ECS 4 Slide

998 views

Published on

เอกสารประกอบการเรียนรู้โครงการ Executive Coaching Scholarship ครั้งที่สี่

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
998
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ECS 4 Slide

 1. 1. ECS Session 4Sunday, June 24, 2012
 2. 2. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¨จ Øุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย áแªชÃร»ปÃรÐะÊส ºบ¡กÒาÃร³ณ âโ¤ค ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ŒŒªช¨จÃร Ôิ§ง ¡กÑัºบ¾พÄฤµตÔิ¡ก ½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªช¤คÇว ÃรÃรÁม ÒาÁมàเªช×ืè่ÍอSunday, June 24, 2012
 3. 3. Ãร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น·ท∙ÓำâโÅล¡ก¹นÕีé้ ãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹น´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร 3Sunday, June 24, 2012
 4. 4. ¾พÑั²ฒ¹นÒาºบØุ¤คÅลÒา¡กÃร¢ขÍอ§งªชÒาµตÔิ ¼ผ‹‹Òา¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ¶ถ‹‹ÒาÂย·ท∙Íอ´ด¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรãใËหŒŒáแ¾พÃร‹‹ËหÅลÒาÂย ÊสÃรŒŒÒา§งºบÃรÔิ¡กÒาÃร¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรÃรÒา¤คÒาÂย‹‹ÍอÁมàเÂยÒา 4Sunday, June 24, 2012
 5. 5. 1. àเÃรÕีÂย¹น 6 àเÊสÒาÃรŠŠ ãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 2. ½ฝƒƒ¡ก 6 ÊสÑั»ป´ดÒาËห¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. àเÃรÔิè่Áมâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂยàเ¡กç็ºบ¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย 5Sunday, June 24, 2012
 6. 6. àเÁม×ืè่Íอ¨จºบ 6 àเÊสÒาÃร 1. âโ¤คŒŒªชàเ»ปšš¹น 2. E-book 3. Youtube 6Sunday, June 24, 2012
 7. 7. áแªชÃร»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ âโ¤คŒŒªช¨จÃรÔิ§ง µตÑัÇวáแ·ท∙¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÅลÐะËห¹นÖึè่§ง¤ค¹น àเÅล‹‹Òา»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณÊสÑั»ป´ดÒาËห·ท∙Õีè่¼ผ‹‹Òา¹นÁมÒา äไ»ปÅลÍอ§งâโ¤คŒŒªชãใ¤คÃรºบÒา§ง¤ค¹น ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¨จÐะàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งSunday, June 24, 2012
 8. 8. ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอSunday, June 24, 2012
 9. 9. ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอSunday, June 24, 2012
 10. 10. »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมSunday, June 24, 2012
 11. 11. ªช®ฎÒา·ท∙Ôิ¾พ ¨จÙูµตÃรÐะ¡กÙูÅลSunday, June 24, 2012
 12. 12. http://www.youtube.com/watch?v=SZH- cw6JT_8&list=PL99206AD12F959401&index= 17&feature=plpp_videoSunday, June 24, 2012
 13. 13. Sunday, June 24, 2012
 14. 14. http://www.youtube.com/watch?v=5yscnmWAM-cSunday, June 24, 2012
 15. 15. ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ªช®ฎÒา·ท∙Ôิ¾พ ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ àเ¤ค¹น àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃรÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙ÓำàเÍอ§ง àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃรÁมÕี¤ค¹นÊสÍอ¹นSunday, June 24, 2012
 16. 16. ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ÊสµตÕี¿ฟ ¨จç็ÍอºบÊส ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ àเ¤ค¹น àเÃรÒาàเ»ปšš¹น¤ค¹น¾พÔิàเÈศÉษ àเÃรÒาàเ»ปšš¹นàเ´ดç็¡ก¡กÓำ¾พÃรŒŒÒา àเÃรÒา¶ถÙู¡กàเÅล×ืÍอ¡ก äไÁม‹‹ÁมÕี ãใ¤คÃรµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเÃรÒาSunday, June 24, 2012
 17. 17. »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมSunday, June 24, 2012
 18. 18. ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอSunday, June 24, 2012
 19. 19. P = p - i Performance potential interference Fault belief Self doubt Fear to failSunday, June 24, 2012
 20. 20. P = p - i ¼ผÅล§งÒา¹น ÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ µตÑัÇวºบÑัè่¹น·ท∙Íอ¹น ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ·ท∙Õีè่¼ผÔิ´ด Êส§งÊสÑัÂยãใ¹นµตÑัÇวàเÍอ§ง ¡กÅลÑัÇวÅลŒŒÁมàเËหÅลÇวSunday, June 24, 2012
 21. 21. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง “àเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์¡กÑั§งÇวÅลãใ¨จ¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ¢ขÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§ง”Sunday, June 24, 2012
 22. 22. P = p - i ¹นÓำàเÊส¹นÍอäไ´ดŒŒ 80% ÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ 100% µตÑัÇวºบÑัè่¹น·ท∙Íอ¹น 20% ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ¼ผÔิ´ดæๆ Çว‹‹ÒาµตŒŒÍอ§ง¹นÓำàเÊส¹นÍอ ÊสÁมºบÙูÃร³ณ äไÁม‹‹ÁมÕี·ท∙Õีè่µตÔิSunday, June 24, 2012
 23. 23. 5 ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¨จÑั´ด¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอäไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล 1. ÃรÐะºบØุ 2. ·ท∙ŒŒÒา·ท∙ÒาÂย 3. ·ท∙´ดáแ·ท∙¹น 4. àเµตÃรÕีÂยÁมºบ·ท∙¾พÙู´ด 5. ¨จÑั´ด·ท∙Óำáแ¼ผ¹น 21 ÇวÑั¹นSunday, June 24, 2012
 24. 24. 1. ÃรÐะºบØุ ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอäไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล “·ท∙Øุ¡ก¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒา¹นÓำàเÊส¹นÍอ àเÃรÒา ‘µตŒŒÍอ§ง’ ¹นÓำàเÊส¹นÍอ äไ´ดŒŒ¶ถÙู¡กµตŒŒÍอ§ง·ท∙Øุ¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นµตÒาÁม·ท∙Õีè่àเÃรÒาÊสÍอ¹นãใ¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ”Sunday, June 24, 2012
 25. 25. 2. ·ท∙ŒŒÒา·ท∙ÒาÂย ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอäไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล 1/2 • äไÁม‹‹ÁมÕีËหÅลÑั¡ก°ฐÒา¹นãใ´ดæๆ·ท∙Õีè่ºบÍอ¡กÇว‹‹ÒาÁมÕี ãใ¤คÃร·ท∙Óำäไ´ดŒŒ·ท∙Øุ¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น • ¼ผÅล¡กÒาÃร»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹นäไÁม‹‹àเ¤คÂยÁมÕี ãใ¤คÃรºบÍอ¡กáแºบºบ·ท∙Õีè่àเÃรÒาàเªช×ืè่Íอ • ¤คØุ³ณàเ»ปÒาÐะ ÁมÑั¡กàเÍอ‹‹Âยºบ‹‹ÍอÂยæๆÇว‹‹ÒาàเÃรÒาàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇวÁมÒา¡ก • ªช¹นÐะ Âย×ื¹นÂยÑั¹นÇว‹‹ÒาàเÃรÒา·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี • ËหÒา¡กäไÁม‹‹´ดÕี¨จÃรÔิ§ง âโ¨จŒŒµตŒŒÍอ§งºบÍอ¡กàเÃรÒาäไ»ปáแÅลŒŒÇวSunday, June 24, 2012
 26. 26. 2. ·ท∙ŒŒÒา·ท∙ÒาÂย ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอäไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล 2/2 • ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹นàเ»ปšš¹น¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ¹นÕีé้ äไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล âโ´ดÂย·ท∙Õีè่àเÃรÒา àเ»ปšš¹น¤ค¹น “àเÅล×ืÍอ¡ก” ·ท∙Õีè่¨จÐะàเªช×ืè่Íอáแºบºบ¹นÑัé้¹นàเÍอ§ง • ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹น àเÃรÒา¨จÖึ§งÁมÕีÊสÔิ·ท∙¸ธÔิì์·ท∙Õีè่¨จÐะ “àเÅล×ืÍอ¡ก” ·ท∙Õีè่¨จÐะäไÁม‹‹àเªช×ืè่Íอ áแºบºบ¹นÑัé้¹น äไ´ดŒŒàเªช‹‹¹น¡กÑั¹นSunday, June 24, 2012
 27. 27. 3. ·ท∙´ดáแ·ท∙¹น´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอãใËหÁม‹‹ • àเÃรÒา “¤คÇวÃร” ¹นÓำàเÊส¹นÍอäไ´ดŒŒ¶ถÙู¡กµตŒŒÍอ§ง·ท∙Øุ¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นµตÒาÁม·ท∙Õีè่ àเÃรÒาÊสÍอ¹น ËหÒา¡ก¾พÅลÒา´ดºบŒŒÒา§ง¡กç็àเ»ปšš¹น»ปØุ¶ถØุªช¹น • ÁมÕีËหÅลÑั¡ก°ฐÒา¹นÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹นËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ ÁมÕี ¢ข¹นÒา´ด Steve Jobs ÂยÑั§ง¾พÅลÒา´ดàเÅลÂย áแÁมŒŒ¨จÐะ«ซŒŒÍอÁมÍอÂย‹‹Òา§งËห¹นÑั¡กSunday, June 24, 2012
 28. 28. 4. àเµตÃรÕีÂยÁมºบ·ท∙¾พÙู´ด ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอãใËหÁม‹‹ 4.1 µตÑั´ด¡กÓำÅลÑั§ง¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล 4.2 àเÃร‹‹§ง¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอãใËหÁม‹‹ 4.3 ½ฝƒƒ¡กµตÑัÇวàเÍอ§งãใËหŒŒ½ฝ„„¹น¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอàเ´ดÔิÁมSunday, June 24, 2012
 29. 29. 4.1 µตÑั´ด¡กÓำÅลÑั§ง¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล • ·ท∙Õีè่¼ผ‹‹Òา¹นÁมÒาÂยÑั§งäไÁม‹‹àเËหç็¹นãใ¤คÃร·ท∙Óำäไ´ดŒŒàเÅลÂย • ãใ¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอàเÃรÒาµตŒŒÍอ§งËหÒาµตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งáแµต‹‹ÅลÐะºบ·ท∙äไÁม‹‹«ซé้Óำ¤ค¹นSunday, June 24, 2012
 30. 30. 4.2 àเÃร‹‹§ง¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอãใËหÁม‹‹ • àเ¹นŒŒ¹น·ท∙Õีè่»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¤ค¹น¿ฟ˜˜§ง • àเÁม×ืè่Íอ¾พÅลÒา´ดºบŒŒÒา§ง¡กç็ ãใËหŒŒÍอÀภÑัÂยµต¹นàเÍอ§ง • äไÁม‹‹ÁมÕี ãใ¤คÃร¤คÒา´ดËหÇวÑั§งãใËหŒŒàเÃรÒาÊสÁมºบÙูÃร³ณáแºบºบSunday, June 24, 2012
 31. 31. 4.3 ½ฝƒƒ¡กµตÑัÇวàเÍอ§งãใËหŒŒ½ฝ„„¹น¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอàเ´ดÔิÁม • ÊสºบÒาÂยãใ¨จ¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมÍอÖึ´ดÍอÑั´ด • «ซŒŒÍอÁมáแÅลÐะàเµตÃรÕีÂยÁม¾พÍอÊสÁม¤คÇวÃรSunday, June 24, 2012
 32. 32. 5. ¨จÑั´ด·ท∙Óำáแ¼ผ¹น 21 ÇวÑั¹น • Íอ‹‹Òา¹น·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¢ขŒŒÍอ 3/4 • Íอ‹‹Òา¹น·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¢ขŒŒÍอ 3/4 Åล§งàเ·ท∙»ป¿ฟ˜˜§งãใ¹นÃร¶ถ • Íอ‹‹Òา¹น·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¢ขŒŒÍอ 3/4 ¡กÑัºบâโ¨จŒŒ ·ท∙Øุ¡ก 3 ÇวÑั¹นSunday, June 24, 2012
 33. 33. 5 ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¨จÑั´ด¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอäไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล 1. ÃรÐะºบØุ 2. ·ท∙ŒŒÒา·ท∙ÒาÂย 3. ·ท∙´ดáแ·ท∙¹น 4. àเµตÃรÕีÂยÁมºบ·ท∙¾พÙู´ด 5. ¨จÑั´ด·ท∙Óำáแ¼ผ¹น 21 ÇวÑั¹นSunday, June 24, 2012
 34. 34. Workshop 1 àเÅล×ืÍอ¡กàเ¾พ×ืè่Íอ¹นËห¹นÖึè่§ง¤ค¹นàเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªชªชÕีè่ àเ¾พ×ืè่Íอ¹นÍอÕี¡กÊสÍอ§ง¤ค¹นàเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช ·ท∙ÓำµตÒาÁม¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น handoutSunday, June 24, 2012
 35. 35. Workshop 2 àเÅล×ืÍอ¡กàเ¾พ×ืè่Íอ¹นËห¹นÖึè่§ง¤ค¹นàเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªชªชÕีè่ àเ¾พ×ืè่Íอ¹น 1 ¤ค¹นàเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช àเ¾พ×ืè่Íอ¹นÍอÕี¡ก¤ค¹นàเ»ปšš¹น¤ค¹นºบÑั¹น·ท∙Öึ¡ก¤คÓำ¶ถÒาÁม ·ท∙ÓำµตÒาÁม¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น handoutSunday, June 24, 2012
 36. 36. ¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹น áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÅล×ืÍอ¡ก¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ 1 ¢ขŒŒÍอ·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล ¨จÑั´ด·ท∙Óำáแ¹นÇว·ท∙Òา§ง 5 ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¨จÑั´ด¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอäไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅล Êส‹‹§งàเ»ปšš¹น soft file ·ท∙Òา§ง ECS Group ¡ก‹‹Íอ¹นàเÊสÒาÃรËห¹นŒŒÒา áแÅลÐะ¹นÓำÁมÒาàเ»ปšš¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลáแªชÃรŠŠ ãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น¤คÃรÑัé้§งËห¹นŒŒÒาSunday, June 24, 2012

×