Elevator pitch

740 views

Published on

แนวทางการแนะนำตัวเองในสามสิบวินาที

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elevator pitch

 1. 1. Self introductionWednesday, March 16, 2011
 2. 2. Elevator pitch 30 secondsWednesday, March 16, 2011
 3. 3. Steps Name Experience What you do Your strengthsWednesday, March 16, 2011
 4. 4. Name “ªช×ืè่Íอ àเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ ¹นÔิÃรÑัµตÔิ¾พÑั²ฒ¹นÐะÈศÑัÂย”Wednesday, March 16, 2011
 5. 5. Experience “·ท∙Óำ§งÒา¹นàเÍอ¡กªช¹นÁมÒาÂยÕีè่ÊสÔิºบËหŒŒÒา»ป‚‚ µตÑัé้§งáแµต‹‹ÃรÐะ´ดÑัºบ»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร¨จ¹น¶ถÖึ§ง½ฝ††ÒาÂย ºบÃรÔิËหÒาÃรãใ¹นºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ªชÑัé้¹น¹นÓำàเªช‹‹¹น«ซÔิµตÕีé้áแºบ§ง¡ก ´ดÕีàเÍอªชáแÍอÅล áแÅลÐะàเ¤ค»ปàเ¹นÍอÃรµตÃรÕี âโ¡กŒŒ”Wednesday, March 16, 2011
 6. 6. What you do ·ท∙Óำ§งÒา¹นâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรÃรÐะ´ดÑัºบÊสÙู§งµตÑัÇวµต‹‹ÍอµตÑัÇว ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ ÁมÒาáแ»ป´ด»ป‚‚Wednesday, March 16, 2011
 7. 7. Your strengths “¼ผÁม¾พÂยÒาÂยÒาÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ¢ขÍอ§งÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น áแÅลŒŒÇวãใªชŒŒ¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÇวÔิªชÒา¡กÒาÃร àเ¾พ×ืè่ÍอËหÒา·ท∙Òา§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาäไ´ดŒŒ ãใªชŒŒ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง·ท∙Õีè่ÁมÕีÍอÂยÙู‹‹ÍอÂย‹‹Òา§งàเµตç็Áม·ท∙Õีè่”Wednesday, March 16, 2011
 8. 8. HOWWednesday, March 16, 2011
 9. 9. Strengths 1/3 “¼ผÁม¾พÂยÒาÂยÒาÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ¢ขÍอ§งÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น” ... (Relator, Individualization)Wednesday, March 16, 2011
 10. 10. Strengths 2/3 “... áแÅลŒŒÇวãใªชŒŒ¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÇวÔิªชÒา¡กÒาÃร...” (Connectedness, Input)Wednesday, March 16, 2011
 11. 11. Strengths 3/3 “...àเ¾พ×ืè่ÍอËหÒา·ท∙Òา§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาäไ´ดŒŒ ãใªชŒŒ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาÁมÕีÍอÂยÙู‹‹ÍอÂย‹‹Òา§งàเµตç็Áม·ท∙Õีè่” (Maximizer)Wednesday, March 16, 2011
 12. 12. Individualization & Relator Connectedness & Input “¼ผÁม¾พÂยÒาÂยÒาÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ¢ขÍอ§งÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น áแÅลŒŒÇวãใªชŒŒ¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÇวÔิªชÒา¡กÒาÃร àเ¾พ×ืè่ÍอËหÒา·ท∙Òา§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาäไ´ดŒŒ ãใªชŒŒ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาÁมÕีÍอÂยÙู‹‹ÍอÂย‹‹Òา§งàเµตç็Áม·ท∙Õีè่” MaximizerWednesday, March 16, 2011

×