Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

акмеологічний тренінг

1,761 views

Published on

семинар, самоанализ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

акмеологічний тренінг

 1. 1. Акмеологічний тренінг. Техніка самооцінки педагогічної діяльності вчителя
 2. 2. В.Сухомлинський розглядав особистість вчителя як наріжний камінь навчання та виховання, а його професійну і педагогічну майстерність пов'язував із рівнем психологічної культури, психолого-педагогічних знань, розмаїттям засобів естетико- психологічного впливу на учнів. Він був переконаний, що вчитель для вихованців може бути одночасно і другом, і наставником .
 3. 3. Модель вчителя-професіонала Професійність  Любов до дітей ( віра в потенційні можливості учнів);  Розумна вимогливість  Педагогічний такт (створення толерантних стосунків)  Педагогічне передбачення( уміння визначити можливі ускладнення), самомотивування  Інноваційність науково- педагогічного мислення.  Знання предмета діяльності ( вільне і гнучке оперування інформацією, вміння передавати учням знання , націлювання їх на оволодіння ними) ;  Саморозвиток, самовдоско- налення. Особисті якості  Високий рівень соціальної відповідальності;  Прагнення до самоосвіти  Духовна культура, справжня інтелігентність;  Гуманність, оптимізм, почуття гумору;  Критичність і самокритичність;  Креативність мислення Творчі якості  Інтуїція ( виявлення суттєвості)  Дивергентність (здатність мати декілька підходів до вирішення однієї проблеми)  Самодіагностика;  Оригінальність (наявність творчої уяви)  Асоціативність ( вміння проводити аналогію, порівняння, )
 4. 4. Науково-теоретична підготовка Психолого-педагогічна підготовка Методична підготовка Професійна майстерність Акме
 5. 5. Акмеологічна професійна компетентність включає здатність до: Самодіагностики( комплекс навичок самоаналізу, самооцінки, самовизначення, самосвідомості, самоконтролю) Саморозвитку ( володіння засобами зміни особистісних рис, самопрограмування, техніками розвитку психологічних здібностей) Самомотивування ( формування і прийняття образів досягнення, постановка задач, ресурсне підкріплення власних ідей )
 6. 6. поняття визначення мета Самостій- ність Сукупність професійних компетенцій, які притаманні особистості; відношення до процесу діяльності, її результатів і умов існування Розвиток професійних компетентностей через ускладнення мотивів Самоспосте- реження Спостереження за власними діями, думками, почуттями, вчинками Самокорекція власних думок і дій Самопіз- нання Усвідомлення власної особистості як члена суспільства, своїх взаємовідносин з іншими людьми, з оточуючим світом Рух до сутності, від конкретних фактів до законів природи і суспільства Самороз- виток Процес накопичення кількісних змін, що ведуть до якісних змін Попередження регресу, деградації Самови- ховання Формування якостей особистості, поглядів у соціумі Вирішення конкретної задачі виховного характеру Самоосвіта Процес і результат самостійного засвоєння систематизованих знань, умінь, навичок Формування основних компетенцій людини, переведення освіти на вищий ступень Самоатес- тація Комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічного професіоналізму і продуктивності Стимулювання підвищення кваліфікації і професіоналізму, якості педагогічної праці, розвитку творчої ініціативи Самоконт- роль Властивість особистості контролювати свої дії та впливати на їх кінцевий результат Визначення ступені відповідальності діяльності особистості вимогам суспільства Самоаналіз Спосіб граничної конкретизації управління власною діяльністю Оптимізація шляхів отримання конкретних результатів діяльності Зміст акмеологічних компонентів професійної компетенції вчителя
 7. 7. Акмеологічна компетенція включає вміння:  Діагностувати ключові проблеми, що постають у процесі педагогічної діяльності  Застосовувати на практиці фактори, що впливають на підвищення професійної майстерності і передавати їх наступним поколінням вчителів  Удосконалювати та корегувати діяльність по досягненню вершин професіоналізму, творчого довголіття.
 8. 8. Самоосвіта на шкільному рівні педрада Шкільні МО Творчі групи конферен ції Дискусій ні клуби Ділові ігри Психологі чні тренінги Семінари- практику ми
 9. 9. на районному рівні вчитель самоосвіта шкільний рівень Районні МО Опорні школи семінари Школи передово- го досвіду Консульта- ції фахівців конкурси Педагогі чні читання
 10. 10. Досвід роботи вчителя Складання та затвердження плану роботи групи Створення групи з вивчення досвіду роботи вчителя директор або заступник, керівник МО, досвідчені педагоги Співбесіда з вчителем Навчально-методичні ресурси -Навчальний кабінет -Різноманітність унаочнення -Дидактичний матеріал для контролю знань учнів та виконання практичної частини програми Система уроків з навчальної теми Результативність роботи -Проведення та аналіз контрольних робіт -Аналіз результатів моніторингових досліджень -Участь вчителя та учнів у олімпіадах, конкурсах -Анкетування учнів, батьків Трансформація досвіду у систему роботи колег Документація -календарно-тематичні плани -плани – конспекти уроків -класні журнали -зошити учнів - портфоліо вчителя -- матеріали позакласних -заходів Участь у методичній роботі Стиль педагогічної діяльності науково-дослідницька діяльність , впровадження інноваційних методик і технологій Виділення педагогічного досвіду, його узагальнення Трансформація досвіду в систему роботи колег Програма вивчення професійного росту вчителя
 11. 11. Результати експертної оцінки складових професійної компетентності вчителя Складові професійної компетентності Критерії Експертна оцінка Самооцінка Вчителі Адміністрація Модуль І. 1. Проведення відкритих навчальних занять та заходів під час семінарів, конференцій 2. Розробка методичних рекомендацій, навчальних програм, планів, наочних посібників, написання підручників, публікації статей у газетах, журналах, виготовлення електронних підручників Модуль ІІ. 3. Виступи на засіданнях методичних об'єднань, круглих столів, педагогічних читаннях, семінарах, конференціях. 4. Робота в шкільній (районній, міській, обласній) творчій групі вчителів- предметників
 12. 12. Модуль 3. 5. Участь у педагогічних професійних конкурсах 6. Підготовка учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах, МАН, турнірах, фестивалях(районний, міський, обласний, всеукраїнський етапи) Модуль 4. 7. Впровадження інформаційно комунікативних технологій на сучасному уроку. 8. Участь у моніторингових дослідженнях Модуль 5. 9. Участь у реалізації проектів та програм(регіональних, всеукраїнських, міжнародних). Проведення навчальних занять, семінарів, лекцій, бесід, тренінгів.
 13. 13. Гарний вчитель може навчити інших навіть тому, що сам не вміє… У. Черчіль Вчитель – людина, яка робить незрозуміле зрозумілим. Р. Емерсон Хто осягає нове, леліючи старе, той може бути вчителем. Конфуцій Навчаючи навчаємося ! Сенека

×