Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Priracnik za Zastapvanje i Lobiranje L&A _SEGA 2010

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
ÏÐÈÐÀ×ÍÈÊ
     ÇÀ
ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ È ËÎÁÈÐÀŒÅ
ÂÎÂÅÄ                                                           ...
ÂÎÂÅÄ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 58 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

Advertisement

Similar to Priracnik za Zastapvanje i Lobiranje L&A _SEGA 2010 (20)

More from Coalition of youth organizations SEGA (10)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Priracnik za Zastapvanje i Lobiranje L&A _SEGA 2010

 1. 1. ÏÐÈÐÀ×ÍÈÊ ÇÀ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ È ËÎÁÈÐÀŒÅ
 2. 2. ÂÎÂÅÄ 5 ØÒÎ Å £ÀÂÍÎ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ (ADVOCACY)? 8 Ñòðàòåãè¼à çà çàñòàïóâàœå ........................................................................................................................................ 10 ×ÅÊÎÐÈ ÂÎ ÏËÀÍÈÐÀŒÅÒÎ ÍÀ £ÀÂÍÎÒÎ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ 11 I ÏÐÎÁËÅÌ / ÒÅÌÀ ÍÀ £ÀÂÍÎ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ 13 Èçáîð íà òåìè ............................................................................................................................................................ 16 II - ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È 18 Èçáîð íà òàêòèêè ....................................................................................................................................................... 18 III – ÎÄÐÅÄÓÂÀŒÅ ÍÀ ÖÅËÍÈÒÅ ÃÐÓÏÈ (ÖÅËÍÀ ÏÓÁËÈÊÀ) 19 Êàêî äà ñå ïðîøèðè êðóãîò íà ïîääðøêà? .............................................................................................................. 19 Êàêî äà ¼à ïðàòèìå äèíàìèêàòà íà ìî ? ................................................................................................................. 20 Êàêî äà ¼à ïðîöåíèìå öåëíàòà ïóáëèêà? ................................................................................................................ 21 Êàðòà íà ìî .............................................................................................................................................................. 23 IV – ÐÀÇÂÈÂÀŒÅ ÏÎÐÀÊÀ 26 Ïëàíèðàœå íà âàøàòà ïîðàêà .................................................................................................................................. 26 Ïåò êëó÷íè åëåìåíòè âî ïîðàêàòà ........................................................................................................................... 27 Åëåìåíòè íà ñîäðæèíà íà ïîðàêà 27 Òðè ñîâåòè çà ðàçâî¼îò è ïðåíåñóâàœåòî íà ïîðàêàòà ........................................................................................... 28 V – ÊÀÍÀËÈ ÍÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈ£À 28 Ïèøóâàœå íà ïèñìà .................................................................................................................................................. 28 Ãîâîðè è ïðåçåíòàöèè ............................................................................................................................................... 29 Ìåäèóìèòå è ¼àâíîòî çàñòàïóâàœå .......................................................................................................................... 29 Êàêî íà¼ëåñíî äà ãè çàèíòåðåñèðàìå íîâèíàðèòå è óðåäíèöèòå 30 Òåëåâèçèñêî èíòåðâ¼ó ................................................................................................................................................ 31 Èíòåðâ¼ó ñî ïå÷àòåíè ìåäèóìè ................................................................................................................................ 32 Èíòåðâ¼ó çà ðàäèî ...................................................................................................................................................... 32 Êîíôåðåíöè¼à çà ïå÷àò.............................................................................................................................................. 32 Òðèêîâè íà çàíàåòîò .................................................................................................................................................. 33 VI – ÃÐÀÄŌŠÍÀ ÏÎÄÄÐØÊÀ 34 Êàêî äî óñïåøíè êîàëèöèè?..................................................................................................................................... 35 VII – ÑÎÁÈÐÀŒÅ ÍÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ 37 Øòî óøòå äà ðàçâèâàìå? Êîè íè ñå ñëàáèòå ñòðàíè? ............................................................................................. 37 VIII – ÊÀÊÎ ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌÅ ÏËÀÍ ÇÀ ÑÏÐÎÂÅÄÓÂÀŒÅ ÍÀ £ÀÂÍÎÒÎ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ 38 Ìîíèòîðèíã è ïðîöåíêà ........................................................................................................................................... 38 Êàêî ìîæåìå äà ïðîöåíèìå äàëè ñòðàòåãè¼àòà ôóíêöèîíèðà? ............................................................................ 39 Ïðàøàëíèê çà ñàìîïðîöåíêà íà ¼àâíîòî çàñòàïóâàœå .......................................................................................... 39 ËÎÁÈÐÀŒÅ 41 Ëîáèðàœå âî Åâðîïñêàòà Óíè¼à................................................................................................................................ 42 Ìîìåíòàëíè ïðàêòèêè – ëîáèðàœå âî èíñòèòóöèèòå íà ÅÓ .................................................................................. 42 Øòî å ðàçëèêà ïîìåƒó ¼àâíî çàñòàïóâàœå è ëîáèðàœå? ........................................................................................ 43 Êî¼à å ðàçëèêàòà ïîìåƒó grassroots (ïî÷åòíî) ëîáèðàœå è äèðåêòíî ëîáèðàœå? ............................................... 43 ØÒÎ Å ÂÀÆÍÎ ÇÀ ÓÑÏÅØÍÎ ËÎÁÈÐÀŒÅ? ............................................................................................................... 44 Ïèñìåíî ëîáèðàœå ................................................................................................................................................... 44 Óñíî ëîáèðàœå .......................................................................................................................................................... 44 Êàêî äà ëîáèðàìå? .................................................................................................................................................... 46 £ÀÂÍÎ ÂÊËÓ×ÓÂÀŒÅ 47 Ãðàäåœå íà Êîàëèöè¼à è £àâíî âêëó÷óâàœå – îñíîâíè êîíöåïòè ......................................................................... 47 Ïðàøàœà çà ¼àâíî âêëó÷óâàœå ................................................................................................................................. 47 ÏÐÈËÎÇÈ .................................................................................................................................................................... 49 Ïðèëîã I ÄÅÑÅÒ ÏÐÀÂÈËÀ ÇÀ ÑÎÐÀÁÎÒÊÀ ÑÎ ÏÐÎÒÈÂÍÈ×ÊÈ ÃÐÓÏÈ .................................................................... 50 Ïðèëîã II Ëèñòà çà ïðîâåðêà íà öåëòà íà ¼àâíîòî çàñòàïóâàœå ............................................................................. 51 Ïðèëîã III Îáðàçåö çà àíàëèçà íà öåëíàòà ïóáëèêà................................................................................................ 52 Ïðèëîã IV Ðàáîòåí ëèñò çà ðàçâèâàœå íà ïîðàêà ................................................................................................... 53 Ïðèëîã V Ïëàí çà âìðåæóâàœå ................................................................................................................................ 54 Êîðèñòåíà ëèòåðàòóðà 54
 3. 3. ÂÎÂÅÄ
 4. 4. ØÒÎ Å £ÀÂÍÎ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ (ADVOCACY)?
 5. 5. Çàñòàïóâàœå Ïðîìåíà íà ïîëèòèêèòå Èäåíòèôèêóâàœå íà ïðîáëåìîò Èçíàîƒàœå íà ðåøåíè¼à
 6. 6. 3. Êàäå ñàêàìå äà ñòèãíåìå 2. Ïî êî¼ ïàò òðåáà äà îäèìå 1. Êàäå ñìå ñåãà
 7. 7. ×ÅÊÎÐÈ ÂÎ ÏËÀÍÈÐÀŒÅÒÎ ÍÀ £ÀÂÍÎÒÎ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ
 8. 8. ãðàäåœå íà ïîääðøêà /êîàëèöèè îáåçáåäóâàœå öåëè è çàäà÷è íà ñðåäñòâà ñëåäåœå è £àâíî ñîáèðàœå íà îöåíóâàœå çàñòàïóâàœå ïîäàòîöè êàíàëè íà ïóáëèêà (öåëíè ãðóïè) êîìóíèêàöè¼à ðàçâèâàœå íà ïîðàêà
 9. 9. (ìîíèòîðèíã è åâàëóàöè¼à) òåìà/ïðîáëåì ñîáèðàœå íà ïîäàòîöè ñëåäåœå è îöåíóâàœå öåë è çàäà÷è ïóáëèêà (öåëíè ãðóïè) ðàçâèâàœå íà ïîðàêà êàíàëè íà êîìóíèêàöè¼à ãðàäåœå íà ïîääðøêà/êîàëèöèè îáåçáåäóâàœå íà ñðåäñòâà ïëàí çà èìïëåìåíòàöè¼à Øåìàòñêè äè¼àãðàì íà ÷åêîðèòå âî ïðîöåñîò íà çàñòàïóâàœå I ÏÐÎÁËÅÌ / ÒÅÌÀ ÍÀ £ÀÂÍÎ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ
 10. 10. S (specific) îäðåäåí M (measurable) ìåðëèâè A (achievable) îñòâàðëèâ R (realistic) ðåàëåí T (time-bound) òåìïèðàí
 11. 11. III - ÎÄÐÅÄÓÂÀŒÅ ÍÀ ÖÅËÍÈÒÅ ÃÐÓÏÈ (ÖÅËÍÀ ÏÓÁËÈÊÀ)
 12. 12. Ñòåïåí íà ïîçíàâàœå íà íàøàòà îðãàíèçàöè¼à 1 2 3 4 5 Êîëêó ñå óïàòåíè âî òåìàòà íà ¼àâíîòî çàñòàïóâàœå 1 2 3 4 5 Êîëêó òèå ñå ñëîæóâààò ñî òåìàòà 1 2 3 4 5 Ñòåïåí íà ïîääðøêà êî¼à ïðåòõîäíî íè ¼à äàëå 1 2 3 4 5 Ñòåïåí íà íàøàòà êîìóíèêàöè¼à ñî íèâ 1 2 3 4 5 Ñòåïåí íà äîâåðáà è äîñëåäíîñò 1 2 3 4 5 Ñòåïåí íà âçàåìíà äîâåðáà 1 2 3 4 5 Êàêîâ èíòåðåñ èëè êîðèñò ìîæå äà èìà öåëíàòà ïóáëèêà äîêîëêó ¼à ïîäðæå òåìàòà Êàêâà øòåòà èëè íåïðè¼àòíîñò ìîæå äà èìà öåëíàòà ïóáëèêà äîêîëêó ¼à ïîäðæå òåìàòà Êîè ëèöà ìîæàò äà èçâðøàò âëè¼àíèå íà öåëíàòà ïóáëèêà
 13. 13. ÑÒÅÏÅÍ ÍÀ ÑÎÃËÀÑÍÎÑÒ ÑÎ ÏÐÀØÀŒÅÒÎ ÇÀ ÊÎÅ £ÀÂÍÎ ÑÅ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀÌÅ ÕÈÏÎÊÐÈÒ ü íåìà äîâåðáà ÑΣÓÇÍÈÊ ü èìà ñêðèåíè öåëè ü íåñïîñîáåí çà ðàçìèñëóâàœå ü èìà âçàåìíà äîâåðáà ü ïðàâè íåïðåäâèäëèâè ïîñòàïêè ü å çà âðåìå íà ñîñòàíîöè îòâîðåí ü ñîãëàñóâà ñî íàñ, íî ... ¼àâíî ñå ü çáîðóâà âî íàøå èìå ìîæå äà ü ñå ñîãëàñóâà ñî íàøèòå öåëè, âèçè¼à, ìèñè¼à ü âèñòèíñêè ïîääðæóâà÷ íà íàøàòà ÍÅÎÄËÓ×ÅÍ èäå¼à ü íåìà âçàåìíà äîâåðáà ü ïðåîêóïèðàíè å ñàì ñî ñåáå üäîíåñóâà îäëóêè òåøêî ü íà êîíñåíçóñ íå ìó å ñòåïåíîò ¼àñåí ü å íåçàäîâîëåí îä ñåêîãàø ÏÐÎÒÈÂÍÈÊ äîáèåíèòå èíôîðìàöèè ü èìà äîâåðáà ü âî íàøèòå äîáðè íàìåðè âåðóâà ü à íàøèòå èíòåðåñè ãè ïðèôà ÍÅÏÐÈ£ÀÒÅË ü íå ñå ñîãëàñóâà ñî íàøèòå öåëè ü å êðèòè÷àð ñåêîãàø ü íåìà äîâåðáà ü íè ïîìàãà äà ñå ïîäîáðèìå ü íåìà êîíñåíçóñ ü äà íàøòåòè íà íàøèîò ïîðîáóâà óãëåä
 14. 14. ÃÎËÅÌÀ ÌÎ ÑÐÅÄÍÀ ÌÎ ÌÀËÀ ÌÎ ÏÎÄÄÐÆÓÂÀ×È ÍÅÓÒÐÀËÍÈ ÎÏÎÇÈÖÈ£À 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
 15. 15. ÏÎÒÒÈÊÍÓÂÀŒÅ ÊÎÍ ÀÊÖÈ£À ÓÁÅÄÓÂÀŒÅ ÌÎÒÈÂÈÐÀŒÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÀŒÅ
 16. 16. IV - ÐÀÇÂÈÂÀŒÅ ÍÀ ÏÎÐÀÊÀ
 17. 17. Ñîäðæèíà/èäåè: Êîè èäåè ñàêàìå äà ãè ïðåíåñåìå? Êîè àðãóìåíòè å ãè èñêîðèñòèìå çà äà ãî óáåäèìå àóäèòîðèóìîò? £àçèê: Êîè çáîðîâè å ãè èñêîðèñòèìå çà ¼àñíî, ãëàñíî è åôèêàñíî ¼à ïðåíåñåìå íàøàòà ïîðàêà? Äàëè èìà çáîðîâè êîè áè òðåáàëî èëè íå áè òðåáàëî äà ãè êîðèñòèìå? Èçâîð/ãëàñíèê: Íà êîãî ïóáëèêàòà å ðåàãèðà è íà êîãî å ìó âåðóâà? Ôîðìà/ìåäèóì: Íà êî¼ íà÷èí èëè íà êîè íà÷èíè å ¼à ïðåíåñåìå íàøàòà ïîðàêà çà äà ïîñòèãíåìå ìàêñèìàëíî âëè¼àíèå? Íà ïðèìåð: ñîñòàíîê, ïèñìî, áðîøóðà, èëè ïàê ðåêëàìà íà ðàäèî? Âðåìå è ìåñòî: Êîãà å íà¼äîáðîòî âðåìå çà äà ñå ïðåíåñå ïîðàêàòà? Äàëè ìîæåáè èìà ïîñåáíî ìåñòî îä êàäå øòî å ¼à ïðåíåñåìå ïîðàêàòà è ñî òîà å ïîñòèãíåìå ïîãîëåìà äîâåðáà èëè ïîãîëåìî ïîëèòè÷êî âëè¼àíèå?
 18. 18. V - ÊÀÍÀËÈ ÍÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈ£À
 19. 19. Íàøàòà ñòðàòåãè¼à òðåáà äà áèäå íàñî÷åíà êîí êîðèñòåœå íà ìåäèóìèòå çà îáðà àœå êîí ïîøèðîêàòà ïóáëèêà êàêî áè ãè ïðîìîâèðàëå áàðàœàòà çà ïîçèòèâíè ïðîìåíè. Çà óñïåøíî äà ãî ñðàáîòèìå îâ༠ñåãìåíò îä ¼àâíîòî çàñòàïóâàœå, ìîðàìå äà ãè çíàåìå îñíîâíèòå ïðàâèëà çà çàòàïóâàœå ñî ïîìîø íà ìåäèóìèòå. ÊÀÊÎ ÍÀ£ËÅÑÍÎ ÄÀ ÃÈ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÈÐÀÌÅ ÌÅÄÈÓÌÈÒÅ Íîâèíàðèòå îáè÷íî íå ñå çàèíòåðåñèðàíè çà íåïðåðàáîòåíè èíôîðìàöèè. Íèâ ãè èíòåðåñèðà âåñò èëè ñòîðè¼à. Èíôîðìàöèèòå ïîâðçàíè ñî êîíôëèêòè èëè êðèòèêè êîí íåêîãî èëè íåøòî íà¼ëåñíî ãè ïðèâëåêóâààò. Äîáðàòà ñòîðè¼à òðåáà äà áèäå õóìàíà è åìîöèîíàëíà è äà íîñè ¼àêà ïîðàêà. Íàøàòà òåìà ìîðà äà áèäå âî ôîðìà „òåìà íà äåíîò“, áèäå¼ è çàñòàðåíè èíôîðìàöèè íå êîðèñòàò. Íàøàòà ïðèêàçíà îäíîñíî ñòîðè¼à ìîðà äà ñå áàçèðà íà ôàêòè, ñëó÷óâàœà èëè íàñòàíè, à ìíîãó ìàëêó íà ìèñëåœà. Ïðèêàçíàòà èëè âåñòà ìîðà äà ¼à ïðåòñòàâàò òåìàòà íà åäíîñòàâåí íà÷èí è ìîðà äà áèäå ðåëåâàíòíà è èíòåðåñíà çà ïîãîëåì áðî¼ íà ëóƒå. Çà óñïåøíî äà ãè èñêîðèñòèìå ìåäèóìèòå çà ïðîìîöè¼à íà ïðîáëåìîò íà êî¼ ðàáîòèìå ìîðàìå äà ãè ðàçãëåäàìå ñëåäíèòå àêöèè: ÄÀ ÑÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÀÌÅ ÇÀ ÌÅÄÈÓÌÈÒÅ – Äà ñîçíàåìå êîè ìåäèóìè îáè÷íî èçâåñòóâààò èëè ïèøóâààò çà ïðîáëåìîò çà êî¼ øòî ñàêàìå äà ãîâîðèìå. Òðåáà äà ñîãëåäàìå êîè ìåäèóìè ïðèäàâààò ïîâå å çíà÷åœå çà ïðàøàœåòî çà êîå ¼àâíî ñå çàñòàïóâàìå (ÒÂ, ðàäèî, ïå÷àòåíè ìåäèóìè). Êîðèñíî å äà äîçíàåìå è êî¼ îä íîâèíàðèòå ïèøóâà çà òàà òåìà. ÄÀ ÈÌ ÏÐÈÑÒÀÏÈÌÅ ÍÀ ÌÅÄÈÓÌÈÒÅ – Ìåäèóìèòå äíåâíî ïðèìààò ìíîãó èíôîðìàöèè è ïðåäëîçè êîè ñå îäíåñóâààò íà ïðèêàçíè êîè ëóƒåòî ñàêààò äà è ãè ïðåòñòàâàò íà ïîøèðîêàòà ¼àâíîñò. Ïîðàäè òîà, àêî ñàêàìå ìåäèóìèòå äà íàïèøàò èëè ïðåçåíòèðààò íåøòî çà ïðîáëåìèòå êîè ¼àâíî ãè çàñòàïóâàìå, èíôîðìàöè¼àòà êî¼à èì ¼à ïëàñèðàìå ìîðà äà áèäå çíà÷à¼íà, èíòåðåñíà è íîâà; ìîðà äà ñå èñòàêíóâà è äà çàñëóæóâà äà áèäå íà âåñòè. ÎÔÎÐÌÓÂÀŒÅ ÍÀ ÏÎÑÒÎÅ×ÊÈÎÒ ÏÐÎÁËÅÌ – Íà÷èíîò íà êî¼ å ãî ïðåòñòàâèìå ïðîáëåìîò êî¼ ¼àâíî ãî çàñòàïóâàìå å êëó÷åí çà ïîíàòàìîøíèòå íàøè íàïîðè ïðè çàñòàïóâàœåòî äà áèäàò óñïåøíè. Ìåäèóìèòå ïîääðæóâààò êîíöåïòè êîè àëóäèðààò íà çäðàâ¼åòî, ñëîáîäàòà, çäðàâèîò ðàçóì è ëåãèòèìíîñòà, à íå ñàêààò åêñòðåìèçàì, çàñòðàíóâàœå, íå ëåãèòèìíîñò. Íà÷èíîò íà êî¼ øòî ãî ïðåòñòàâóâàìå ïðîáëåìîò íà êî¼ øòî ðàáîòèìå å îäðåäè êî¼ å ñå ïðèäðóæè êîí íàøèîò íàïîð. Òðåáà äà çáîðóâàìå âî èìåòî íà „ãðàƒàíèòå“, „¼àâíîñòà“, „çàåäíèöàòà“, à íå âî èìåòî íà „îíèå êîè ¼à ïîääðæóâààò íàøàòà àêöè¼à è äåëóâàœå“. Ñå ïðåòñòàâóâàìå êàêî íåêî¼ êî¼ ¼à çàñòàïóâà çàåäíèöàòà, à íå ïîñåáíà îïøòåñòâåíà ãðóïà. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ ÌÀÒÅÐÈ£ÀËÈÒÅ ÇÀ ÏÐÎÁËÅÌÎÒ – Êîðèñíî å äà èìàìå ñïðåìåí ñåò íà ìàòåðè¼àëè êîè âî ñåêî¼ ìîìåíò ìîæåìå äà ãî èñïðàòèìå íà íîâèíàðèòå. Ìàòåðè¼àëèòå êîè øòî ñìå ãè äîáèëå îä äðæàâíè èçâîðè èñòî òàêà ìîæàò äà áèäàò îä ãîëåìà ïîìîø. Êîãà å ìîæíî îâèå èíôîðìàöèè òðåáà äà áèäàò äîïîëíåòè ñî ôàêòè è ïîäàòîöè. „ÄÀ £À ÏÐÎÄÀÄÅÌÅ“ ÏÐÈÊÀÇÍÀÒÀ – Íå ìîðàìå äà ÷åêàìå íîâèíàðèòå äà äî¼äàò ê༠íàñ. Àêî èìàìå âàæíà èíôîðìàöè¼à ãè ïîâèêóâàìå è èì ¼à íóäèìå íàøàòà ïðèêàçíà. Ñå ïðåòñòàâóâàìå è îá¼àñíóâàìå çîøòî å ïðèêàçíàòà èëè èíôîðìàöè¼àòà êî¼à øòî èì ¼à íóäèìå å âàæíà è èíòåðåñíà. Àêî âåòèìå äåêà íåøòî å èì ãî äîñòàâèìå, òîà ìîðàìå âåäíàø äà ãî íàïðàâèìå. Îâà å ìîìåíòîò íà „ïðîäàâàœå“ íà ïðèêàçíàòà ïà íå òðåáà äà áèäåìå ñêðîìíè. ÏÎÄÃÎÒÂÓÂÀŒÅ ÍÀ ÈÍÔÐÎÌÀÖÈÈ ÇÀ ÏÅ×ÀÒ – Âîîáè÷àåí íà÷èí íà ïðåòñòàâóâàœå íà ïðèêàçíàòà íà ìåäèóìèòå å èñïðà àœå íà ñîîïøòåíèå çà ïå÷àò. Òîà å êðàòîê äîêóìåíò êî¼ èì ãî èñïðà àìå íà íîâèíàðèòå êî¼ íàøèòå èíôîðìàöèè è òåìè ãè ïðåòñòàâóâà âî îáëèê êî¼ ìåäèóìîò ìîæå äà ãè èñêîðèñòè. Âî èäåàëåí ñëó÷༠íàøåòî ñîîïøòåíèå çà ïå÷àò öåëîñíî ñå åìèòóâà èëè ïå÷àòè. Ñïîðåä 30
 20. 20. VI - ÃÐÀÄŌŠÍÀ ÏÎÄÄÐØÊÀ
 21. 21. VII - ÑÎÁÈÐÀŒÅ ÍÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
 22. 22. VIII - ÊÀÊÎ ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌÅ ÏËÀÍ ÇÀ ÑÏÐÎÂÅÄÓÂÀŒÅ ÍÀ £ÀÂÍÎÒÎ ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ Çàäà÷à íà ¼àâíîòî çàñòàïóâàœå: Àêòèâíîñò Ïîòðåáíè ðåñóðñè Îäãîâîðíè ëè÷íîñòè Âðåìå/ðîê 1. 2. 3. 4.
 23. 23. ËÎÁÈÐÀŒÅ
 24. 24. ÇÀÑÒÀÏÓÂÀŒÅ ËÎÁÈÐÀŒÅ Çàñòàïóâàœåòî âêëó÷óâà ïîøèðîê ïðèñòàï Ëîáèðàœåòî å ïîñïåöèôè÷íî Çàñòàïóâàœåòî å àêò íà îäáðàíà íà ïîçèöè¼à Ëîáèðàœåòî ìîæå äà áðàíè èëèäà èíèöèðà Çàêîíñêèòå ïðåòñòàâíèöè ÷åñòîïàòè èìààò íå¼àñíîòèè çà Ëîáèñòèòå èñïðà ààò äèðåêòíè ïîðàêèçà ïîçèöè¼àòà òîà øòîçàñòàïíèöèòå áàðààò îä íèâ äà íàïðàâàò? êî¼à òèå ¼à áðàíàò!
 25. 25. £ÀÂÍÎ ÂÊËÓ×ÓÂÀŒÅ
 26. 26. ÏÐÈËÎÇÈ 48
 27. 27. Êðèòåðèóì Öåë 1 Öåë 2 1. Äàëè ïîñòî¼àò êâàíòèòàòèâíè èëè êâàëèòàòèâíè ïîäàòîöè êîè ïîêàæóâààò äåêà öåëòà å ãè ïîäîáðè ñèòóàöè¼àòà? 2. Äàëè öåëòà å äîñòèæíà? 3. Äàëè öåëòà å äîáèå ïîääðøêà îä ïîâå å ëóƒå? Äàëè íà ëóƒåòî èì å äîâîëíî ãðèæà çà äà ïðåçåìàò àêöè¼à? 4. Äàëè å óñïååìå äà ñîáåðåìå ôèíàíñèñêè ñðåäñòâà èëè äðóãè ðåñóðñè çà ïîääðøêà íà öåëòà íà íàøàòà ðàáîòà? 5. Äàëè ìîæåìå ¼àñíî äà ãè èäåíòèôèêóâàìå äîíåñóâà÷è íà îäëóêè? Êîè ñå íèâíèòå èìèœà è ïîçèöèè? 6. Äàëè öåëòà å ëåñíî ðàçáèðëèâà? 7. Äàëè âðåìåíñêàòà ðàìêà å ðåàëíà? 8. Äàëè ãè èìàìå íåîïõîäíèòå ñî¼óçè ñî êëó÷íèòå ïîåäèíöè èëè îðãàíèçàöèè çà îñòâàðóâàœå íà öåëòà? Êàêî öåëòà å ïîìîãíå âî ñîçäàâàœåòî íà ñî¼óçè ñî äðóãè ÍÂÎ, ëèäåðè, çàèíòåðåñèðàíè ãðóïè? 9. Äàëè îñòâàðóâàœåòî íà öåëòà å ñîçäàäå óñëîâè ãðàƒàíèòå äà ñå âêëó÷àò âî ïðîöåñîò íà îäëó÷óâàœå?
 28. 28. Ïðèëîã IV ÐÀÁÎÒÅÍ ËÈÑÒ ÇÀ ÐÀÇÂÈÂÀŒÅ ÍÀ ÏÎÐÀÊÀ Öåëíà ïóáëèêà______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Àêöè¼à êî¼à ñàêàìå ïóáëèêàòà äà ¼à ïðåçåìå_____________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ñîäðæèíà íà ïîðàêàòà_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ôîðìàò ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Èñïðà à÷è _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Âðåìå è ìåñòî íà ïðåíîñ _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 52
 29. 29. Ïðèëîã V Ïëàí çà âìðåæóâàœå ×åêîðè (ïðàøàœà) çà èçðàáîòêà íà ïëàí çà âìðåæóâàœå Äà ¼à äåôèíèðàìå öåëòà è äåëîêðóãîò íà àêòèâíîñòèòå (çà êî¼ ïðîáëåì ¼à ôîðìèðàìå ìðåæàòà/êîàëèöè¼àòà)? 1. Êîãî äà ïîâèêàìå äà íè ñå ïðèäðóæè? 2. Êàêî áè ãè ïîâèêàëå? 3. Çà øòî áè ðàçãîâàðàëå íà ïðâèîò ñîñòàíîê? 4. Øòî î÷åêóâàìå îä ïðâèîò ñîñòàíîê? 5. Êîè îáâðñêè ñå ñïðåìíè äà ãè ïðèôàòàò èäíèòå ÷ëåíîâè íà ìðåæàòà/êîàëèöè¼àòà? 6. Øòî å ñëåäåí ÷åêîð? 7. 53
 30. 30. ÊÎÐÈÑÒÅÍÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

×