10 เทคนิคในการนำเสนอบอร์ด

912 views

Published on

 • ขอบคุณครับอาจารย์ ผมกำลังได้ใช้อยู่พอดีครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ขอบคุณค่ะอาจารย์
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ขอบคุณครับ / ได้แนวทางไว้ใช้ และเป็นสไลด์ที่ดูง่าย เคลียร์ น่าติดตามครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

10 เทคนิคในการนำเสนอบอร์ด

 1. 1. ¹นÓำàเÊส¹นÍอªช¹นÐะãใ¨จºบÍอÃร´ด Suzanne Batesวันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 2. 2. 1. ¹นÓำàเÊส¹นÍอÊสÍอ´ด¤คÅลŒŒÍอ§งµตÃร§ง¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊส¹นãใ¨จ¢ขÍอ§งºบÍอÃร´ดวันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 3. 3. 2. ¹นÓำàเÊส¹นÍอ ÀภÒา¾พÃรÇวÁม áแÅลÐะ¾พÃรŒŒÍอÁม¨จÐะÅล§งÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ดวันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 4. 4. 3. ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¤คÓำ¶ถÒาÁม/¤คÓำµตÍอºบ Q&Aวันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 5. 5. 4. àเµตÃรÕีÂยÁมºบ·ท∙¾พÙู´ดÊสÓำËหÃรÑัºบ 2 ¹นÒา·ท∙Õี ÊสÓำËหÃรÑัºบ¹นÓำàเÊส¹นÍอãใËหŒŒ¨จºบãใ¹นÅลÔิ¿ฟ·ท∙วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 6. 6. 5. ·ท∙Óำ¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹นÈศÖึ¡กÉษÒา»ปÃรÐะÇวÑัµตÔิÈศÒาÊสµตÃรวันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 7. 7. 6. àเªชç็¤ค¤ค¹นÍอ×ืè่¹น ¡ก‹‹Íอ¹น¹นÓำàเÊส¹นÍอ Çว‹‹ÒาàเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว «ซé้Óำ«ซŒŒÍอ¹น¡กÑั¹นËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 8. 8. 7. àเµตÃรÕีÂยÁมáแ¼ผ¹นÃรÑัºบÁม×ืÍอ¡กÒาÃร¶ถÙู¡ก¢ขÑั´ด¨จÑั§งËหÇวÐะวันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 9. 9. 8. ½ฝƒƒ¡ก«ซŒŒÍอÁม¨จ¹นÁมÑัè่¹นãใ¨จวันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 10. 10. 9. ãใªชŒŒ¤คÓำ¾พÙู´ด§ง‹‹ÒาÂยæๆàเÅลÕีè่Âย§งÈศÑั¾พ·ท∙àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ควันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12
 11. 11. 10. ÊสäไÅล´ด´ดÙู§ง‹‹ÒาÂยàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ§ง‹‹ÒาÂยวันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 12

×