Priracnik зa Mladinsko Ucestvo_SEGA 2010

1,165 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Priracnik зa Mladinsko Ucestvo_SEGA 2010

  1. 1. ÏÐÈÐÀ×ÍÈÊ ÇÀ ÌËÀÄÈÍÑÊÎ Ó×ÅÑÒÂÎ Êîàëèöè¼à íà ìëàäèíñêè îðãàíèçàöèè ÑÅÃÀ Àâòîðè: Óë. Èâî Ëîëà Ðèáàð áð.5 Ìà¼à Èâàíîñêà Êðñòåâñêà 7500 Ïðèëåï Ð. Ìàêåäîíè¼à Òîìèñëàâ Ãà¼òàíîñêè E-mail: sega@sega.org.mk Web: www.sega.org.mk Òåë: +389 48 429 390 Ìàðò, 2010
  2. 2. Ïîòåíöè¼àëíè ìåñòà âî èíñòèòóöèèòå Ñòðóêòóðíè ïîçèöèè Ïðîãðàìñêè ïîçèöèè ·Âëàäà ·Ïëàíèðàœå è äèçà¼í ·Àäìèíèñòðàöè¼à ·Èìïëåìåíòàöè¼à ·×îâå÷êè ðåñóðñè ·Åâàëóàöè¼à ·Êîîðäèíàöè¼à íà ïðîãðàìà ·Èñòðàæóâàœå ·Ôèíàíñèñêè ðàçâî¼
  3. 3. 4. ÑÏÐÎÂÅÄÓÂÀŒÅ ÍÀ ÌËÀÄÈÍÑÊÎ Ó×ÅÑÒÂÎ
  4. 4. 6. ÔÎÐÌÈ ÍÀ ÌËÀÄÈÍÑÊÈ ÀÊÒÈÂÈÇÀÌ 7. ÏÎÒÐÅÁÀ ÎÄ ÏÀÐÒÈÖÈÏÀÖÈ£À ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ • Äà ïðèäîíåñàò ñî ñâîåòî èñêóñòâî, çíàåœå è âåøòèíè
  5. 5. ÊÎÐÈÑÒÅÍÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 1. Íàöèîíàëíà ñòðàòåãè¼à çà ìëàäè íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à, Äåêåìâðè 2005 ãîäèíà Ñêîï¼å 2. Åâðîïñêà ïîâåëáà çà ó÷åñòâî íà ìëàäèòå âî ëîêàëíèîò è ðåãèîíàëíèîò æèâîò 3. Ïðèðà÷íèê çà îðãàíèçèðàœå ðàáîòèëíèöè çà ìëàäèíñêî ó÷åñòâî, Êîàëèöè¼à ÑÅÃÀ 4. Ïðèðà÷íèê çà ïîäãîòîâêà è ñïðîâåäóâàœå îáóêà çà ìëàäèíñêà ïàðòèöèïàöè¼à, Êîàëèöè¼à ÑÅÃÀ 5. Ëîêàëíà ìëàäèíñêà èíèöè¼àòèâà – ïðèðà÷íèê çà ìëàäèíñêè àêòèâèçàì, íåôîðìàëíî îáðàçîâàíèå, äåáàòà è îðãàíèçàöè¼à íà íàñòàíè, Ìëàäèíñêè îáðàçîâåí ôîðóì 6. Coaching Guide, Salto Youth Initiatives Recourse Center, BIJ, Mlodziez, Edukacija i Kultura 7. Youth Participation Guide: Assessment, Planning and Implementation, Family Health International in collaboration with Advocates for Youth, 2008 8. http://www.fhi.org/en/youth/youthnet/rhtrainmat/ypguide.htm 9. www.oaktraining.com, The Oak Training, Îá¼àâåíè îáó÷óâà÷êè ìàòåðè¼àëè 10. www.centerii.org, Centre on Innovation and Improvements, Îá¼àâåíè îáó÷óâà÷êè ìàòåðè¼àëè 11. http://europa.eu.int/youth Åâðîïñêà óíè¼à – ìëàäè 12. http://www.salto-youth.net/see ÑÀËÒÎ ðåñóðñåí öåíòàð çà £óãîèñòî÷íà Åâðîïà 13. http://www.youthforum.org/en/ Åâðîïñêè ìëàäèíñêè ôîðóì 14. http://www.europarl.eu.int Åâðîïñêè ïàðëàìåíò 15. http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/ Ñîâåò íà Åâðîïà - ìëàäè 16. http://www.youth-knowledge.net/INTEGRATION/EKC/Intro/index.html 17. http://www.politicalresources.net Ïîëèòè÷êè ñâåòñêè ðåñóðñè 18. http://www.unesco.org/youth ÓÍÅÑÊÎ 19. http://www.unicef.org/voy/ ÓÍÈÖÅÔ 20. http://unicef.org/crc/crc.htm Êîíâåíöè¼à çà ïðàâàòà íà äåöàòà

×