Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datastudent

245 views

Published on

ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน

Published in: Education
  • Be the first to comment

Datastudent

  1. 1. 1 ข้อมูลประจำตัวผู้เรียนชื่อเจ้ำของเอกสำร นำย / นำงสำว .................................................................................................................วันเกิดวัน...................................วันที่ ....................เดือน....................................ปีเกิด .................................ชื่อเล่น .............................................................สมญำนำมที่เพื่อนเรียก ........................................................อยู่บ้ำนเลขที่ .............................. หมู่ .......................... ซอย ................................... ถนน ..............................ชื่อหมู่บ้ำน.................................................. อำเภอ ........................................... จังหวัด................................. นำหนัก............................... กิโลกรัม  ส่วนสูง ............................................เซนติเมตร จบจำกชันมัธยมศึกษำตอนต้นจำกโรงเรียน ............................................................................................. เพื่อนสนิทที่สุดชื่อ .................................................................................................................................... วิชำที่ชอบเรียนที่สุดคือ ..............................................เพรำะ ..................................................................... วิชำที่ไม่ชอบเรียนเลยคือ .............................................เพรำะ ................................................................... ควำมสำมำรถทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ) พิมพ์เอกสำรเวิร์ดได้  พิมพ์เอกสำรจำกโปรแกรม Excel  ใช้งำนโปรแกรม Paint กำรใช้อินเทอร์เนต  กำรใช้โปรแกรม Photoshop  ไม่เคยใช้งำนคอมพิวเตอร์ ควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิชำคอมพิวเตอร์.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ให้นักเรียนเขียนประวัติควำมเป็นมำของชื่อหมู่บ้ำนนักเรียน ว่ำมีควำมเป็นมำหรือมีที่มำอย่ำงไร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ นักเรียนคิดว่ำ ตนเองมีบุคลิกเป็นแบบใด มีลักษณะเด่นในเรื่องใด และลักษณะในตนเองที่ไม่ชอบเลยและต้องกำรพัฒนำปรับปรุงตัวเองในเรื่องใด ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. 2. 2ให้นักเรียนวำดแผนผังจำกบ้ำนของนักเรียนมำถึงโรงเรียน โดยยึดโรงเรียนเป็นที่ตง ั กำหนดทิศเหนือ ใต้ ออก ตก และระบำยสี ด้วย
  3. 3. 31. ให้นักเรียนเขียนคติพจน์ของตนเอง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ให้นักเรียนเขียนคำขวัญของท้องถิ่นตัวเอง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ให้นักเรียนเขียนคำขวัญของโรงเรียน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ให้นักเรียนเขียนคำขวัญประจำจังหวัดของตนเอง..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. ให้นักเรียนเขียนควำมต้องกำรของนักเรียนในเรื่อง คอมพิวเตอร์ว่ำ ต้องกำรเรียนรู้ในเรื่องใด ด้ำนใดพร้อมทังบอกเหตุผลด้วย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. ให้นักเรียนออกแบบโลโก้ หรือสัญลักษณ์ประจำตัวนักเรียน โดยอำจจะนำชื่อ หรือลักษณะเด่นของนักเรียนมำใช้ในกำรออกแบบ

×