แนวทางการโค้ชจากจุดแข็ง

932 views

Published on

แนวทางการโค้ชจากจุดแข็ง ตัวอย่างประกอบการเรียน ECS ครั้งที่ 5

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
932
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวทางการโค้ชจากจุดแข็ง

  1. 1. áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¨จÒา¡ก¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งáแ¹นÇว·ท∙Òา§งµต‹‹Íอäไ»ป¹นÕีé้ ãใªชŒŒÊสÓำËหÃรÑัºบ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งµต¹นàเÍอ§งËหÃร×ืÍอ¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒÍอ×ืè่¹น1. ÃรÐะºบØุ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งàเÃรÒา a. ©ฉÑั¹นÃรÙูŒŒÊสÖึ¡ก´ดÕีàเÁม×ืè่Íอ©ฉÑั¹นÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙Óำ... b. ©ฉÑั¹นÃรÙูŒŒÊสÖึ¡กÁมÕี¾พÅลÑั§งàเÁม×ืè่Íอ©ฉÑั¹นÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙Óำ... c. ©ฉÑั¹นÃรÙูŒŒÊสÖึ¡กÊส¹นØุ¡ก¡กÑัºบÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่©ฉÑั¹น·ท∙ÓำàเÁม×ืè่Íอ©ฉÑั¹นÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙Óำ... d. ©ฉÑั¹นµตÑัé้§งµตÒาÃรÍอ¤คÍอÂยÇว‹‹ÒาàเÁม×ืè่ÍอäไÃร©ฉÑั¹น¨จÐะäไ´ดŒŒÁมÕี âโÍอ¡กÒาÊส·ท∙Óำ...µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง: àเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์• àเµตÃรÕีÂยÁมÊสäไÅล´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเÃร×ืè่Íอ§ง ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร ÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹น ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช• ÍอÍอ¡กáแºบºบ¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÊสÓำËหÃรÑัºบ¼ผÙูŒŒ ãใËห­Þญ‹‹àเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเÃร×ืè่Íอ§ง ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร ÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹น ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช• àเ¢ขÕีÂย¹นºบ·ท∙¤คÇวÒาÁมàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร ÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹น ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช• µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁม·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤ค¹นàเ¡ก‹‹§งäไ´ดŒŒ¤คÓำµตÍอºบÊสÓำËหÃรÑัºบ»ป˜˜­ÞญËหÒา·ท∙Õีè่àเ¢ขÒา¡กÓำÅลÑั§งàเ¼ผªชÔิ­ÞญÍอÂยÙู‹‹• ¿ฟ˜˜§งÍอÂย‹‹Òา§งµตÑัé้§งãใ¨จ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤ค¹นàเÅล‹‹ÒาºบÃรÃรÂยÒาÂยÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ¢ขÒา¡กÑั§งÇวÅลãใ¨จÍอÍอ¡กÁมÒาäไ´ดŒŒàเµตç็Áม·ท∙Õีè่• àเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร ÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹น ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ด»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ÊสÓำËหÃรÑัºบ¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร• àเÅล‹‹ÒาàเÃร×ืè่Íอ§งàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร ÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹น ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤ค¹นàเ¡กÔิ´ด¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ• àเÅล‹‹ÒาàเÃร×ืè่Íอ§งàเ¾พ×ืè่Íอ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤ค¹นÁมÕี·ท∙ÑัÈศ¹น¤คµตÔิ ãใ¹นàเªชÔิ§งºบÇว¡ก• ÃรÐะºบØุ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¤ค¹น·ท∙Ñัè่Çวäไ»ปËหÃร×ืÍอáแÁมŒŒáแµต‹‹àเ¨จŒŒÒาµตÑัÇว2. àเÅล×ืÍอ¡ก¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งËห¹นÖึè่§ง¢ขŒŒÍอ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¨จÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒา âโ´ดÂยãใªชŒŒàเ¡ก³ณ±ฑ¤ค×ืÍอ a. àเ»ปšš¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง·ท∙Õีè่ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§งãใËหŒŒ¡กÑัºบµตÑัÇวàเÃรÒา b. àเ»ปšš¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง·ท∙Õีè่ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ด¹นÑัÂยÊสÓำ¤คÑั­Þญµต‹‹Íอ¼ผÅล§งÒา¹นâโ´ดÂยÃรÇวÁม¢ขÍอ§งàเÃรÒาµตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง “µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁม·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤ค¹นàเ¡ก‹‹§งäไ´ดŒŒ¤คÓำµตÍอºบÊสÓำËหÃรÑัºบ»ป˜˜­ÞญËหÒา·ท∙Õีè่àเ¢ขÒา¡กÓำÅลÑั§งàเ¼ผªชÔิ­ÞญÍอÂยÙู‹‹” 1
  2. 2. 3. ÃรÐะºบØุáแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง3.1 àเÃรÒา¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรäไ´ดŒŒºบŒŒÒา§งàเ¾พ×ืè่Íอ¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¹นÕีé้3.1.1 ¿ฟ˜˜§ง Leading with questions ¢ขÍอ§ง Michael Marquardt ÇวÑั¹นÅลÐะ 15 ¹นÒา·ท∙Õี3.1.2 ¿ฟ˜˜§ง Change your questions change your life ¢ขÍอ§ง Marilee Adams ÇวÑั¹นÅลÐะ 15 ¹นÒา·ท∙Õี3.1.3 »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹นµต¹นàเÍอ§ง·ท∙Øุ¡กÇวÑั¹นÇว‹‹Òา»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พãใ¹น¡กÒาÃร¶ถÒาÁม¢ขÍอ§งàเÃรÒาãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะÇวÑั¹นàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร3.2 àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งÍอ‹‹Òา¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอàเÅล‹‹Áมãใ´ดºบŒŒÒา§ง• Quiet Leadership ¢ขÍอ§ง David Rock ÇวÑั¹นÅลÐะ 15 ¹นÒา·ท∙Õี3.3 àเÃรÒา¤คÇวÃร¨จÐะäไ»ปàเ¢ขŒŒÒาÍอºบÃรÁมÇวÔิªชÒาäไËห¹นºบŒŒÒา§ง• ¾พÑั¡กäไÇวŒŒ¡ก‹‹Íอ¹น àเ»ปšš¹นáแ¼ผ¹น§งÒา¹นãใ¹นªช‹‹Çว§งµต‹‹Íอäไ»ป3.4 àเÃรÒาµตŒŒÍอ§ง·ท∙Óำ¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂยÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง• ·ท∙Óำ Question Diary âโ´ดÂยÊสÑั§งàเ¡กµต Best Practices ¨จÒา¡ก¤ค¹นÃรÍอºบµตÑัÇว áแÅลÐะµตÑัÇวàเÍอ§งàเ»ปšš¹นàเÇวÅลÒา 1 àเ´ด×ืÍอ¹น3.5 àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งÊสÑั§งàเ¡กµต/ÈศÖึ¡กÉษÒา¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹นãใ¤คÃร«ซÑั¡กÃรÐะÂยÐะËห¹นÖึè่§ง• ´ดÙู DVD PBS CEO Exchange ÊสÑั§งàเ¡กµต¡กÒาÃร¶ถÒาÁม¢ขÍอ§ง¾พÔิ¸ธÕี¡กÃร ÇวÑั¹นÅลÐะ 15 ¹นÒา·ท∙Õี3.6 ãใ¤คÃรºบŒŒÒา§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งäไ»ป¤คØุÂย´ดŒŒÇวÂย àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒäไ´ดŒŒ ãใªชŒŒ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขŒŒÍอ¹นÕีé้ ãใÁมÕี»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น (àเªช‹‹¹น àเ¾พ×ืè่Íอ¹น ¤คÃรÙูËหÑัÇวËห¹นŒŒÒา ¾พÕีè่àเÅลÕีé้Âย§ง)• ¾พÑั¡กäไÇวŒŒ¡ก‹‹Íอ¹น àเ»ปšš¹นáแ¼ผ¹น§งÒา¹นãใ¹นªช‹‹Çว§งµต‹‹Íอäไ»ป3.7 àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งàเÍอÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¹นÕีé้ äไ»ปÊสÍอ¹น¡กÑัºบãใ¤คÃรºบŒŒÒา§ง• ¹นÓำäไ»ปÊสÍอ¹นâโ¤คŒŒªชªชÕีè่• àเ¢ขÕีÂย¹นÅล§งºบÒา§ง¡กÍอ¡กâโ¾พÊสµต• áแªชÃรŠŠ ãใ¹นàเ¿ฟÊสºบØุ¤ค4. àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅลÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร• ãใËหŒŒ¤คØุ³ณ¾พÔิÁม µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล·ท∙Øุ¡กÇวÑั¹น 1 àเ´ด×ืÍอ¹น 2

×