠN C THÀNH CÔNG ..............................................................................................19TH T LÀ KỲ DI U!....................................................................................................20D LI U U VÀO....................................................................................................21NGHĨ ÚNG.............................................................................................................22TIN T T & TIN X U ..................................................................................................23SA TH I LÃO TH T B I.............................................................................................24TÔI KHÔNG KH E! ...................................................................................................25NGƯ I ÀN ÔNG TRONG T L NH .............................................................................26S C M NH C A S I M TĨNH ..................................................................................27M C TIÊU C A B N ÂU? ......................................................................................28MU N THÔI CHƯA ! .............................................................................................29TIN & TIN C Y .........................................................................................................30CON BƯ M KHÔNG BAO GI BAY ..............................................................................3199 % CÒN L I?........................................................................................................32NƠI CÓ TÌNH YÊU… ..................................................................................................33
 3. 3. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netTI NG G I T TRÁI TIMKhi còn nh , có l n cha tôi nói m t i u mà tôi không bao gi quên “Con trai , khichào i, con khóc trong khi m i ngư i m m cư i h nh phúc. Hãy s ng sao cho khicon r i kh i cõi i, m i ngư i s khóc, còn con m m cư i”.Chúng ta ang s ng trong m t th i i mà cu c s ng g n như không còn nhi u ýnghĩa. Chúng ta d dàng áp xu ng m t trăng nhưng l i ng n ng i ghé qua chàongư i hàng xóm m i. Chúng ta có th b n tên l a xuyên l c a chính xác m c tiêuch b ng mũi kim nhưng l i không th gi l i h a d n con cái i chơi. Chúng ta cóemail, fax, i n tho i di ng và r t nhi u thi t b truy n thông t i tân nhưng chưabao gi th gi i l i r i r c, “m t k t n i” nhi u như th ! Chúng ta m t i tính nhânb n. Chúng ta m t phương hư ng. Chúng ta m t s quy t tâm. Và r t r t nhi ui u quan tr ng khác c a cu c s ng.Và vì b n ã c n ây, cho phép tôi h i b n: Nh ng ai s than khóc khi b n quai? B n s n i k t v i bao nhiêu ngư i khi còn có th bư c i trên hành tinh này?B n s t o nh hư ng gì cho nh ng th h sau? B n s l i nh ng gì sau khi trúthơi th cu i cùng? M t trong nh ng bài h c tôi nh n ư c trong cu c i mình (chon gi ) là: N u b n không hành ng thì cu c s ng s làm thay b n. T ng ngày,t ng tu n, t ng tháng, t ng năm trôi qua, r i ch m h t! B n s ch ng còn gì ngoàitrái tim ch t ch a s nu i ti c v nh ng gì ã qua. Khi ư c h i s làm gì n u ư cs ng m t l n n a, George Bernad Shaw tr l i: “Tôi s tr thành m t ngư i màtôi chưa t ng bi t n”.Là m t di n gi chuyên nghi p, ph n l n th i gian làm vi c c a tôi dành cho nh ngbu i nói chuy n t i r t nhi u h i th o, chia s nh ng hi u bi t, kinh nghi m trongcông vi c, cu c s ng v i r t nhi u ngư i. H u h t, cho dù v i công vi c và cu cs ng hoàn toàn khác nhau, u t câu h i: Làm sao tôi tìm ra ư c ý nghĩacu c i? Làm th nào tôi có th liên t c óng góp nh ng giá tr tích c c cho cu cs ng? Và làm sao tôi có th ơn gi n hóa m i chuy n t n hư ng cu c s ng trư ckhi quá mu n?Câu tr l i c a tôi luôn b t u là: Hãy nghe theo ti ng g i t trái tim. Tôi tin r ngm i chúng ta u có nh ng tài năng ang ch ư c gi i phóng. Chúng ta t n t i v inh ng d nh, m c tiêu khác nhau, và chính i u ó cho phép chúng ta ch ng tkh năng tuy t v i c a mình, ng th i cùng nhau ti p thêm nhi u giá tr cho cu cs ng. Nghe theo ti ng g i t trái tim không có nghĩa là b n t b công vi c hi n t ic a mình. Nó ơn gi n là hãy ti p thêm nhi u tình yêu vào công vi c hơn n a, hãyt p trung vào nh ng vi c giúp b n t o ra nhi u giá tr nh t. i u ó có nghĩa là hãyt b vi c ch i ai ó làm cho b n h nh phúc, như Mahatma Gandhi t ng nói:“Hãy hành ng theo mơ ư c tìm th y th gi i c a riêng mình”.i thay i khi b n thay i!
 4. 4. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netTÌM L I A TR TRONG B NM t l n, gia ình tôi i ăn t i ngoài. Sau khi g i nh ng món chính, chúng tôithư ng th c vài cái bánh m i nư ng, còn nóng h i. Trong m t kho ng kh c, tôich t nh n ra c u bé c a mình ang d y cho t t c ngư i l n chúng ta m t bài h cv ngh thu t s ng!Thay vì ăn t t c cái bánh như chúng ta thư ng làm, Nguyên Phúc (tên con trai tôi)l i ch n m t cách r t thú v . Nó khoét m t l , l y ra ph n ru t bánh nghi ngút khói,thơm ph c và ăn ngon lành, l i ph n v c ng bên ngoài. Không c n b t kỳ l ich d n nào, nó t bi t cách thư ng th c ph n ngon nh t c a cái bánh. Trong m tbu i h i th o c a tôi, m t ngư i tham d ã chia s : "Tôi h c ư c t nh ng atr nhi u hơn t ngư i l n!".Ngày hôm ó, c u bé c a tôi ã nh c cha nó r ng: Thay vì t n hư ng "ph n thơmngon c a cu c s ng", chúng ta - nh ng ngư i ư c cho là ã trư ng thành - l i m tth i gian cho "ph n v c ng còn l i". Chúng ta t p trung vào nh ng bu i h p,nh ng h p ng, nh ng hóa ơn c n thanh toán r i không còn th i gian dànhcho nh ng vi c c n ph i làm h nh phúc v i cu c s ng! T ng suy nghĩ s t o rath gi i c a chính b n, m i th xung quanh là k t qu c a nh ng gì b n quan tâm.Hãy t p trung vào nh ng i u t t p vì nh ng suy nghĩ s quy t nh sph n c a b n!M i ngày m i n, hãy dành nhi u th i gian n i k t v i " a tr bên trong b n".Hãy h c nh ng ph m ch t tích c c c a chúng, nh ng i u làm chúng luôn hi ung, y năng lư ng, trí tư ng tư ng cho dù i u gì x y ra xung quanh!
 5. 5. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netS NG T TTrư c khi qua i, tác gia ngư i Anh - Aldous Huxley h i tư ng l i cu c i và rútra m t i u ơn gi n: “Hãy t t v i nhau hơn n a” (nguyên văn – “Let us bekinder to one another”). Theo l thư ng, chúng ta tin r ng s ng tr n v n, chúngta ph i làm nh ng i u phi thư ng, vĩ i ( n m c ch c ch n s lên trang nh tVnExpress). S th t là, cu c i tr n v n b t u và k t thúc b ng nh ng kho ngkh c s ng có nguyên t c, ân c n, t t v i m i ngư i.V i b t kỳ ai, b n u có th h c, nghe r t nhi u i u v cu c s ng. Kho ng kh cb n lư t qua ai ó chính là lúc b n b qua cơ h i th hi n m t c ch l ch s , ânc n, m t hành ng giúp ho c ch là m t l i chào xã giao. T i sao không b t us ng m t cách nhân b n như chính con ngư i ích th c c a b n và b t u làm choth gi i quanh b n phong phú hơn. V i tôi, th m chí ch c n làm cho m t ai ó m mcư i ho c giúp tâm tr ng h tho i mái hơn, t c là ã có m t ngày áng s ng! T tv i ngư i khác, ơn gi n ó là cái giá ph i tr cho vi c b n s ng trên hànhtinh này.Có vô s cách b n th hi n s t t v i ngư i xung quanh. Tr ti n g i xem chongư i phía sau, như ng gh xe buýt cho ngư i già, tr em, ph n , là ngư i m l ichào h i,… là nh ng i u ơn gi n kh i u. Tôi ch c ch n ràng r i m t ngày,b n s ng c nhiên, h nh phúc vì ai ó ã tr ti n g i xe cho mình…
 6. 6. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netHÀNH NGH u h t chúng ta u bi t c n ph i làm gì s ng vui vè, kho m nh, thành công,h nh phúc hơn. V n là chúng ta không làm nh ng i u ó. Nhi u ngư i chor ng: Ki n th c là s c m nh! Tôi không ng ý. Ki n th c ch là s c m nh ti m n.Ch khi có hành ng, nó m i tr thành s c m nh th c s !Ngh l c c a con ngư i ch c ch n không th hình thành t nh ng vi c làm ơn gi n,d dàng ho c t nh ng i u ta ch làm vì s thích, ham mu n. M i ngày, t t chành ng dù là nh , u nh hư ng n tương l i, m c tiêu cu c i chúng ta.Sau m t ngày làm vi c m t m i, thay vì ng i trư c màn hình tivi su t 3 ti ng ngh , ngư i tích c c s ch n m t cu n sách hay ho c vui ùa v i con cái. Thay vì ngnư ng thêm m t chút vào nh ng bu i sáng se l nh, ngư i tích c c d y s m vàhoàn thành bài t p bu i sáng như m i ngày. B n càng có nhi u thói quen t t thìb n càng th y cu c i tươi p và áng s ng.Chúng ta thư ng mơ r ng m t ngày nào ó, con ư ng thành công b ng dưng xu thi n, tr i dài trư c m t mà quên r ng: nh ng d u chân t o thành l i i. Gi c mơ lài u tuy t v i c a con ngư i. Nhưng n u nh ng suy nghĩ v n ch là nh ng suy nghĩthì dù có sinh ra xung i n t cũng không th giúp b n hoàn thành nh ng d án,h p ng, thanh toán chi phí,… S gia, i văn hào ngư i Scotland Thomas Carlylevi t r ng: “ i ngư i k t thúc b ng m t hành ng, vì th ó là i u áng trântr ng!”.M t hành ng nh luôn t t hơn m t d nh l n!
 7. 7. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netT CH I THEO CÁCH C A B NQuá d g t u v i nh ng l i ngh n u cu c i b n không có nh ng m cưu tiên khác nhau. Khi cu c i ư c d n l i, truy n c m h ng b ng ư c mơ, ammê, m t tương lai r c r , b n s d dàng quy t nh i u gì c n thi t cho mình. M ttrong nh ng nguyên t c làm vi c c a c p qu n lý, lãnh o là: N u b n không bi ts p x p công vi c c a mình thì ngư i khác s làm i u ó! Gi i pháp là ph i làm rõràng nh ng c n thi t cho cho cu c i b n và h c cách t ch i nh ng vi c khônghư ng m c tiêu.Trang T t ng k m t câu chuy n v m t th rèn chuyên luy n ki m cho hoànggia. Cho n khi g n m t trăm tu i, ngư i th rèn v n làm vi c v i s khéo léo vàchính xác áng kinh ng c, th m chí ngay c khi ph i hoàn thành công vi c m tcách g p rút. Ngày n , m t v hoàng t h i: “Nh ng thành qu phi thư ng c a ônglà do năng khi u b m sinh hay có m t bí quy t nào khác?” “ ó là s t p trung vàonh ng vi c c n thi t” – ngư i th rèn tr l i – “Tôi b t u rèn ki m t năm 20tu i. K t ó, tôi không quan tâm n b t kỳ i u gì. ó là am mê và m c íchc cu c i tôi. Tôi t h t tâm trí, s c l c, c m h ng c a mình vào vi c ó. Bíquy t c a tôi ch là th !”Chúng ta ch có th t o ra nhi u giá tr tích c c khi t p trung vào nh ng lĩnh v cgi i nh t c a mình. Khi làm ư c i u ó, chúng ta s nh n ra r ng: T ch i ơngi n và d dàng hơn ta tư ng! Micheal Jordan, huy n tho i bóng r M , không baogi ng i vào bàn àm phán các h p ng, thi t k trang ph c hay lên k ho ch chonh ng show qu ng cáo c a mình. Toàn b th i gian, năng lư ng dành cho vi c màanh y làm t t nh t: Chơi Bóng R . Ngh sĩ Jazz vĩ i Louis Armstrong không baogi m t th i gian vào vi c bán vé hay t ch c các bu i bi u di n c a mình. Ông cht p trung vào vi c Chơi Kèn Trumpet. T ch i nh ng vi c không hư ng m c tiêugiúp b n có nhi u th i gian hơn c ng hi n cho i u th c s c n thi t, quy t nhcu c s ng, s m ng và di s n c a b n!
 8. 8. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net30 PHÚT U S UTrong h u h t các chương trình hu n luy n c a tôi, luôn có m t vài ngư i tham dt câu h i v vi c làm sao ng ng suy nghĩ v công vi c sau 8 ti ng cơ quan.Càng ngày, h càng tr nên b n r n, n m c không th d t ra kh i nh ng d án,k ho ch, th i h n,…th m chí trong lúc k chuy n ru con ng ! H ang d n b tư cm t ti ng cư i, tình yêu, c m h ng và quan tr ng nh t là ý nghĩa c a cu c s ng.Mark Twain t ng nói r ng: “Tôi có r t nhi u r c r i, m t vài trong s ó th m chí ãx y ra!”. R t nhi u ngư i trong chúng ta ã quãng th i gian p nh t c a cu ci trôi qua cùng n i lo l ng luôn c n k . Nh ng lo l ng v chuy n h c hành, côngvi c, ti n b c, gia ình, con cái, m i ngư i xung quanh,…theo chúng ta n cu ii. M t ngày nào ó, khi b n nhìn l i và phát hi n ra r ng h u h t nh ng i u t it chưa t ng x y ra. Trong ti ng Ph n, t “ho thiêu” g n gi ng t “lo l ng”. B n cóth ch n m t trong hai cách: t b nh ng lo l ng ho c nh ng lo l ng thiêu r icu c i mình!Túm c , không cho “con ma lo l ng” nh y ra khi ta g p khó khăn là i u c c khó(vâng, thêm m t i u khi n b n…lo l ng!). Hơn c m t thói quen, nó ã thành b nnăng c a h u h t chúng ta. Và m t m c nào ó, lo l ng t o áp l c tích c clàm vi c. Vì th hãy ch n cách “s ng chung v i lũ”: Dành m t kho ng th i giantrong ngày ch lo l ng!30 phút n 1 ti ng, tho i mái m mình, ê, r u rĩ v i khó khăn, tr c tr c c ab n. Sau ó, ng b t tay vào công vi c ngay. B n ph i có thêm m t kho ng th igian m x d n năng lư ng tiêu c c. c vài trang sách hay, xem vài o nphim hài hư c, trò chuy n v i ngư i thân ho c i d o là m t s g i ý. Như v y, khiv n tr nên “tình hình”, hãy ghi l i, b qua và dành nó cho “30 phút u s u” c ab n.
 9. 9. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netAI LÀ CEO?Trong m t cu c nghiên c u v tài chính cá nhân, có n hơn 10% nói r ng h smua vé s “ m b o” tài chính khi v hưu! Có r t nhi u m c ph thu c vàomay m n, h có th là nh ng ngư i ang làm các công vi c như chúng ta nhưngu n hàng ngày v n mua vé s và ch i; ho c có nhi u ngư i th m chí côngvi c hàng ngày c a h là áp d ng m i phương ti n, ki n th c, d u hi u,… oánk t qu c a các công ty s x !Có m t quy lu t: Trong cu c i, m t ngư i có m i quan h v i ít nh t 250 ngư ikhác. Trong s ó, quan h càng thân thi t thì m c nh hư ng c a ngư i ó v ib n càng l n. M t ngư i b n c a tôi t ng r t kh s vì nh ng l i “góp ý” t gia ìnhv ngh nghi p. Trong v n hôn nhân, nh ng trư ng h p gi ng như v y còn phbi n hơn. Tôi ch c r ng b n cũng bi t nhi u ngư i ã r t lo l ng ch vì ý ki n c ahai gia ình!Ai s là CEO c a cu c i b n n u c ti p t c phó thác s ph n cho v n may, l ibình ph m c a ngư i khác và vô s y u t khách quan khác? N u b n mu n k tqu t t. Hãy ti n hành, t ng bư c, t ng bư c n m c tiêu mong mu n. N u ai ócó th giúp b n vư t qua khó khăn? Hãy liên h ngay và trình bày v n c a mình.B n có th Hành ng ho c cũng có th M c K . Nhưng b n không th ch nc hai!B n không th c mãi là hành khách c a chính cu c i mình! ã n lúc i mũthuy n trư ng, c m l y bánh lái, th ng ti n n m c tiêu, mơ ư c.Các CEO thành công luôn nói: “N u nó x y ra, là vì tôi mu n th !”.
 10. 10. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netKHÓ KHĂN LÀ MAY M NH u h t m i ngư i u ng ý r ng: “Càng g p nhi u khó khăn, chúng ta càng cónhi u kinh nghi m”. M t b n năng c a con ngư i là ngay l p t c nhìn nh ng khókhăn b ng suy nghĩ tiêu c c thay vì nh n ra m t s th t: Tr ng i là ngư i Th yvĩ i!Kinh nghi m và ki n th c không n v i b n n u b n c quay lưng v i nh ng i uc n ph i i m t! Có ai h c guitar mà không chơi sai vài n t? Có ca sĩ nào màkhông t ng l i nh p? Hãy xem nh ng hòn á c n ư ng b n là nh ng hòn á maym n, au n là ngư i d n ư ng và th t b i là ư ng n thành công.Như t t c m i ngư i, tôi cũng có nh ng tr ng i, th t b i trong su t ch ng ư ngã qua. Nhưng tôi luôn t nh c nh b n thân, ch có t nh ng th thách cam go,kh c nghi t m i tìm ra b n thân, s c m nh ích th c. V i b n, nh ng ai ang im t v i nh ng khó khăn l n, tôi xin t ng nh ng dòng c a Rainer Maria Rilke (thi sĩc vĩ i) trong tác ph m “Thư g i ngư i thi sĩ tr tu i”“…xin hãy kiên nh n v i nh ng gì chưa an nh, d t khoát trong lòng. Hãy c g ngyêu thương nh ng câu h i như là yêu thương nh ng căn phòng óng kín, nh ngquy n sách vi t b ng m t ngôn ng xa l . Thôi ng ki m tìm nh ng câu tr l i,b n s không th nh n ư c câu tr l i vì b n chưa s n sàng ón nh n nó ngay lúcnày. Hãy s ng v i nh ng câu h i, hãy tr i nghi m v i chúng. Và d n h i, m t ngàyxa xôi nào ó, úng vào lúc b n không ng t i, câu tr l i s n!” (lư c d ch)
 11. 11. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netCU C S NGKhi ư c h i v nh ng thăng tr m trong s nghi p, di n viên g o c i Kevin Costnernói: “ ó là cu c s ng c a tôi!”. ơn gi n, nhưng ó là m t tri t lý s ng áng h ch i. Thay vì t n th i gian phán xét nh ng gì ã x y ra là t t hay x u, Kevin gi chomình m t thái khách quan, ch p nh n s th t r ng: ó là nh ng gì c n tr i quatrên con ư ng ã ch n.T t c chúng ta u có nh ng con ư ng cho riêng mình. M t vài ngư i (có thtrong ó có b n) s có nh ng khó khăn hơn so v i ph n còn l i. Nhưng ch c ch n,s không ai n ích n u không ph i i m t v i nh ng tr ng i. N u b nng ý r ng ó là s th t hi n nhiên, t i sao không ch p nh n nó và tránh xa sbu n bã, chán n n. ng “ ính kèm” tinh th n c a b n vào k t qu c a v n nàoó. Hãy tr i nghi m t ng tình hu ng, hoàn c nh x y ra trong cu c i b n.N u b n t ng au n, tôi r t ti c và chia s v i b n. Nhưng b n có bi t au nch là th gia v c m nh n h nh phúc tr n v n hơn? N u b n chưa t ng ngư cnhìn t dư i thung lũng thì s không c m nh n tr n v n v p hùng vĩ khi ngtrên nh núi.Cu c s ng ch ng h có th t b i, ch có k t qu . Ch ng h có bi k ch, ch có bàih c. Ch ng có khó khăn, ch có cơ h i ch i nh ng ngư i sáng su t nhìn th yvà n m b t.
 12. 12. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netTHÁCH TH C GI I H NB t m t con b chét và vào m t cái h p có n p. Ngày th nh t ta nghe ti ng gõvào n p h p phát ra liên t c, di b chét ang c g ng nh y ra. Ngày th hai, v nnghe ti ng gõ, tuy nhiên m t ã b t u gi m d n. Ngày th ba, th nh tho ngm i nghe th y ti ng gõ. Ngày th tư, không còn nghe gì n a. Khi m n p, b chétv n ang nh y u n nhưng t m nh y ã không còn n ư c c chi u cao c acái h p!!!R t ít ngư i “th c s n m trong m t cái h p”. Nhưng r t nhi u ngư i có xu hư ng“gi i h n hóa” b n thân b ng cách gi i quy t các v n theo cùng m t cách, ch vì“nh ng l n trư c cũng làm như v y”!B n ã m t bao lâu t h i chính mình li u r ng gi i pháp ư c ch n ãlà t t nh t? Có th ơn gi n hơn? Có c n nhi u ngu n l c như th ? Có th r hơnhay hi u qu hơn? Có th lâu dài hơn? Nhanh hơn? Ki u dáng, màu s c ó li u ãt i ưu? ôi khi, ý tư ng ơn gi n s mang l i nh ng thành qu xu t s c! M t cáchng u nhiên, v i vi c liên t c ti p thu, tr i nghi m, phát tri n b n thân, b n s cóm t n n t ng v ng ch c sáng t o nh ng gi i pháp cho cu c s ng c a chính mìnhvà m i ngư i xung quanh.M t câu chuy n n a giúp b n phá v cái h p c a mình: Trong r t nhi u năm,chi c túi nh dùng ng bút và nh ng v t d ng nh khác c a àn ông ư c thi tk bên ph i áo khoác. Cho n m t ngày, ai ó ã nghĩ khác: Vì h u h t m i ngư iu thu n tay ph i, t i sao không ưa túi sang bên trái khi l y bút ra là có thvi t ngay? Dù không n m c lưu danh trong b o tàng, nhưng chí ít s lư ng áokhoác bán ra cũng tăng v t!ng gi i h n nh ng thách th c. Hãy thách th c nh ng gi i h n.
 13. 13. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net1 TRONG 8 TCó m t câu chuy n k v m t ngư i àn ông b ch n thương và ph i c nh c .Ông ta k t b n v i m t b nh nhân cùng phòng trong b nh vi n. Ngư i này ư cx p n m c nh c a s và m i ngày u k cho b n mình nghe v th gi i sinh ngbên ngoài. Ông y t l i v p c a nh ng hàng cây trong khuôn viên b nh vi n, vũi u c a nh ng chi c lá l lơi trong gió và nh ng i u m i ngư i ang làm ngoàisân. Tuy nhiên, m t th i gian sau, ngư i àn ông n m li t giư ng chán n n, khôngcòn h ng thú nghe v th gi i tuy t di u bên ngoài n a. Ông ta b t u không ưab n cùng phòng và ghét luôn s hăng hái khi k chuy n c a ngư i này.M t êm, sau cơn ho dài, n ng n , ngư i àn ông c nh c a s không th ư c.Thay vì b m nút g i y tá, ngư i kia ch n cách n m b t ng. Sáng hôm sau, ngư iàn ông c nh c a s qua i và ư c ưa ra kh i phòng. Ngư i àn ông ch nthương c yêu c u y tá i cho ông ta ra c nh c a s . Nhưng khi li c nhìn ra ngoài,ông ta ch th y b c tư ng ch n ngang t m m t. Nh ng gì ngư i b n ông ta k l ihoàn toàn t trí tư ng tư ng phong phú, tình yêu cu c s ng và mong mu n b nmình vư t qua khó khăn.Stephan Hawking, nhà v t lý h c xu t chúng nói r ng: chúng ta s ng trên m t vtinh nh bé c a m t ngôi sao trung bình thu c m t trong hàng trăm nghìn thiên hàc a vũ tr . Và n u m t tr c tr c nào ó x y ra v i b n, thì ó cũng ch là 1 trong s8 t trên trái t này. Tr phi r c r i ó c a b n s t o ra m t l en trong vũ tr ,n u không t i sao không gi cho mình m t tinh th n l c quan, n m l y cơ h ivư t qua th thách nâng t m b n thân?Th i gian chúng ta t n t i trên hành tinh này vô cùng ng n ng i! Hãy t n hư ng,nh m nháp tr n v n m i c m xúc trong m i bư c chân trên trái t này!
 14. 14. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netB NTôi và các b n ang s ng trong m t thành ph hơn 7 tri u dân, r ng hơn 2.000km2. V i h th ng giao thông ch ng ch t, th m chí m t ngư i ã s ng ây trêndư i 20 năm như tôi ôi khi cũng ph i dùng b n tìm ư ng i.Cu c i ch c ch n không nh hơn thành ph Sài Gòn này.R t nhi u ng nghi p, c ng s trong công ty c a tôi n t các a phương khác.Và khi h n công ty khách hàng ho c i tác nh ng con ư ng chưa t ng bi tn, b n là m t công c c bi t h u ích. Có th h không tìm ra ư c conư ng ng n nh t, ít k t xe nh t, ít lô c t nh t như nh ng “th a” khu ó, nhưngtôi ch c ch n r ng h s n ư c nơi mình mu n. Vì h ã xác nh ư c i uquan tr ng nh t: M c Tiêu.Cái cách b n i h t cu c i mình cũng như v y.Tôi bi t nhi u ngư i theo ch nghĩa t nhiên, s ng theo…ý tr i. H khôngt ra b t kỳ m c tiêu nào, trong b t kỳ hoàn c nh nào và trong b t kỳ giai o nnào. H th ng ón ch m i th cu c s ng mang l i. Th t tuy t, nhưng cũng th tnguy hi m!Hãy tư ng tư ng, kỳ ngh l s p t i, b n cùng gia ình i dã ngo i. Bu i i chơi lra s th t thú v , m i ngư i l ra s r t vui v , h nh phúc n u như b n không s cnh ra: Mình chưa bi t s c m tr i âu!
 15. 15. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netL I CAM K T 20 NĂMOliver Napoleon Hill chào i năm 1883 trong m t gia ình nghèo. Ông nung n utrong mình m t khao khát thành công và thoát kh i vùng quê h o lánh Virginia(M ). Ông luôn t hoàn thi n b n thân b ng cách th s c trong nhi u lĩnh v c: khaim , lu t sư t p s , phóng viên kinh t ,… Cơ h i l n n khi ông ti p xúc v i “Ôngvua thép” Andrew Carnegie. Andrew Carnegie h i Napoleon Hill r ng: Ông có thánh i 20 năm nghiên c u m t công th c giúp m i ngư i thành công không?Andew Carnegie h a s h tr b ng cách vi t thư gi i thi u ông v i nh ng nhân v tn i ti ng như: Woodrow Wilson, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt,John D. Rockefeller,… Napoleon Hill quy t nh ch p nh n th thách ngay sau 60giây suy nghĩ.Sau này, Napoleon Hill m i bi t r ng, n u không quy t nh sau 60 giây, ông skhông có nh ng l i gi i thi u và s h tr c a Andrew Carnegie. Sau 20 năm tìmtòi, nghiên c u, Napoleon Hill cho ra i cu n sách n i ti ng "Think and Grow Rich".Quy t nh s ràng bu c b n thân 20 năm ch sau chưa y 60s!Ngư i thành công thư ng suy nghĩ và quy t nh r t nhanh và hi m khi nào thayi i u ó. Ngư c l i, c trưng c a ngư i hay g p th t b i là suy nghĩ quá lâu vàthay i quy t nh xoành xo ch. Lý do? Vì nh ng quy t nh y không ph i là c achính h , mà b nh hư ng t r t nhi u ngư i xung quanh. Ch khi b n có Ni mTin Vào B n Thân thì nh ng quy t nh m i là c a b n và b n s có s c m nhtheo u i i u ó n cùng.
 16. 16. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netABRAHAM LINCOLN & CON I BÀNGHãy i m qua nh ng s ki n t i t c a v t ng th ng vĩ i c a M , AbrahamLincoln:• Năm 1832, b sa th i kh i cơ quan l p pháp M• 1833, phá s n• 1836, m c ch ng suy như c th n kinh tr m tr ng• 1838, th t b i khi tranh c ch c Ch t ch H ngh vi n M• 1843, b lo i kh i trong cu c ua vào Qu c h i• 1848, l i m t th t b i n a Qu c h i• 1854, th t b i khi ng c vào Thư ng vi n• 1856, l i th t b i, l n này là v trí Phó T ng th ng M• 1858, m t gh Thư ng ngh sĩ• Năm 1860, như chúng ta bi t, ông trúng c T ng th ng M .Cu c s ng rõ ràng là r t khó khăn. Cho dù hi n t i b n ang h nh phúc và m i thu suôn s . Nhưng s m hay mu n thì nh ng khó khăn s v , m i lúc m tnhi u. Khi t t c dư ng như r i tinh lên, ch ng theo m t tr t t nào, b n s mu nu hàng. Không c n tài năng, không c n ki n th c, không c n rèn luy n, b cu clà i u ai cũng có th làm. Và t t nhiên, nó cũng làm b n tr nên t m thư ng!Có m t qu tr ng i bàng ư c p và n ra trong m t àn gà. Nó luôn nghĩ mìnhlà gà. M t ngày n , nó nhìn th y m t con i bàng dang r ng ôi cánh trên b utr i. “Th t tuy t v i!” – nó th t lên. “T t nhiên, ó là i bàng, chúa t c a loàichim. Nhưng ta không th ư c như v y âu, ng bao gi nghĩ v i u ó!” – m tcon gà khác nói. Và th là con i bàng s ng và ch t như m t con gà!B n sinh ra, l n lên và ư c trao cho trách nhi m c a m t con i bàng.Li u có lý do nào t b i u ó?
 17. 17. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netPH I LÀM & MU N LÀMTheo nghiên c u c a H Michigan m t ngư i trư ng thành s d ng th i gian trongngày như sau: 8 ti ng ng , 8 ti ng làm vi c, 2 ti ng ăn u ng, 1 ti ng di chuy n, 1ti ng v sinh cá nhân. T ng c ng là 21, v y là ta dư ra ư c 3 gi m i ngày.Tính r ng cho c tu n, vì chúng ta ch làm vi c n th 6 ho c sáng th 7 nênchung quy, chúng ta s có kho ng 25 – 30 gi dành cho nh ng gì Mu n Làm, ThíchLàm. V i tôi, có l th cũng n!Ôh, gư m ã! Phép tính trên chưa tính n vi c chăm sóc con nh (như tôi ch ngh n), nh ng lúc ta b nh t t, và nh t là m t thói quen “kinh i n”: xem tivi. T ngc a ba i u trên vào kho ng 35 gi (theo nghiên c u, vi c xem tivi l y m t 26 gi ).Cu i cùng, ta b “âm” t 5 – 10 gi .Dù nh ng tính toán trên ch là ph ng oán, nhưng chúng ta u th y r ng h u h tth i gian trong ngày ch làm nh ng i u Bu c Ph i Làm. Nh ng vi c mà n u tab qua s nh hư ng n mi ng cơm, manh áo không ch c a b n thân mà cònnhi u ngư i khác.Có l nào chúng ta sinh ra ch làm nh ng i u B t Bu c Ph i Làm và không baogi ư c ng n nh ng gì Mu n Làm, Thích Làm?Cách t t nh t là bi n nh ng gì B t Bu c thành S Thích, Ham Mu n, amMê, Mơ Ư c!
 18. 18. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net20 Ô LATrong m t h i th o v tài chính, di n gi rút ra m t t 20 ô la và h i khán gi : “Aimu n có t 20 ô này?”. Nh ng cánh tay b t u ưa lên, và cu i cùng là toàn bkhán phòng hàng trăm ngư i. V di n gi ti p t c: “Tôi s ưa cho m t trong s cácb n, nhưng sau khi tôi làm i u này.” Ông vò t 20 ô cho n khi nhăn nhúm. “Aiv n mu n có 20 ô?”, di n gi h i. T t c nh ng cánh tay v n giơ lên. “V y n u tôilà i u này”, di n gi v a nói v a ném 20 ô xu ng t và p lên.Lúc này, t 20 ô v a nhàu nát, v a dơ b n. “B n v n mu n 20 ô la này ch ?”. Ckhán phòng v n giơ tay. V di n gi nhìn m t lư t r i cư i: “B n th y y, cho dùtôi làm gì v i t 20 ô này, b n v n mu n có nó, vì nh ng i u ó không làm gi mgiá tr c a nó. 20 ô v n là 20 ô”.Trong su t nh ng năm tháng qua, ã bao nhiêu l n b n th t b i, b “vò nát”, ngãdúi d i, l m lem b i b n? Khi ó, b n có th y mình hoàn toàn vô d ng, không giúpích gì cho ngư i khác, không t lo cho chính b n thân mình?Th nhưng, s th t là: Cho dù b t kỳ chuy n gì x y ra, b n không bao gi m t igiá tr c a chính mình. “B n là m t, là riêng, là duy nh t!”. ng bao gi quêni u ó!M i ngư i u có nh ng ti m năng riêng, v n là b n khám phá và phát huy nónhư th nào. (George Lucas)
 19. 19. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netHƠN C THÀNH CÔNGEdward William Bok (1863 – 1930) là ch nhân gi i thư ng danh giá Pulitzer v icu n sách th lo i ti u s “The Americanization of Edward Bok” (t a b n d ch ti ngVi t là “Edward Bok tr thành ngư i M ”) năm 1921.Ph n l n cu c i ông g n bó v i t p chí dành cho ph n Ladies’s Home Journal.Khi m i m nh n v trí biên t p viên, t p chí có s phát hành g n 440.000 b n.Bok ã ưa ra r t nhi u m c m i, ch t lư ng và thay i hoàn toàn m i quan hgi a c gi và t p chí b ng cách ăng t i h u h t nh ng lá thư c a c gi . Bênc nh vi c ưa ti u thuy t c a nh ng nhà văn gi i nh t th i ó, Bok còn ưa vào bàivi t c a các t ng th ng M : Benjamin Harrison, Theodore Roosevelt. ó là i uhoàn toàn m i i v i m t t p chí dành cho ph n .T p chí c a Bok còn i tiên phong trong thay i nh n th c c a công chúng trongqu ng cáo, trong vi c gi t chim l y lông may áo, trong vi c làm c n h Niagarakhai thác i n. Ladies’s Home Journal là t p chí u tiên t ch i qu ng cáo dư cph m không có cơ s khoa h c. Cho dù b 75.000 c gi h y t báo sau m t lo tbài xã lu n kêu g i giáo d c tình d c, Bok và các c ng s v n tin r ng ó là i uc n thi t cho xã h i. Khi ông ngh hưu tu i 56, t p chí Ladies’s Home Journal tm c 2 tri u b n m i kỳ.N u nói r ng “ngư i thành công là ngư i mang l i cho m i ngư i i u h mu n” thìEdward William Bok còn hơn là m t ngư i thành công. Su t cu c i i theo tri t lý“Luôn mang l i m t i u gì ó cao hơn nhu c u” ã bi n ông thành m t trongnh ng ngư i có nh hư ng nh t lên xã h i M nh ng năm u th k 20.Bok nói r ng ngư i có nh hư ng l n nh t v i ông là bà ông, ngư i ã khuyên ôngr ng: “Hãy làm cho th gi i t t p hơn b i vì có con trong ó”.
 20. 20. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netTH T LÀ KỲ DI U!i u gì không th thi u trong su t 24 gi m i ngày? i u gì n u m t i, b n skhông t n t i? Không ph i công vi c, không ph i gia ình. ó là Giao ti p!Cách ch n t ng khi nói chuy n v i b n bè, ngư i xung quanh, t tho i v i chínhmình,…có nh hư ng r t l n n cu c i b n. Tôi t ng nghiên c u r t nhi u v vănhóa doanh nghi p và r t thú v v i câu chuy n v m t nhóm làm vi c luôn dùngc m t “Th t là kỳ di u!” trong h u h t các cu c nói chuy n. T nh ng câu chàoh i bu i sáng cho n nh ng cu c h p báo cáo công vi c, h luôn bi t cách ưa câunói y vào. Và “th t là kỳ di u”, không khí làm vi c và quan h gi a các thành viêntrong nhóm luôn r t tích c c.N u b n ý, khi phát âm nh ng t ng mang tính tích c c luôn mang l i c m giács ng khoái, thích thú hơn nh ng t tiêu c c ho c trung tính. Th xét câu h i “Sángnay th nào?”, b n thích âm i u c a t nào sau ây: “Chán phèo!” – “Bìnhthư ng” – “Tuy t v i!”. V i ti ng Anh, s khác bi t gi a “Boring!” – “Fine” và“Great!” còn rõ ràng hơn.Trong tâm lý, ây cũng là m t k thu t khác t o thái tích c c. Cho dù ngàyhôm nay b n c m th y bình thư ng, nhưng khi ai ó h i “C u kh e không?”, hãytươi t nh tr l i “Trên c tuy t v i!” thay vì “T bình thư ng!”. Hi u ng t câu trl i s tác ng ngư c tr l i trí não và làm b n c m th y hôm nay th t thú v .B n th y y, m i th u có th tuy t hơn ch t nh ng i u nh bé vành t là hoàn toàn do chính chúng ta quy t nh. Th t là kỳ di u ph i không?
 21. 21. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netD LI U U VÀOTôi không ph i là chuyên viên IT nhưng v n nh m t nguyên t c khi h c ngôn ngl p trình cơ b n trư ng i h c: D li u u vào úng s cho ra k t qu úng.Chính vì v y, m i ph n m m u có bư c ki m tra khi nh p li u. Ch m t sai sótnh trong khâu này có th d n n ph i xây d ng l i toàn b h th ng.Con ngư i r t gi ng máy tính i m này. Chúng ta có xu hư ng tr thành i umà chúng ta thu nh n và t p trung suy nghĩ. ơn gi n và d hi u hơn là Lu tNhân Qu mà các c ã d y t hàng ngàn trư c.Nh ng cu n sách b n c, lo i nh c b n nghe, chương trình TV b n xem, b phimb n yêu thích,… T t c u ang t ng ngày, t ng gi , t ng phút bi n b n thànhm t ngư i X, Y, Z nào ó (có th t t ho c x u). ng cư i kh y và bi n h chochính mình b ng ý nghĩ “ ó ch là thói quen”. Li c m t l i chính mình 5 hay 10 nămtrư c, b n s th y ó có ph i v n nghiêm túc hay không?Chúng ta thư ng khuyên b o tr em ph i c n th n v i nh ng thông tin, văn hóac h i. Nhưng chính chúng ta ang lãng quên ki m tra d li u u vào c a chínhmình! B n mu n mình là ngư i l c quan thì u tiên ph i thu nh n nh ng i u l cquan. Mu n có ý tư ng l n thì ph i bi t thu nh n nh ng i u m i m . Mu n làmch cu c i mình, b n không th c mãi g t u theo m i ngư i xung quanh.
 22. 22. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netNGHĨ ÚNGTôi ch c r ng b n ã t ng nghe và ư c truy n c m h ng r t nhi u t hai câu phátbi u n i ti ng: “Nghĩ L n” và “Nghĩ Khác”. Nh ng i u tôi chia s v i các b n sauây cũng b t ngu n t ây, tôi g i nó là “Nghĩ úng”.Ngư i Nga có m t câu ng n ng r ng: “Chi c búa p v th y tinh nhưng l i rènthép”. N u b n là th y tinh, nông c n và không có ni m tin thì ngh ch c nh s qu tngã và làm b n t n thương. Nhưng n u trong b n ni m tin r ng s vư t lên m ikhó khăn thì nh ng ngh ch c nh s trui rèn b n thành ngư i m nh m . Th gi i nàyư c t o ra v i vô vàn khó khăn. i u ó t o cơ h i cho chúng ta phát tri n s cm nh và hi u bi t. Mâu thu n là t t y u trong vũ tr và i u ó làm cu cs ng ti p di n.Có m t câu chuy n thú v v ngư i lái xe i n San Francisco: Khi xe lao vun vútxu ng nh ng con d c cao, m i hành khách u lo s nhưng ngư i tài x v n r tbình th n. H nói r ng “Vì sao tôi ph i s ? B n không th y là tôi ang i u khi nt t chi c xe này sao?”. Khi tu t d c trong cu c s ng, ôi khi chúng ta s r ngkhông bi t i u gì s x y ra. Nhưng n u nghĩ r ng m i vi c v n trong t m ki msoát thì b n có th gi i quy t b t c tình hu ng nào.Chúng ta u bi t i u khác bi t gi a ngư i bình thư ng và ngư i thành công làvư t qua khó khăn. Tuy nhiên, n u ngay th i i m khó khăn p n, chúng takhông nhìn nh n ó là may m n, cơ h i thì ch c ch n k t qu s là th t b i.Tác gia n i ti ng James Russell Lowell t ng nói “B t h nh như con dao có th ph cv mình hay làm h i mình, ph thu c xem mình c m ng cán hay lư i.”
 23. 23. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netTIN T T & TIN X UHarold Russell, m t trung sĩ c a quân i M Th chi n II. Trong m t tr n ánht p, Russell b tai n n và m t c hai bàn tay. Nh ng ngày n m t i tr m xá, c mgiác th t b i, b t l c bao vây Russell. Anh m t m i hi v ng v cu c s ng.M t ngày n , v thi u tá ch huy c a Russell n thăm và nói: “Hãy ghi nh i unày: Anh không ph i là m t ngư i tàn ph . Anh ch có m t d t t nh tay thôi!”.Nh ng tia sáng hi v ng b t u le lói tr l i. Anh b t u t ra nh ng m c tiêu choriêng mình.Cơ h i l n nh t i n v i Russell khi anh tham gia m t b phim v chi n tranhtrong th i gian theo h c t i i h c Boston. o di n William Wyler ã ch n Russellvào vai Homer Parrish trong phim “The Best Year of Our Lives”. V i vai di n ó,Russell ã dành gi i Oscar Di n viên ph xu t s c nh t và Oscar Danh d “vì nh nggì anh làm là ngu n hi v ng và ng l c cho toàn b quân i M ’.Russell tr thành di n viên không chuyên duy nh t cho n nay dành gi i Oscar vàlà di n viên u tiên dành hai gi i Oscar cho cùng m t vai di n.Tôi có m t tin t t và m t tin x u nhưng tôi s ch nói v tin t t: “Tin x u có thtr thành tin t t khi ta thay i thái v nó”.
 24. 24. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netSA TH I LÃO TH T B IB não con ngư i ư c xem là m t nhà máy s n xu t ý nghĩ. Ch u trách nhi mchính ây là hai ông qu n c: Chi n Th ng và Th t B i. Ông Chi n Th ng mnh n dây chuy n s n xu t ý nghĩ tích c c. Ông chuyên ưa ra nh ng lý do gi ithích vì sao b n có th làm ư c, vì sao b n có năng l c, vì sao b n có ththành công. Ngư c l i, ông Th t B i lo s n xu t ý nghĩa tiêu c c. Lão là chuyên giaphát tri n nh ng lý do vì sao b n không th , vì sao b n d b ánh b i, vì sao b nkhông thích h p v i công vi c,…C hai dây chuy n này u luôn trong tình tr ng s n sàng và tri t tuân th yêuc u, m nh l nh c a chúng ta. B n có th ki m tra b ng cách t nh : “Hôm nay slà m t ngày t i t !”. Tôi cam oan r ng, ch trong vòng 30 giây, b n s nh n ư cnh ng ý nghĩ i lo i như: th i ti t quá nóng, ư ng quá ông, s p khó ch u hơnm i ngày, khách hàng A không ưa gi ng nói c a mình,… T c là, trong khi còn chưah t ngày, m i th ã tr nên “ en như m c”. Th nhưng, n u b n t nh : “Hômnay s là m t ngày d ch u” thì k t qu s khác h n: Th i ti t khô ráo th t d ch u,vài ngư i có mũ b o hi m khá ng nghĩnh, mình s ch t ư c h p ng v i ông A,…Và r i, ó th c s là m t ngày tươi p.Trong hai v qu n c, b n giao vi c cho ai nhi u thì quy mô s n xu t c a ngư i ys ngày càng m r ng hơn. Cu i cùng, v này s ki m soát toàn b suy nghĩ c ab n. V y i u chúng ta c n làm là gì?Hãy sa th i lão Th t B i. Vi c ó không tàn nh n âu! Chúng ta ch ng c n lão yquanh qu n bên mình, su t ngày l i nh i r ng “mình không th , mình không khnăng, mình s làm h ng m i th ,…”Dành toàn b quy mô nhà máy cho ông Chi n Th ng. Trong m i trư ng h p, hãyyêu c u ông y ph c v b n, ngay l p t c! Ông y s d n b n n Thành Công.
 25. 25. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netTÔI KHÔNG KH E!Thiên tài âm nh c Beethoven b i c năm 19 tu i. Th nhưng, chính trong kho ngth i gian khó khăn ó, nh ng tác ph m n i ti ng nh t c a ông ra i.Albert Einstein m c b nh t k ngay t khi còn bé. Khi o t gi i Nobel năm 1921,ông g p khó khăn trong giao ti p, ôi khi không làm ch ư c gi ng nói c a chínhmình.Giáo hoàng John Paul II quen thu c v i hình nh cái lưng g p v phía trư c là h uqu c a hai l n b tai n n giao thông khi còn tr .Stephen Hawking, nhà v t lý, nhà thiên văn h c hàng u th gi i m c b nh teo cơ,toàn thân tê li t, b g n ch t vào chi c xe lăn, c ngo o v m t phía và ch c ngư c duy nh t hai ngón bàn tay trái.Huy n tho i s ng c a ư ng ua Tour de France Lance Armstrong b ung thư tinhhoàn, di căn lên não và ph i.Còn r t, r t nhi u tên tu i khác ã chi n th ng nh ng lý do v s c kh e tr nênvĩ i. Tôi bi t r ng ai cũng có th b nh c u hay au lưng , nhưng hãy th sosánh v i nh ng “b nh nhân” trên. Ph i chăng vì “không ư c kh e” nênchúng ta không v i t i nh ng thành qu to l n hơn?
 26. 26. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netNGƯ I ÀN ÔNG TRONG T L NHCó m t công nhân làm vi c trong khoang l nh c a nhà ga. M t l n, sau khi vàokhoang, cánh c a b t ng óng l i, nh t anh ta trong. Anh ta kêu c u nhưngkhông ai nghe. Anh ta c g ng m c a nhưng không ư c. N m trong khoang, anhta b t u c m th y cái l nh tăng d n. Cơ th anh ta b t u y u i. Anh ta vi t lêntư ng “Tôi c m th y l nh, l nh, r t l nh. Tôi ang y u d n, y u d n. ây là nh ngl i cu i cùng c a tôi.” Sáng hôm sau, khi nh ng ngư i công nhân khác m c a, htìm th y thi th ngư i àn ông x u s và dòng ch l i. Và cho n gi h cũngkhông hi u t i sao ngư i àn ông kia l i ch t cóng trong khi công t c ngu n máyl nh v n t t!Suy nghĩ c a con ngư i có m t s c m nh kh ng khi p. N u b n là m t môn túcc u giáo, có r t nhi u tr n u không cân s c nhưng ph n th ng l i thu c v ibóng y u hơn. Lý do là h có m t tinh th n m nh m . Henry Ford t ng nói “B t kb n nghĩ r ng mình KHÔNG TH hay CÓ TH . B n u úng”. T c là b n ang n mtrong tay quy n l c c c l n và duy nh t: thay i chính mình. M i suy nghĩ tiêu c chay tích c c s quy t nh hình hài, thái , l i ăn ti ng nói c a b n. Ch c ch n, khib n nghĩ r ng mình không sáng t o thì ch ng có ý tư ng nào n. Khi b n bi quanthì ch ng có tin vui nào xu t hi n. Tin vui là có m t cách ơn gi n nhưng r t hi uqu hình thành thói quen suy nghĩ TÍCH C C. ó là c nh ng câu xác quy t.Trư c h t, b n ph i ch n m t ph m ch t mình c n rèn luy n (ví d : qu n lý th igian hi u qu ). Hãy li t kê và mô t chi ti t nh ng h u qu t i t phát sinh t ském c i y. Sau ó hãy vi t ra m t vài câu kh ng nh m nh (ví d : Tôi qu n lý t tth i gian c a mình. B t c phát sinh nào cũng trong t m ki m soát c a tôi…). Hãyghi nh nh ng câu này b ng cách c i c l i liên t c, dán nh ng nơi b n dth y,… Th c hi n vi c rèn luy n này t i thi u trong 3 tu n. Sau ó hãy th so sánhk t qu .
 27. 27. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netS C M NH C A S I M TĨNHB n ã t ng ch ng ki n s c m nh kh ng khi p c a nh ng cơn l c xoáy chưa? óth c s là c nh tư ng c c kỳ hoành tráng. Trong b phim Twister (1996), các b ncó th th y nh ng vòi r ng kh ng l , cao hơn nh ng tòa nhà ch c tr i New York,lao i băng băng, bóp nát, nu t ch ng m i th . V i chúng, nh ng căn nhà, xe hơi,th m chí nh ng cây c th hàng trăm năm cũng ch là món chơi mong manh,nh bé.Th nhưng, b n có bi t khoa h c ã ch ng minh ư c r ng ngay t i tâm c a cơnl c, v n t c gió g n như b ng zero. Th t là m t ví d thú v v s c m nh c a sBình Tĩnh.B n có nh bi t bao l n mình bình th n ón nh n nh ng khó khăn và luôn luôn cógi i pháp t t hơn nh ng lúc cu ng cu ng, ôn áo ch y kh p nơi. S bình tĩnh luônkhi n chúng ta sáng su t hơn. Trí não không th tính toán, x lý thông tin chínhxác n u nh ng ý nghĩ “nhanh”, “g p”, “kh n c p” c liên t c nh y ra qu y r y nó!Suy nghĩ c a chúng ta có s c m nh th m chí còn l n hơn nh ng cơn l c kh ngkhi p nh t. Nhưng nó s gi m i g p b i n u b n m t t p trung. Mà s t p trungthư ng ch có khi b n Bình Tĩnh.
 28. 28. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netM C TIÊU C A B N ÂU?Tôi r t trân tr ng nh ng ai có m c ích s ng. Trong t ng giai o n, t ng công vi c,h u t ra m c tiêu ph n u cho riêng mình. i u ó vô cùng áng quý. Tôicho r ng h là nh ng ngư i óng góp r t nhi u cho xã h i, trư c h t là b ng cáchs ng vô cùng khoa h c và h p lý. Bài vi t này, tôi mu n chia s m t cách ơn gi ncác b n luôn nh n nh ng m c tiêu c a mình.Vi c luôn ghi nh th i h n, k t qu c n t ư c là i u r t khó. Cá nhân tôi cũngnhi u l n quá t p trung vào t ng vi c c th và quên i ích cu i cùng. Khi t ram c tiêu, chúng ta luôn l p m t k ho ch th c hi n nó. Kho ng th i gian dànhcho nh ng công vi c, nh ng chi ti t c a k ho ch là lúc b n d quên i m c tiêucu i cùng. Có hai lý do (tôi g i là hai cám d ): lòng nhi t tình quá m c khi làmcông vi c mình yêu thích và s buông xuôi khi g p khó khăn.T ng là n n nhân, tôi nh n ra c n ph i gi cho tâm trí mình luôn i úng hư ng.Gi i pháp vô cùng ơn gi n: vi t m c tiêu và th i h n hoàn thành lên nh ngt m th và luôn mang theo bên mình. Tôi bi t r ng có th trên bàn làm vi ccông ty hay nhà c a b n ã có nh ng m u gi y mang ý nghĩa tương t . Tuynhiên, không ph i lúc nào b n cũng ng i bàn làm vi c. M t t m th v a v ntrong h p danh thi p, ví s là công c c l c nh c nh b n luôn i úng con ư ngã ch n.
 29. 29. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netMU N THÔI CHƯA !Có m t s th t r ng, xã h i chúng ta, b t kỳ ai cũng có vô s ư c mu n: v tch t, tinh th n, thành công, h nh phúc,… nhưng r t ít ngư i t n m c khaokhát, b c l ư c mu n ó ra b ng hành ng. ó là bi k ch t m t n n t ng luôncao s n nh (mà th t ra là s n nh gi t o!).Trong m t chương trình dành cho sinh viên, tôi t ng “kích ng” các b n tr b ngcách ưa ra câu h i: “Có ai mu n i t 20.000 l y t 100.000 không?”. L n thnh t, kho ng m t n a ưa tay. L n th hai, g n như toàn b khán phòng ng lo tưa tay. Tôi h i l n th ba m i có m t b n ch y lên và i t 20.000 v i tôi. Lúc ótoàn b nh ng b n còn l i lên ti c nu i. Tôi tin r ng n u làm bài test này cho cxã h i thì 99% ngay l p t c s nghi ng th m chí ch trích hành ng ó.N u b n mu n i u gì ó, t i sao ph i ng n ng i th hi n nó ra ngoài? B n mongch nh ng ngư i xung quanh t ng hi u ý và em l i cho b n?Abraham Lincoln t ng nói “B n có th có b t c i u gì b n mu n n u b nth c s mu n có nó. B n có th là b t c ai b n mu n, làm b t c i u gìb n d nh làm n u b n gi ư c khao khát ó trong mình v i m t m cích nh t quán”. Th hình dung b n ang trên máy bay và th y khát nư c. L ach n c a b n là nh m m t tư ng tư ng cô ti p viên xinh p s mang nư c nhay m l i yêu c u ư c ph c v ?
 30. 30. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netTIN & TIN C YCó m t màn trình di n xi c i trên dây di n ra ngay trên ph . Ngư i ngh sĩ khôngh có d ng c b o hi m, i trên dây n i gi a hai tòa nhà 20 t ng ch v i cây sàothăng b ng. ám ông khán gi bên dư i nín th theo dõi. Sau khi qua ư c phíabên kia, ngư i ngh sĩ yêu c u m t ph tá ng i lên vai mình và th c hi n l i màntrình di n. Hàng nghìn ngư i ng bên dư i căng th ng chăm chú vào t ng bư cchân c a ngư i ngh sĩ. T ng bư c, t ng bư c,… Và r i t t c v òa trong ti ngpháo tay khi c hai n nơi an toàn. Ngư i ngh sĩ h i li u m i ngư i có tin r nganh có th làm l i l n n a không? ám ông ng thanh tr l i “Có, chúng tôi tin!”Ngư i ngh sĩ m m cư i và h i ti p: “V y có ai trong s các b n tình nguy n ng itrên vai tôi không?”. M t s im l ng bao trùm ám ông bên dư i.Có m t s khác bi t l n gi a TIN và TIN C Y. Chúng ta tin và nh ng gì chúng tath y, nghe và ch m vào. Nhưng r t ít ngư i t n m c TIN C Y, t c là s n sànggiao phó b n thân mình cho ai ho c i u gì ó. Và bi k ch là khi chúng ta không TINC Y chính b n thân mình. Chúng ta bi t r ng v i ki n th c, kinh nghi m ã có, m ctiêu ABC hay cơ h i XYZ ó hoàn toàn kh thi. Nhưng ã bao l n chúng ta ch nm c tiêu th p hơn, ng n ng i r i t an i mình khi cơ h i trôi qua?N u b n không TIN C Y chính mình thì làm sao nh ng ngư i khác có th ?
 31. 31. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netCON BƯ M KHÔNG BAO GI BAYH n là b n ã t ng nghe câu chuy n này:M t c u bé phát hi n ra m t con bư m ang c thoát ra kh i cái kén c a nó. Tòmò, c u bé chăm chú quan sát con bư m t ng chút, t ng chút l ra kh i cái kén.Nhi u gi trôi qua, cái kén g n như không tách ra ư c to hơn. C u bé s t ru t vàquy t nh giúp con bư m. C u l y con dao, r ch m t l to và con bư m d dàngchui ra kh i cái kén. Th nhưng, i l i, ôi cánh c a con bư m chưa phát tri nhoàn toàn, không th nâng ư c cơ th nó lên. Mãi mãi, nó là con bư m không baogi bay ư c.ng bao gi làm trái các quy lu t, nh t là quy lu t c a vũ tr . R t nhi u ngư ikhông ch p nh n ư c nh ng s th t, nh ng i u v n nó ph i như v y. Khao kháttìm hi u, t o ra s khác bi t là n n t ng cho s phát tri n c a nhân lo i. Nhưng ólà khi chúng n m trong quy lu t c a t o hóa.Giúp ngư i khác là m t c m b y ng t ngào. ôi khi, chúng ta b chính mongmu n giúp cám d và quên i m c ích th t s là hư ng n s phát tri n c angư i khác. C m giác th a mãn vì s lư ng, quy n năng c a chính mình là cáig c c a l i bi n h “tôi ch mu n t t cho b n”.M i khó khăn luôn có nh ng thành qu x ng áng. S d dàng l i là m t cámd ng t ngào khác. Khi công vi c, cu c s ng c a b n mãi như trôi trên dòng sônglư i thì có th “ ôi cánh c a b n” ang teo d n. V y cái gì s nâng bư c, là ch d akhi b n g p khó khăn?
 32. 32. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net99 % CÒN L I?Thomas Edison t ng nói: “Thiên tài là 1 ph n trăm c m h ng và 99 ph n trăm mhôi”. Chúng ta u hi u t m quan tr ng và trân tr ng tính siêng năng, kiên trì.Nhưng tôi cho r ng câu nói này còn có ý nghĩa sâu s c hơn. ó là t âu mà có “99ph n trăm m hôi”?B n hãy th l t l i nh ng dòng ti u s , suy ng m l i nh ng thành t u r c r c anh ng tên tu i vĩ i. Thomas Edison, Albert Einstein, Marie Curie, Leonard DaVinci,… u ã ph i r t, r t kiên trì trong t ng công trình c a mình trư c khi tn thành công. ng l c phi thư ng nào có th khi n m t ngư i có th ti n hànhhơn 10.000 thí nghi m “chi u sáng th gi i” (theo t p chí Life), hay m t ngư ikhác ch p nh n s nguy hi m c a ch t phóng x t viên g ch u tiên chongành năng lư ng h t nhân? ó ch có th là am mê!T ng th ng th 28 c a M , Woodrow Wilson t ng nói: “B n có m t trên i nàykhông ch s ng. B n có m t ây khi n cho th gi i này phong phú hơn,y hơn v i t m nhìn, ni m hi v ng và s khao khát thành công c a riêng mình.B n s khi n chính mình tr nên vô d ng n u quên i m c ích s ng”. am mê haym c ích s ng là ng l c m nh m , là ng n l a d d i, là khát khao cháy b ngmang l i ngu n c m h ng cho b n trong m i vi c. Hãy th tư ng tư ng, bây gi là6h sáng th Hai, b n n m trên giư ng, không bi t hôm nay s làm gì, và r i b nnghe toàn thân u o i, m t m i. Hay b n thích k ch b n này hơn: 5h30 sáng thHai, b n vùng d y, b t u bài t p quen thu c, sau ó li c qua l ch làm vi c ã cós n t u tháng và hăm h b t u m t ngày m i.“99 ph n trăm thiên tài là c m h ng t m c ích s ng”, li u b n có s nsàng tr thành thiên tài?
 33. 33. 31 Qu Táo Tinh Th n Di n gi Quách Tu n Khanhquachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.netNƠI CÓ TÌNH YÊU…M t ngư i ph n v nhà và th y 3 ông già ng i i trư c c a. Bà không quen aitrong s h nhưng v n m i t t c vào nhà. Ông già h i: “Trong nhà có àn ôngkhông?”. “Ch ng tôi i v ng r i” – Bà tr l i. “V y chúng tôi không th vào ư c”.Khi ngư i ch ng v , nghe v k l i, ông bèn b o v ra m i 3 ông c vào nhà.“Chúng tôi không th vào cùng nhau” – m t ngư i nói – “Ông y là S c Kh e” – chtay vào ngư i bên c nh – “Ông y là Thành Công. Còn tôi là Tình Yêu. Hãy vào vàbàn v i ch ng cô xem li u s cho ai trong s chúng tôi vào nhà.”Hai v ch ng bàn b c trong nhà. Ngư i ch ng mu n có S c Kh e trong khi ngư i vl i mu n Thành Công. Con gái c a h , sau khi nghe câu chuy n, cũng tham gia vàngh nên m i Tình Yêu vào. Cu i cùng, hai v ch ng quy t nh nghe theo l icon gái nh c a mình và m i Tình Yêu vào nhà. Kỳ l thay, khi Tình Yêu i vào, S cKh e và Thành Công cũng i theo. Hai v ch ng ng c nhiên “Chúng tôi m i TìnhYêu, sao hai ngư i l i i theo?”. “N u các b n m i S c Kh e và Thành Công, haitrong s chúng tôi s ngoài. Nhưng n u b n m i Tình Yêu, chúng tôi s i cùng.B t kỳ nơi nào có Tình Yêu, nơi ó có S c Kh e và Thành Công.”

×