Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oportunitat negoci turisme croàcia montenegro

191 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oportunitat negoci turisme croàcia montenegro

  1. 1. Tendències de mercatTendències de mercatCROÀCIA IMONTENEGROCentre d’internacionalització | ACC1Ó Maig de 2012El portal de lacompetitivitatAnella.catTurismeEl sector turístic està vivint un moment de desenvolupament als països de la penín-sula Balcànica, especialment Croàcia, Montenegro i Bulgària però aquests païsosnecessiten modernitzar les seves infraestructures hoteleres o construir nous hotels,millorar l’oferta de serveis i rebre know-how per poder competir amb altres destina-cions turístiques.Croàcia i MontenegroContextA Croàcia i Montenegro, les autoritats estan invi-tant a inversors estrangers a entrar al país mitjan-çant la privatització de la gestió d’edificis emble-màtics i històrics, i donen suport a la creació dejoint-ventures per al desenvolupament de negocisal sector.A tots els països de la zona existeixen projec-tes que tenen per objectiu el desenvolupamentde noves fórmules per a atraure turistes. Estemparlant de construcció de camps de golf, casi-nos, desenvolupament de l’agroturisme, etc. Perexemple, el Govern de Xipre ha adoptat el plaamb l’objectiu d’eliminar l’estacionalitat habitualdel sector.Croàcia, amb una gran riquesa cultural i pai-satgística, compta amb 7 llocs considerats perla UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.Compta amb 1.185 illes i més de 5.800 quilò-metres de costa i és una destinació turística im-portant. A Croàcia, entre 2007 i 2009, el númerode turistes estrangers va augmentar un 0,3%.Al 2010, el número de turistes va augmentar un4,8% i las previsions indiquen que la demanda delsector turístic augmentarà els propers anys.
  2. 2. Tendències de mercat Croàcia i Montenegrowww. acc10.cat www.anella.catAccediu a totes les oportunitats a: www.anella.cat/oportunitats-de-negociEl portal de lacompetitivitatAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-CompartirIgual amb la mateixa llicència3.0 Espanya de Creative CommonsAnella.catSi vols més informació sobre els serveis quet’oferim per aprofitar aquesta i altres opor-tunitats, contacta amb el Centre de Promo-ció de Negocis d’ACC1Ó a Praga.www.acc10.cat/xarxa-exteriorContacta amb nosaltresLes xifresContribució al PIB del sector turístic de Croàcia pre-vista per al 2020: 29.4%.Contribució al PIB del sector turístic de Montenegroprevista per al 2020: 26.6%.L’any 2009 Croàcia va rebre gairebé 11 milions deturistes, i Montenegro 1,2 milions.Font: ACC1ÓDadesSegons el World Travel Tourism Council (WTTC),la contribució del turisme al PIB de Croàcia s’es-pera que creixi del 24.8% l’any 2010 al 29.4%l’any 2020. Quant a les arribades de turistes, elpaís balcànic va passar d’11,1 milions l’any 2007a 10,9 el 2009, arribant a 11,2 l’any 2008. Les xi-fres de turistes estrangers es mantenen establesi les diferències només es noten en el turisme lo-cal, que va patir una lleu caiguda el 2009.Entre els principals països emissors de turistesfiguren Alemanya, Itàlia i Eslovènia. El país ger-mànic va arribar a portar 1,57 milions de turistesl’any 2009, i se situa força per endavant dels itali-ans, amb 1,2 milions d’arribades el mateix any. Elsegueixen per ordre Eslovènia, Àustria, RepúblicaTxeca i Polònia.Per la seva banda, a Montenegro, segonsl’Institut d’Estadística d’aquest país, l’any 2009,1,2 milions de turistes van visitar el país, un 2%més que l’any anterior. Un 86% dels turistes del’any 2009 eren estrangers i un 14% pertanyia alturisme nacional. El sector ocupa al 16,8% delstreballadors. Segons les estimacions del WorldTravel Tourism Council (WTTC), la contribució delturisme al PIB de Montenegro creixerà del 20,3%(2010) al 26.6% (2020).Les principals regions turístiques són HercegNovi, Kotor, Budva, Bar i Ulcinj. Pel que fa alsprincipals països d’origen dels turistes de Mon-tenegro són països veïns com ara Sèrbia (28%),Rússia (12%) i Bòsnia i Herzegovina (8%). A con-tinuació es mostra una taula amb els orígens méscomuns.Descripció de l’oportunitatEn resum, el turisme té gran importància com afactor de creixement de l’economia i d’entrada dedivises. Ja s’han recuperat els nivells de turistesque existien a principis dels 90, però es creu queel turisme a Croàcia no ha tocat sostre i seguiràcreixent, gràcies en part als importants recursosque està invertint el govern en el desenvolupa-ment de les infraestructures i serveis necessaris.

×