Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 เทคนิคบริหารนาย

2,430 views

Published on

 • Login to see the comments

10 เทคนิคบริหารนาย

 1. 1. 10 àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤คãใ¹น¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรàเ¨จŒŒÒา¹นÒาÂย àเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ ¹นÔิÃรÑัµตÔิ¾พÑั²ฒ¹นÐะÈศÑัÂยวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 2. 2. 1. ·ท∙Óำ§งÒา¹นãใËหŒŒàเ¡กÔิ¹นàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย·ท∙Õีè่¹นÒาÂยµตÑัé้§งãใËหŒŒ ·ท∙Ñัé้§ง¤คØุ³ณÀภÒา¾พáแÅลÐะ»ปÃรÔิÁมÒา³ณวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 3. 3. 2. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ¢ขÒาâโ´ดÂยÈศÖึ¡กÉษÒา»ปÃรÐะÇวÑัµตÔิ ÀภÙูÁมÔิËหÅลÑั§ง Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาÍอ‹‹Òา¹น Êส×ืè่Íอ·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาàเÊส¾พ áแÅลÐะºบØุ¤ค¤คÅลµตŒŒ¹นáแºบºบ¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 4. 4. 3. ÃรÙูŒŒàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂยãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา ·ท∙Ñัé้§งÃรÐะÂยÐะÊสÑัé้¹นáแÅลÐะÂยÒาÇววันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 5. 5. 4. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¼ผÅล§งÒา¹น¢ขÍอ§งàเÃรÒาªช‹‹ÇวÂยàเ¢ขÒาãใËหŒŒäไ»ป¶ถÖึ§งàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¹นÑัé้¹นãใËหŒŒàเÃรç็Çว·ท∙Õีè่ÊสØุ´ดวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 6. 6. 5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¤คÇวÒาÁม¶ถ¹นÑั´ด ãใ¹น¡กÒาÃรÃรÑัºบ¢ข‹‹ÒาÇวÊสÒาÃร¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา; ªชÍอºบÃรÑัºบáแºบºบÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด ËหÃร×ืÍอáแ¤ค‹‹ÀภÒา¾พ¡กÇวŒŒÒา§ง àเËหµตØุ¼ผÅลËหÃร×ืÍอ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÊสÖึ¡ก àเ»ปšš¹น¢ขÑัé้¹นàเ»ปšš¹นµตÍอ¹น ËหÃร×ืÍอàเ¢ขŒŒÒา»ปÃรÐะàเ´ดç็¹นàเÅลÂยวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 7. 7. 6. àเ¢ขÒาÁมÕี¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม/ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร/¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอÍอÐะäไÃร; ¤คÇวÒาÁมàเÃรç็ÇวËหÃร×ืÍอ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ ÍอÒาÇวØุâโÊสËหÃร×ืÍอ¼ผÅล§งÒา¹น àเ¨จŒŒÒาËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃรËหÃร×ืÍอàเ¹นŒŒ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำäไ´ดŒŒ¨จÃรÔิ§ง âโ»ปÃร‹‹§งãใÊสËหÃร×ืÍอáแºบºบàเ·ท∙Òาæๆ¡กç็ äไ´ดŒŒวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 8. 8. 7. ÍอÂย‹‹Òาäไ»ปÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล¡กÃรÐะ·ท∙ºบ·ท∙Øุ¹น¡กÒาÃรàเÁม×ืÍอ§ง¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา àเªช‹‹¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขÒาµตŒŒÍอ§ง¤คÍอÂยáแ¡กŒŒµต‹‹Òา§ง¨จÒา¡ก¹นÒาÂย¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาËหÃร×ืÍอ¤คÙู‹‹¡กÃร³ณÕี¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาºบ‹‹ÍอÂยæๆวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 9. 9. 8. ÍอÂย‹‹Òา¤คÔิ´ดáแ¡กŒŒäไ¢ข¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น¢ขÍอ§ง¹นÒาÂย äไÁม‹‹ ãใªช‹‹Ëห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่àเÃรÒา ËหÒา·ท∙Òา§งªช‹‹ÇวÂยàเ¢ขÒาãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาäไÁม‹‹¶ถ¹นÑั´ดวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 10. 10. 9. äไÁม‹‹¹นÔิ¹น·ท∙Òาàเ¢ขÒาÅลÑัºบËหÅลÑั§งวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 11. 11. 10. ãใËหŒŒÍอÀภÑัÂยàเ¢ขÒาËหÒา¡กàเ¢ขÒา·ท∙ÓำÍอÐะäไÃร·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹¶ถÙู¡กãใ¨จàเÃรÒา ¹นÒาÂย¡กç็»ปØุ¶ถØุªช¹น¤ค¹นàเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹นวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12

×