Proposta regidora signada

medalla d'or raul cuenca

ntlAJUNTAMENT
PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROTOCOL
AL PLE DE LA CORPORACIÓ
Vist el palmarés esportiu del suecá Raül Cuenca Monrabal, jugador i president del Club
Billar Sueca, medalla d'or i campió d'Europa de Billar al Quadre 71/2, bronze en el
campionat d'Europa a la banda i en el Campionat d'Europa al quadre 47/2, celebrats
recentment a Brandemburg.
Vist que s'ha qualificat a Raül Cuenca com un dels millors esportistes de la história de la
Ribera, consideració que está refrendada pels vint-i-tres campionats d'Espanya a nivell
individual i a nivell europeu, per les diverses participacions i medalles a nivell individual i
per equips; en la actualitat está en el número 1 del ránquing a nivell mundial, tot un éxit
esportiu i personal per a un gran jugador de 37 anys, que s'ha format en el seu club de
sempre, el Club Billar Sueca.
Vist que, a banda de tots els éxits aconseguits per aquest jugador, que s'ha fet des de
la base en un esport minoritari com el billar, que requereix moltes hores d'entrenannent i
molta concentració, se suma la personalitat de Raül, una persona humil, treballadora i
entregada al seu club, el club Billar Sueca, del qual és president i en el qual continua
formant a joves jugadors.
Vist que en reconeixement a totes aquestes qualitats, en acord plenari de 6 de juliol de
2017 es va iniciar l'expedient per tal d'atorgar-li la Medalla d'Or de la Ciutat de Sueca.
Vist que en el període d'infornnació pública obert per l'Ajuntament s'han presentat escrits
d'adhesió a la proposta de concessió del títol esmentat per part de diversos clubs
esportius així com persones físiques a títol particular, tal i com consta en l'expedient.
Vist que, recaptats els antecedents necessaris per a fonamentar l'esmentada proposta, i
a la vista deis mérits que concorren en la persona proposada, el regidor d'Esports, com
instructor de l'expedient, formula proposta de nomenament en data 1 de setembre de
2017.
Atés que ha transcorregut el termini de quinze dies des de l'exposició al públic de
l'esmentada proposta sense que s'hagen presentat reclamacions ni suggeriments, i de
conformitat amb el que prescriu l'article 18 del Reglament Municipal d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament, la regidora que subscriu proposa al Ple de la Corporació
l'adopció deis següents
ACORDS
PRIMER.- Que es concedisca la Medalla d'Or de la Ciutat de Sueca en favor de Raül
Cuenca Monrabal, en reconeixement a la seua trajectória i éxits en l'esport del billar.
c1--VP`M 	La reqidora de Protocol
co
o
SEGON.- Que es fixe el proper dia 27 d'octubre com a data en qué la Corporació
Municipal fará lliurament solemne de la Medalla d'Or de la Ciutat en favor de Raül
Cuenca Monrabal.
TERCER.- Que es publique el present acord en el BOP de Valéncia per al seu general
coneixement.
QUART.- Que un extracte del present acord s'inscriga en el Llibre d'Honors de
l'Ajuntament de Sueca, amb indicació de les circumstáncies a qué fa referéncia l'article
19 del Reglannent Municipal d'Honors i Distincions.
Sueca, 25 de setembre de 2017
2

More Related Content

More from clubbillarsueca

QuartsQuarts
Quartsclubbillarsueca
2.6K views1 slide
QuartsQuarts
Quartsclubbillarsueca
351 views1 slide
SemisSemis
Semisclubbillarsueca
362 views1 slide
QuartsQuarts
Quartsclubbillarsueca
180 views1 slide
QuartsQuarts
Quartsclubbillarsueca
190 views1 slide

More from clubbillarsueca(20)

QuartsQuarts
Quarts
clubbillarsueca2.6K views
Classificació finalClassificació final
Classificació final
clubbillarsueca2.6K views
QuartsQuarts
Quarts
clubbillarsueca351 views
SemisSemis
Semis
clubbillarsueca362 views
QuartsQuarts
Quarts
clubbillarsueca180 views
QuartsQuarts
Quarts
clubbillarsueca190 views
Grup cGrup c
Grup c
clubbillarsueca2.6K views
Grup dGrup d
Grup d
clubbillarsueca2.6K views
Grup bGrup b
Grup b
clubbillarsueca2.6K views
Grup aGrup a
Grup a
clubbillarsueca2.7K views
Grup dGrup d
Grup d
clubbillarsueca157 views
Grup cGrup c
Grup c
clubbillarsueca132 views
Grup bGrup b
Grup b
clubbillarsueca137 views
Grup aGrup a
Grup a
clubbillarsueca148 views
Resultats grup dResultats grup d
Resultats grup d
clubbillarsueca116 views
Resultats grup cResultats grup c
Resultats grup c
clubbillarsueca160 views
Resultats grup bResultats grup b
Resultats grup b
clubbillarsueca126 views
Resultats grup aResultats grup a
Resultats grup a
clubbillarsueca125 views
Classificació generalClassificació general
Classificació general
clubbillarsueca287 views
Resultats semis i finalResultats semis i final
Resultats semis i final
clubbillarsueca118 views

Proposta regidora signada

  • 1. ntlAJUNTAMENT PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROTOCOL AL PLE DE LA CORPORACIÓ Vist el palmarés esportiu del suecá Raül Cuenca Monrabal, jugador i president del Club Billar Sueca, medalla d'or i campió d'Europa de Billar al Quadre 71/2, bronze en el campionat d'Europa a la banda i en el Campionat d'Europa al quadre 47/2, celebrats recentment a Brandemburg. Vist que s'ha qualificat a Raül Cuenca com un dels millors esportistes de la história de la Ribera, consideració que está refrendada pels vint-i-tres campionats d'Espanya a nivell individual i a nivell europeu, per les diverses participacions i medalles a nivell individual i per equips; en la actualitat está en el número 1 del ránquing a nivell mundial, tot un éxit esportiu i personal per a un gran jugador de 37 anys, que s'ha format en el seu club de sempre, el Club Billar Sueca. Vist que, a banda de tots els éxits aconseguits per aquest jugador, que s'ha fet des de la base en un esport minoritari com el billar, que requereix moltes hores d'entrenannent i molta concentració, se suma la personalitat de Raül, una persona humil, treballadora i entregada al seu club, el club Billar Sueca, del qual és president i en el qual continua formant a joves jugadors. Vist que en reconeixement a totes aquestes qualitats, en acord plenari de 6 de juliol de 2017 es va iniciar l'expedient per tal d'atorgar-li la Medalla d'Or de la Ciutat de Sueca. Vist que en el període d'infornnació pública obert per l'Ajuntament s'han presentat escrits d'adhesió a la proposta de concessió del títol esmentat per part de diversos clubs esportius així com persones físiques a títol particular, tal i com consta en l'expedient. Vist que, recaptats els antecedents necessaris per a fonamentar l'esmentada proposta, i a la vista deis mérits que concorren en la persona proposada, el regidor d'Esports, com instructor de l'expedient, formula proposta de nomenament en data 1 de setembre de 2017. Atés que ha transcorregut el termini de quinze dies des de l'exposició al públic de l'esmentada proposta sense que s'hagen presentat reclamacions ni suggeriments, i de conformitat amb el que prescriu l'article 18 del Reglament Municipal d'Honors i Distincions de l'Ajuntament, la regidora que subscriu proposa al Ple de la Corporació l'adopció deis següents ACORDS PRIMER.- Que es concedisca la Medalla d'Or de la Ciutat de Sueca en favor de Raül Cuenca Monrabal, en reconeixement a la seua trajectória i éxits en l'esport del billar.
  • 2. c1--VP`M La reqidora de Protocol co o SEGON.- Que es fixe el proper dia 27 d'octubre com a data en qué la Corporació Municipal fará lliurament solemne de la Medalla d'Or de la Ciutat en favor de Raül Cuenca Monrabal. TERCER.- Que es publique el present acord en el BOP de Valéncia per al seu general coneixement. QUART.- Que un extracte del present acord s'inscriga en el Llibre d'Honors de l'Ajuntament de Sueca, amb indicació de les circumstáncies a qué fa referéncia l'article 19 del Reglannent Municipal d'Honors i Distincions. Sueca, 25 de setembre de 2017 2