Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keberkesanan penggunaan kaedah simulasi dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran sejarah

29,134 views

Published on

 • Puedes obtener ayuda de ⇒ www.EddyHelp.com ⇐ con cualquier tipo de trabajo, desde una redacción para el instituto hasta una tesis doctoral en inglés y español
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Keberkesanan penggunaan kaedah simulasi dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran sejarah

 1. 1. 1BAB 1PENGENALAN1.1 PendahuluanKajian ini dijalankan adalah untuk melihat sejauhmanakah keberkesanan penggunaan kaedahsimulasi dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran Sejarah. Seperti yang kitaketahui, mata pelajaran sejarah sering dikaitkan dengan unsur lama dan statik dalampengajaran dan pembelajaran. Justeru itu, kajian ini dijalankan bertujuan untukmengetengahkan penggunaan kaedah simulasi sebagai satu kaedah untuk pengajaran danpembelajaran Sejarah.Menurut Noraini Ishak dalam tulisan beliau bertajuk “Teori-teori Yang Boleh Diguna AtauDiadaptasi Bagi Setiap Masalah” bertarikh 5 Disember 2009, pengajaran dan pembelajarandengan menggunakan kaedah simulasi ini adalah satu gambaran abstrak tentang situasisebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing untuk menyelesaikan maslaah atau isu-isu yang berkaitan. Ia juga merupakan satusituasi yang diwujudkan utnuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakanmasalah-masalah yang benar-benar wujud atau menyediakan situasi-situasi yang benar-benarwujud di dalam keadaan yang terkawal.
 2. 2. 2Terdapat beberapa jenis simulasi yang dapat digunakan sebagai satu langkah atau aktivitiyang boleh menarik minat pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah ini iaitu :a. Lakonan atau drama Berskrip Tanpa Skripb. Sosio drama Pelajar cuba menyelesaikan sesebuah masalah sosial Pelakon diberi peranan watak sejarah dan suatu masalah atauisu dalam sejarah.c. Perbahasan Pemidato memegang peranan sebagai seorang tokoh sejarahatau sebagai seorang tokoh sejarah yang membahaskan sesuatuisu sejarah. Syarahan kecil dilakukan oleh seorang pelajar kepada rakan-rakan sekelas dan mereka memberi markah.Cth : seorang pelajar menerangkan apa yang sebenarnya dilihatdan dirasai oleh Marco Polo dalam pengembaraanya.
 3. 3. 3d. Simulasi Segera Guru memberi penerangan tentang sesuatu tajuk . Guru meminta pelajar memegang sesuatu peranan danmengambarkan bagaimana peristiwa itu berlaku.Cth : Jika anda tokoh x , apakah yang akan anda lakukan ?Bagaimana reaksi anda terhadap …?e. Permainan Terancang dan berstruktur seperti ‘board games’ dan tekasilang kata.Dalam kajian ini, saya telah memilih teknik simulasi jenis sosio drama yang manapelajar akan diberikan peranan dan watak yang akan melakonkan watak dalam tajukyang telah dipilih dalam mata pelajaran Sejarah untuk menyelesaikan sesuatupermasalahan yang ditimbulkan.
 4. 4. 41.2 Penyataan MasalahPenyataan masalah di sini mengupas tentang mengapa mata pelajaran Sejarah kurang berjayamenarik minat pelajar dan dianggap sebagai satu mata pelajaran yang membosankan.Penyataan masalah ini dapat dilihat melalui beberapa kajian. Malah, mata pelajaran Sejarahini sendiri telah dibentangkan sebagai satu mata pelajaran yang wajib diambil oleh semuapelajar dan wajib lulus dalam peperiksaan SPM pada tahun 2013 nanti. Kenyataan inidisokong oleh satu kenyataan akhbar yang mana kerajaan memutuskan untuk menaik tarafstatus Sejarah sebagai mata pelajaran wajib lulus di peringkat SPM mulai tahun 2013(Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin).Pelbagai pendapat mengapa mata pelajaran Sejarah ini dijadikan sebagai satu mata pelajaranwajib kelak. Ramai berpendapat, rata-rata pelajar bosan dengan kaedah dan modul yangdiguna pakai sekarang. Mata pelajaran Sejarah ini pula banyak menceritakan danmemfokuskan tentang tokoh-tokoh atau individu berbanding sejarah bangsa dan negara.Mereka seolah-olah hanya belajar mengenali tokoh. Malah, mereka perlu menghafal banyaktopik, iaitu 8 topik dalam tingakatan 1, 10 topik dalam tingkatan 2, 7 topik dlam tingkatan 3,10 topik tingkatan 4 dan 9 topik dalam tingkatan 5. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak 44topik. Manakala sewaktu tingkatan 4 dan 5, pelajar perlu membaca 19 topik hanya untukmenjawab 2 soalan dalam SPM.
 5. 5. 5Mereka merasakan pelajaran Sejarah tidak digunakan dalam kehidupan seharian sepertimanamatematik dan sains contohnya. Mereka juga tidak tahu apa tujuan mereka belajar Sejarah.Malah, buku teks yang tebal dan kandungan yang tidak menarik ditambah dengan beribu-ribufakta yang perlu dihafal. Mereka juga berpendapat bahawa hampir tiada majikan ataupekerjaan yang memerlukan mereka begitu arif tentang Sejarah.Azwani Ismail, Zaharah Aziz dan Sharifah Nur Puteh dalam kajian mereka yang bertajuk“Kesan Model STAD Terhadap Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah”, UniversitiKebangsaan Malaysia menyatakan bahawa kebanyakan pelajar mempunyai tanggapan awalbahawa mata pelajaran sains sosial amnya dan Sejarah khususnya adalah mata pelajaran yangmembosankan. Tanggapan awal ini akan menyebabkan pelajar kurang tumpuan dan kurangmotivasi untuk mempelajari pelajaran sejarah.Menurut Abdul Hakim (2002), Abdul Razak dan Ali (2000), Anuar et al. (2009), menyatakanbahawa mata pelajaran sejarah adalah merupakan mata pelajaran yang kurang diminati olehpelajar dan membosankan. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Abdul Razak danAbdullah (2000) terhadap 240 pelajar di daerah Petaling Jaya dan Kuala Selangor mendapatipelajar-pelajar menganggap mata pelajaran sejarah ini sebagai mata pelajaran sampinganyang tidak mendatangkan faedah. Tanggapan ini pula dikaitkan dengan kajian olehSivachanlingam et al. (2008) yang mana menyatakan bahawa subjek sejarah yang tidakmemberikan jaminan pekerjaan dan tidak mempunyai nilai komersial.
 6. 6. 6Hazri Jamil (2003) pula menyatakan. pengajaran dan pembelajaran sejarah adalah berbezadengan mata pelajaran lain. Dalam pendidikan sejarah, pelajar bukan sahaja diajarmendapatkan maklumat atau pengajaran dari peristiwa sejarah dan seterusnya dapatmerealisasikan dalam kehidupan seharian dan merancang kehidupan akan datang.Keberkesanan pengajaran sejarah bergantung kepada perancangan dan kualiti guru sejarah.Guru sejarah yang baik menunjukkan kebolehan dan keupayaan diri dari segi kualiti diri,sosial dan profesional. Kelemahan dari segi pengajaran masih menjadi isu utama yangberkaitan dengan pencapaian pelajar dalam peperiksaan SPM. Malah, corak pengajaransejarah di sekolah masih bersifat tradisional dan membosankan pelajar.Satu kajian oleh Mohamad Sultan (2000) di sebuah sekolah di daerah Sabak Bernam,menunjukkan pengajaran sejarah di sekolah berkenaan kurang berkualiti. Malah mengikutHariyono (1995), guru sejarah kurang memerhatikan sama ada maklumat tersebut dapatmembangkitkan minat atau semangat yang boleh membentuk pelajar yang faham akansejarah. Kenyataan ini disokong pula oleh Omardin (1996), Aini (1998) dan Khoo Kay Kin(2008) yang menyatakan bahawa pembelajaran sejarah lazimmya dijalankan dalam bentukhafalan. Pelajar difokuskan dengan menitikberatkan aspek-aspek seperti mengingati tarikh,fakta-fakta serta pergolakan dunia yang telah berlaku beribu-ribu tahun yang lampau. Iniakan menyebabkan mereka mempunyai perspektif yang sempit tentang proses perkembanganmasyarakat dan negara. Oleh itu, ramai pelajar mendapati mata pelajaran sejarah sangatmenjemukan dan tidak merangsang pelajar untuk berfikir.
 7. 7. 7Menurut Zahara (1999), sekiranya guru mementingkan pengajaran dan yang memberi latihankepada pelajar untuk berfikir, maka apabila pelajar meninggalkan alam persekolahan danmenjejak alaf baru, mereka akan merasa lebih yakin kerana berkebolehan dan berinisiatifdalam menyelesaikan masalah dan berfikiran dengan kritis dan kreatif. Sekiranya konsepsejarah dapat difahami dengan jelas pada peringkat awal lagi, akan dapat memupuk danmemperkukuhkan lagi semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegara Malaysia danwarga dunia. Tanggapan negatif pelajar ini boleh dilenyapkan jika guru berfikiran kreatif daninovatif, yang dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik dandapat menimbulkan keseronokan di dalam kelas.Malah, jurnal yang ditulis oleh Anuar Ahmad, Siti Haishah Abd Rahman, dan Nur Atiqah T.Abdullah (2009), ada menyatakan bahawa isu tentang mengapa pengajaran dan pembelajaranSejarah kurang berjaya menarik minat pelajar telah ditimbulkan dalam MesyuaratJawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) ke-170 (Pusat Perkembangan Kurikulum:2003). Sehubungan dengan itu, satu mesyuarat yang dipengerusikan oleh Timbalan KetuaPengarah Pendidikan Malaysia telah diadakan pada 7 Mac 2003. Tindakan susulan oleh PPKtelah menjalankan kajian ke atas 31 buah sekolah berprestasi rendah dan sederhana SejarahSPM 2002 di Semenanjung Malaysia. Kajian ini telah menunjukkan penurunan prestasiSejarah SPM 2003 sebanyak 4.6%.
 8. 8. 8Satu lagi mesyuarat Jawatankuasa Sejarah yang dipengerusikan oleh Ketua PengarahPendidikan Malaysia telah diadakan pada 1 April 2004 untuk mengenal pasti masalah danmendapatkan pandangan dari pihak IPTA dan guru Sejarah. Selepas daripada mesyuarattersebut, sekali lagi PPK memantau sekolah berprestasi rendah Sejarah SPM 2003 di 36 buahsekolah di Semenanjung dan 20 buah sekolah di Sabah dan Sarawak.Pemantauan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai persediaanguru Sejarah bagi melaksanakan kurikulum Sejarah (semakan) yang telah didedahkan danmengukur sejauhmana kelancaran pelaksanaan kurikulum Sejarah serta pengaplikasianpedagogi yang telah didedahkan. Di samping itu juga ia adalah untuk mengenal pasti puncayang menghalang minat murid terhadap Sejarah dan penurunan prestasi Sejarah SPM 2003.Menurut Adnan Omar dalam tulisannya yang bertajuk “Keberkesanan E-Tuisyen TerhadapPencapaian, Minat dan Sikap Pelajar Berprestasi Rendah dalam Mata Pelajaran Sejarah”,Universiti Utara Malaysia mengupas dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan usulmesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan yang diadakan pada 7 Mac 2003.Walaupun terdapat peningkatan pada Kertas SPM Sejarah 1249/2 pada 2006 dan 2007,namun peningkatan ini hanya tertumpu kepada pelajar yang berkebolehan tinggi berbandingdengan pelajar dalam kumpulan sederhana dan lemah. Ini juga menjadi punca mengapapenurunan terhadap mata pelajaran Sejarah berlaku. Selain itu, Adnan Omar juga mengupastentang mengapa Sejarah kurang berjaya menarik minat pelajar iaitu, kebosanan dan kurangminat pada Sejarah adalah kerana pelajar disogok dengan gaya pengajaran tradisional,pembelajaran yang mendatar, tiada motivasi, berpusatkan kepada guru dan penuh denganhafalan fakta.
 9. 9. 9Kata-kata ini disokong dengan satu kajian yang dilakukan oleh Mohamad Sultan (2000) disalah sebuah sekolah di daerah Sabak Bernam, yang mana beliau mendapati keseluruhankajiannya menunjukkan pengajaran Sejarah di sekolah tersebut kurang berkualiti dan inimembuktikan bahawa pengajaran adalah berkait rapat dengan tanggungjawab guru sebagaipenyampai ilmu manakala keberkesanan pengajaran pula ialah kejayaan guru mencapaiobjektif dalam membantu pelajar belajar.1.3 Kerangka KonseptualRajah 1.1 : Konsep Rangka Kerja Mengenai Kaedah Simulasi MeningkatkanPrestasi Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu.Masalah PemahamanFakta SejarahImplikasi terhadap prestasipembelajaran pelajar Tingkatan 1Sebab / Pembolehubah TidakBersandarAkibat / Pembolehubah Bersandar
 10. 10. 101.4 Objektif KajianAntara objektif yang disasarkan dalam kajian ini adalah :a) Memfokuskan kepada masalah pemahaman murid dalam pengajaran danpembelajaran Sejarah.b) Membantu mengubah pengajaran guru ke arah pendekatan yang lebih baik dalammeningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Sejarah.c) Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Sejarah.1.5 Persoalan KajianPersoalan kajian di sini adalah seperti yang berikut :a) Apakah faktor utama pelajar kurang minat terhadap mata pelajaran Sejarah?b) Apakah tingkahlaku yang ditunjukkan pelajar kurang berminat dalam matapelajaran Sejarah?c) Apakah kaedah atau pendekatan terbaik bagi mengatasi masalah kesukaranmemahami fakta di kalangan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajarandijalankan?
 11. 11. 111.6 Kepentingan KajianKepentingan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti keberkesananpenggunaan kaedah yang digunakan dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar yangboleh menarik minat pelajar dalam satu-satu mata pelajaran.1.7 Batasan Kajian1.7.1 MasaKajian ini akan dijalankan berdasarkan tempoh masa yang diberikan mengikut jadualyang telah ditetapkan.1.7.2 SampelKajian ini hanya akan dijalankan di salah sebuah kelas tingkatan satu di sekolahmenengah.1.7.3 LokasiKajian ini dicadangkan akan dilaksanakan di Sekolah Menengah St. Anthony, Tenom.1.7.4 TajukKajian ini hanya akan memberi fokus pada penggunaan kaedah simulasi iaitu tekniksosio drama dalam tajuk Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka dalampengajaran Sejarah.
 12. 12. 121.7.5 Skop PersepsiSkop persepsi dalam kajian ini adalah memfokuskan kepada pemahaman dan minatpelajar terhadap mata pelajaran Sejarah.1.8 DefinisiDefinisi-definisi ini boleh dilihat dari segi defini konsep dan definisi operasional yangmana definisi knosep adakalanya dirujuk sebagai definisi teori yang harusbersandarkan kepada sesuatu teori atau lebih diperkukuhkan oleh kajian-kajian lepas.Ia lebih memberi maksud abstrak atau umum. Manakalah dari segi definisioperasional pula ialah definisi yang digunakan oleh penyelidik untuk menjelaskanresponden, pembolehubah yang hendak diuji atau dimanipulasikan dalam kajian. Iamemberi gambaran bagaimana konsep yang hendak dikaji itu boleh diperhatikan ataudimanipulasikan.1.8.1 Kaedah SimulasiDalam Kamus Dewan Edisi Empat, simulasi bermaksud perbuatan (latihan dll)yang berasaskan atau menggunakan sesuatu yang direka atau dibuat-buattetapi yang mirip kepada atau hampir dengan yang sebenarnya. Dari aspekkajian ini, simulasi membawa maksud sesuatu situasi sebenar yangmemerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu.
 13. 13. 131.8.2 Meningkatkan PrestasiMerujuk kepada Kamus Dewan Edisi Empat, meningkatkan prestasi inidapatlah didefinisikan sebagai satu usaha untuk memajukan diri untukmencapai hasil atau mutu yang diperolehi atau dicapai dalam menjalankansesuatu tugas. Dalam aspek kajian ini pula meningkatkan prestasi di sinibermaksud berusaha untuk meninggikan lagi hasil pencapaian pelajar agardapat menanam rasa minat terhadap mata pelajaran Sejarah sekaligus dapatmeningkatkan peratusan pencapaian mata pelajaran Sejarah ke arah yang lebihbaik.1.8.3 PelajarPelajar pula adalah seseorang yang ingin belajar yang juga dikenali sebagaipenuntut atau murid. (Kamus Pelajar). Dalam aspek kajian ini, pelajar yangdimaksudkan adalah golongan remaja berumur dalam lingkungan 13 tahunyang belajar dalam suatu komuniti iaitu sekolah.1.8.4 SejarahSejarah didefinisikan sebagai peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktuyang lampau, kisah, riwayat, tambo: cerita yang disangka dongeng itu menjadifakta iaitu sesudah dijumpai bukti-bukti yang mengesahkannya. Manakaladalam aspek kajian ini, Sejarah adalah satu mata pelajaran yang diajar disesebuah sekolah.
 14. 14. 14Menurut Siagan (1987), simulasi ialah suatu metodologi untuk melaksanakanpercubaan dengan menggunakan model dari satu sistem nyata. Manakala Hasan(2002), simulasi merupakan satu model pengambilan keputusan dengan mencontohatau mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyatatanpa harus mengalaminya pada keadaan yang sesungguhnya. Simulasi adalah suatuteknik yang dapat digunakan untuk memformulasikan dan memecahkan model-modeldari golongan yang luas. Golongan atau kelas ini sangat luas sehingga dapat dikatakan‘jika semua cara yang lain gagal, cubalah simulasi’ (Schroeder, 1997). Dalam kajianini, simulasi merujuk kepada satu aktiviti bagi menarik minat pelajar dalam suatupembelajaran.Menurut sumber lain, simulasi adalah tiruan perbuatan yang hanya pura-pura.Simulasi yang berasal daripada perkataan simulate yang bermaksud pura-pura atauperbuatan seolah-olah. Beberapa buku yang meghuraikan tentang simulasi ini seringmenggunakan perkataan simulasi sebagai satu istilah permainan. Robinson (1996)menyatakan bahawa simulasi sering bertukar nama kepada permainan. Oleh yangdemikian, dapatlah disimpulkan di sini bahawa simulasi adalah peniruan atauperbuatan yang bersifat meniru suatu peristiwa seolah-olah seperti peristiwa yangsebenar.
 15. 15. 151.9 KesimpulanSebagai kesimpulannya, kaedah simulasi merupakan satu kaedah yang sesuaidigunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah bagi meningkatkan prestasipelajar dalam mata pelajaran Sejarah ini. Kajian ini juga bertujuan untuk mellihatsejauhman keberkesanan penggunaan kaedah simulasi terhadap nilai patriotisme,sikap pelajar terhadap Sejarah dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarahkhususnya dalam kajian yang dijalankan di salah sebuah sekolah menengah di DaerahTenom ini.
 16. 16. 16BAB 2TINJAUAN LITERATUR2.1 PendahuluanDi dalam bab ini membincangkan tentang kajian-kajian literatur yang berkaitandengan kajian yang akan dijalankan terutamanya yang melibatkan pembelajaran yangmenggunakan kaedah simulasi sebagai satu kaedah untuk meningkatkan prestasipelajar dalam mata pelajaran Sejarah. Simulasi ini dapat meningkatkan motivasi danperhatian pelajar terhadap topik-topik yang diajar dan meningkatkan keterlibatansecara langsung pelajar dengan guru. Beberapa kajian literatur yang berkaitan denganpenggunaan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran ini dapat dilihatbagi meningkatkan prestasi pelajar dalam satu-satu mata pelajaran terutama dalammata pelajaran Sejarah ini.
 17. 17. 172.2 Pelbagai Pendapat dan Pandangan Mengenai SimulasiSatu kajian yang dijalankan oleh Anuar Ahmad, Siti Haishah Abd Rahman, dan NurAtiqah T. Abdullah (2009), menyatakan bahawa mata pelajaran Sejarah ini sendirimemainkan peranan penting dalam merealisasikan hasrat dan aspirasi negarakhususnya dalam pembentukan masyarakat yang seimbang dan harmonis dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmani di samping mempunyai daya fikir yang tinggi.Oleh yang demikian, penggunaan kaedah simulasi dalam pengajaran danpembelajaran mata pelajaran Sejarah ini adalah penting untuk meningkatkan prestasipelajar di samping menarik minat pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Ini dapatdilihat dari definisi simulasi itu sendiri yang mana simulasi memainkan perananpenting dalam melaksanakan percubaan dengan menggunakan model dari satu sistemnyata (Siagan, 1987) dan simulasi itu sendiri merupakan satu model pengambilankeputusan dengan mencontohi atau mempergunakan gambaran sebenarnya dari satusistem (Hasan, 2002).Menurut satu kajian bertajuk “Guru Sejarah MRSM Yang Berkesan – KaedahPengajaran Sejarah”, kaedah simulasi sebagai satu kaedah yang dapat mewujudkansatu situasi untuk menyerupai keadaan sebenar dan ia melibatkan pelajar-pelajarmelakonkan sesuatu perkara (secara berpura-pura) dalam suatu suasana yangterancang.
 18. 18. 18Satu kajian oleh Norazura Yahya, Norhaslina Rosli, Nur Amira Noor Ali dan AbdolRahim Ahmad, Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam kajian mereka bertajuk“Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Mempertingkatkan Penguasaan Sebutan danPerbendaharaan Kata Bahasa Inggeris Menggunakan Simulasi”, menyatakan bahawasimulasi adalah satu pengajaran yang amat berkesan yang membolehkan para gurumencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikapyang juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti. Simulasijuga adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengajadiwujudkan sama dengan situasi sebenar. Tujuannya adalah untuk menjalankanlatihan demi untuk menyelesaikan masalah.Kumpulan pengkaji ini juga menyatakan, dalam aktiviti pengajaran dan pembelajarandi dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajarberlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengantujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkanyang mana masalah-masalah yang ditimbulkan itu melibatkan satu kajian yang rumit,masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seharian.Noraini Ishak (2009), dalam penulisan beliau bertajuk “Teori-teori, Strategi YangBoleh Digunakan atau Diadaptasi Bagi Setiap Masalah” menulis bahawa kaedahsimulasi itu sendiri mampu meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran,pelajar akan bergerak aktif serta maningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam satu-satu mata pelajaran.
 19. 19. 19Kenyataan ini disokong oleh satu kerangka teoritikal yang berkaitan dengan simulasiiaitu kerangka teoritikal terbahagi kepada dua pembolehubah, iaitu pembolehubahbersandar dan pembolehubah tidak bersandar. Berdasarkan kajian yang ingindijalankan, pembolehubah tidak bersandar adalah kaedah pengajaran guru contohnyakaedah simulasi, manakala pembolehubah bersandar pula adalah minat pelajarterhadap pengajaran guru. Ini bermaksud pemboleh ubah bersandar iaitu minatbergantung kepada pemboleh ubah tidak bersandar iaitu (kaedah simulasi) kaedahyang digunakan oleh guru.Rajah 1.2 : Kerangka Teoritikal SimulasiDalam kajian ini kita dapat melihat bahawa mata pelajaran Sejarah sebagai satu matapelajaran yang penting dalam bidang pendidikan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nur Jannah (2010), dalam artikelnya yang bertajuk “Penggunaan ICT di dalamPengajaran dan Pembelajaran Sejarah” juga ada menyentuh tentang penggunaankaedah simulasi sebagai satu kaedah yang boleh membantu meningkatkan prestasidan minta murid terhadap mata pelajaran Sejarah ini.SimulasiMinatAktifPencapaian
 20. 20. 20Apabila dilihat sendiri dalam Huraian Sukatan Pelajaran KBSM Sejarah TingkatanEmpat (2002), telah mencadangkan beberapa kaedah dan teknik dalam pengajarandan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Antara teknik yang dicadangkan adalahpenggunaan kaedah simulasi. Beliau menambah lagi dalam tulisannya, kaedahsimulasi dan tutorial multimedia merupakan satu kaedah pengajaran yang terbaiksekiranya pengajar memahami proses menghasilkan courseware yang sesuai denganbahan pengajaran (DelGaudio & Julian J. 2002).Mohd Nor Izwan Sulaiman dalam penulisannya bertajuk “Kaedah dan Teknik”menyatakan bahawa Simulasi merupakan satu gambaran abstrak sesuatu situasisebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan perananmasing-masing untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu.Ezani Yusoff (Bob) dalam penulisannya bertajuk “Teknik Pengajaran danPembelajaran” menyatakan bahawa simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yangdiwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajarberinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuatkeputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula. Melalui teknik ini parapelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat,menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Dalamproses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusandan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan.
 21. 21. 21Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. Melaluiteknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkanterutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Dapat mewujudkanpelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untukmeneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.Shaharuddin Md Salleh, Zaidatun Tasir, dan Baharuddin Aris dalam kajian merekabertajuk “ Simulasi Menerusi WEB” menyatakan bahawa pembelajaran rangkaiankomunikasi tanpa melalui pengalaman memasang atau menguji rangkaian sebenarmenyukarkan pelajar untuk menguasai sesuatu mata pelajaran. Salah satu cara yangboleh digunakan untuk mewujudkan suasana pembelajaran melalui pengalamanadalah menerusi simulasi. Oleh yang demikian, ia berpotensi meningkatkanpengalaman pembelajaran individu terutamanya pada era teknologi maklumat yangsemakin berkembang pesat dan maju ini.Menurut M. Alessi dan Stanley (2001), simulasi sering digunakan untukmenggantikan proses pembelajaran yang berbentuk handson yang tidak dapatdijalankan di dalam bilik darjah. Simulasi dapat memberi pengalaman kepada pelajarbagaimana sesuatu teori atau konsep diaplikasikan di dalam masalah sebenar (Alessi& Trollip, 2001). Pembelajaran menerusi simulasi merupakan salah satu strategipengajaran yang terbukti berkesan dalam meningkatkan mutu pembelajaran daripelbagai aspek (Van Berkum dan De Jong, 1991).
 22. 22. 22Pembelajaran berkesan melalui simulasi juga dapat dipersembahkan melalui sistemberkomputer unutk menarik minat pelajar dalam mempelajari Sejarah. Kenyataan inidisokong oleh De Jong (1991) yang menyatakan bahawa terdapat banyak pendekatandan pembelajaran menerusi simulasi ini seperti pendekatan dan pembelajaranmenerusi simulasi berkomputer seperti analisis, eksperimen dan pengajaran. Menurutbeliau lagi, menggunakan simulasi berkomputer dalam proses pembelajaranmempunyai beberapa kepentingan, kepentingan utama adalah memastikan pelajaraktif dalam ekplorasi dan belajar sesuatu yang mana pendekatan yang digunakanberkaitan dengan teori pembelajaran moden. Pembelajaran simulasi berkomputerlebih kepada pembelajaran menerusi pengalaman yang memerllukan sokongan daripengajar atau sistem bagi memastikan simulasi yang digunakan adalah efektif.Selain itu, kajian oleh Yucesan et al., Chun Hung Chen, Insup Lee (1998), simulasiberasaskan web menjadi salah satu cara untuk memperluaskan peranan simulasidalam dunia pendidikan kerana struktur internet yang luas serta mudah dicapai padabila-bila masa dan di mana-mana sahaja tanpa mengira platform komputer yangdigunakan.Kajian yang dilakukan oleh Lorenz et al. (1997), menegaskan bahawa WWWS dapatmeningkatkan teknik simulasi dan dapat berfungsi sebagai alat atau model yang bolehdigunakan oleh pelajar dan yang paling utama ia boleh digunakan secara global.
 23. 23. 23Mengikut teori-teori pembelajaran yang diutarakan oleh Piaget (1962), Bruner (1966)dan Lev Vygotsky (1978), pengajaran berkesan adalah suatu keadaan yangmenyediakan pelajar boleh berdiri sendiri, membina makna melalui interaksi sosial,penemuan sendiri dan mengelakkan pergantungan berlebihan kepada guru ataupensyarah. Kenyataan ini disokong oleh Hunter (1995), pengajaran berkesan sebagaipengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dalam diri pelajar. Salah satupendekatan yang membantu pelajar dalam meningkatkan pengajaran adalah menerusisimulasi.Keberkesanan simulasi dalam proses pengajaran dan pemahaman tidak dapatdisangkal lagi kerana terdapat banyak bukti penyelidikan yang telah dijalankan sertaditerbitkan dalam persidangan tahunan mengenai simulasi menerusi web dalam SCSdan Winter Simulation dan dalam isu khas mengenai jurnal-jurnal simulasiterutamanya simulasi berasaskan web (Fishwick dan Hill, 1999).Pelbagai pendapat dapat dikenalpasti berkaitan dengan simulasi ini iaitu menurut LesPang & Hodson (1999), menyatakan bahawa simulasi dapat menghasilkan tindakbalasyang betul serta teratur yang mana lebih fleksibel dan jimat jika dibandingkan denganmengupah seorang guru bagi setiap pelajar, membolehkan pelajar meningkatkan sertamelakukan banyak aktiviti yang mana jika dilakukan pada dunia nyata akanmeningkatkan kos serta mungkin membahayakan pelajar serta dapat menyediakanperalatan bagi membantu dan membimbing pelajar dalam menyediakan strukturkajian kes.
 24. 24. 24Ini terbukti dengan peningkatan pembelajaran yang efektif yang merupakan sesuatuyang penting dalam menyelesaikan kes-kes kerana menerusi simulasi pelajar denganmudah dapat mengaitkan kes dengan pengalaman yang telah dilalui. Simulasi jugatelah terbukti sebagai satu cara pembelajaran yang efektif, yang mana membolehkanpelajar lebih inovatif dan kreatif.Dalam penyelidikan yang dijalankan oleh Gokhale (1996), beliau merumuskanbahawa integrasi simulasi berkomputer kepada pembelajaran makmal melalui aktivititradisi dapat meningkatkan prestasi pelajar. Tunjuk ajar dari aktiviti simulasi bolehdigunakan sebagai alternatif bagi memotivasikan pelajar kepada menerokai danmembina kemahiran pelajar.Beberapa elemen motivasi boleh didapati pada kebanyakan simulasi (Keller &Suzuki, 1998); Malone & Lepper, 1987); Alessi & Trollip, 2001). Menerusi simulasijuga pemindahan pembelajaran dapat dilaksanakan sama ada berbentuk kemahiranatau pengetahuan dalam satu situasi yang dilaksanakan kepada situasi yang lain(Clark & Voogel, 1985). Simulasi adalah satu pembelajran yang baik dalammemindahkan kemahiran atau pengetahuan ke dunia sebenar. Simulasi juga mudahdisesuaikan dalam pelbagai bentuk pembelajaran. Simulasi biasanya memenuhikehendak pengguna sama ada mempersembahkan bahan-bahan atau memandu danmenunjukkan pengguna cara-cara tertentu bagi melakukan aktiviti. (Alessi & Trollip,2001).
 25. 25. 252.3 KesimpulanSebagai kesimpulannya, dapat dinyatakan di sini bahawa kaedah simulasi adalah satukaedah atau cara yang paling sesuai dalam membantu guru meningkatkan prestasipelajar dalam pengajaran dan pembelajaran dan di samping itu juga simulasi inisedikit sebanyak dapat membantu untuk menarik minat pelajar dalam mempelajarisatu-satu mata pelajaran dengan lebih baik dan efisien. Oleh yang demikian, dalamkajian ini, kaedah simulasi dapat digunakan sebagai satu kaedah untuk meningkatkanprestasi pelajar dan menarik minat pelajar dalam mata pelajaran Sejarah.Memandangkan mata pelajaran ini telah dianggap sebagai satu mata pelajaran yangmembosankan dan langsung tidak menarik minat pelajar dalam mempelajarinya.Oleh itu, pelbagai kaedah dibuat dengan menggunakan kaedah simulasi initermasuklah penggunaan simulasi dalam sistem berkomputer dan pembelajaransimulasi menerusi web yang telah dibincangkan tadi. Ini akan dapat membantudengan lebih mudah menarik minat pelajar dalam menjalankan satu-satu aktiviti yangberkaitan dengan mata pelajaran yang mereka kurang minat dan sekaligus dapatmenarik minat mereka untuk mendalami mata pelajaran tersebut khusunya matapelajaran Sejarah.
 26. 26. 26BAB 3METODOLOGI PENYELIDIKAN3.1 PendahuluanKajian ini dijalankan bagi menjawab soalan kajian iaitu :a) Sejauhmanakah keberkesanan penggunaan kaedah simulasi dalam pengajarandan pembelajaran Sejarah?b) Adakah penggunaan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaranSejarah dapat membantu pelajar meningkatkan prestasi?c) Apakah persepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah simulasi dalampengajaran dan pembelajaran Sejarah?Kajian ini memerlukan kerjasama daripada pihak sekolah dan pelajar dalam mengaplikasikanpenggunaan kaedah simulasi sosio drama dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah didalam kelas. Penggunaan kaedah simulasi ini akan digunakan dalam tempoh yang ditetapkandan berdasarkan kepada kaedah kajian yang dipilih. Di akhir kajian, data-data akandikumpukan dan dianalisis bagi mengetahui sama ada soalan kajian dapat dijawab.
 27. 27. 273.2 Rekabentuk KajianReka bentuk kajian yang digunakan di sini adalah dengan menggunakan pendekatankuantitatif yang mana pengkaji melihat hubungan pembelajaran menggunakan kaedahsimulasi dengan penglibatan aktif pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah, iaitukaedah sebelum dan selepas kaedah simulasi koperatif ini dilaksanakan di dalam bilikdarjah. Kajian ini melibatkan lima peringkat iaitu :Rajah 1.3 : Peringkat – peringkat KajianTujuan isu / masalahyang hendak dikajiRefleksi / Penilaian KendiriPemerhatian / PenilaianTindakanPelaksanaan TindakanPerancangan Tindakan
 28. 28. 28Merujuk kepada Rajah 1.2 iaitu peringkat-peringkat kajian, kajian yang hendakdijalankan ini menggunakan lima peringkat utama iaitu meneliti kepada tujuan isuatau masalah utama yang hendak dikaji dalam kajian penyelidikan ini. Tujuan isu ataumasalah yang hendak dikaji ini adalah melibatkan apakah masalah utama yangdihadapi oleh seseorang guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajarandalam mata pelajaran Sejarah di kalangan pelajar Tingkatan Satu. Melihat kepadapermasalahan yang telah dibincangkan sebelum ini, yang mana kaedah yangdigunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah ini tidak dapat menarik minatmurid dan tidak dapat melibatkan murid secara aktif dalam proses pengajaran danpembelajaran ini, maka tujuan kajian ini dibuat adalah untuk melihat sejauhmanakahkeberkesanan kaedah pembelajaran yang dipilih dapat membantu dalammenyelesaikan masalah tersebut.Setelah itu, perancangan tindakan dijadikan sebagai peringkat kajian yang kedua yangmana suatu tindakan dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.Perancangan tindakan di sini bermaksud memilih kaedah yang sesuai digunakanuntuk dijadikan sebagai kajian terhadap pelajar iaitu sama ada kaedah yang dipilih inidapat membantu pelajar dalam melibatkan diri secara aktif di dalam prosespengajaran dan pembelajaran di samping menarik minat mereka untuk mempelajarimata pelajaran ini.Setelah pemilihan kaedah dilakukan, pelaksanaan tindakan dijalankan iaitu denganmenjalankan pelbagai aktiviti ke atas murid yang dikaji iaitu pelajar dalam TingkatanSatu. Soalan-soalan berbentuk soal selidik berkaitan dengan penggunaan kaedahsimulasi terhadap pembelajaran Sejarah ini berkesan ataupun tidak. Kemudian,pemerhatian serta penilaian dilakukan dan hasil daripada penilaian yang dibuat, satupenilaian kendiri dilakukan utuk memastikan kaedah yang dipilih ini dapat membantuataupun sebaliknya.
 29. 29. 293.3 Populasi dan Sampel Kajian3.3.1 Tempat KajianKajian ini telah dijalankan di Sekolah Menengah ST. Anthony, Tenom yang terletakdi daerah Tenom. Pemilihan sekolah ini sebagai tempat dan subjek kajian adalahberdasarkan kriteria berikut :i) Sekolah ini mendapat bantuan penuh kerajaanii) Sekolah ini juga mempunyai kemudahan prasarana yang sesuai bagimelaksanakan pengajaran dan pembelajaran.iii) Para pelajar memerlukan input dan informasi terkini untuk meningkatkan lagiproses pembelajaran sejarah dengan kaedah-kaedah yang dapat menarik minatpelajar.3.3.2 Subjek KajianKajian ini melibatkan pelajar-pelajar dalam Tingkatan Satu.3.3.3 Populasi KajianSasaran kajian atau populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajarTingkatan Satu seramai 30 orang.
 30. 30. 303.4 Instrumen KajianUntuk tujuan kajian ini, alat yang digunakan untuk memperolehi data ialah kertasujian pra, kertas ujian pasca dan borang soal selidik. Soalan ujian pra dan ujian pascaditadbir mengikut tajuk yang dipilih iaitu Parameswara Pengasas Kesultanan MelayuMelaka. Kertas soalan ini diedarkan kepada subjek di awal dan di akhir kajian.Manakala borang soal selidik yang disediakan mengandungi rumusan tentangkeberkesanan pengajaran dan pembelajaran Sejarah dengan menggunakan kaedahsimulasi sosiodrama dalam tajuk yang dipilih.3.4.1 Borang Soal Selidiki) Bahagian ABahagian ini merupakan borang soal selidik yang digunakan untukmendapatkan profil guru yang terlibat mengajar mata pelajaran Sejarah.Antara maklumat penting yang hendak diperolehi melalui soal selidik initermasuklah kelayakan akademik / ikhtisas guru, pengalaman guru mengajardalam mata pelajaran Sejarah, kursus dalam perkhidmatan bagi mata pelajaranSejarah yang pernah dihadiri.
 31. 31. 31ii) Bahagian BBahagian ini pula merupakan satu senarai yang mengandungi lima masalahyang perlu disusun mengikut keutamaan 1 – 5 ( 1= masalah yang palingutama, 5= masalah yang paling kurang utama ). Tujuan senarai ini adalahuntuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh guru dalam menggunakanpendekatan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah disekolah kajian.iii) Bahagian CBahagian ini merupakan borang soal selidik untuk mendapatkan jawapandaripada pernyataan dengan memilih jawapan (Ya atau Tidak). Borang soalselidik ini bertujuan untuk mengenalpasti penglibatan pelajar dalampengajaran dan pembelajaran. Melalui proses soal selidik ini pengkaji akandapat mencari alternatif untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran danpembelajaran objektif.
 32. 32. 32iv) Bahagian DBahagian D merupakan borang soal selidik yang digunakan untukmendapatkan maklumat bagaimana cara-cara mengatasi masalah daripadadapatan melalui jawapan soal selidik dengan menggunakan skala likerddengan memilih satu jawapan sahaja tanpa dipengaruhi oleh jawapan oranglain bagi mendapatkan penilaian yang sah.3.2.1 Soalan Ujian Pra dan Ujian PascaProsedur pembinaan atau penggubalan soalan bagi ujian pra dan ujian pascadimulakan dengan membuat pelbagai rujukan seperti sukatan matapelajaran Sejarahtingkatan satu, buku teks dan buku ulangkaji yang terdapat di pasaran. Soalan-soalanujian yang lepas juga digunakan bagi mengenalpasti kebolehpercayaan soalantersebut. Setelah maklumat dikumpulkan, jadual spesifikasi ujian digubal bagimemastikan soalan ujian mengikut tahap pencapaian sampel kajian. Soalan ujiandihasilkan, ujian pra dan ujian pasca dijalankan. Selepas ujian ditadbir, analisisdapatan kajian dilaksanakan.
 33. 33. 333.5 Prosedur Pengumpulan Data.Kajian dimulakan dengan memberikan taklimat ringkas tentang prosedur kerja yangakan dilaksanakan sepanjang kajian kepada pelajar-pelajar yang dipilih sebagaisampel kajian.Sebelum menggunakan kaedah yang ingin dikaji dalam pengajaran dan pembelajaran,soal selidik terhadap profil guru diberikan dengan menggunakan borang Bahagian A.Setelah itu, borang soal selidik Bahagian B diedarkan kepada pelajar untuk dijawaboleh pelajar sebagai sampel kajian ini dengan menyusun masalah mengikutkeutamaan masalah bermula dari satu hingga yang terakhir. Ini bertujuan agar dapatmeninjau isu atau masalah yang hendak dikaji. Hasil dapatan ini akan dijadikan asasuntuk memperolehi maklumat yang seterusnya.Beberapa soalan dikemukakan kepada guru yang mengajar mata pelajaran Sejarahsecara ringkas sebelum proses pengajaran dan pembelajaran untuk tujuan tinjauanpengajaran dan pembelajaran. Kemudian, borang soal selidik Bahagian C diedarkankepada sampel kajian untuk mengenalpasti penglibatan pelajar-pelajar dalam prosespengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah simulasi dalam matapelajaran Sejarah. Setelah maklumat diperolehi hasil daripada soal selidik BahagianA, Bahagian B dan Bahagian C diselesaikan, refleksi pengajaran dan pembelajarandengan menggunakan pendekatan kaedah simulasi di sekolah kajian dibuat denganbantuan guru-guru Sejarah yang lain.
 34. 34. 34Senarai semak juga akan digunakan dalam proses pemerhatian pengajaran danpembelajaran tersebut. Akhir sekali, proses pengumpulan data ini dijalankan denganmengedarkan borang soal selidik Bahagian D untuk tujuan mendapatkan maklumatsebagai maklum balas tentang cara-cara untuk meningkatkan kemajuan dan cara-caramengatasi masalah proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedahsimulasi.3.6 Prosedur Analisis DataSemua data kajian yang telah diperolehi akan dianalisis menggunakan kaedahkuantitatif. Kaedah diskriptif akan digunakan untuk mendapatkan peratusan dan mindengan jumlah sampel kajian. Penilaian bagi setiap item soalan akan menunjukkantahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedahsimulasi di kalangan pelajar. Untuk menentukan persepsi pelajar terhadap perisianyang digunakan, data akan ditafsir dalam bentuk peratusan dan min skor yangmenunjukkan penerimaan yang negatif.Markah-markah pelajar digredkan mengikut ketetapan seperti dalam jadual di bawah,pelajar yang mendapat tahap pencapaian 0 ─ 30 adalah di tahap rendah yang manapelajar tidak dapat mencapai tahap lulus dan ia dianggap gagal, manakala pelajar yangmendapat 31 ─ 70 merupakan tahap pencapaian sederhana dan pelajar adalahdianggap lulus tetapi mungkin pencapaian mereka boleh diperbaiki lagi.
 35. 35. 35Bagi pelajar yang mencapai tahap 71 ─ 100, mereka dianggap sebagai pelajar yangmendapat keputusan cemerlang.Jadual 3.1 Markah dan Tahap PencapaianTahap Pencapaian Markah %Tinggi 71 ─ 100Sederhana 31 ─ 70Rendah 0 ─ 303.7 Kebolehpercayaan InstrumenKajian kes telah dijalankan ke atas 30 orang pelajar dan dapatan menunjukkankebolehpercayaan instrumen adalah kebolehpercayaan yang tinggi.
 36. 36. 363.8 KesimpulanDi dalam bahagian ini, aspek –aspek mengenai kajian dijelaskan secara ringkas, iaiturespon pelajar terhadap keputusan soal selidik yang secara keseluruhannya bersetujudengan kaedah simulasi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah.Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberkesanan penggunaan kaedahsimulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah ke atas prestasi pelajar-pelajardalam Tingkatan Satu. Dalam kajian ini, pengkaji akan menjalankan kajian terhadappelajar-pelajar dalam Tingkatan Satu di sekolah kajian. Kemudian para respondenakan menjawab soalan ujian dan soalan soal selidik. Ujian pra akan dijawab secarabertulis mengikut cara tradisional iaitu berbentuk teori sahaja dengan cara membacabuku dan menghafal fakta-fakta untuk menjawab soalan manakala ujian pasca dijawab setelah menggunakan kaedah simulasi sosiodrama dijalankan dan digabungkandengan pembacaan buku-buku Sejarah sebagai alat bantuan. Kemudian pararesponden akan menjawab soalan soal selidik bagi memberi respon atau persepsiterhadap keberkesanan penggunaan kaedah simulasi dalam pengajaran danpembelajaran Sejarah.
 37. 37. 37Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah ST. Anthony, Tenom yang melibatkan 30orang sampel dalam Tingkatan Satu. Dalam kajian ini, instrumen kajian pelajar terdiridaripada dua kertas ujian iaitu kertas Ujian Pra dan kertas Ujian Pasca dan satu setsoalan soal selidik untuk menentukan persepsi pelajar tentang keberkesananpengajaran dan pembelajaran Sejarah dengan menggunakan kaedah simulasi.Ujian Pra dan Ujian Pasca digunakan untuk mengesan pencapaian pelajar sebelumdan selepas pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah simulasi bagitajuk Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Soal selidik pula diberikan untukmenentukan persepsi pelajar tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaranSejarah dengan menggunakan kaedah simulasi di kalangan pelajar tingkatan satu bagitajuk yang dipilih.Prosedur pengumpulan data adalah sama dengan ujian-ujian yang dijalankan disekolah. Soalan yang ada diedarkan kepada setiap pelajar seramai 30 orang danmereka dikehendaki menjawab semua soalan dalam masa 1 jam. Setelah itu, kertassoalan yang telah dijawab akan dikumpul untuk diperiksa dan dibuat analisis. Begitujuga dengan soalan soal selidik yang diberikan kepada pelajar akan dikumpul untukdiperiksa dan dibuat analisis. Ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajarterhadap pengajaran dan pembelajaran sejarah dengan menggunakan kaedah simulasi.
 38. 38. 38Dalam prosedur analisis data, setiap item dalam soal selidik akan dianalisis. Hasildapatan akan dikira dalam bentuk peratusan. Manakala dalam Ujian Pra dan UjianPasca, pemarkahan berdasarkan kepada tiga kumpulan iaitu cemerlang, sederhana danlemah. Markah ujian pra dan ujian pasca akan dikira dalam bentuk peratusan dandiberi gred. Rajah 1.3 menunjukkan carta alir penggunaan instrumen kajian.Set Soal Selidik diedarkanSet Soal SelidikdikumpulkanMemeriksaMenganalisisKeputusanRajah 1.4 Peringkat Pelaksanaan Instrumen Kajian
 39. 39. 39BAB 4HASIL KAJIAN4.1 PengenalanKajian ini adalah kajian deskriptif yang dikendalikan dengan menggunakan ujian pra,ujian pasca dan soal selidik. Dalam mengendalikan kajian ini, kertas ujian pra dan ujianpasca disediakan. Selain itu, borang soal selidik juga diedarkan untuk subjek kajian yangdipilih. Kajian ini juga berbentuk kajian kes mengenai keberkesanan penggunaan kaedahsimulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah di kalangan pelajar-pelajarTingkatan Satu.4.2 Profil RespondenKajian ini melibatkan seramai 30 orang responden yang merupakan pelajar-pelajarTingkatan Satu di Sekolah Menengah ST. Anthony, Tenom.
 40. 40. 404.3 Dapatan KajianData kajian yang diperolehi daripada ujian pra dan ujian pasca serta soal selidik. Analisisdata dijalankan untuk menentukan status kajian sama ada penggunaan kaedah simulasidalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah dapat membantu pelajar dalam memahamitajuk yang diajarkan oleh guru.4.3.1 Dapatan Ujian PraPada awal kajian, ujian pra telah ditadbir bagi memperolehi meklumat awal tentangprestasi pelajar yang dipilih. Didapati bahawa, semasa ujian dijalankan 20% pelajarsukar untuk menjawab soalan yang diedarkan. Oleh yang demikian, keputusan ujiandiperolehi ialah pelajar dapat menjawab soalan ujian pra dengan baik. Keputusanujian ini dapat dilihat melalui Jadual 4.1Jadual 4.1 Pencapaian Pelajar dalam Ujian PraTahap Pencapaian MarkahKawalanJumlah Peratus %Tinggi 71-100 14 46.7Sederhana 31-70 12 40Rendah 0-30 4 13.3Jumlah 30 100
 41. 41. 414.3.2 Dapatan Ujian PascaDalam ujian pasca seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.2, didapati bahawapencapaian pelajar kumpulan kawalan menunjukkan peningkatan selepas pendekatandiberikan. Peningkatan ini dapat dilihat melalui Jadual 4.2.Jadual 4.3 menunjukkan perbezaan analisis markah bagi pelajar dalam ujian pra danujian pasca.Jadual 4.3 Perbezaan Pencapaian Di antara Ujian Pra dan Ujian PascaTahapPencapaianUjianPraUjianPascaTinggi46.7 73.3Sederhana40 26.7Rendah13.3 0Jadual 4.2 Pencapaian Pelajar dalam Ujian PascaTahap Pencapaian MarkahKawalanJumlah Peratus %Tinggi 71-100 22 73.3Sederhana 31-70 8 26.7Rendah 0-30 0 0Jumlah 30 100
 42. 42. 42Merujuk kepada Jadual 4.3, perbezaan dapat dilihat iaitu peningkatan sebanyak 26.6%bagi tahap pencapaian tinggi dan ini menyebabkan jumlah tahap sederhana berkurangsebanyak 13.3%. Kebanyakan pelajar dapat menjawab soalan dalam Ujian Pasca denganbaik berbanding dengan Ujian Pra yang diberikan pada awal sesi pembelajaran sebelumpengajaran pembelajaran dengan menggunakan kaedah simulasi sosiodramadiperkenalkan kepada pelajar dalam kelas tersebut. Ini bermakna sebagai kesimpulannya,pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah simulasi ini lebih menarikminat semua pelajar dan mereka dapat menumpukan sepenuh perhatian mereka terhadappembelajaran yang telah diajarkan terutama dalam topik yang berkaitan dengan sejarah.Semua data yang diperolehi dianalisis menggunakan komputer. Program yang digunakanadalah Program Microsoft Excel. Dalam kajian ini statistik deskriptif seperti frekuensi,peratusan, min digunakan untuk menentukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhikaedah simulasi di kalangan pelajar-pelajar Tingkatan Satu di Sekolah menengah ST.Anthony, Tenom, Sabah.Data kajian diperolehi daripada kajian soal selidik. Analisis data dijalankan untukmenentukan status kajian sama ada penggunaan kaedah simulasi sosiodrama dalampengajaran dan pembelajaran Sejarah ini dapat menggalakkan penglibatan pelajar secaraaktif dan menarik minat mereka dalam mempelajari mata pelajaran Sejarah.
 43. 43. 434.3.3 Dapatan Soal SelidikHasil daripada kajian soal selidik yang telah dibuat dengan menggunakan Borang B, iaitusenarai yang mengandungi lima masalah yang perlu disusun oleh pelajar mengikutkeutamaan ini dapat dilihat dalam Jadual 4.4 di bawah.Jadual 4.4 Taburan Kekerapan Masalah Pelajar Mengikut KeutamaanPALING UTAMA PALING KURANG UTAMA1. Tidak menunjukkan minat untuk belajarmata pelajaran Sejarah1. Tidak mempunyai persediaan untukmempelajari Sejarah2. Tidak melibatkan diri secara aktif semasaproses pengajaran dan pembelajarandijalankan di dalam kelas terutamanya bagimata pelajaran Sejarah2. Tiada pengaplikasian tentang kaedah-kaedah yang sesuai agar penyampaianpengajaran dan pembelajaran lebihmenyeronokkan3. Sukar memahami sesuatu konsep keranakurangnya praktikal atau aktiviti yangmenyeronokkan semasa pengajaran danpembelajaran Sejarah dijalankan3. Tiada kesedaran betapa pentingnyamempelajari Sejarah dalam kehidupanseharian4. Kurang minat dan kurang keyakinan diri 4. Kurang mendapat motivasi dari keluargadan diri sendiri dan tidak mahu berusaha5. Mata pelajaran Sejarah dianggap sebagaisatu mata pelajaran yang membosankan disekolah5. Kurang minat kerana pengajaran danpembelajaran tidak dipelbagaikan
 44. 44. 44Dengan merujuk kepada Jadual 4.4 di atas, dapatlah dirumuskan di sini bahawa masalahpaling utama yang dapat dilihat ialah kurangnya minat pelajar terhadap mata pelajaranSejarah di samping kurangnya penglibatan pelajar secara aktif semasa proses pengajarandan pembelajaran dijalankan. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya aktiviti ataukaedah-kaedah yang menarik yang boleh menarik minat pelajar untuk belajar.Oleh yang demikian, hasil daripada kajian soal selidik berkaitan dengan masalah-masalahyang dihadapi oleh pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah inilahsaya mengambil keputusan untuk menggunakan kaedah simulasi sosiodrama sebagailangkah untuk menarik minat pelajar di samping melibatkan murid secara aktif dalamproses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran ini. Selain itu, beberapa kajiansoal selidik juga dijalankan untuk mengenalpasti penglibatan pelajar dalam prosespengajaran dan pembelajaran. Hasil kaji selidik ini dapat dilihat dalam Jadual 4.5.Jadual 4.5 Kekerapan Penglibatan Pelajar Dalam Pengajaran dan PembelajaranBil SoalanSkalaYa Tidak Jumlah1 Saya suka membaca buku tentang Sejarah 23 7 302 Saya suka mata pelajaran Sejarah 18 12 303 Saya suka mengenal tokoh-tokoh Sejarah 22 8 304 Saya suka membincangkan tentang sejarah-sejarah negara 16 14 305Saya mendapat bantuan dari rakan-rakan untuk belajar10 20 30Sejarah6 Saya suka guru mata pelajaran Sejarah saya 25 5 307 Saya suka melihat filem-filem yang berunsurkan Sejarah 12 18 308 Saya selalu ketinggalan menyiapkan kerja atau tugasan saya 12 18 309 Saya ada banyak buku- buku sejarah 8 22 3010 Saya selalu meminjam buku-buku cerita sejarah daripada rakan 28 2 30Jumlah 174 126 300Peratus 58 42 100
 45. 45. 45Merujuk kepada Jadual 4.5, setelah kajian soal selidik terhadap penglibatan pelajardalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah dijalankan, didapati 42% murid tidakmelibatkan diri secara aktif dan menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaranini. Manakala 58% murid dapat dilihat melibatkan diri secara aktif dalam prosespengajaran dan pembelajaran ini. Oleh yang demikian, kaedah simulasi melaluisosiodrama dipilih untuk memastikan agar terdapat penglibatan murid dalam prosespengajaran dan pembelajaran Sejarah ini. Terdapat juga kajian yang dibuat ke atas pelajartentang cara-cara untuk menangani masalah tersebut dengan tujuan untuk meningkatkankeberkesanan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah simulasi. Hasildapatan ini dapat dilihat dalam Jadual 4.6 ( Borang Soal Selidik – Borang D )Jadual 4.6 Taburan Kekerapan Cara-cara Mengatasi MasalahBil PernyataanSkalaJumlahSTS TS S SS1Saya menyiapkan segala kerja-kerja yangdisuruh2 8 12 8 30oleh guru dengan merujuk penerangan yangdiberi2Saya memberi sepenuh perhatian terhadap proses4 5 12 9 30pengajaran dan pembelajaran Sejarah3Saya menerima dorongan dari rakan-rakan lain5 8 12 5 30untuk dapat memahami konsep sejarah dalammata pelajaran Sejarah4Saya banyak mendapat dorongan dari guru-guru3 7 12 8 30Sejarah5Keluarga saya selalu mendorong untuk belajar5 10 10 5 30SejarahJUMLAH 19 38 58 35 150PERATUS % 12.7 25.3 38.7 23.3 100Petunjuk : STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, S = Setuju, SS = Sangat Setuju
 46. 46. 46Dengan merujuk kepada Jadual 4.6, dapat disimpulkan di sini bahawa 23.3% muridmemilih skala Sangat Setuju (SS) dengan cara-cara yang dicadangkan untukmeningkatkan prestasi pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran denganmenggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah.Manakala 25.3% yang menunjukkan pelajar Tidak Setuju (TS) dan 38.7% pelajarSetuju (S) dengan 12.7% yang Sangat Tidak Setuju (STS) dengan cara- cara yangdicadangkan dalam meningkatkan prestasi serta minat pelajar dalam pengajaran danpembelajaran dengan menggunakan kaedah simulasi ini. Ringkasan Keseluruhananalisis soal selidik ini dapat dilihat melalui Jadual 4.7.Jadual 4.7 Ringkasan KeseluruhanSkala Kekerapan PeratusSTS 19 12.667TS 38 25.333S 58 38.667ST 35 23.333JUM 150 100Petunjuk : STS = Sangat Tidak Setuju,TS = Tidak Setuju, S = Setuju,SS = Sangat SetujuDaripada Jadual 4.7 di atas, didapati mod dan median yang menunjukkan kekerapanpaling tinggi adalah skala Setuju (S) yang mana kekerapan mencapai tahap 58 dalamlingkungan peratusan 38.667 mengikut pengiraan.
 47. 47. 47Oleh yang demikian, dapatlah dirumuskan di sini bahawa terdapat perspektif yangpositif di kalangan pelajar terhadap keberkesanan penggunaan kaedah simulasi dalampengajaran dan pembelajaran Sejarah.Terdapat juga soal selidik atau kaji selidik lain yang digunakan bagi membantu dalampengumpulan data yang akan menentukan keberkesanan kaedah simulasi dalampengajaran dan pembelajaran Sejarah ini. Setelah soal selidik dilakukan, hasil yangdidapati daripada aktiviti soal selidik ini dapatlah dilihat dalam Jadual 4.8 yangmenunjukkan taburan kekerapan terhadap pembelajaran dengan menggunakan kaedahsimulasi.Jadual 4.8 Taburan Kekerapan Terhadap Penggunaan Kaedah SimulasiBil SoalanSkalaYa Tidak Jumlah1Tugasan pembelajaran saya melibatkan kerjasama denganpelajar lain 25 5 302 Ahli dalam kumpulan bekerjasama dengan baik 18 12 303Ahli kumpulan saya dapat membantu saya untuk menguasai10 20 30satu-satu topik4Saya dan rakan saya saling membantu dalam menyiapkantugasan20 10 305 Kami mendengar pendapat orang lain semasa perbincangan 15 15 306 Saya bebas menyuarakan pendapat semasa perbincangan 10 20 307 Saya sentiasa berpeluang untuk menyuarakan pendapat saya 11 19 308Saya dapat mempelajari banyak perkara melalui sesiperbincangan17 13 309 Aktiviti dalam kelas adalah menarik dan berguna 25 5 3010Saya boleh mencari jalan untuk meningkatkan penguasaan saya18 12 30dalam mata pelajaran SejarahJumlah 169 131 300Peratus 56.333 43.6667 100
 48. 48. 48Daripada Jadual 4.8, dapatlah disimpulkan bahawa 56.33% pelajar bersetuju denganpembelajaran dengan menggunakan kaedah simulasi manakala 43.67% masih belumdapat menerima kaedah simulasi dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaranSejarah di dalam bilik darjah. Namun demikian, jumlah peratusan yang tinggimenunjukkan penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang menggunakan kaedahsimulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah amat tinggi.4.4 RumusanHasil daripada data yang telah dikumpul jelas menunjukkan bahawa penggunaan kaedahsimulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah berupaya meningkatkan prestasipelajar dalam mempelajari Sejarah dan menarik minat mereka di samping meningkatkanpenglibatan secara aktif dalam mempelajari mata pelajaran Sejarah ini. Berdasarkanstatistik, perbandingan peratus amat ketara di antara ujian pra dan ujian pasca dan begitujuga dengan perolehan soal selidik yang dijalankan terhadap keberkesanan penggunaankaedah secara simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah.
 49. 49. 49BAB 5PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI5.1 PendahuluanBab ini mengandungi empat bahagian iaitu Ringkasan Kajian, PeerbincanganDapatan Kajian, Kesimpulan Dapatan Kajian, Implikasi Dapatan Kajian danCadangan Kajian Lanjut. Bahagian Ringkasan Kajian akan membincangkan tujuankajian, reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, prosedur pengumpulandata dan prosedur analisis data. Bahagian Perbincangan Dapatan Kajian pulamembincangkan kesan-kesan dan pengaruh-pengaruh hasil dapatan kajian yangdiperolehi daripada kajian telah dibuat ke atas penggunaan kaedah simulasi di dalamproses pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Kesimpulan dibuat berasaskanperbandingan di antara keputusan ujian pra dan ujian pasca yang telah diedarkankepada 30 orang pelajar kajian. Selain itu, rumusan juga dibuat berdasarkan persepsiyang diterima daripada pelajar berkenaan. Hasil dapatan serta jawapan bagi setiappersoalan kajian yang berkaitan dengan persepsi pelajar terhadap penggunaankaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah telah dihuraikan didalam bab terdahulu. Oleh itu, gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspekhasil dari penilaian pelajar dan pengkaji akan diberi tumpuan di dalam bab ini.
 50. 50. 50Kajian ini adalah berkaitan tentang penggunaan kaedah simulasi sebagai satu alatyang membantu dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Kajian ini hanyadijalankan di sebuah sekolah sahaja, iaitu Sekolah Menengah ST. Anthony, Tenom.Oleh itu, dapatan kajian ini hanya merujuk kepada situasi sekolah ini sahaja.Penilaian kajian merujuk kepada soalan kajian iaitu :i) Adakah penggunaan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaranSejarah dapat menarik minat pelajar dalam mempelajari Sejarah?ii) Adakah persepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah simulasi dalampengajaran dan pembelajaran Sejarah?iii) Sejauh manakah keberkesanan penggunaan kaedah simulasi ini dalampengajaran dan pembelajaran Sejarah?
 51. 51. 515.2 Perbincangan Dapatan KajianBahagian ini membincangkan data-data yang telah diperolehi dan analisis dapatankajian. Perbincangan dapatan kajian juga menyentuh tentang keberkesananpengajaran dan pembelajaran Sejarah dengan mengggunakan kaedah simulasiditumpukan kepada dapatan yang diperolehi daripada Ujian Pra, Ujian Pasca danSoal Selidik yang telah dijalankan ke atas sampel kajian. Perbincangan ini jugamenjurus kepada bagaimana teknik dan kaedah ini dapat membantu pelajar dalammeningkatkan prestasi mereka dalam mempelajari mata pelajaran Sejarah ini disamping menarik minat mereka terhadap pembelajaran Sejarah. Secarakeseluruhannya, penilaian ini juga dapat melihat persepsi murid ke atas pengajarandan pembelajaran Sejarah melalui kaedah simulasi.5.2.1 Ujian Pra dan Ujian PascaDengan merujuk kepada jadual 4.3, keputusan yang diperolehi yang telahmembuktikan penggunaan kaedah simulasi telah berjaya membantu pelajarmenangani masalah dalam menjawab soalan Sejarah secara keseluruhannya . Hasilkajian juga menunjukkan bahawa tahap penguasaan dan pemahaman pelajarterhadap konsep sejarah untuk setiap pelajar adalah menggalakkan sekiranya merekadi beri pendedahan lebih awal dengan kaedah ini. Keputusan tersebut mempunyaipersamaan pendapat dengan beberapa orang cerdik pandai dalam pengajaran danpembelajaran yang menggunakan kaedah simulasi ini.
 52. 52. 525.2.2 Kajian dan PendapatDi antara pendapat-pendapat yang menjurus kepada hasil-hasil kajian yang telahdibuat antaranya ialah Hafiz Muthoharoh, S.Pd.I berpendapat bahawa istilahsosiodrama dan bermain peranan (role playing) dalam metod merupakan dua istilahyang sama, bahkan di dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dalam waktu bersamaandan silih berganti. Sosiodrama dimaksudkan adalah suatu cara mengajar dengan jalanmendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Pada metod bermainperanan, titik tekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan inderake dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi.Pendapat lain yang menjurus kepada simulasi ini ialah pendapat daripada Hasan(2002) yang menyatakan bahawa simulasi merupakan satu model pengambilankeputusan dengan mencontoh atau memprgunakan gambaran sebenarnya dari satusistem kehidupan dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan yangsesungguhnya dan ini dapat menarik minat pelajar.Menurut Gilstrap, dengan melihat sifat tiruannya, simulasi dapat berbentuk roleplaying, sosiodrama dan permainan. Manakala Hayan, dalam bukunya yang bertajuk “Ways of Teaching”, simulasi merupakan salah satu metod yang termasuk dalamkumpulan role playing yang terdiri daripada sosiodrama, permainan dan drama ataulakonan.
 53. 53. 53Hayan juga berpendapat bahawa sosiodrama dalam simulasi di mana peristiwa yangdilakonkan oleh para pemegang watak iaitu pelajar memainkan peranan dalammenggambarkan peristiwa lampau seolah-olah peristiwa yang sebenarnya.Selain itu, pendapat Ghazali Ismail, Mazlan Zaharuddin Mat Arof dan MohamadHanifah Moideen dalam kajian mereka berpendapat bahawa kaedah sosiodramadalam bilik darjah lazimnya diserapkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ataumata pelajaran yang lain seperti Sejarah. Bahkan aktiviti berunsurkan drama, begitubermanfaat kepada pelajar kerana mereka akan meneroka dan meraih pelbagaikemahiran baik secara langsung mahupun secara tidak langsung. Sebagai contohnya,melalui aktiviti berdialog dengan menggunakan skrip, akan mengasuh pelajarmembaca dan bertutur dengan menggunakan intonasi dan sebutan yang betul danjelas. Manakala melalui aktiviti gerak lakon pula, akan memupuk semangat beranitampil ke hadapan tanpa malu dan segan, sekaligus akan menjadikan seorang pelajaryang bersikap yakin diri, bertolak ansur dan seterusnya berupaya mencorakkanpembinaan personaliti diri yang mantap. Dan ini secara tidak langsung dapatmembantu mereka memahami konsep sebenar dalam mempelajari Sejarah.Hakikatnya dari segi teori, pelaksanaan teknik drama dalam amalan pengajaran danpembelajaran di bilik darjah mampu menyuburkan daya kognitif dan kemahiran sosialpelajar. Apa yang diharapkan agar strategi yang dirancang dengan mengaplikasikanbeberapa teknik drama mampu memberi semangat dan dimensi baru kepada minatdan sikap pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah khususnya dan terhadap bidangpelajaran amnya.
 54. 54. 54Kajian mengenai pembelajaran berkesan menerusi simulasi ini disokong lagimenerusi teori-teori pembelajran yang diutarakan oleh Piaget (1962), Bruner(1966)dan Lev Vygotsky(1978), yang mana menyatakan bahawa pengajaran berkesan adalahsuatu keadaaan yang menyediakan pelajar boleh berdiri sendiri, membina maknamelalui interaksi sosial, penemuan sendiri dan mengelakkan pergantungan kepadaguru. Manakala menurut Hunter (1995), pengajaran berkesan sebagai pengajaran yangdapat meningkatkan pembelajaran dalam diri pelajar. Salah satu pendekatan yangmembantu pelajar dalam meningkatkan pengajaran adalah menerusi simulasi.5.2.3 Soal selidikTerdapat dua aspek yang akan dibincangkan hasil dapatan kajian daripada soalselidik. Kajian ini adalah untuk mendapatkan persepsi pelajar yang merangkumiaspek keberkesanan, keyakinan dan minat di kalangan pelajar dalam mempelajaritajuk Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka ini dengan menggunakankaedah simulasi iaitu sosiodrama.Hasil kajian juga menunjukkan bahawa tahap penguasaan dan pemahaman pelajarterhadap mata pelajaran ini adalah menggalakkan sekiranya mereka di beri peluangdengan melakukan pelbagai kaedah yang boleh menarik minat mereka dalammempelajari mata pelajaran ini dan ini akan membantu mereka agar tidak merasabosan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Keputusan tersebut mempunyai
 55. 55. 555.2.4 Aspek KeberkesananMerujuk kepada analisis keseluruhan terhadap soal selidik yang dijalankan,menunjukkan secara keseluruhan pelajar bersetuju adanya keberkesanan dalampengajaran dan pembelajaran Sejarah dengan menggunakan kaedah simulasi bagitajuk Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Mereka berpendapatbahawa kaedah ini hendaklah dipraktikan pada setiap kali proses pengajaran danpembelajaran Sejarah. Melalui kaedah ini pelajar bukan sahaja didedahkan dengankemahiran dalam kaedah simulasi tetapi juga memperkukuhkan aspek kognitif danpelbagai perkembangan dalam diri pelajar.Situasi ini dapat dilihat dalam matlamat pendidikan Sejarah itu sendiri yang bertujuanuntuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagaiwarganegara Malaysia dan warga dunia. Melalui pengetahuan dan penghayatansejarah tanahair dan sejarah negara luar yang berkaitan, para murid dapat memahamikeadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha inibertujuan mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negaraMalaysia.
 56. 56. 56Dalam buku teks Sejarah Bab 4 dalam topik Pengasasan Kesultanan Melayu Melakayang mana pada bahagian 4.1 dalam topik tersebut adalah tajuk yang dipilih untukkajian ini iaitu Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Tajuk inimerupakan tajuk yang boleh dikatakan amat sukar untuk dipelajari dan difahami olehpelajar memandangkan tajuk ini melibatkan beberapa peranan penting dalam watak-watak pahlawan melayu dan pembentukan negeri Melaka itu sendiri.Namun demikian, kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran inidiharapkan agar dapat membantu pelajar untuk memahami dan menyelami situasidahulu dalam keadaan kini. Ia juga memerlukan usaha yang lebih dan keyakinanpelajar. Usaha guru bersama pelajar amatlah diperlukan dalam menjayakan kaedah iniyang mana guru juga haruslah bersedia dalam menyediakan bahan-bahan yangdiperlukan dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakankaedah simulasi ini.Menyelami tajuk dan peristiwa yang berlaku semasa zaman pengasasan KesultananMelayu Melaka dan bagaimana peranan Parameswara dalam tajuk ini dapatmemberikan pelajar pengalaman baru dari segi lakonan dan drama. Skrip disediakanuntuk membantu pelajar dalam melakonkan watak-watak yang terlibat dalampembelajaran ini. Pelajar juga diberi peluang untuk membentuk skrip sendiriberdasarkan kepada tajuk ini dan ini memberi peluang pelajar untuk mengembangkanbakat serta membuka minda mereka untuk mengetahui lebih lanjut apa yang berlakupada zaman tersebut.
 57. 57. 575.2.5 Aspek MotivasiMerujuk kepada analisis keseluruhan terhadap soal selidik yang dijalankan, keputusankajian menunjukkan hampir kesemua pelajar mempunyai motivasi yang tinggi dalammempelajari tajuk ini dengan menggunakan kaedah simulasi. Dapatan-dapatan yangreleven berkaitan dengan konsep yang dipelajari meningkatkan motivasi setiap pelajaruntuk terus melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran.Hasil kajian menunjukkan 30 (100%) pelajar berasa seronok belajar dengan kaedahsosiodrama ini. Mereka seronok dengan lakonan dan watak-watak yang diberikan.Keadaan ini seharusnya diberi perhatian agar kajian yang akan datang lebih memberitumpuan kepada individu dalam meningkatkan kemahiran mereka dalam menerokasatu-satu konsep dalam mata pelajaran Sejarah.Selain itu, simulasi juga boleh digunakan dengan cara lain selain sosiodrama untukmenarik lebih lagi minat pelajar terhadap pelajaran Sejarah ini. De Jong (1991)menggunakan simulasi berkomputer dalam proses pembelajaran mempunyai beberapakepentingan. Kepentingan utama adalah memastikan pelajar aktif dalam eksplorasidan belajar sesuatu yang man pendekatan yang digunakan berkaitan dengan teoripembelajaran moden. Pembelajaran simulasi berkomputer lebih kepada pembelajaranmenerusi pengalaman yang memerlukan sokongan dari pengajar atau sistem bagimemastikan simulasi digunakan adalah efektif.
 58. 58. 58Dari kajian yang dijalankan oleh Yucesan et al., Chun Hung Chen, Insup Lee (1998),simulasi berasaskan web menjadi salah satu cara untuk memperluaskan peranansimulasi dalam dunia pendidikan kerana struktur Internet yang luas serta mudahdicapai pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja tanpa mengira platformkomputer yang digunakan.Hoban dan Casberque (dalam Tornyay dan Thompson, 1982) menyatakanpenggunaan simulasi dalam pembelajaran dapat memudahkan pelajar belajar,membentuk pemahaman pelajar, mewujudkan pembentukan sikap dan memotivasikanpelajar. Wilkins (1990), pula menyatakan antara kebaikan-kebaikan menggunakansimulasi yang boelh memberikan motivasi kepada pelajar ini ialah simulasi dapatmelibatkan pelajar melakukan sesuatu sehingga meningkatkan penglibatan merekasecara aktif dalam pembelajaran, mendekatkan mereka dengan kenyataan-kenyataansosial yang ada dalam masyarakat sebenar, dapat mengembangkan isu-isu yang dapatmemberi petunjuk dalam mencapai hasil perbincangan, mendorong pelajarmemotivasikan diri mereka dalam pembelajaran. Ornstein (1990), menyatakansimulasi merupakan alat motivasi belajar yang sangat baik, hasil yang diperolehidaripada simulasi dengan melibatkan penggunaan beberapa teknik dan kaedahmenjalin hubungan pelajar dengan hiburan iaitu pelajar merasa seronok denganaktiviti yang dijalankan dengan menggunakan kaedah simulasi ini dan ini secara tidaklangsung dapat memotivasikan diri mereka untuk belajar. Oleh yang demikian, secarakesimpulannya, simulasi memberi kesempatan kepada pelajar untuk mendekatkan diridengan pengalaman kehidupan yang nyata. Ia juga merupakan metod yang baik dalampembelajaran Sejarah.
 59. 59. 595.3 Kesimpulan Dapatan KajianBerdasarkan kepada dapatan kajian tentang penilaian keberkesanan menggunakankaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah serta persepsi pelajarterdapat beberapa kesimpulan iaitu :i) Kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah boleh diterimapakai bagi membantu pelajar dan guru dalam usaha memindahkan pengetahuandari tenaga pengajar kepada pelajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawakaedah ini diterima dengan baik oleh pelajar kerana memudahkan pelajar untukmemahami maklumat dengan lebih berkesan.ii) Kaedah simulasi seperti sosiodrama ini mampu menarik perhatian pelajardengan mudah serta maklumat dapat disampaikan dengan lebih pantasberbanding penggunaan media yang lain. Hasil kajian mendapati bahawa pelajarmemberi tumpuan yang lebih lama terhadap aktiviti yang menggunakan kaedahsimulasi seperti ini.iii) Sosiodrama sebagai satu bentuk simulasi yang bertujuan untuk menemukanalternatif pemecahan masalah-masalah sosial yang timbul dalam hubunganantara anggota sosial. Dengan menggunakan sosiodrama, pelajar dapatmembayangkan sesuatu permasalahan sehingga terdorong untuk menemukanalternatif pemecahannya dan cuba untuk menyelesaikannya dalam bentuksimulasi.
 60. 60. 605.4 Implikasi Dapatan KajianBerdasarkan kepada soal selidik yang telah dilaksanakan, kesimpulan dapat dibuatiaitu terdapat kebaikkan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedahsimulasi ini. Untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sejarah dengankaedah simulasi ini terdapat beberapa kekangan yang wujud di sekolah ini. Makabeberapa pendekatan yang perlu diambil bagi memastikan pelaksanaan kaedah iniakan dapat berjalan dengan baik pada masa hadapan. Oleh yang demikian, bagimemudahkan pelaksanaan kaedah pembelajaran ini beberapa cadangan diberikanseperti berikut :5.4.1 Meningkatkan Pengetahuan Terhadap Kaedah Pembelajaran Kepada GuruPara guru perlu diberi pendedahan, latihan dan kursus kemahiran dalam menghasilkankaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan pembelajaran.Menurut Dr. Nor Azizah Salleh, seseorang yang ingin menjalankan kajian itu samalahseperti seorang yang menghadapi masalah dan cuba untuk menyelesaikannya iaitumenyelesaikan masalah kajian. Begitu juga dengan pendapat Md. Nasir dan IbrahimHassan (2003) menyatakan bahawa keperluan bagi setiap guru dalam melaksanakantugas pengajaran dan pembelajaran berasaskan ilmu pengetahuan mereka tentangfalsafah dan teori-teori adalah penting untuk mengetahui pendekatan, kaedah danteknik yang sesuai dan patut digunakan terhadap anak didik mereka.
 61. 61. 615.4.2 Melengkapkan Peralatan dan Bahan-Bahan Pembelajaran di SekolahKementerian Pendidikan hendaklah melengkapkan sekolah dengan kemudahan danperalatan yang mencukupi bagi memudahkan murid-murid menjalankan aktivitipembelajaran dengan baik agar guru dan pelajar mendapat faedah yang maksimumdalam pengajaran dan pembelajaran mereka.5.4.3 Pihak Ibu Bapa dan PenjagaMemberikan galakan yang berterusan kepada anak-anak adalah peranan yang harusdimainkan oleh ibu bapa atau penjaga kepada pelajar dalam proses pengajaran danpembelajaran anak-anak mereka terutamanya dalam pembelajaran yang melibatkanpenglibatan murid dalam proses pembelajaran.5.4.4 PelajarBakat-bakat yang ada pada pelajar haruslah dititikberatkan dan memberi pelajarpeluang untuk menunjukkan bakat mereka yang terpendam contohnya mengadakansesi lakonan dan drama yang melibatkan cerita-cerita yang berkisarkan tentangsejarah. Ini dapat menarik minat pelajar dan dapat membantu pelajar dalammenghasilkan sesuatu yang menarik perhatian dan membantu mereka meningkatkanpengetahuan mereka dalam Sejarah di samping meningkatkan keyakinan diri danmotivasi dalam diri pelajar.
 62. 62. 625.5 Cadangan Kajian LanjutanHasil daripada kajian yang telah dibuat mendapati bahawa penggunaan kaedahpembelajaran secara simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah amatberguna dan bermanfaat bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada guru dalammenghasilkan sesebuah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.Beberapa cadangan dikemukakan berdasarkan kepada kesimpulan dan hasil kajianyang telah dijalankan agar cadangan-cadangan berikut dilaksanakan pada kajian-kajian seterusnya. Antaranya ialah :Kursus-kursus serta pendedahan terhadap kaedah-kaedah serta teknik-teknikpengajaran dan pembelajaran yang sesuai digunakan dalam pengajaran danpembelajaran terutama dalam mata pelajaran Sejarah dan yang berkaitan perludiberikan kepada guru-guru tanpa mengira latar belakang guru. Guru-guru Sejarahhendaklah diberi pendedahan tentang ciri kulaiti pengajaran, di samping sentiasakreatif dan inovatif ketika melaksanakan pengajajarannya. Kandungan kursus adalahbersesuaian dengan tuntutan dan kehendak yang diperlukan oleh guru dan pihaksekolah.
 63. 63. 63Selain itu, penggunaan buku teks secara menyeluruh juga adalah wajar ditekankan.Namun demikian, penggunaan BBM juga perlu diadakan agar pengajaran danpembelajaran dpat dipelbagaikan dan tidak menjadikan pelajar merasa bosan dengansistem pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Ini akan dapat menarik minatpelajar dalam mempelajari Sejarah.KPM juga perlu melatih lebih ramai guru Sejarah yang berminat untuk mengajarsupaya dapat melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan Sejarah yang tinggi. KPMjuga harus memberi penekanan kepada aspek psikologi dan motivasi untukmeningkatkan keyakinan bukan sahaja kepada pelajar malah kepada guru-guru yangmengajar.Beberapa cadangan lain timbul setelah kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaanyang memutuskan untuk menaik taraf status mata pelajaran Sejarah sebagai matapelajaran wajib lulus di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai tahun 2013.Kenyataan ini telah dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan PerdanaMenteri berkata, langkah tersebut bererti setiap calon perlu lulus mata pelajaranSejarah sebagai syarat untuk mendapatkan sijil SPM seperti mana mata pelajaranBahasa Malaysia sebelum ini. Antara cadangan-cadangan yang telah dikemukakanialah :i) Rombak modul dan sukatan sedia ada kepada sukatan yang lebih menarikdengan menekankan kepada teknik atau kaedah-kaedah pengajaran yanglebih baik dan menarik perhatian pelajar.
 64. 64. 64ii) Oleh kerana mata pelajaran Sejarah dianggap sebagai satu mata pelajaranyang agak membosankan, kaeadh pembelajaran berbantuk Latihan DalamKumpulan (LDK) boleh dijadikan ganti kepada pengajaran biasa yangmana pelajar duduk mendengar “syarahan” daripada gruu mereka. LDKdidapati berkesan dalam meningkatkan pemahaman, komunikasi daninteraksi sesama pelajar. Percambahan minda boleh berlaku di sini.iii) Otak sukakan gambar dan warna. Oleh itu, buku teks Sejarah haruslahmenarik dengan memperbanyakkan berita bergambar terutamanya padafakta dan peristiwa penting untuk menarik minat pelajar untukmembacanya.iv) Membaca dan menghafal adalah membosankan. Oleh yang demikian,pendekatan seperti menyediakan slot atau tayangan video di dalampengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai. Rakyat tidak marah jika“wang mereka” dihabiskan dengan membuat drama khas berpandukanmodul sejarah dan dijadikan tayangan pada sesi kelas Sejarah.v) Projek folio mereka haruslah dikira markah dalam peperiksaan SPM.Dengan ini, akan menimbulkan minat semasa mereka menyiapkan foliotersebut.vi) Selain itu, selalu adakan lawatan ke tempat yang berlatarbelakangkansejarah dan memanggil penceramah luar bertukar-tukar mengajar di kelasmereka.
 65. 65. 655.6 KesimpulanDengan adanya kaedah dan teknik seperti simulasi ini dalam pengajaran danpembelajaran banyak memberikan input kepada kebaikan terutama dari segipencapaian akademik. Murid dapat menimbang sesuatu dari sudut pandangan oranglain. Berusaha untuk melibatkan diri mereka dalam proses pengajaran danpembelajaran yang dijalankan di dalam kelas dan ini dapat membantu merekamengubah persepsi mereka terhadap mata pelajaran Sejarah yang selama ini dianggapsebagai satu mata pelajaran yang amat membosankan kepada satu mata pelajaranyang lebih menyeronokkan di samping dapat meningkatkan prestasi mereka dalamujian-ujian dan pembelajaran yang dijalankan di samping dapat mewujudkanpenglibatan yang aktif mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu,dengan adanya pembelajaran seperti kaedah simulasi yang baik dan sesuai ini dapatmenarik minat murid untuk mempelajari bidang Sejarah dengan lebih cemerlang lagi.Selain itu, ia juga dapat memberikan satu lagi teknik pengajaran kepada guru-guru disekolah bagi mewujudkan idea-idea kreatif bagi pelajar-pelajar di tingkatan satu.Guru dapat mengenalpasti punca yang dapat mendorong dan merangsang pelajarmemahami isi pengajaran. Satu bentuk pengajaran yang menyeronokkan dan memberipeluang kepada pelajar untuk menunjukkan bakat dan daya kreativiti. Pelajar yangberpeluang mengikuti pengajaran ini lebih bermotivasi, mempunyai keyakinan diriyang tinggi, lebih mudah berkarya dan mempunyai sikap positif. Mereka dapatmeluahkan idea dan perasaan dalam aktiviti yang dijalankan (Nor Anuwar BinHamat).
 66. 66. 66RUJUKANAbdul Hakim (2002), Abdul Razak dan Ali (2000), Anuar et al. (2009).Abdul Razak dan Abdullah (2000), “Kajian terhadap 240 pelajar di daerah Petaling Jayadan Kuala Selangor”.Adnan Omar, “Keberkesanan E-Tuisyen Terhadap Pencapaian, Minat dan Sikap PelajarBerprestasi Rendah dalam Mata Pelajaran Sejarah”. Universiti Utara Malaysia.Anuar Ahmad, Siti Haishah Abd Rahman, Nur Atiqah T. Abdullah (2009).Azwani Ismail, Zaharah Aziz dan Sharifah Nur Puteh, “Kajian Kesan Model STAD TerhadapPelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah”. Universiti Kebangsaan Malaysia.Clark & Voogel (1985), De Jong (1991), DelGaudio & Julian J. (2002).Dr. Nor Azizah Salleh, “Seseorang yang ingin menjalankan kajian samalah seperti seorangyang menghadapi masalah dan cuba untuk menyelesaikannya iaitu menyelesaikanmasalah kajian”.Ezani Yusoff (Bob), “Teknik Pengajaran dan Pembelajaran”.http://bobezani.tripod.com/teknik.htmFishwick & Hill (1999)Ghazali Ismail, Mazlan Zaharuddin Mat Arof dan Mohamad Hanifah Moideen.Gilstrap, “simulasi dapat berbentuk role-playing, sosiodrama dan permainan”.Gokhale (1996), “Integrasi simulasi berkomputer kepada pembelajaran makmal melaluiaktiviti tradisi dapat meningkatkan prestasi pelajar”.
 67. 67. 67Hafiz Muthoharoh, S.Pd.I; Hariyono (1995); Hasan (2002)Hayan, “Ways of Teaching”.Hazri Jamil (2003), “Pengajaran dan pembelajaran Sejarah adalah berbeza dengan matapelajaran lain”.Hoban & Casberque (1982), dalam Tornyay dan Thompson.Hunter (1995), “Pengajaran berkesan sebagai pengajaran yang dapat meningkatkanpembelajaran dalam diri pelajar”.Huraian Sukatan Pelajaran KBSM Sejarah Tingkatan Empat (2002).Kamus Dewan Edisi Empat.Keller & Suzuki (1998); Malone & Lepper (1987); Alessi & Trollip (2001).Les Pang & Hodson (1999), “Simulasi dapat menghasilkan tindakbalas yang vetul sertateratur”.Lorenz et al. (1997), “WWWS dapat meningkatkan teknik simulasi”.M. Alessi dan Stanley (2001).; M. Alessi dan Trollip (2001).Md. Nasir dan Ibrahim Hassan (2003).Mohamad Sultan (2000), “Kajian di sebuah sekolah di daerah Sabak Bernam”.Mohd Nor Izwan Sulaiman, “Kaedah dan Teknik”.Noraini Ishak (2009), “Teori-teori yang boleh diguna atau diadaptasi bagi setiap masalah”.Norazura Yahya, Norhaslina Rosli, Nur Amira Noor Ali dan Abdol Rahim Ahmad, “KajianTindakan dalam Pendidikan Mempertingkatkan Penguasaan Sebutan danPerbendaharaan Kata Bahasa Inggeris Menggunakan Simulasi”. UniversitiPendidikan Sultan Idris.Nur Jannah (2010), “Penggunaan ICT di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah”.Omardin (1996), Aini (1998), dan Khoo Kay Kin (2008).
 68. 68. 68Ornstein (1990), “Simulasi merupakan alat motivasi belajar yang sangat baik”.Piaget (1962), Bruner (1966), dan Lev Vygotsky (1978).Pusat Perkembangan Kurikulum (2003), “Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan(JPP) ke -170”.Robinson (1996).Schroeder (1997), “Jika semua cara yang lain gagal, cubalah simulasi”.Shaharuddin Md Salleh, Zaidatun Tasir, dan Baharuddin Aris, “Simulasi Menerusi WEB”.Siagan (1987)Sivachanlingam et al. (2008), “Sejarah sebagai tidak memberikan jaminan pekerjaan dantidak mempunyai nilai komersial”.Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia (2010), “Sejarah sebagaimata pelajaran wajib lulus di peringkat SPM mulai tahun 2013”.Van Berkum dan De Jong (1991).Wilkins (1990).Yucesan et al., Chun Hung Chen, Insup Lee (1998), “Simulasi berasaskan web menjadi salahsatu cara untuk memperluaskan peranan simulasi dalam dunia pendidikan”.Zahara (1999).
 69. 69. 69LAMPIRANLAMPIRAN A ( Ujian Pra )Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.1. Kekuatan pelanduk yang mengalahkan anjing Parameswara dan nama pokok yangdisandarnya adalah dari sumber _______________________.2. Perkataan Malakat atau perhimpunan segala dagang dan Mulaqah bermaksud pertemuanadalah dari sumber ______________________________.3. Pokok Melaka dalam Bahasa Sanskrit ialah _________________________ yangmerupakan pokok pertama di dunia merupakan sumber dari ______________________.4. Pengasas Kerajaan Melayu Melaka ialah ___________________________.5. Pemilihan Melaka sebagai pusat penempatan kerana :a) _________________________________b) _________________________________6. Senaraikan langkah-langkah yang diambil Parameswara untuk membangunkan Melaka.a) _________________________________b) _________________________________7. Kemudahan-kemudahan pelabuhan yang telah disediakan oleh Parameswara ialah :a) _________________________________b) _________________________________8. Melaka diasaskan sekitar tahun ________________________
 70. 70. 70LAMPIRAN B ( Pasca Ujian )Jawab semua soalan dengan memilih jawapan yang betul.1. Parameswara telah menyusun pentadbiran Melaka dengan melantik biduanda kecil.Apakah tugas biduanda kecil?A Memungut cukaiB Membawa alat kebesaran dirajaC Mengawal perairan MelakaD Menjaga keselamatan raja2. Pada pendapat anda, apakah kesan daripada perhubungan Melaka dengan China?A Melaka mendapat perlindungan daripada ChinaB Melaka dapat mengembangkan perdagangannya ke ChinaC Melaka dapat menyebarkan agama Islam ke ChinaD Melaka dapat meluaskan pengaruhnya ke negeri-negeri Melayu3. Mengapakah Parameswara meninggalkan Temasik?I Majapahit mengancamII Diserang kerajaan SiamIII Mendapat Undangan Orang LautIV Mendapatkan negeri yang lebih strategikA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV
 71. 71. 714. Parameswara mendapati bentuk muka bumi Melaka berbukit-bukau. Apakah kelebihankeadaan Melaka ini?I Menjadi kawasan pertanianII Menjadi panduan belayarIII Menghalang daripada tiupan anginIV Mengawal keselamatan Selat MelakaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV5. Pada pendapat anda, mengapakah Parameswara membunuh Temagi sungguhpun beliaudisambut baik oleh Temagi setibanya di Temasik?A Temagi wakil SiamB Mendirikan kerajaan baru di SiamC Menuntut hak keutamaannya di TemasikD Temasik merupakan negeri naungan Majapahit
 72. 72. 72LAMPIRAN CBORANG ABORANG MAKLUMAT PERIBADI (GURU)Arahan : Sila isi atau tandakan ( / ) pada jawapan yang bersesuaian dengan anda.1. Nama : __________________________________________________________2. Jantina :LelakiPerempuan3. Umur : _______________ tahun4. Bil. Adik Beradik : _____________________5. Status Perkahwinan :BerkahwinBujangDuda / Janda6. Agama :IslamKristianBuddhaHindu7. Kaum :MelayuCinaIndiaKadazan/DusunBajauMelayu BruneiLain-lain : __________________________ ( sila nyatakan )
 73. 73. 738. Tahap pendidikan tertinggi yang anda miliki :SRP/PMRSPM atau yang setarafSTPM atau yang setarafDiploma atau yang setarafIjazah Sarjana atau lebih tingga9. Tempoh Perkhidmatan :03 tahun05 tahun05 tahun ke atas10 tahun ke atas10. Jumlah masa dalam sehari mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual : ______ jam30 minit60 minit90 minit120 minit11. Bilakah waktu yang anda rasa paling sukar untuk menjalankan aktiviti P&P.Sebelah pagiSebelah tengah hariSebelah petang12. Adakah anda menerima bantuan dari guru Pendidikan Seni Visual yang lain?YaTidak
 74. 74. 74BORANG BMASALAH-MASALAH (MURID)Arahan : Senarai ini merujuk kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh murid semasaproses pengajaran dan pembelajaran. Sila susun masalah-masalah tersebut mengikutkeutamaan dari 1 hingga 5 ( 1=paling utama, 5=paling kurang utama ) dalam kotak kosongyang disediakan. Sekiranya masalah anda tidak terdapat di dalam pilihan, anda bolehnyatakannya di bahagian ‘Lain-lain’.1 Tiada kesediaan untuk belajar mata pelajaran Sejarah2 Tidak menunjukkan minat untuk belajar mata pelajaran Sejarah3 Tidak melibatkan diri secara aktif semasa proses P&P dijalankan4 Tiada pengaplikasian tentang kaedah simulasi5 Tidak tahu/ sedar tentang kepentingan pengajaran Sejarah6 Sukar untuk memahami sesuatu konsep, kerana kurang praktikaldisebabkan kekurangan peralatan / bahan pembelajaran7 Kurang keyakinan diri8 Kurang mendapat motivasi dari keluarga9Kurang minat dan motivasi kerana tiada kaedah yang khususdalam belajar Sejarah10 Mata pelajaran Sejarah ini tidak dititikberatkan di sekolahLain-lain :________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 75. 75. 75BORANG CBORANG SOAL SELIDIKArahan : Sila baca pernyataan di bawah dan pilih jawapan YA atau TIDAK pada kotak yangdisediakan dan sila jawab dengan jujur. Tujuan borang ini adalah untuk mengenalpastisejauhmana penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Bil Soalan Ya Tidak1 Saya suka membaca buku tentang Sejarah2 Saya suka mata pelajaran Sejarah3 Saya suka mengenal tokoh-tokoh Sejarah4 Saya suka membincangkan tentang sejarah-sejarah negara5Saya mendapat bantuan dari rakan-rakan untuk belajarSejarah6 Saya suka guru mata pelajaran Sejarah saya7 Saya suka melihat filem-filem yang berunsurkan Sejarah8 Saya selalu ketinggalan menyiapkan kerja atau tugasan saya9 Saya ada banyak buku- buku sejarah10Saya selalu meminjam buku-buku cerita sejarah daripadarakan
 76. 76. 76BORANG DBORANG SOAL SELIDIKKAEDAH SIMULASI MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR DALAM MATAPELAJARAN SEJARAH TINGKATAN SATU DI SALAH SEBUAH SEKOLAHMENENGAH DI DAERAH TENOM.ARAHAN: Sila baca setiap pernyataan dengan teliti. Nyatakan respon anda denganmenandakan ( / ) pada ruangan jawapan yang telah disediakan. Tiada jawapanyang betul atau salah.STS = Sangat tidak setujuTS = Tidak setujuS = SetujuSS = Sangat setujuBil Pernyataan STS TS S SS1Saya menyiapkan segala kerja-kerja yang disuruholeh guru dengan merujuk penerangan yang diberi2Saya memberi sepenuh perhatian terhadap prosespengajaran dan pembelajaran Sejarah3Saya menerima dorongan dari rakan-rakan lainuntuk dapat memahami konsep sejarah dalammata pelajaran Sejarah4Saya banyak mendapat dorongan dari guru-guruSejarah5Keluarga saya selalu mendorong untuk belajarSejarah
 77. 77. 77Contoh lain Instrumen Kajian.BORANG SOAL SELIDIK MENGENAI KAEDAH SIMULASINama : ____________________________________________Tarikh : ____________________________________________Arahan : Baca soalan di bawah dengan teliti dan bulatkan jawapan anda.1. Tugasan pembelajaran saya melibatkan kerjasama dengan pelajar ( Ya / Tidak )yang lain2. Ahli dalam kumpulan bekerjasama dengan baik ( Ya / Tidak )3. Ahli kumpulan saya dapat membantu saya untuk menguasai ( Ya / Tidak )satu-satu topik4. Saya dan rakan saya saling membantu dalam menyiapkan tugasan ( Ya / Tidak )5. Kami mendengar pendapat orang lain semasa perbincangan ( Ya / Tidak )6. Saya bebas menyuarakan pendapat semasa perbincangan ( Ya / Tidak )7. Saya sentiasa berpeluang untuk menyuarakan pendapat saya ( Ya / Tidak )8. Saya dapat mempelajari banyak perkara melalui sesi perbincangan ( Ya / Tidak )9. Aktiviti dalam kelas adalah menarik dan berguna ( Ya / Tidak )10. Saya boleh mencari jalan untuk meningkatkan penguasaan saya ( Ya / Tidak )dalam mata pelajaran Sejarah

×