Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Symposium Ontslagrecht Mr

1,728 views

Published on

Powerpoint presentatie Mr. Kampherbeek

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Symposium Ontslagrecht Mr

 1. 1. Symposium ontslagrecht 25 september 2008 mr. A.N. (Arjen) Kampherbeek kampherbeek@herikverhulst.nl
 2. 2. Huidig ontslagrecht I <ul><li>Duaal ontslagstelsel </li></ul><ul><li>Dit betekent dat het ontslag zowel door </li></ul><ul><li>civielrechtelijke regels (Burgerlijk Wetboek) </li></ul><ul><li>wordt beheerst, als door publiekrechtelijke </li></ul><ul><li>regels (toestemming overheidsfunctionaris - </li></ul><ul><li>de CWI). </li></ul>
 3. 3. Huidig ontslagrecht II <ul><li>Oorspronkelijk </li></ul><ul><li>Wijze van ontslag hangt samen met </li></ul><ul><li>urgentie. </li></ul>
 4. 4. De theorie <ul><li>Geen reden -> geen beëindiging </li></ul><ul><li>Gewoon, niet urgent -> opzegging </li></ul><ul><li>Meer urgentie (de opzegtermijn kan niet worden afgewacht), gewichtige reden -> ontbinding </li></ul><ul><li>Nog meer urgentie, dringende reden -> ontslag op staande voet </li></ul>
 5. 5. 1. Geen reden, geen ontslag
 6. 6. 2. Gewoon, niet urgent <ul><li>Opzegging van de arbeidsovereenkomst </li></ul><ul><li>met inachtneming opzegtermijn conform </li></ul><ul><li>arbeidscontract, CAO of wet. Vooraf </li></ul><ul><li>ontslagvergunning nodig. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Resultaat: arbeidsovereenkomst eindigt op termijn, </li></ul><ul><li>de werknemer krijgt geen vergoeding, maar kan </li></ul><ul><li>naar de rechter wanneer het ontslag kennelijk </li></ul><ul><li>onredelijk is. Dit is een langdurige procedure </li></ul><ul><li>inclusief mogelijkheid van hoger beroep en </li></ul><ul><li>cassatie. </li></ul>
 8. 8. 3. Meer urgentie (de opzegtermijn kan niet worden afgewacht) <ul><li>Ontbinding wegens gewichtige redenen. Dit </li></ul><ul><li>kan als de “arbeidsovereenkomst </li></ul><ul><li>billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd </li></ul><ul><li>behoort te eindigen”. Kantonrechter kan aan één </li></ul><ul><li>van de partijen een vergoeding toekennen. Hoger </li></ul><ul><li>beroep niet mogelijk </li></ul>
 9. 9. 4. Nog meer urgentie <ul><li>Van een werkgever of werknemer kan niet worden </li></ul><ul><li>gevergd de arbeidsovereenkomst nog maar een </li></ul><ul><li>moment te laten voortduren. Ontslag om </li></ul><ul><li>dringende redenen (ontslag op staande voet). </li></ul>
 10. 10. Schematisch is één en ander als volgt weer te geven
 11. 11. Relatie, Reden, Wijze, Tijdstip, Beëindiging, Afvloeiingsregeling en WW Beschikking Ontbinding artikel 7:685 BW * * Fictieve opzegtermijn artikel 16 lid 3 WW WW Vergoeding artikel 7:685 BW WW Schadevergoeding artikel 7:681 BW Arbeidsovereenkomst duurt voort Geen beëindiging Beslissing Opzegtermijn artikel 7:672 BW CWI artikel 6 BBA * Ontstaan Reden Aard Reden Geen Gewoon Gewichtig Dringend Actie Werkgever Gefixeerde schadevergoeding artikel 7:680 BW ? ? (Geen (schade)vergoeding, geen WW) * = einde dienstverband Naarmate reden zwaarder is, kan de arbeidsovereenkomst eerder eindigen
 12. 12. De praktijk <ul><li>Ontslag volgens de eerste weg, via de CWI, </li></ul><ul><li>duurde lang, uitkomst was onzeker en daarna nog </li></ul><ul><li>een mogelijke procedure over een </li></ul><ul><li>ontslagvergoeding. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Alternatief: sinds de jaren ’70 opgekomen - de </li></ul><ul><li>ontbindingsprocedure. </li></ul><ul><li>Voordeel: snel duidelijkheid door ontbreken </li></ul><ul><li>limitatieve ontslaggronden, bijna altijd ontbinding. </li></ul><ul><li>Nadeel voor werkgever: toekenning forse </li></ul><ul><li>vergoeding. Sedert 1997 veelal te bepalen aan de </li></ul><ul><li>hand van de “Kantonrechtersformule”. </li></ul>
 14. 14. Kantonrechtersformule: A x B x C <ul><li>A is aantal gewogen dienstjaren. Dienstjaren onder de 40 tellen voor één, dienstjaren tussen de 40 en 50 tellen voor anderhalf en dienstjaren boven de 50 tellen voor twee. </li></ul><ul><li>B is maandsalaris inclusief vakantiegeld en vaste overeengekomen bestanddelen (bijvoorbeeld dertiende maand). </li></ul>
 15. 15. <ul><li>C is correctiefactor: </li></ul><ul><ul><li>ontslag volledig in risicosfeer werknemer : C = 0 </li></ul></ul><ul><ul><li>ontslag volledig in risicosfeer werkgever : C = 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>ontslag meer verwijtbaar aan werknemer : C = lager dan 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>ontslag meer verwijtbaar aan werkgever : C = hoger dan 1 </li></ul></ul><ul><li>Geen hoger beroep mogelijk. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Resultaat </li></ul><ul><li>CWI-procedure en ontbindingsprocedure bij </li></ul><ul><li>Kantonrechter staan naast elkaar, maar geven in </li></ul><ul><li>de praktijk zeer verschillende uitkomsten. </li></ul><ul><li>Bij CWI de kans groter op weigering ontslag, kans </li></ul><ul><li>op vergoeding kleiner. Voor de kennelijk onredelijk </li></ul><ul><li>ontslagprocedure is geen richtlijn vergelijkbaar met </li></ul><ul><li>de “Kantonrechtersformule”. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Resultaat (vervolg) </li></ul><ul><li>Sommige rechters volgen die, andere weer </li></ul><ul><li>niet. Een duidelijke lijn in de jurisprudentie is </li></ul><ul><li>niet te ontwaren. </li></ul><ul><li>Kantonrechtersprocedure: ontslag lukt </li></ul><ul><li>meestal wel. Bijna altijd wordt een </li></ul><ul><li>vergoeding opgelegd. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Ontslagvergoeding: geen wettelijk systeem. </li></ul><ul><li>Kantonrechtersformule: pseudowetgeving, bedacht </li></ul><ul><li>door de Kring van Kantonrechters. </li></ul>
 19. 19. Diverse plannen tot herziening ontslagrecht <ul><li>November 2000: Commissie Rood </li></ul><ul><li>Rapport Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel </li></ul><ul><li>(ADO) “Commissie Rood”. </li></ul><ul><li>Doel: toekomstverkenning uit te voeren naar de </li></ul><ul><li>inrichting van duaal ontslagstelsel. </li></ul><ul><li>Vraag: moet duaal ontslagrecht gehandhaafd </li></ul><ul><li>blijven? Doorwrocht en goed rapport. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Conclusie: het duale ontslagstelsel dient te worden geschrapt. De preventieve ontslagtoets (toestemming vooraf) dient te worden afgeschaft. De werkgever moet kunnen opzeggen op een redelijke grond met inachtneming opzegtermijn (geen limitatieve ontslaggronden). Bij ontbreken van een redelijke grond kan de werknemer binnen twee maanden de vernietiging inroepen en de rechter kan, in plaats van de opzegging te vernietigen, aan de werknemer een schadevergoeding toekennen. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Verplichte hoorprocedure (werknemer van </li></ul><ul><li>tevoren horen). De ontbindingsprocedure </li></ul><ul><li>alleen nog toegankelijk wanneer er sprake is </li></ul><ul><li>van een opzegverbod of de arbeids- </li></ul><ul><li>overeenkomst anderzijds niet opzegbaar is. </li></ul><ul><li>Uitgangspunt is dat aan de werknemer een </li></ul><ul><li>vergoeding wordt toegekend. De wet geeft aan </li></ul><ul><li>welke factoren bij de vaststelling van de </li></ul><ul><li>ontslagvergoeding in aanmerking moeten worden </li></ul><ul><li>genomen. </li></ul>
 22. 22. Mijn visie <ul><li>De Commissie Rood heeft een doorwrocht advies gegeven, wat veel goede aanknopingspunten biedt. Afschaffing van de preventieve ontslagtoets kan de flexibiliteit aanzienlijk vergroten. Toekenning van vergoedingen zonder wettelijke normering leidt echter tot hernieuwde onzekerheid en wederom tot veel juridische procedures. Het rapport van Commissie Rood is in een la verdwenen. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Juni 2008: Commissie Bakker </li></ul><ul><li>16 juni 2008: advies van de Commissie Arbeidsparticipatie (“Commissie Bakker”). Advies gaat heel erg in op vergroting arbeidsparticipatie (conform de opdracht) en niet zozeer op het ontslagrecht. Tussen de regels door en veel te weinig expliciet is uit het advies af te leiden dat de preventieve ontslagtoets (toestemming CWI) komt te vervallen en dat de werknemer het ontslag bij de rechter kan laten toetsen. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Voorstel Commissie Bakker </li></ul><ul><li>In beginsel geen ontslagvergoedingen. Wel een op te bouwen werkbudget (een half maandsalaris per dienstjaar). Opzeggen door werkgever met inachtneming van één maand. Daarna transferperiode, maximaal een halfjaar met doorbetaling van loon, gedeeltelijk te betalen uit werkbudget. In transferperiode wordt andere baan gezocht. Korte WW-duur. Rapport Commissie Bakker verdeeld ontvangen. Politiek niet haalbaar. </li></ul>
 25. 25. Mijn visie <ul><li>De Commissie Bakker heeft waardevolle gedachten, maar is in de uitwerking te weinig concreet en helder. Wil de uiteindelijke beslissing begrijpelijkerwijs aan de politiek overlaten, maar dat is tot mislukken gedoemd. </li></ul>
 26. 26. Akkoord minister Donner, FNV en VNO-NCW 9 september 2008 <ul><li>Huidige ontslagsysteem blijft ongewijzigd overeind. Uitsluitend werknemers die meer dan EUR 75.000,- bruto per jaar verdienen krijgen bij een ontslag maximaal één jaarsalaris (werknemer die EUR 200.000,- verdient krijgt dus maximaal EUR 200.000,-) </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Juridische vormgeving onduidelijk. Wordt één en ander in het Burgerlijk Wetboek verwerkt, in de WW, via fiscale wetgeving, dwingend recht of is een contractuele gouden handdruk toegestaan? Is de norm van EUR 75.000,- redelijk? Op welke termijn wordt één en ander ingevoerd (niet op korte termijn). </li></ul>Mijn visie
 28. 28. <ul><li>Ik vind het een halfslachtig akkoord dat er in feite op neerkomt dat de bestaande ontslagpraktijk wordt gehandhaafd. Het is voor een beperkte groep beter gesitueerde werknemers een beperking. Geen oplossing voor MKB. Waardeloos akkoord. </li></ul>
 29. 29. Aanpassing Kantonrechtersformule <ul><li>Voor de praktijk, en zeker op korte termijn </li></ul><ul><li>belangrijkere ontwikkeling, bijstelling </li></ul><ul><li>Kantonrechtersformule. De kans bestaat dat de </li></ul><ul><li>Kantonrechtersformule tot toekenning lagere </li></ul><ul><li>vergoedingen gaat leiden. Leeftijdsonderscheid </li></ul><ul><li>zou geschrapt kunnen worden. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Kantonrechtersformule geldt niet voor kennelijk </li></ul><ul><li>onredelijk ontslagprocedure. Onzekerheid blijft. </li></ul><ul><li>Kantonrechtersformule geldt niet bij een kennelijk </li></ul><ul><li>onredelijk ontslagprocedure. Verschillen in </li></ul><ul><li>uitkomsten tussen CWI-procedure en ontbinding </li></ul><ul><li>blijven. Kring van Kantonrechters vergadert op </li></ul><ul><li>30 oktober 2008. Daarna weten we meer. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>De wetgever schiet tekort, krijgt het ontslagrecht </li></ul><ul><li>niet aangepast. Kantonrechters blijven aan </li></ul><ul><li>pseudowetgeving doen. </li></ul>Mijn visie
 32. 32. Vragen?

×