Internet7.1

384 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet7.1

  1. 1. บทที่ 7 อินเทอรเน็ตเบื้องตนอินเทอรเน็ตคืออะไรอินเทอรเน็ต(Internet) คือเครือขายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือขายเล็ก ๆ มากมาย รวมเปนเครือขายเดียวกันทั้งโลก หรือทั้งจักรวาลอินเทอรเน็ต(Internet)คือ เครือขายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหวางคอมพิวเตอรทั้งหมด ที่ตองการเขามาในเครือขายอินเทอรเน็ต(Internetคือ) การเชื่อมตอกันระหวางเครือขายอินเทอรเน็ต(Internet) คือเครือขายของเครือขาย (A network of network)สําหรับคําวา internet หากแยกศัพทจะไดออกมา 2 คําคือ คําวา Inter และคําวา net ซึ่ง Interหมายถึงระหวาง หรือทามกลาง และคําวา Net มาจากคําวา Network หรือเครือขาย เมื่อนําความหมายของทั้ง 2 คํามารวมกัน จึงแปลไดวา การเชื่อมตอกันระหวางเครือขายISP คืออะไรISP หรือ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต คืออะไร ISP คือ บริษัทที่ใหบริการอินเทอรเน็ต (ซึ่งบางครั้งเรียก ISPs ก็มีความหมายอยางเดียวกัน-ผูเขียน) ยอมาจากคําวา Internet Service Provider ตามหนังสือศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพครั้งที่ 4 ไดระบุความหมายวาหมายถึง"ผูใหบริการอินเตอรเน็ต" ISPเปนหนวยงานที่บริการใหเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเครือขายคอมพิวเตอรของบริษัท เขากับเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลก ในปจจุบันประเทศไทยมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ หนวยงานราชการหรือสถาบันการศึกษากับบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยทั่วไป ISP ที่เปนหนวยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา มักจะเปนการใหบริการฟรีสําหรับสมาชิกขององคการเทานั้น แตสําหรับ ISPประเภทที่ใหบริการในเชิงพาณิชย ผูใชที่ตองการใชงานอินเทอรเน็ตจะตองสมัครเขาเปนสมาชิกของ ISP รายนั้นๆ ซึ่งตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในการใชงานอินเทอรเน็ต ซึ่งอัตราคาบริการจะขึ้นอยูกับ ISP แตละราย ขอดีสําหรับผูใชบริการอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชยก็คือ การใหบริการที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรองรับกับความตองการของผูใชที่แตกตางกัน มีทั้งรูปแบบสวนบุคคลซึ่งจะใหบริการกับประชาชนทั่วไปที่ตองการใชงานอินเทอรเน็ต และบริการในรูปแบบขององคกร หรือบริษัท ซึ่งใหบริการกับบริษัทหางราน หรือองคกรตาง ๆ ที่ตองการใหพนักงานใน
  2. 2. องคกรไดใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต ISP จะเปนเสมือนตัวแทนของผูใชอินเทอรเน็ตเพื่อเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ถาผูใชอินเทอรเน็ตตองการขอมูลอะไรก็สามารถติดตอผาน ISP ไดทุกเวลาโดยวิธีการสมัครสมาชิกนั้น เราสามารถโทรศัพทติดตอไปยัง ISP ที่ใหบริการตาง ๆ ซึ่งเราสามารถเลือกรับบริการได 2 วิธี คือ ซื้อชุดอินเทอรเน็ตสําเร็จรูปตามรานทั่วไปมาใช และสมัครเปนสมาชิกรายเดือน โดยใชวิธีการติดตอเขาไปยัง ISP โดยตรง ซึ่งวิธีการ และรายละเอียดในการใหบริการของแตละที่นั้นจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับรูปแบบการใหบริการของ ISP รายนั้นๆ จะกําหนด ในการเลือก ISP นั้น ตองพิจารณาความเหมาะสมในการใชงานของเราเปนหลักโดยมีหลักในการพิจารณาหลายอยางดวยกัน เชน ความนาเชื่อถือของผูใหบริการอินเทอรเน็ตวามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับหรือไม ดําเนินธุรกิจดานนี้มากี่ป มีสมาชิกใชบริการมากนอยขนาดไหนมีการขยายสาขาเพื่อใหบริการไปยังตางจังหวัดหรือไม มีการลงทุนที่จะพัฒนาการใหบริการมากนอยเพียงใด เปนตน ประสิทธิภาพของตัวระบบ ก็เปนสวนสําคัญที่เราจําเปนตองพิจารณาดวยเชน ความเร็วในการรับ/สง สม่ําเสมอหรือไม (บางครั้งเร็วบางครั้งชามาก) สายโทรศัพทตนทางหลุดบอยหรือไม หรือในบางกรณีที่เรากําลังถายโอนขอมูล มายังเครื่องคอมพิวเตอรปรากฏวาใชงานไมได การเชื่อมตอไปยังตางประเทศ ไปทีใดบางดวยความเร็วเทาไหร และการเชื่อมตอกับ ่ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศเปนอยางไร มีสายสัญญาณหลักที่เร็ว หรือมีประสิทธิภาพสูงมากเพียงใด เพราะปจจัยเหลานี้จะมีผลตอความเร็วในการใชอินเทอรเน็ตดวย งานหลักของ ISP ISP: Internet Service Provider คือ บริษทที่ใหบริการทางดานอินเทอรเน็ต เปนเสมือนตัวแทนของ ัผูใชอินเทอรเน็ตเพื่อเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ถาผูใชอินเทอรเน็ตตองการขอมูลอะไรก็สามารถติดตอผาน ISP ไดทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการเลือก ISP นั้น ตองพิจารณาความเหมาะสมในการใชงานของเราเปนหลัก รวมถึงคาบริการก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่เราตองคํานึงถึง โดยหลักการพิจารณา ISP นั้น เราตองดูวา ISP มีสายสัญญาณหลักที่เร็ว หรือมีประสิทธิภาพสูงมากเพียงใด มีสมาชิกใชบริการมากนอยขนาดไหน เพราะปจจัยเหลานี้จะมีผลตอความเร็วในการใชอินเทอรเน็ตดวย โดยวิธีการสมัครสมาชิกนั้น เราสามารถโทรศัพทติดตอไปยัง ISP ที่ใหบริการตาง ๆ ซึ่งเราสามารถเลือกรับบริการได 2 วิธี คือ ซื้อชุดอินเทอรเน็ตสําเร็จรูปตามรานทั่วไปไปใช และสมัครเปนสมาชิกรายเดือน โดยใชวิธีการติดตอเขาไปยัง ISP โดยตรง ซึ่งวิธีการ และรายละเอียดในการใหบริการของแตละที่นั้นจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับรูปแบบการใหบริการของ ISP รายนั้น ๆ จะกําหนด หนาที่โดยทั่วไปของ ISP ก็อยางที่บอกแตแรกวาคําวา ISP มีหลายความหมาย หลายบทบาท ซึ่งแตละบทบาทนั้นความรับผิดก็จะแตกตางกันออกไป ในที่นี้
  3. 3. จะขอกลาวถึงในความหมายที่เขาใจกันโดยทั่วไป คือ ผูใหบริการอินเทอรเนตโดยจะรวมไปถึงบริการ Webhosting ซึ่งหมายถึง บริการใหเชาพื้นที่ Website และผูที่ทําหนาที่ดูแล Webboardสาธารณะ โดยอาจรวมถึง Webmaster ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงกับขอมูลที่ปรากฏบนเว็บดวย หนาที่หลักๆของ ISP ก็คือ การใหบริการทางอินเทอรเน็ต การดูแล Website การตรวจสอบขอมูลที่จะผานออกไปลงในเว็บ ผูใหบริการ ISP มี 18 แหงคือ 1.บริษัท ล็อกซเลย อินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 2. บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเทอรเน็ต จํากัด 3. บริษัท อินโฟ แอคเซสจํากัด 4. บริษัท สามารถ อินโฟเน็ต จํากัด 5. บริษัท เอเน็ต จํากัด 6. บริษัท ไอเน็ต (ประเทศไทย)จํากัด 7. บริษัท เวิลดเน็ต แอน เซอรวิส จํากัด 8. บริษัท ดาตา ลายไทย จํากัด 9. บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ต จํากัด 10. บริษัท ดิไอเดีย คอรปอเรชั่น ประเทศไทย จํากัด 11. บริษัท สยาม โกลบอลแอกเซส จํากัด 12. บริษัท ซีเอส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 13. บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด14. บริษัท ชมะนันท เวิลดเน็ต จํากัด 15. บริษัท ฟารอีสต อินเทอรเน็ต จํากัด 16. บริษัท อีซีเน็ตจํากัด 17. บริษัท เคเบิล วายเลส จํากัด 18. บริษัท รอยเน็ต จํากัด (มหาชน)อินเทอรเน็ตมีความเปนมาอยางไร ◦ อินเทอรเน็ตซึ่งเปนโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเปนหนวยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกกอตั้งเมื่อประมาณ ปค.ศ.1960(พ.ศ. 2503) และไดถูกพัฒนาเรื่อยมา ◦ ค.ศ.1969(พ.ศ.2512) ARPA ไดรับทุนสนันสนุน จากหลายฝาย ซึ่งหนึ่งใน ผูสนับสนุนก็ คือ Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เปน DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency) พรอมเปลียนแปลง่ นโยบายบางอยาง และในปค.ศ.1969(พ.ศ.2512)นี้เองที่ไดทดลองการเชื่อมตอ คอมพิวเตอรคนละชนิด จาก 4 แหงเขาหากันเปนครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัย แคลิฟอรเนีย สถาบันวิจัยสแตนฟอรด มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย และ มหาวิทยาลัยยูทาห เครือขายทดลองประสบความสําเร็จอยางมาก ดังนั้นในปค.ศ. 1975(พ.ศ.2518) จึงไดเปลี่ยนจากเครือขายทดลอง เปนเครือขายที่ใชงานจริง ซึ่ง DARPA ไดโอนหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ใหแก หนวยการสื่อสารของกองทัพ สหรัฐ (Defense Communications Agency - ปจจุบันคือ Defense Informations
  4. 4. Systems Agency) แตในปจจุบัน Internet มีคณะทํางานที่รับผิดชอบบริหาร เครือขายโดยรวม เชน ISOC (Internet Society) ดูแลวัตถุประสงคหลัก, IAB (Internet Architecture Board) พิจารณาอนุมัติมาตรฐานใหมในInternet, IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใชกับ Internet ซึ่งเปนการ ทํางานโดยอาสาสมัคร ทั้งสิ้น◦ ค.ศ.1983(พ.ศ.2526) DARPA ตัดสินใจนํา TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใชกับคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบ ทําใหเปน มาตรฐานของวิธีการติดตอ ในระบบเครือขาย Internet จนกระทั่งปจจุบัน จึง สังเกตุไดวา ในเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่จะตอ internet ไดจะตองเพิ่ม TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือ ขอกําหนดที่ทําใหคอมพิวเตอรทั่วโลก ทุก platform คุยกันรูเรื่อง และสื่อสารกันไดอยางถูกตอง◦ การกําหนดชื่อโดเมน (Domain Name System) มีขึ้นเมื่อ ค.ศ.1986(พ.ศ.2529) เพื่อสรางฐานขอมูลแบบกระจาย (Distribution database) อยูในแตละเครือขาย และให ISP(Internet Service Provider) ชวยจัดทําฐานขอมูลของตนเอง จึงไม จําเปนตองมีฐานขอมูลแบบรวมศูนย เหมือนแตกอน เชน การเรียกเว็บ www.yonok.ac.th จะไปที่ตรวจสอบวามีชื่อนี้ หรือไม ที่ www.thnic.co.th ซึ่งมี ฐานขอมูลของเว็บที่ลงทายดวย th ทั้งหมด เปนตน◦ DARPA ไดทําหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบ internet เรื่อยมาจนถึง ค.ศ.1980(พ.ศ. 2533) และให มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Science Foundation - NSF) เขามาดูแลแทนรวม กับอีกหลายหนวยงาน◦ ในความเปนจริง ไมมีใครเปนเจาของ internet และไมมีใครมีสิทธิขาดแตเพียงผู เดียว ในการกําหนดมาตรฐานใหมตาง ๆ ผูติดสินวาสิ่งไหนดี มาตรฐานไหนจะ ไดรับการยอมรับคือ ผูใช ที่กระจายอยูทั่วทุกมุมโลก ที่ไดทดลองใชมาตรฐาน เหลานั้น และจะใชตอไปหรือไมเทานั้น สวนมาตรฐานเดิมที่เปนพื้นฐานของ ระบบ เชน TCP/IP หรือ Domain name ก็จะตองยึดตามนั้นตอไป เพราะ Internet เปนระบบกระจายฐานขอมูล การจะเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐาน จึงไมใชเรื่องงาย นัก
  5. 5. อินเทอรเน็ตเชื่อมตอกันไดอยางไรhttp://scitech.rmutsv.ac.th/Departments/w/e-learning/comIT/html/o8.4.htmเนื่องจากเครือขายอินเทอรเน็ตเหมือนรากแหที่แผไปทั่ว จึงมีจุดท ี่เชื่อมตอกันไปไดมากมายโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออยูเดิม ซึ่งผูที่ไดรับการเชื่อมตอ ก็จะลงทุน

×