Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PPS Chapter 6

2,381 views

Published on

 • Login to see the comments

PPS Chapter 6

 1. 1. 6. Body language Saturday, October 17, 2009
 2. 2. Body language ÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง 2 Saturday, October 17, 2009
 3. 3. 8,000,000 200,000 50,000 Saturday, October 17, 2009
 4. 4. 8,000,000 »ป‚‚ 200,000 »ป‚‚ 50,000 »ป‚‚ Saturday, October 17, 2009
 5. 5. Human communication Albert Mehrabian - UCLA Word 7% Tone of Voice 38% Body Language 55% Saturday, October 17, 2009
 6. 6. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งàเªช‹‹¹น Mister Bean ãใªชŒŒÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂยÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÁมØุ¡กµตÅล¡กµตÅลÍอ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง Saturday, October 17, 2009
 7. 7. »ปÃรÐะâโÂยªช¹น¢ขÍอ§งÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย Saturday, October 17, 2009
 8. 8. »ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂย¾พÅลÑั§ง§งÒา¹น 8 Saturday, October 17, 2009
 9. 9. àเ»ปšš¹นÁม×ืÍอÍอÒาªชÕี¾พ Saturday, October 17, 2009
 10. 10. Êส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล 10 Saturday, October 17, 2009
 11. 11. ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÕีÊสÑั¹น¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ 11 Saturday, October 17, 2009
 12. 12. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¡กÒาÃร¾พÙู´ดªชŒŒÒาáแÅลÐะªชÑั´ด 12 Saturday, October 17, 2009
 13. 13. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย Steve Jobs Macworld January 9, 2007 13 Saturday, October 17, 2009
 14. 14. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย»ปÃรÐะ¡กÍอºบ¤คÓำ¾พÙู´ด Saturday, October 17, 2009
 15. 15. “ËหÒา¡กÇวÒา§งµตÅลÒา´ดáแÅลŒŒÇว Ëห¡กàเ´ด×ืÍอ¹น¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÁมÕี âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม´ดÕี” “áแÅลŒŒÇว¨จÐะàเ¾พÔิè่Áมâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม´ดÕีæๆ àเ¢ขŒŒÒาäไ»ปäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร” “ÁมÑั¹นàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นäไÁม‹‹äไ´ดŒŒµตÍอ¹น¹นÕีé้ áแÅลÐะãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต” “áแÅลŒŒÇวàเÃรÒา¨จÐะáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒาÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร Íอ×ืé้Áม ?” “àเÃรÒา¨จÐะÊสÃรŒŒÒา§ง¨จÍอ¢ข¹นÒา´ดÂยÑั¡กÉษ” áแªช‹‹äไÇวŒŒ “ãใ¤คÃร¨จÐะÍอÂยÒา¡กãใªชŒŒ stylus” áแËหÇวÐะ Saturday, October 17, 2009
 16. 16. ªชÁมÇวÕี´ดÕี âโÍอ¤คÅลÔิ»ป¨จÒา¡กÂยÙู·ท∙Ùูºบ Saturday, October 17, 2009
 17. 17. http://www.youtube.com/watch?v=IfNajBB0BEw OR Search in youtube by keyword: pps blg steve jobs Saturday, October 17, 2009
 18. 18. àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค ÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย 18 Saturday, October 17, 2009
 19. 19. àเ¹นŒŒ¹น´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¾พÙู´ด·ท∙Õีè่ºบ‹‹§งºบÍอ¡ก¢ข¹นÒา´ด 19 Saturday, October 17, 2009
 20. 20. ãใËห­Þญè่ àเÅลç็¡ก ¡กÇวŒŒÒา§ง Ëห¹นÒา ÊสÙู§ง ÊสÑัé้¹น 20 Saturday, October 17, 2009
 21. 21. ãใªชŒŒ¤คÓำ¡กÔิÃร ÔิÂยÒา·ท∙Õีè่àเ¹นŒŒ¹นÍอÒา¡กÒาÃร (Action verbs) 21 Saturday, October 17, 2009
 22. 22. • ¾พÙู´ดÍอÍอ¡กÁมÒา • Êส‹‹ÍอãใËหŒŒàเËหç็¹น • ¾พ¹นÑั¹นäไ´ดŒŒàเÅลÂย • ÅลÍอ§ง¾พÂยÒาÂยÒาÁม • àเ¢ขŒŒÒาàเ»ป‡‡Òา 22 Saturday, October 17, 2009
 23. 23. ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡ก‹‹Íอ¹น 23 Saturday, October 17, 2009
 24. 24. ¢ขÂยÒาÂย Saturday, October 17, 2009
 25. 25. ãใËหŒŒ ãใËห­Þญ‹‹ µตÒาÁม¡กÅลØุ‹‹Áม¤ค¹น¿ฟ˜˜§ง Saturday, October 17, 2009
 26. 26. ÍอÂย‹‹ÒาÃรÕีºบàเ¡กç็ºบ Saturday, October 17, 2009
 27. 27. »ปÃรÔิÁมÒา³ณ ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ 27 Saturday, October 17, 2009
 28. 28. ãใªชŒŒ¤คÓำ¡กÔิÃร ÔิÂยÒา·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹นÀภÒา¾พ (Visual Verbs) Saturday, October 17, 2009
 29. 29. ´ดÖึ§ง âโÂย¹น ¡กÃรÐะªชÒา¡ก ¢ขÂยÓำ·ท∙Ôิé้§ง Saturday, October 17, 2009
 30. 30. Body language tips 30 Saturday, October 17, 2009
 31. 31. Body language tips (1/2) ãใªชŒŒÁม×ืÍอ ÍอÒา¡กÑั»ป¡กÔิÃร ÔิÂยÒา àเÊสÃรÔิÁม ãใªชŒŒÊสÕีËห¹นŒŒÒา ·ท∙‹‹Òา·ท∙Òา§ง äไÁม‹‹¤คÇวÃรÅลŒŒÇว§ง¡กÃรÐะàเ»ป‰‰Òา ÃรÐะÂยÐะ»ปÃรÐะªชÔิ´ด·ท∙Õีè่¾พÍอ´ดÕี ÃรÐะÇวÑั§งäไÁม‹‹ÁมÍอ§งáแÅลÐะ¾พÙู´ด¡กÑัºบ¨จÍอ 31 Saturday, October 17, 2009
 32. 32. Body language tips (2/2) àเ¤คÅล×ืè่Íอ¹นµตÑัÇวäไ»ปÁมÒา Âย×ื¹น·ท∙Ôิé้§ง¹นé้ÓำËห¹นÑั¡ก·ท∙Õีè่àเ·ท∙ŒŒÒา·ท∙Ñัé้§งÊสÍอ§งàเ·ท∙‹‹Òา¡กÑั¹น ÃรÐะÇวÑั§งµตÑัÇวàเÃรÒาºบÑั§ง¨จÍอÀภÒา¾พ äไÁม‹‹¤คÇวÃรàเ´ดÔิ¹น µตÑั´ดËห¹นŒŒÒา Projector ãใªชŒŒ Pointer ªชÕีé้áแ·ท∙¹น¹นÔิé้Çว 32 Saturday, October 17, 2009
 33. 33. ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง Saturday, October 17, 2009
 34. 34. Human communication Albert Mehrabian - UCLA Word 7% Tone of Voice 38% Body Language 55% Saturday, October 17, 2009
 35. 35. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒ¹นé้ÓำàเÊสÕีÂย§ง Steve Jobs Macworld January 9, 2007 35 Saturday, October 17, 2009
 36. 36. ªชÁมÇวÕี´ดÕี âโÍอ¤คÅลÔิ»ป¨จÒา¡กÂยÙู·ท∙Ùูºบ Saturday, October 17, 2009
 37. 37. http://www.youtube.com/watch?v=R5ZB65VhObk OR Search in youtube by keyword: pps voice steve jobs Saturday, October 17, 2009
 38. 38. áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง ¨จÑั§งËหÇวÐะ - àเ§งÕีÂยºบ/ªชŒŒÒา/àเÃรç็Çว ¤คÓำ¾พÙู´ด - ªชÑั´ด¶ถŒŒÍอÂยªชÑั´ด¤คÓำ ÃรÐะ´ดÑัºบàเÊสÕีÂย§ง - Ëห¹นÑั¡ก - àเºบÒา Saturday, October 17, 2009

×