สรุป เจาะจุดแข็ง

5,495 views

Published on

2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • ขอบคุณครับอาจารย์
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • เจาะจุดแข็งแปลจาก Now discover your strengths เป็นหนังสือที่จะช่วยให้ค้นหาศักยภาพและความถนัดของเรา และแนวทางพัฒนาความถนัดไปสู่จุดแข็งเพื่อความสำเร็จในงาน
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
404
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุป เจาะจุดแข็ง

 1. 1. 1Strengthsfinder BriefingJune 2011จัดเตรียมโดย เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัยcoachkriengsak@yahoo.comwww.thaicoach.com
 2. 2. 2.......................................................................................................................................................................ที่มา& 3...........................................................................................................................................จุดแข็ง (Strengths)& 4........................................................................................คุณสามารถเปลี่ยนแปลงดานไหนของตนเองไดบาง& 5............................................................................................................................................................ความรู (Knowledge)( 5........................................................................................................................................................................ทักษะ (Skills)( 6...............................................................................................................................................................พรสวรรค (Talent)( 6.................................................................................ทำไมพรสวรรคของคุณจึงสำคัญมากในการสรางจุดแข็ง& 9........................................................................................................................................รองรอยของพรสวรรค& 9.............................................................................................................แบบประเมิน StrengthsFinder (SF)& 10.......................................................................เราจะรูแคบเกินไปหรือไม ถาเราเนนลักษณะเฉพาะของตน& 11...........................................................................................................เราจะจัดการอยางไรกับจุดออนของตน& 11....................................................................................................................................................1. ทำใหดีกวาเดิมเล็กนอย( 12............................................................................................................................................................2. ออกแบบสนับสนุน( 12..........................................................................................................................3. ใชพรสวรรคที่แข็งแกรงมากลบจุดออน( 12..................................................................................................................................................................................4. หาคูหู( 12.......................................................................................................................................................................5. เลิกทำสิ่งนั้น( 12............................................................พรสวรรคของเราสามารถบอกใหรูวาอยูในอาชีพที่เหมาะสมหรือไม& 12.........................................เราจะใชประโยชนจากความรูความเขาใจในเรื่องพรสวรรคและจุดแข็งอยางไร& 13..............................................................................................................................1. ปลดปลอยศักยภาพของเราแตละคน( 13...............................................................................................................................................2. Mentoring / Coaching( 13...........................................................................................................3. เขาใจและเรียนรูที่จะใชจุดแข็งของสมาชิกในทีม( 13.........................................................................................แนวทางการใชหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” ในการโคช& 14............................................................................................................................................แหลงขอมูลอางอิง& 15
 3. 3. 3ที่มาองคกรที่ประสบความสำเร็จจะตองเขาใจวาพนักงานแตละคนมีจุดแข็งที่แตกตางกันและองคกรตองใชประโยชนสูงสุดจากความแตกตางเหลานั้นจากการสำรวจพนักงานกวา 1.7 ลานคนจาก 101 บริษัทใน 63 ประเทศ ดวยคำถามวา“พวกเขามีโอกาสทำสิ่งที่ทำไดดีที่สุด ในทุกวันเพียงใด” คำตอบคือ มีคนเพียงรอยละ20 เทานั้นที่รูสึกวาไดใชจุดแข็งในการทำงานทุกวัน หากเราสามารถเพิ่มจำนวนจากรอยละ 20 เปน 40 หรือ 60 จะเกิดผลดีเพียงใดองคกรสวนใหญมีสมมติฐานที่คลาดเคลื่อนสองขอคือ- คนทุกคนสามารถเรียนรูใหมีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดแทบทุกเรื่อง- การพัฒนาที่ดีที่สุดคือทุมความสนใจ มุงแกไขที่จุดออนสมมติฐานทั้งสองขอทำใหละเลยการมุงเนนจุดแข็งของพนักงาน สิ่งที่ควรจะเปนซึ่งผูจัดการยอดเยี่ยมทั่วโลกใชในการบริหารทีมของเขาคือ- พรสวรรคแตละคนยั่งยืนและพิเศษเฉพาะตัว- ควรมุงเนนพัฒนาจุดแข็งที่เยี่ยมที่สุดของผูนั้นThe Gallup Organization ใชเวลาสามสิบปสัมภาษณคน 2 ลานคน จนพบแบบแผน 34 แบบ ซึ่งเรียกวา “ลักษณะสำคัญ” (Themes) คือลักษณะพรสวรรคของมนุษยเราที่ปรากฏแพรหลายที่สุด ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาทั้ง 34 ขอนี้เมื่อผสมรวมกันในหลายรูปแบบ จะสามารถใชอธิบายผลการทำงานที่ดีเลิศไดกวางที่สุดตัวอยางเชน วอเร็น บัฟเฟตต นักธุรกิจผูประสบความสำเร็จจากการเลนหุน เขาทำไดดีเพราะเขารับรูแบบแผนและจุดแข็งของตน และนำมาใชในการการลงทุนในหุนคนสวนใหญคาดหวังวาคนเลนหุนที่จะประสบความสำเร็จ ควรจะตองไมเชื่อใจใครงายๆ มีสมองที่รวดเร็วคอยคิดคนหาแบบแผนในตลาดอันซับซอน ในขณะที่วอเร็นเปนคนใจเย็น เนนความจริง และเชื่อใจคน เขาใชจุดแข็งเหลานี้โดยการใชความใจเย็นลงทุนแบบมุมมองยี่สิบปซึ่งทำใหเขาเลือกลงทุนกับบริษัทที่เขาทำนายวิถีทางภายในยี่สิบปไดอยางมั่นใจ การเนนความเปนจริงทำใหเขาเลือกลงทุนในผลิตภัณฑหรือบริการที่เขาเขาใจไดงายเชน อาหาร เครื่องดื่ม หนังสือพิมพ สุดทายเขาใชความเชื่อใจ ดวยการตรวจสอบผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่เขาเลือกจะลงทุนกอนดวยความระมัดระวังหลังจากนั้นก็เชื่อใจไมแทรกแซงการบริหารในแตละวันของพวกเขา
 4. 4. 4จุดแข็ง (Strengths)คือการปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดแทบสมบูรณแบบอยางสม่ำเสมอ(Consistent near perfect performance in an activity)หลักการสามขอที่สำคัญที่สุดในการใชจุดแข็งใหเปนประโยชนตอชีวิตคือ1. จะถือกิจกรรมใดๆเปนจุดแข็งไดก็ตอเมื่อคุณสามารถทำกิจกรรมนั้นไดอยางสม่ำเสมอจนคาดหวังได2. คุณไมจำเปนตองมีจุดแข็งที่เกี่ยวกับบทบาทของตนในทุกดานจึงจะเปนเลิศได ความคิดที่วาผูปฏิบัติไดดีเลิศตองเกงรอบดานนั้นเปนเรื่องที่เปนไปแทบไมได ในทางตรงขามเมื่อเราศึกษาผูปฏิบัติไดเปนเลิศนั้น พวกเขาแหลมคมกันเฉพาะดาน3. คุณจะเปนเลิศไดดวยการเพิ่มพูนจุดแข็งของตนใหมากที่สุดมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไดสูง เราสามารถปรับตัวและเรียนรูไดแทบทุกเรื่องถาจำเปน แตอาจจะทำไดดีขึ้นเพียงเล็กนอย แตเราไมสามารถพัฒนาจนกระทั่งแทบสมบูรณแบบอยางสม่ำเสมอไดโดยลำพังจากการฝกหัด การพัฒนาจุดแข็งในกิจกรรมใดๆก็ตาม จำตองใชพรสวรรคตามธรรมชาติบางประการ ดังนั้นเราจึงควรมีเครื่องมือบางอยางที่สามารถแยกพรสวรรคที่มีมาตามธรรมชาติออกจากสิ่งที่สามารถเรียนรูไดเพื่อใหงายตอความเขาใจ ขอใหนิยามสามเรื่องดังนี้• พรสวรรค (Talents) คือแบบแผนของความคิด ความรูสึก หรือพฤติกรรมของคุณที่เกิดขึ้นซ้ำๆอยางเปนธรรมชาติ สิ่งที่แบบประเมิน Strengthsfinder (SF) วัดไดก็คือลักษณะของพรสวรรคตางๆของคุณ• ความรู (Knowledge) ประกอบดวยขอมูลและบทเรียนที่ไดเรียนรู• ทักษะ (Skills) คือขั้นตอนในการทำกิจกรรมพรสวรรค ความรู และทักษะ สามประการนี้รวมกันสรางจุดแข็ง (Strengths)พรสวรรคของคุณมีมาแตกำเนิด ในขณะที่ทักษะและความรูนั้นสามารถหามาไดดวยการเรียนรูและฝกฝน เชนตัวอยางของพนักงานขาย คุณอาจเรียนวิธีการบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ (ความรู) คุณอาจเรียนวิธีตั้งคำถามเปดเพื่อคนหาความตองการของลูกคา (ทักษะ) แตคุณจะไมมีวันเรียนวิธีผลักดันใหคนที่คุณกำลังเสนอขายตกลงณ ขณะที่เหมาะสมดวยรูปแบบที่ถูกจังหวะพอดี เพราะนั่นเปนพรสวรรคหัวใจในการสรางจุดแข็งที่แทจริงก็คือ การจำแนกพรสวรรคที่สำคัญที่สุดของตนแลวนำไปขัดเกลาดวยความรูและทักษะ
 5. 5. 5ภาษาที่เราสื่อสารกันโดยปกติ ในเรื่องของคน มักจะออกในแงลบ เชน- คนที่เฉียบแหลมในการจัดระเบียบและโครงสรางใหกับโลก กลับถูกมองวาจูจี้จุกจิก- คนที่อางความเปนเลิศ กลับถูกมองวาหลงตัวเอง- คนที่คาดการณลวงหนาและคอยถามวา “อะไรจะเกิดขึ้นถา...” ถูกมองวาขี้กังวลbเราควรจะมีภาษาที่ใชสื่อความในเรื่องจุดแข็ง เพื่อชวยอธิบายจุดแข็งที่เราเห็นในตนเองและผูอื่น ภาษานี้ตองแมนยำ ตองสามารถบรรยายความแตกตางระหวางบุคคลไดละเอียด เปนคำพูดเชิงบวก และชวยเราอธิบายจุดแข็งมิใชอธิบายความออนแอ โดยมีผูใชรวมกันจำนวนมาก ที่มีความเขาใจตรงกัน ซึ่งหนังสือเสนอคำบรรยายStrengthsfinders (SF) เปน “ภาษากลาง” (Common Language)คุณสามารถเปลี่ยนแปลงดานไหนของตนเองไดบางความรู (Knowledge)สำหรับการสรางจุดแข็ง เราสามารถจำแนกความรูไดเปนสองประเภทที่แตกตางกันเราตองมีความรูทั้งสองประเภท ซึ่งเปนสิ่งที่เราสามารถแสวงหาและเรียนรูได คือ- ความรูดานขอมูล (Factual Knowledge) ซึ่งก็คือเนื้อหาสาระ เชนตอนเริ่มเรียนภาษาความรูดานขอมูลคือคำศัพท ความรูนี้ไมไดประกันความเปนเลิศ แตถาไมมีก็ไมสามารถจะเปนเลิศได เสมือนเปนตั๋วเขางานที่ใหโอกาสคุณกาวสูความเปนเลิศ- ความรูจากประสบการณ (Experiential Knowledge) ที่ไมสอนในชั้นเรียน ไมอยูในคูมือ แตเปนเรื่องที่คุณตองฝกวินัยใหตนเองสรางสมและเก็บรักษาไว เชนการเขียนบทความลงหนังสือพิมพใหจบลงภายในแปดรอยคำ และตองอานสนุกไดอรรถรส ความรูจากประสบการณบางประเภทเปนเรื่องแนวคิด เชนคานิยม(Values) และการรูจักตนเอง (Self Awareness) ถาคุณจะสรางจุดแข็งใหตนเองก็ตองขัดเกลาทั้งสองประการนี้ และถาใชเวลาก็สามารถพัฒนาได ที่จริงแลวเมื่อเราพูดวา “คนนั้นเขาเปลี่ยนไปนะ” เรามักจะไมไดหมายความวา บุคลิกพื้นฐานของเขาเปลี่ยนไป แตหมายความวาคานิยมของเขาเปลี่ยน หรือการรูจักตนเองของเขานั้นเปลี่ยน ไมวาเราจะมองไปทางไหน ก็จะเห็นตัวอยางผูคนที่เปลี่ยนจุดสนใจของตนดวยการเปลี่ยนคานิยม ถาคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของตนเพื่อใหผูอื่นไดประโยชนจากจุดแข็งของคุณ คุณก็ตองเปลี่ยนคานิยมของคุณ อยามัวเสียเวลาพยายามเปลี่ยนพรสวรรคเลย
 6. 6. 6ทักษะ (Skills)ทักษะกำหนดโครงสรางใหกับความรูที่ไดจากประสบการณ กิจกรรมใดๆหากเราสังเกตสิ่งที่คนเกงไดทำ แลวจัดระบบเปนขั้นตอน ซึ่งหากปฏิบัติตามก็จะทำใหเกิดผลงานที่ดีขึ้น แมวาผลของมัน อาจจะไมถึงกับยอดเยี่ยมก็ตามที เชนหากเราสังเกตนักพูดที่พูดเกงจะพบทักษะโดยมีลำดับดังนี้1. เขียนเรื่องหรือขอมูลหรือตัวอยางที่กระทบใจคุณ2. ฝกเลาเรื่องออกมาดังๆ แลวฟงสิ่งที่ตัวเองพูด3. เรื่องพวกนี้จะเปนเสมือนลูกปดที่รอยสายสรอยของคุณ4. เรื่องเดียวที่คุณตองทำตอนบรรยายคือรอยลูกปดใหถูกลำดับ แลวคุณก็จะบรรยายไดเปนธรรมชาติเหมือนการสนทนา5. ใชกระดาษโนตหรือแฟมเอกสาร เพื่อเพิ่มลูกปดใหมๆ ใหสรอยของตนเองทักษะชวยใหคุณเลี่ยงไมตองลองผิดลองถูกโดยนำผลการคนควาที่ดีที่สุดจากผูปฏิบัติไดดีที่สุดมารวมไวในผลงานของตนเองโดยตรง ถาคุณอยากสรางจุดแข็ง ไมวาจะเปนดานขาย การตลาด การวิเคราะหทางการเงิน การขับเครื่องบิน หรือการรักษาพยาบาล คุณจำเปนตองเรียนรูและฝกฝนทักษะที่เกี่ยวของทั้งหมดแตควรระวังใหดี ทักษะนั้นมีประโยชนลอใจเสียจนบดบังขอบกพรองสองอยาง ขอบกพรองแรกคือวา แมทักษะจะชวยใหคุณปฏิบัติ แตมันจะไมชวยใหคุณเปนเลิศ ขอที่สองกิจกรรมบางอยางไมสามารถแบงออกเปนขั้นตอนตางๆไดเชนความเห็นอกเห็นใจพรสวรรค (Talent)พรสวรรคคือ แบบแผนของความคิด ความรูสึก หรือพฤติกรรมที่เกิดซ้ำๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดแมกระทั่ง “ขอบกพรอง” เชน Dyslexia คืออาการของคนที่สะกดหรืออานคำยากๆไมได ก็อาจเปนพรสวรรคได เพราะเดวิด บอยส ซึ่งเปนทนายฝายรัฐบาลอเมริกันผูยื่นฟองไมโครซอฟทในคดีปองกันการผูกขาด เขาชนะใจผูพิพากษาดวยการใชคำอธิบายขอกลาวหาของรัฐบาลไดอยางชัดเจน โรค Dyslexia ทำใหเขาเลี่ยงไมใชคำศัพทยาวๆยากๆ แมจะรูความหมายของคำพวกนี้ เขาก็ไมใชในการอางเหตุผลสนับสนุนของตนเขาอธิบายในบทสมัภาษณวา “ผมเกรงจะพูดผิด” โชคดีที่ความจำเปนตองพึ่งพาคำงายๆทำใหคนอื่นเขาใจเหตุผลของเขาไดงายขึ้นไปดวยb
 7. 7. 7สำหรับเดวิด บอยส แลว Dyslexia เปนพรสวรรคเพราะเขาพบวิธีประยุกตใชแบบแผนที่เกิดซ้ำๆ นี้ใหเกิดประโยชน และเปลี่ยนมันใหเปนจุดแข็ง ดวยการผสมผสานความรูและทักษะทั่วไปพรสวรรค เกิดมาจากกระบวนการซับซอนทางสมอง โดยจุดประสานประสาท(Synapse) เปนตัวสรางพรสวรรคใหกับแตละคนพัฒนาการทางสมองผสมกับปจจัยดานกรรมพันธุ และประสบการณวัยเด็ก ชวยใหคุณพบวาจุดเชื่อมโยงบางประเภทราบรื่นและใชงานไดงายกวาจุดเชื่อมโยงอื่นตัวตนของคุณเปนปจเจกชนที่มีพรสวรรคแตกตางไปจากคนอื่น คุณจะตอบสนองโลกดวยวิธีของคุณเองที่พิเศษและเฉพาะตัวอยางยั่งยืนเราแตละคนจะมองโลกไมเหมือนกัน ดังนั้น Common Sense จึงไมมีอยูจริงอยางไรก็ตามความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราไมไดแบงแยกพวกเราจากกันโดยสิ้นเชิง เราแตละคนมีความคิดและความรูสึกรวมกับเพื่อนมนุษยดวยกันหลายเรื่อง ไมวาเราจะไดรับการเลี้ยงดูมาในวัฒนธรรมใด แตละคนคุนเคยกับอารมณ เชนความกลัวความเจ็บปวด ความละอาย และความภูมิใจเราจะมาลองมาดูตัวอยางเพื่อแยกแยะใหเห็นระหวางองคประกอบของ ทักษะ ความรู และพรสวรรคกันซักหนึ่งตัวอยางเมื่อหลายปกอน ผมและคุณชนะทีมงานของผม ไปทำงานที่พนัสนิคม หลังเลิกงานก็เขาไปทานอาหารเย็นในรานชื่อครัววังเดือนหา เราสองคนเดินเขารานพรอมหอบโนตบุคคนละเครื่องหวังจะไปสรุปงานตอใหเสร็จ พอเดินเขาไปในรานพนักงานบริการคนหนึ่งเดินเขามาตอนรับเราดวยสีหนายิ้มแยม พรอมกลาวตอนรับอยางเปนมิตร เธอบอกกับเราวา “เชิญโตะในสุดดีกวาคะมีปลั๊กไฟใหเผื่อวาตองการใชคอมฯ” พอเรานั่งลง เธอก็สอบถามเราวาตองการทานอาหารแบบไหน แพอะไร ชอบอะไรเปนพิเศษพอเราจะสั่งปลากะพงเธอบอกวาวันนี้ไมสด ไมแนะนำ ขอเสนอปลาเกาดีกวา เธอฟงสังเกต และเสนอแนะอยางยอดเยี่ยม ผมสรุปไดเลยวาจุดแข็งของพนักงานคนนี้คือการบริการยอดเยี่ยมนี่คือสิ่งที่เธอทำไดดี สังเกต เขาใจ ตั้งใจ ถาม ฟง พูด รูสตอคของสด รูรายการอาหาร ดูแลรายบุคคล รูทำเลที่นั่ง จิตวิทยา ชางพูด
 8. 8. 8หากนำมาแยกแยะจะเปนดังนี้จุดแข็งของพนักงานผูนี้คือ การบริการลูกคายอดเยี่ยมทักษะ ความรู พรสวรรคฟงพูดถามสังเกตจิตวิทยาทำเลที่นั่งสตอคของสดรายการอาหารเขาใจตั้งใจชางพูดดูแลรายบุคคลพรสวรรคทั้ง 34 ขอ จำแนกไดเปนสี่กลุมคือความสัมพันธRelatingThemesการสรางผลกระทบImpactingThemesความมุงมั่นStrivingThemesความคิดThinkingThemesCommunicationEmpathyHarmonyIncluderIndividualizationRelatorResponsibilityCommandCompetitionDeveloperMaximizerPositivityWin Over OthersAchieverActivatorAdaptabilityBeliefDisciplineFocusRestorativeSelf-AssuranceSignificanceAnalyticalArrangerConnectednessConsistencyContextDeliberativeFuturisticIdeationInputIntellectionLearnerStrategic
 9. 9. 9ทำไมพรสวรรคของคุณจึงสำคัญมากในการสรางจุดแข็งในแตละวันเราตัดสินใจเรื่องปลีกยอยนับพันครั้ง เราไมสามารถที่จะใชเหตุผลมาพิจารณาตัดสินใจไดทุกเรื่อง ในสถานการณเชนนี้สมองคุณจะทำงานอยางที่ธรรมชาติทำเสมอ นั่นคือหาวิธีที่สะดวกที่สุด ซึ่งก็คือปฏิบัติตามพรสวรรคของคุณที่คุณถนัดและคุนเคยพรสวรรคของคุณซึ่งก็คือ Synapse หรือเซลลสมองที่แข็งแกรงที่สุดของคุณนั้น เปนวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในการสรางจุดแข็ง ถาคุณสามารถระบุพรสวรรคที่ทรงพลังที่สุดของตน และขัดเกลามันดวยทักษะและความรู คุณก็ใกลจะไดใชชีวิตที่เขมแข็งรองรอยของพรสวรรคประการแรกหากคุณตองการจะเผยใหเห็นพรสวรรคของตน คุณควรติดตาม ปฏิกิริยาตอบสนองแบบที่เกิดขึ้นเองในทันทีทันใด (Spontaneous Reactions) ตอสถานการณ ตัวอยางเชน ลูกนองโทรมาลางานเพราะลูกปวย หากสิ่งแรกที่คุณคิดคือใครจะมาทำงานแทนเขา คุณอาจจะมีพรสวรรคดานระมัดระวัง หากสิ่งแรกที่คุณคิดคือลูกเขามีอาการหนักไหมและลูกนองคุณมีจิตใจเปนอยางไร คุณอาจจะมีพรสวรรคในเรื่องเห็นอกเห็นใจ นอกจากนี้เราสามารถคนหารองรอยของพรสวรรคจาก• ความปรารถนาอยางแรงกลา โดยเฉพาะในวัยเยาว เชนดาราสองคนในขณะที่พวกเขามีอายุเพียงสิบขวบ เขาหามุมในหองอาหารถกกันเรื่องโปรเจ็คทหนังของเขาทั้งคูในชวงพักเที่ยง เปนประจำ หรือ• การเรียนรูไดเร็ว เชนอองรีไมเคยจับพูกันจนอายุ 21 หลังพักฟนจากอาการปวยแมเขาอยากหาอะไรมาใหเขาทำเพลินๆ จึงเอากลองสีมาให เขาพบวาเขาเรียนรูวิธีวาดรูปจากคูมือไดอยางรวดเร็ว ทำใหเขาประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกรในเวลาตอมา หรือ• สิ่งที่ทำแลว “รูสึกดี” เชนบางคนพอใจเมื่อเห็นคนอื่นปรับปรุงไดแมเพียงเล็กนอยในขณะที่คนสวนใหญมองไมเห็น บางคนชอบจัดความสับสนใหเปนระเบียบ บางคนสนุกสนานไปกับการเปนเจาภาพในงานใหญ บางคนชื่นชมในความสะอาดยิ้มใหตัวเองตอนดูดฝุนในหองเสร็จ บางคนรักความคิด บางคนไมเชื่อในความคิดแตกลับตื่นเตนไปกับความทาทายในการวิเคราะหหา “ความจริง” บางคนจำเปนตองทำใหไดมาตราฐานของตน
 10. 10. 10• อีกวิธีหนึ่งก็คือสังเกตเรื่อง “ความรูสึกเกี่ยวกับเวลา” หากกิจกรรมใดคุณรูสึกวาเมื่อไรจะหมดเวลาเสียที แสดงวานั่นไมใชพรสวรรค ในทางกลับกัน หากคุณรูสึกวา เมื่อไรจะมีโอกาสไดทำอีก นั่นนาจะเปนพรสวรรคของคุณแบบประเมิน StrengthsFinder (SF)คือแบบสอบถามจำนวน 177 คู เพื่อวิเคราะหจุดแข็งของผูตอบ โดยแตละคำถามจะมีคำตอบใหเลือกหนึ่งในหาขอผูตอบแตละคนจะไดรหัสสวนตัวจากหนังสือฯ เลมละหนึ่งรหัส ซึ่งตองลงทะเบียน ที่www.strengthsfinder.com ทำใหใชไดหนึ่งรหัสตอหนึ่งคน เทานั้นเพื่อจำลองสถานการณใหเหมือนจริง ผูตอบจะมีเวลาเพียง 20 วินาทีตอขอSF ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อเติมจุดแข็งใหคุณ แตเพื่อหาวาคุณมีศักยภาพที่จะเปนจุดแข็งไดดีที่สุดในเรื่องใดคุณจะไดรับผลทันทีเมื่อตอบเสร็จ เปนการแสดงผลพรสวรรคที่เดนที่สุดของคุณหาประการ ซึ่งเรียกวา ลักษณะเฉพาะของคุณ (Signature Themes) พรสวรรคนี้อาจจะยังไมใชจุดแข็ง พรสวรรคแตละประการเปนแบบแผนของความคิด ความรูสึกหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งเปนความเปนไปไดสูงมากหากพัฒนาตอไปอาจจะเปนจุดแข็งของคุณ
 11. 11. 11เราจะรูแคบเกินไปหรือไม ถาเราเนนลักษณะเฉพาะของตนbการที่คุณเชี่ยวชาญในการรูวาลักษณะเฉพาะของคุณรวมกันแลวเปนอยางไรแลว คุณจะยิ่งมั่นใจในความพิเศษเฉพาะของตนเอง ไมวาคุณจะมีเชื้อชาติ เพศ อายุ หรืออาชีพใด ก็จะมั่นใจวาไมมีใครในโลกเหมือนคุณทั้งหมดมันจะสงผลตอไปวา ถาคุณพิเศษเฉพาะอยางถาวรและนาอัศจรรยแลว คนอื่นๆก็ตองพิเศษเฉพาะเชนกัน นอกจากความคลายกันอยางผิวเผินแลว แตละคนมีมุมมองที่แตกตางไปเล็กนอย แตก็สรางความหมายใหแกโลกนี้คุณอาจจะชื่นชอบความทาทายที่จะปนเขาลูกใหม (พรสวรรคดานผูสรางความสำเร็จ)แตคนอื่นอาจอยากชวยเหลือผูอื่น (ความเชื่อ) คุณอาจเกงในการคนพบแบบแผนจากขอมูล (ชางวิเคราะห) แตคนอื่นอาจมีวิสัยทัศนที่จะเห็นผลกระทบจากการคนพบของคุณ (อนาคต) คุณอาจสามารถสรางกลุมคนที่รูจักคุณและพรอมชวยเหลือคุณเต็มกำลังไดโดยธรรมชาติ (ชนะใจ) แตคนอื่นอาจสรางความสัมพันธกับคนกลุมนี้ไดลึกซึ้งกวา (สรางสัมพันธ)ยิ่งคุณรูจักความซับซอนของพรสวรรคของคุณเทาไร คุณก็ยิ่งสามารถระบุและมองเห็นคุณคาของความซับซอนของผูอื่น ในทางกลับกัน ยิ่งคุณไมเห็นคาของพรสวรรคของตนเอง คุณก็ยิ่งไมเห็นวาพรสวรรคของผูอื่นมีคาเราจะจัดการอยางไรกับจุดออนของตนนิยามของจุดออนในที่นี้คือ อะไรก็ตามที่ขัดขวางการปฏิบัติใหเปนเลิศพอคุณรูจุดออนของตนแลว สิ่งแรกที่คุณทำไดก็คือระบุวาจุดออนนั้นเปน ทักษะความรู หรือพรสวรรคมีขอสังเกตงายๆคือ ถาคุณยังปฏิบัติไดต่ำกวาเกณฑหลังจากหาความรูและทักษะที่คุณรูสึกวาจำเปนมาแลว เมื่อนั้นเราก็ทอนโจทยไดวาสวนประกอบที่หายไปตองเปนพรสวรรค พอถึงจุดนั้น คุณควรเลิกเสียเวลาพยายามหาความรูเพื่อใหเปนเลิศ แลวหันมาใชกลยุทธที่สรางสรรค
 12. 12. 12ซึ่งกลยุทธที่ไดกลั่นกรองมาจากการสัมภาษณผูปฏิบัติไดเปนเลิศมาแลวมีหาวิธีคือ1. ทำใหดีกวาเดิมเล็กนอยไทเกอร วูดส เลนหลุมทรายไมเกง ก็ตองฝกใหพอใชได และสนใจเปนพิเศษในการขัดเกลาวงสวิง เพื่อใหจุดแข็งของเขาสมบูรณแบบมากที่สุด2. ออกแบบสนับสนุนเชนเควิน ออนเรื่องกลยุทธ เขาจะใชวิธีการจินตนาการ ในตอนเชากอนที่เขาจะสวมรองเทา เขาจะนึกวาดคำวา “อะไร” ลงบนรองเทาขางซาย และคำวา “ถา” บนรองเทาขางขวา เพื่อเตือนตนเองวา “อะไรจะเกิดขึ้นถา...” เพื่อใหเขาคาดถึงอุปสรรคไวลวงหนา ซึ่งเปนลักษณะของพรสวรรคกลยุทธ3. ใชพรสวรรคที่แข็งแกรงมากลบจุดออนนักแตงเพลงที่แตงทำนองเพราะมาก แมวาเนื้อรองจะไมเขาทาเลยก็ตาม4. หาคูหูเชนมิเชลมีพรสวรรคดานเปาหมายที่ชัดเจน แตออนดานการสรางสัมพันธ จึงเปดธุรกิจโดยหุนกับเดวิดที่เกงเรื่องการสรางสัมพันธ แตออนเรื่องเปาหมายที่ชัดเจน5. เลิกทำสิ่งนั้นพรสวรรคของเราสามารถบอกใหรูวาอยูในอาชีพที่เหมาะสมหรือไมผลจาก SF จะไมคอยบอกอะไรนักในเรื่องของวงการที่คุณควรเลือก แมจะบอกแนวทางในเรื่องบทบาทไดบาง ผูเขียนไมแนะนำใหควรเชื่อถือในเรื่องแนวทางนั้น ทั้งนี้มีตัวอยางในหนังสือหลายกรณีที่คนสามารถประสบความสำเร็จไดในทุกสาขาอาชีพ ไมวาเขาจะมีลักษณะเฉพาะอยางไร ขึ้นอยูกับวารูจักตนเอง และสามารถใชประโยชนจากจุดแข็งไดมากเพียงใดตางหากนอกจากนี้ มีตัวอยางการคนพบวงการที่เหมาะสมหลายวิธี การฟงความปรารถนาอยางแรงกลาที่ดึงดูดเรา แลวพิจารณาวาเรารูสึกเปนพิเศษกับเรื่องไหน อาจเปนวิธีหนึ่ง ถายังไมรูสึก “ปง” กับเรื่องไหนเปนพิเศษ คุณก็ตองทดลองในชวงระหวางศึกษาหรือในชวงปแรกๆระหวางทำงาน แลวตัดทางเลือกใหแคบลงนอกจากนี้อาจจะลองพูดคุยกับผูที่ทำงานในบทบาท หรือวงการที่เราสนใจ ก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง
 13. 13. 13เราจะใชประโยชนจากความรูความเขาใจในเรื่องพรสวรรคและจุดแข็งอยางไรTheCoach ไดนำ SF มาใชในการพัฒนาภาวะผูนำและผูบริหารโดยใชในสามลักษณะคือ1. ปลดปลอยศักยภาพของเราแตละคนเชนในกรณีที่ผมมี Connectedness คือสามารถเชื่อมโยงเรื่องราว ประเด็น หรือบุคคล ที่คนอื่นมองไมเห็นเขาดวยกันไดดี กอนหนานั้นผมไมทราบมากอนวานี่คือจุดแข็ง คิดวาเปนจุดออนเสียอีก เวลาในที่ประชุมเมื่อตองมีการออกความคิดเห็น ผมมักจะพูดเปนคนสุดทาย โดยการเชื่อมโยงประเด็นและความกังวลใจของคนในที่ประชุมออกมาขมวด แตผมไมทราบวาเปนจุดแข็ง ดังนั้นผมจึงมักไมออกความเห็น หรือถาออกความเห็นก็มักจะตื่นเตนจนเกินเหตุเพราะรูสึกวาตนเองคิดเองไมเปนคอยแตหากินกับความคิดของชาวบาน จึงพูดออกมาไดไมดี แตพอรูวานี่เปนจุดแข็งของเรา ดังนั้นทุกครั้งจึงมักขอพูดสรุปเปนคนสุดทาย ที่นาขำก็คือครั้งหนึ่งที่บิ๊กซีใหผมไปนั่งฟงเขาสัมนาแผนงานกันทั้งวัน เพื่อที่จะใหผมกลาวสรุปขมวดประเด็นตอนหานาทีสุดทายแคนั้นเองอีกตัวอยางหนึ่ง บางคนมีจุดแข็งคือ Deliberative คือระมัดระวัง ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมองปญหาที่อาจจะเกิดไดเร็วกวาคนอื่นๆมาก จนเจาตัวหรือคนรอบขางคิดวาเปนพวกมองโลกในแงราย หากใครจะระดมความคิดอยามาถามเขาเดี๋ยวจะวงแตกกอนเพราะมองแตความเสี่ยง ในทางกลับกันหากเขาใจจุดแข็งของเขา เวลาระดมสมองตองการความคิดสรางสรรค อาจจะไมตองเชิญเขาเขามา จนกระทั่งพอไดแนวทางสองสามวิธี คราวนี้ก็เชิญเขาเขามาชวยระบุความเสี่ยงวาแตละทางเลือกมีความเสี่ยงอะไรบาง เขาก็จะทำไดอยางดีเยี่ยมทีเดียว2. Mentoring / Coachingวิธีนี้ผมนำมาใชที่ไทยออยลคือการใชเปนแนวทางเพื่อให Mentor/Mentee เขาใจจริตซึ่งกันและกัน ในกรณีการโคช ผมใชมากเลยสำหรับการโคชผูบริหารรายบุคคล และสำหรับพวกเราก็สามารถใชโคชทีมงานแตละคนได3. เขาใจและเรียนรูที่จะใชจุดแข็งของสมาชิกในทีมในหลายๆองคกรเขาจะตั้งโตะไวเลยวาแตละคนมีพรสวรรคอะไรบาง เพื่อเพื่อนๆจะไดรูวาใครมีแนวโนมจะถนัดหรือมีจุดแข็งในเรื่องอะไร และจะใชประโยชนจากจุดแข็งของทีมงานแตละคนไดอยางไร
 14. 14. 14แนวทางการใชหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” ในการโคช1. ใหบุคลากรที่เราตองการโคชทำแบบสอบถามจากหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” โดยทำตามขั้นตอนในหนังสือ2. นำผลขอมูลพรสวรรคทั้งหาขอมาใหผูทำหนาที่โคช พรอมนำหนังสือ “เจาะจุดแข็ง”มาดวย3. เปดหนังสือทำตามขั้นตอนในหนาที่ 2044. โดยที่ในหนาที่ 205 - 238 คือเมนูของการโคชพรสวรรคทั้ง 34 ขอ โดยเรียงตามลำดับภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต Achiever - WOO เพียงแตหัวขอในแตละหนาไดแปลเปนภาษาไทย เชนหนา 205 สำหรับคนที่มีพรสวรรค Achiever จะเขียนไววา “วิธีบริหารคนที่แกรงดานผูสรางความสำเร็จ”5. ใหเลือกหนาตามขอมูลของพรสวรรคทั้ง 5 ขอที่ไดมา เชน ผมมีพรสวรรคConnectedness, Input, Relator, Individualization, Maximizer. ผมก็จะไปดูเมนูในหนา 214, 227, 232, 226, 230 ตามลำดับ6. ในแตละหนา ใหผูที่จะถูกโคช เลือกขอมูล 2-3 Bullet points ที่ตรงกับตัวแขาแลวเลาใหผูที่เปนโคชฟง7. ผูเปนโคช ฟงดวยความตั้งใจ ถามหาตัวอยางถาไมแนใจ ทำความเขาใจตกลงกันวาจากขอมูลที่เขาบอกเรานั้น เขาอยากใหเรา สื่อสาร สอนงาน มอบหมายงานบริหารเขา อยางไรที่ถูกจริตเขามากที่สุด8. หากมีคำถาม โทรมาหาโคชเกรียงศักดิ์ 089-816-8911 emailcoachkriengsak@yahoo.com
 15. 15. 15แหลงขอมูลอางอิงFirst Break All the RulesBy Marcus Buckingham & Curt CoffmanNow Discover Your StrengthsBy Marcus Buckingham & Donald CliftonStrengthsfinder 2.0By Tom RathHow Full is Your BucketBy Tom RathFollow this PathBy Curt Coffman & Gabriel Gonzalez-Molina

×