Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Còpia del contingut polític dels pressupostos de Gràcia

491 views

Published on

Comparativa entre el document pressupostari del 2010 i el document d'enguany, on es mostra que el contingut polític ha estat copia fil per randa.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Còpia del contingut polític dels pressupostos de Gràcia

 1. 1. PROPOSTA  PRESSUPOST DISTRICTE  DE  GRÀCIA   2011 1
 2. 2. Proposta  Pressupost  del  Districte  de  Gràcia  2011El  pressupost  de  despeses  del  2011  al  Districte  de  Gràcia  és  de  20.497.428,29   ,  que  Els  ingressos  es  preveuen  en  2.998.770,00   ,  disminuint  en  un  12,92%  respecte  al  2010.DESPESES 2010 2011CAPÍTOL  I Despeses de  personal 5.159.064,37 4.322.261,52CAPÍTOL  II Despeses  corrents 11.316.901,98 11.155.842,77CAPÍTOL  IV Transferències  i   5.004.881,73 5.019.324,00 subvencions TOTAL 21.480.848,08 20.497.428,29INGRESSOS 2010 2011INGRESSOS 3.443.770,00 2.998.770,00 2
 3. 3. 3
 4. 4. Capítol  II.    Compra  de  béns  i  serveis Var.   DESPESES 2010 2011 2011-­‐10 Despeses   CAPÍTOL II 11.316.901,98 11.155.842,77 -­‐1,42% correntsEn el seu conjunt el pressupost de despesa corrent garanteix els serveisdestinats a la ciutadania en general (neteja i mantenimentlloguers de locals...) i posa contenció en la resta de despeses.Destaca, la consolidació de la despesa en les grans contrates de ciutat comel manteniment i renovació de paviments, la neteja i recollida de residussòlids i públic. Aquestes partides no presenten cap variaciórespecte a anterior.Les despeses de compra de materials premsa, altres materials noinventariables i serveis complementaris suporten disminucions en elpressupost directe, fruit de la constant racionalització en aquests camps. 4
 5. 5. 5
 6. 6. Capítol  IV.  Transferències  i  subvencions Var.   DESPESES 2010 2011 2011-­‐10 Transferències i   CAPÍTOL IV 5.004.881,73 5.019.324,00 0,29% subvencionsEs  manté  la  despesa  per  entitats,  garantint  la  continuïtat  dels  convenis,    i  es  manté  també  subvencions.es  complementa  amb  compres  de  serveis  en  les  partides  de  promoció  i  Es  consolida  el  model  de  Serveis  Socials  Bàsics  iniciat  al  passat  exercici  que,   6
 7. 7. 7
 8. 8. El  destí  de  les  partides  del  DistricteEl  destí  de  les  despeses  per  cada  100 gastats  pel  Districte  és  el  següent: 40,79   en  neteja,  recollida  escombraries  i  manteniment  espai  públic             ) 28,32   en  atenció  social  i  a  les  famílies   2010:  28,12   ) 19,13   en  funcionament  districte  i  edificis   2010:  19,31   ) 11,76   en  prestació  de  serveis   2010:  12,15   ) 8
 9. 9. Destí  de  les  inversions  al  DISTRICTE  2011Carrers  i  espais  públics:   Reforma  de  la  vorera  Besòs  de   Llei  de  Barris  del  Coll:  carrer  Portell,  Font  del  Remei,  Finca  de  Turull,  Aldea.Equipaments: Biblioteca  de  Penitents  -­‐ mobiliari Reforma  espai  cultural  La  Violeta Edifici  Alzina-­‐ Entitats Centre  de  Serveis  Socials  de  Mozart CEIP  Patronat  Domènech Habitatges  per  a  gent  gran  i  CAP  Cibeles Escola  bressol,  pista  esportiva  i  aparcament  Neptú Escola  bressol  Jaen Millora  i  actuacions  equipaments  diversosAltres  : Actuacions  Modificació  MPGM  Vallcarca Compra  de  sòl  Llei  de  Barris Redacció  de  projectes Seguiment  inversions  altres  administracions 9
 10. 10. Aposta  per  enfortir  les  polítiques  socialsATENCIÓ  A  LES  FAMÍLIES 4.580.150,00 28,32%Promoció i  participació  infància 76.250,00Promoció  joves 262.500,00Promoció  de  les  dones 11.400,00Promoció  social  gent  gran 30.000,00Institut  Municipal  de  Serveis  Socials-­‐Cap .  IV 4.200.000,00 Garantir els projectes de promoció de joves (Espai Jove, PIJ), i de dones. Incrementar la despesa en programes de promoció per a gent gran Mantenir en atenció social 10
 11. 11. 11
 12. 12. Equipaments  i  serveisPRESTACIÓ  DE  SERVEIS 1.902.788,67 11,76  %Gestió  educació 3.000,00Redacció projectes-­‐execució 362.714,67Educació ambiental 14.000,00Promoció  i  acció  cultural 279.204,00Foment  i  promoció  pràctica  esportiva 162.486,00Centres  Cívics 120.060,00Serveis de  Territori  (Arrend.  infrast.    i  compra  serveis) 142.000,00RESTA CAP.  IV 819.324,00Garantir en manteniment de públicSubvencions a entitats i transferènciesNous equipaments i serveis 12
 13. 13. 13
 14. 14. Manteniment  i  funcionament  edificis  i  serveisDESPESES  FUNCIONAMENT  DISTRICTE 3.094.320,98 19,13  %Representació política 116.640,22Arrendament 310.000,00Manteniment  mobiliari 23.000,00Subministraments  i  telèfons  (inclou  Escoles) 1.208.405,98Comunicació  postal 24.000,00Neteja  edificis 625.918,21Material  informàtic 10.000,00 10.000,00Despeses compra  de  serveis 244.830,59Resta  func.  920.01 171.510,00Manteniment  edificis 255.015,98Manteniment  maquinària 76.000,00Manteniment-­‐despeses compra  de  serveis 19.000,00Pel que fa al funcionament ordinari cal destacar la contenció, que anirà acompanyat depolítiques . 14
 15. 15. 15
 16. 16. CONTRACTES  DE  CIUTAT 6.597.907,12 40,79  %Neteja  i  recollida  residus  sòlids 5.591.436,00Manten.  Xarxa  Enllumenat  Públic 682.753,66Manteniment   Vies  Públiques 323.717,46 16

×