5 laws for nida

580 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 laws for nida

  1. 1. บทนำหนังสือเลมนี้คือกุญแจที่จะปลดปลอยศักยภาพของเราไปสูความเปนเลิศ จอหน ซี แมกซเวล เผยแนวทางการพัฒนาตนเองสิบหาขอ ซึ่งเขาเรียกวากฎของการพัฒนาตนเองใหเกง ซึ่งก็คือ1. กฎของความตั้งใจ 2. กฎของการตระหนักรูตนเอง 3. กฎของความมั่นใจในตนเอง 4. กฎของการไตรตรอง 6. กฎของการจัดสภาพแวดลอม 7. กฎของการออกแบบการพัฒนาตนเอง 8. กฎของการเรียนรูจากประสบการณเลวราย 9. กฎของอุปนิสัยที่ดี 10. กฎของการฝนตัวเอง 11. กฎของการแลกเปลี่ยน 12. กฎของการใฝรู 13. กฎของคนตนแบบ 14. กฎของการขยายศักยภาพ และ 15.กฎของการใหสำหรับวันนี้จะมาแชรเพียงแค 5 เรื่องคือ 1. กฎของความตั้งใจ 2. กฎของการตระหนักรูตนเอง 6.กฎของการจัดสภาพแวดลอม 8. กฎของการเรียนรูจากประสบการณเลวราย 13. กฎของคนตนแบบกฎขอที่ 1 คือกฎของความตั้งใจการเติบโตตองมีเจตนาที่แนวแนไมใชปลอยไปตามยถากรรม คำถามสำคัญที่เราทุกคนตองถามตัวเองคือ “เรามีแผนการที่เปนรูปธรรมสำหรับพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาในชีวิตแลวหรือยัง” แมกซเวลลเลาวา ตอนอายุ 24 ปเขาเจอคำถามนี้ และทำใหเขาลงทุนซื้อ Growth Kit หรือเครื่องมือในการพัฒนาตนเองราคาเทากับเงินเดือนหนึ่งเดือนของเขา โดยที่เขาใชเวลาเก็บหอมรอบริบเงินถึงหกเดือนกวาจะมีเงินซื้อไดเขาบอกวาคนเรามักจะมีกับดักแปดขอที่ทำใหไมอยากพัฒนาตนเอง ผมขอยกตัวอยางมาสองขอคือ1. คิดวาเราจะเกงขึ้นไปตามอายุและประสบการณ2. ไมรูวิธีวาจะตองพัฒนาตนเองอยางไรแมกซเวลลแนะนำวาจะเริ่มอยางไร1. ตอบคำถามสำคัญเสียแตตอนนี้ “เปาหมายในชีวิตคืออะไร” “เราจะไปในทิศทางใด” “ใหจินตนาการวา เราจะไปไดไกลสุดเพียงใด” แผนพัฒนาชีวิตเปนแผนระยะยาวไมมีวันจบ เพราะ เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปไดเรื่อยๆ เนื่องจากศักยภาพมนุษยไมมีขีดจำกัด2. ลงมือทำทันที อยาผลัดวันประกันพรุง3. ถามตัวเองวากลัวอะไร ทาทายความเชื่อผิดๆเหลานั้น แลวลงมือทำ4. เปลี่ยนแปลงอยางตั้งใจแทนที่จะรอใหเกิดความจำเปนคำถามสำคัญสำหรับบทนี้คือ “มองไปสิบสองเดือนขางหนา คุณวางแผนในการพัฒนาตนเองอยางไรควรจะเปนกี่นาทีตอวัน หรือควรจะเปนกี่ชั่วโมงตอสัปดาห” 1
  2. 2. กฎขอที่ 2 กฎวาดวยความตระหนักรูจะเติบโตตองรูจักตัวเอง จุดแข็ง จุดออน ความสนใจ และโอกาส วิธีที่จะชวยใหรูจักเปาหมายในชีวิตและความฝนของตนเองคือ คุณปรารถนาจะทำอะไรจริงๆ ฟงเสียงในใจของคุณ หรือตอบคำถามนี้วา “ถาคุณรูวาคุณไมมีวันลมเหลว คุณจะเลือกทำอะไร”หนึ่งในวิธีที่จะชวยใหรูจักเปาหมายในชีวิตและความฝนของตนเองคือ เรียนรูจากคนตนแบบในวงการที่คุณอยากจะเปนคุณรูไหมวามีใครทำสิ่งที่คุณอยากจะทำบาง ใครเปนคนตนแบบของคุณ หากรูแลว หาหนทางเรียนรูจากเขาโดย 1. ทำอยางไรใหเขาสอนคุณ หากจำเปนตองจายก็ตองทำ 2. เสมอตนเสมอปลาย ตองพบกันทุกๆเดือน 3. สรางสรรค อาจจะเริ่มดวยการอานหนังสือของเขาหากไมมีโอกาสพบเขา 4. ทำการบาน หากมีโอกาสพบเขาหนึ่งชั่วโมง เตรียมตัวอยางนอยสองชั่วโมง 5. ทบทวน หากพบเขาหนึ่งชั่วโมง ทบทวนและไตรตรองอยางนอยสองชั่วโมง 6. สำนึกในบุญคุณ บอกใหเขาตระหนักวาคุณสำนึกในความเมตตาที่เขามีตอคุณเรื่องของพี่เลี้ยง (Mentor)- หากคุณมีโอกาสพบใครบางคนที่จะเปนพี่เลี้ยงใหคุณ สิ่งที่คุณควรทำคือ 1. เปนน้ำที่ไมลนแกว 2. พรอมที่จะจัดเวลาใหเขา 3. เตรียมประเด็นที่จะไปคุยดวยการเตรียมคำถามที่ยอดเยี่ยม 4. เมื่อไดเรียนอะไรไป เอาไปใช แลวบอกใหเขาทราบความคืบหนาหรือผลการลองทำตามคำสอน 5. เปนเจาของการเรียนรู สื่อสารความคืบหนาเปนระยะๆแทนที่จะรอใหเขาสอบถามและติดตาม- หากคุณมีโอกาสเปนพี่เลี้ยงใครสักคน ความรับผิดชอบคือ เพิ่มคุณคาใหคนที่เราสอน เปาหมายคือ ชวยใหพวกเขาพัฒนาขึ้นในแบบของแตละคน โดยมุงความสนใจไปที่ จุดแข็ง อุปนิสัย ประวัติ ความปรารถนา การตัดสินใจ คำแนะนำ การใหการสนับสนุนเรื่องทรัพยากร/การแนะนำคน แผน ชีวิต ขอมูลยอนกลับ การใหกำลังใจจะเริ่มตนทำในสิ่งที่คุณรักเมื่อไร คนจำนวนมากจะรอใหพรอม แตประสบการณที่แมกซเวลลผานมาพบวาความทาทายของงานมาถึงเขากอนที่เขาจะมีความพรอมเปนสวนใหญ หากเขามัวแตรอใหพรอมคงไมกลาเริ่มอะไร และคงไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญเทาทุกวันนี้เมื่อสำเร็จแลวจะเปนอยางไร บทเรียนที่เขาไดคือ เวลาสำเร็จแลว มันยากกวาที่คิดไวเยอะ และมันก็มีความสุขมากกวาที่คิดไวเยอะเชนกัน 2
  3. 3. กฎขอที่ 6 กฎของการจัดสภาพแวดลอมหากเราตองการใชศักยภาพของเราใหเต็มที่ เราตองอยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเราใหโตไดอยางเต็มที่ ซึ่งสวนใหญหมายถึงวาเราตองลงมือเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเราเอง และสภาวะแวดลอมเขาแนะนำวาเราจะอยูในที่เหมาะสมหรือไมใหพิจารณาปจจัยเหลานี้ประเมินสถานการณในปจจุบันของตนเองวาอยูถูกที่ถูกเวลาหรือไม โดยพิจารณาวา1.คนอื่นๆเกงกวาเราเพียงใด2.มีงานที่ทาทายเขามาเสมอหรือไม3.ฉันมองเห็นอนาคตชัดเจนและตื่นเตนกับมันเพียงใด4.บรรยากาศสงเสริม สรางสรรค หรือไม5.ฉันออกจาก comfort zone หรือภาวะที่ฉันคุนเคยบอยเพียงใด6.ฉันตื่นนอนมาดวยความกระตือรือรนแคไหน7.ที่นี่ความลมเหลวไมใชเรื่องแยใชหรือไม8.ทุกคนพัฒนาศักยภาพของเขาไดรวดเร็วเพียงใด9.ที่นี่คนตื่นเตนกับการเปลี่ยนแปลงมากแคไหน10.การเติบโตเปนความคาดหวัง และมีแบบอยางใหเห็นหรือไมปรับเปลี่ยนตัวเองและสิ่งแวดลอม• เปลี่ยนตัวเองแตสิ่งแวดลอมไมเปลี่ยน โตชาและเหนื่อย• เปลี่ยนสิ่งแวดลอมแตตัวเองไม โตชาแตเหนื่อยนอยกวาแบบแรก• เปลี่ยนสิ่งแวดลอมและตัวเอง โตเร็วและสำเร็จงายกวาการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสิ่งแวดลอมนั้นเหมือนกับการปลูกตนไม• ดินที่ดี จะทำใหเราเติบโต• อากาศที่ดีจะทำใหเราสดใส อากาศคือเปาหมายในชีวิต• อุณหภูมิที่ดีทำใหยั่งยืน คือคนที่รายลอมรอบๆตัวเราเปลี่ยนแปลงคนที่อยูรอบๆตัวคุณจากการศึกษาจากม.ฮารวารด คนที่คุณใชเวลาสวนใหญดวยเรียกวา Reference Group จะมีผลตอความสำเร็จหรือลมเหลวในชีวิตของคุณถึง 95% ชารล โจนสบอกวา “อนาคตของคุณอีกหาปขางหนานั้น ขึ้นอยูกับปจจัยสองอยางคือคนที่คุณใชเวลาดวยและหนังสือที่คุณอาน” 3
  4. 4. จิม โรหนบอกวา “เราจะมีลักษณะคลายคนหาคนที่เราใชเวลาดวยเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนเรื่องของสุขภาพ ทัศนคติ รายได ใหลองมองคนรอบๆตัวเรา เราจะกิน พูด อาน คิด ดู และแตงกายคลายๆพวกเขา”เราควรเลือกใชเวลากับคนเกงกวาเรา เชนกรณีของ ราลฟ วัลโด อีเมอรสัน และเฮนรี่ เดวิด ทอโรพวกเขาจะทักกันวา “ตั้งแตพบกันครั้งกอน คุณไดเรียนรูเรื่องอะไรใหมๆบาง แชรใหฉันทราบหนอย”ทาทายตนเองตั้งเปาหมายเพื่อยกระดับฝมือตนเองเสมอ เขาแนะนำวาเขาใชวิธประกาศเปาหมายที่ทาทายใหคนอื่นๆทราบ มันจะทำใหเขาตองพยายามทำเพื่อไมใหเสียหนานอกจากนี้ ในแตละอาทิตย เขาจะหาโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองเสมอ โดยหาโอกาสพบหรือเรียนจากคนที่เกงกวาเขา โดยถามคำถามหาขอนี้คือ• คนนี้มีจุดแข็งอะไร ฉันจะเรียนจากเขาไดอยางไร• คนนี้กำลังเรียนรูเรื่องอะไรอยู ฉันอยากยกระดับ passion ใหทันกับเขา• ฉันตองการอะไรในขณะนี้ มันจะชวยใหฉันประยุกตสิ่งที่ฉันไดเรียนรูจากเขาใหเขากับสถานการณของฉันใหมากที่สุด• พวกเขาพบกับใครบาง เรียนกับใคร อานอะไรอยู เขาพัฒนาตนเองอยางไร เพื่อฉันจะไดยกระดับตนเองอยางรวดเร็วบาง• ฉันควรจะถามอะไร แตยังไมไดถาม นี่คือคำถามที่ฉันจะถามเขา เพื่อทำใหเขาเตือนสติฉันวาอาจจะมีคำถาม/เรื่องสำคัญที่ฉันมองขามไป 4
  5. 5. กฎขอที่ 8 กฎของการเรียนรูจากประสบการณเลวรายประสบการณที่เลวรายหากมีการจัดการที่ดี จะนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยิ่งใหญความเจ็บปวดทำใหเราตองทบทวนตนเองวาตัวตนของเราคืออะไร เราอยูตรงไหน การที่เราคิดจะทำอะไรกับประสบการณเลวรายจะเปนสิ่งที่กำหนดตัวตนของเราสิ่งที่แมกซเวลลเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณที่เลวรายคือ1. ทุกคนเกิดมาตองเจอ2. ไมมีใครชอบมันหรอก3. มีคนจำนวนนอยที่ทำใหประสบการณเลวรายกลายเปนสิ่งที่มีประโยชน เมื่อเราเจอเหตุการณรายๆมันทำใหเราเขมแข็งหรือขมขื่น มันทำใหเราตกต่ำหรือเติบโต คนที่ประสบความสำเร็จมักจะบอกกับเราเสมอวาประสบกาณที่เลวรายเปนจุดหักเหทำใหเขาเติบโตและพัฒนา หากคุณตองการเติบโตคุณตองมุงมั่นที่จะจัดการกับประสบการณที่ไมดีตางๆที่จะเขามาในชีวิตของเราแตละคนแนนอนเขายกตัวอยางประสบการณที่เลวรายในชีวิตเขา และนัยที่ทำใหเขาเติบโต• ออนประสบการณตอนตนๆทำใหลมลุกคลุกคลานในงาน แตทำใหเขารูวาจะทำงานรวมกับคนอื่นและทำใหพวกเขายอมรับนับถือเราไดอยางไร• ทำงานไมเกง ทำใหเขาตองขวนขวายหาเรียนรูจากคนเกงๆ• เขาหัวใจวายตอนอายุ 51 ทำใหออกกำลังกายและเปลี่ยนพฤติกรรมการกินดีขึ้น• ขาดทุนเกือบหมดตัวในธุรกิจ ทำใหเขากลายเปนคนรอบคอบขึ้นมาเราจะทำใหความเจ็บปวดกลายเปนผลดีไดอยางไร1. มองโลกในแงบวก ชีวิตไมใชเปนอยางที่เราปรารถนาจะใหมันเปน มันก็เปนไปตามครรลองของมัน ดีหรือเลวมีปจจัยตางๆมากมาย หากมันไมดี เราก็ตองมองหาสิ่งดีๆจากมันใหไดเพราะมันไดเกิดขึ้น ไปแลว2. เมื่อเจอสิ่งรายๆ ใหเราใชความคิดสรางสรรค แทนที่จะปลอยใหมันทำใหจิตตก เราควรหาหนทาง ใหมๆเพื่ออกจากสถานการณที่เลวราย3. มองหาคุณคาจากประสบการณที่ไมดี เคยมีคนถามประธานาธิบดีเคนเนดี้วา “ทานเปนวีระบุรุษ สงครามไดอยางไร” ทานตอบวา “งายมากเลย ขาศึกจมเรือรบที่ผมเปนนายทหารประจำการ”4. เมื่อเจอประสบการณที่ไมดี มองหาสิ่งดีๆที่ตามมา เชนแมกซเวลลมองวาการหัวใจวายของเขาทำให เขามีสุขภาพที่ดีเพราะเปลี่ยนพฤตกรรมการกินและออกกำลังกายสม่ำเสมอขึ้น5. อยาใหชีวิตเปนเหยื่อของเหตุการณเลวราย รับผิดชอบชีวิตตนเอง ดำเนินชีวิตตอไปใหดีกวาเดิม แทนที่จะนั่งคร่ำครวญวาทำไมตองเปนฉันที่โชครายอยางนี้ใหเราลองระบุประสบการณหาอยางที่เลวรายที่เราเคยเผชิญมา ในแตละเรื่องระบุวาเราไดเรียนรูอะไรจากมันบาง แลวประเมินดูวาในแตละเรื่องไดทำใหชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง 5
  6. 6. กฎขอที่ 13 กฎของการเปนตนแบบใหคนอื่นเราอาจจะพัฒนาตนเองใหเกงขึ้นไดดวยตนเอง แตวาการมีใครบางคนที่คุณสามารถพูดคุยกับเขาแบบตัวตอตัว และใหเขาเปน Mentor ใหคุณไดจะมีประโยชนอยางยิ่ง เพราะการที่คิดและหารือกับตนเองโดยลำพังนั้น คุณอาจจะคิดวนไปวนมาและหาทางออกใหตนเองไมไดแมกซเวลมีเมนเตอรหลายคน เชนซิก ซิกกลาร จอหน วูดเดน ฯลฯ อยางไรก็ตามเขาเตือนวาบางคนดูจากระยะหางๆนาจะเปนเม็นเตอรที่ดีของเรา ปรากฎวาพอเขาไปสัมผัสจริงๆแลวกลับไมโดนใจเรานั้น เขาบอกวาอยาผิดหวัง ซึ่งการจะใหใครเปนเม็นตอรเรานั้นการรูจักเลือกจึงมีความสำคัญเขาแนะนำแงคิดเกี่ยวกับการมีเม็นเตอรวา1. เม็นเตอรที่ดีตองมีคุณคาที่ดีพอจะเปนแบบอยางใหเรา พวกเขาควรมีคุณลักษณะ อุปนิสัยที่ดีที่เรา อยากเลียนแบบ2. เม็นเตอรมีใหเราเลือก แตตองเลือกใหเปน อยาเลือกคนที่ประสบการณหางเรามากเกินไป เชนเรา เปนพนักงานระดับตนหากใหซีอีโอเปนเม็นเตอรเรา เขาอาจจะมีมุมมองที่ไกลตัวเกินไป ควรจะหาง จากเราสองสามขั้นก็พอ แลวคอยๆยกระดับเม็นเตอรเมื่อเราเติบโตในงานสูงขึ้น3. พวกเขาควรผานรอนผานหนาวมาพอควร แมกซเวลเลาวาตอนที่เขาเริ่มงานบริหารใหมๆเขาไปขอ ความรูจากคนที่มีประสบการณ โดยยินดีจายเงิน $100 สำหรับเวลา 30 นาที จากรุนพี่ที่เกากวา เขาใหสอนเขาเรื่องภาวะผูนำและการบริหาร4. เม็นเตอรที่ดีใหกำลังใจและมีมิตรภาพอันยิ่งใหญ เขายกตัวอยาง จิม คอลลินสแหง Good to great พูดถึง ปเตอร ดรั๊กเกอรเม็นเตอรวา “ผมไดมิตรภาพอันยิ่งใหญจากเขามากกวาปญญาญาณของเขา เสียอีก”5. เม็นเตอรมีปญญาที่แหลมคม เขาเลาตัวอยางของโรงงานแหงหนึ่งซึ่งมีเครื่องจักรสำคัญเสียจึงเรียก ที่ปรึกษามาซอม ที่ปรึกษามาพรอมกับคอนเล็กๆหนึ่งอัน เดินดูเครื่องซักพักหนึ่ง แลวก็เคาะคอน เบาๆลงที่จุดๆหนึ่ง เครื่องก็กลับมาทำงานไดตามปกติ เขาสงบิลมาเรียกเก็บ $ 1,000 โดยแยกแยะ ใหเห็นวา คาเคาะ $1 และคาองคความรูที่รูวาจะเคาะตรงไหนอีก $999 คนที่มีปญญาจะพูดเพียงไม กี่คำเราก็เห็นทางสวางแลว เขาชวยใหเราฉลาดขึ้นในบางเรื่องแทนที่จะตองเรียนรูเปนปคอยทราบ6. เม็นเตอรที่ดีเปนโคชดวย เขาชวยปลดปลอยศักยภาพเราออกมา โคชที่ดีมีคุณลักษณะคือ (COACH) Care เขาใสใจในตัวโคชชี่ Observe เขาสังเกต จดจองใน ทัศนคติ พฤติกรรม และผลงานโคชชี่ Align เขาชวยพัฒนาจุดแข็งใหเกิดผลงานยอดเยี่ยม Communicate สื่อสารและใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลงาน Help ชวยทำใหงานและชีวิตดีขึ้น 6
  7. 7. เราจะประยุกตใชบทเรียนจากบทนี้ไดอยางไร1. ระบุเปาหมายในอาชีพในอนาคต แลวหาเม็นเตอรที่ชวยคุณใหไปใหถึงเปาหมายนั้น มองหาคนที่คุณ ชื่นชมซึ่งนำหนาคุณไปสองสามชวง เมื่อเขายอมชวยคุณแลว นำสิ่งที่เขาแนะนำไปใช แลวกลับมา รายงานผลไมวาจะดีหรือไมดีก็ตาม แลวถามคำถามใหม แลวนำไปปฎิบัติ และนำกลับมารายงาน2. ระบุจุดแข็งหรือศักยภาพที่คุณตองการพัฒนา และระบุประเด็นที่คุณตองการใครบางคนมาชวย ชี้แนะออกมา แลวสรรหาเม็นเตอรที่ชวยคุณในเรื่องราวเหลานี้ได3. หาเม็นเตอรระยะยาว เริ่มจากศึกษาเรื่องของเขา เชนอานหนังสือของเขากอน แลวหาทางเขาหา เขา หรือหาคนแนะนำใหสุดทาย อยาผิดหวังหากบางคนที่ดูดีมาก แตพอสัมผัสจริงๆแลวกลับไมเปนอยางที่คาด มองหาคนอื่นๆแทน อยาใหประสบการณที่ไมดีทำใหคุณขยาดการมีเม็นเตอร 7

×