Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Proposta regidora signada

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
GRUP FUTBOL 2012
GRUP FUTBOL 2012
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad
Advertisement

Proposta regidora signada

  1. 1. ntlAJUNTAMENT PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROTOCOL AL PLE DE LA CORPORACIÓ Vist el palmarés esportiu del suecá Raül Cuenca Monrabal, jugador i president del Club Billar Sueca, medalla d'or i campió d'Europa de Billar al Quadre 71/2, bronze en el campionat d'Europa a la banda i en el Campionat d'Europa al quadre 47/2, celebrats recentment a Brandemburg. Vist que s'ha qualificat a Raül Cuenca com un dels millors esportistes de la história de la Ribera, consideració que está refrendada pels vint-i-tres campionats d'Espanya a nivell individual i a nivell europeu, per les diverses participacions i medalles a nivell individual i per equips; en la actualitat está en el número 1 del ránquing a nivell mundial, tot un éxit esportiu i personal per a un gran jugador de 37 anys, que s'ha format en el seu club de sempre, el Club Billar Sueca. Vist que, a banda de tots els éxits aconseguits per aquest jugador, que s'ha fet des de la base en un esport minoritari com el billar, que requereix moltes hores d'entrenannent i molta concentració, se suma la personalitat de Raül, una persona humil, treballadora i entregada al seu club, el club Billar Sueca, del qual és president i en el qual continua formant a joves jugadors. Vist que en reconeixement a totes aquestes qualitats, en acord plenari de 6 de juliol de 2017 es va iniciar l'expedient per tal d'atorgar-li la Medalla d'Or de la Ciutat de Sueca. Vist que en el període d'infornnació pública obert per l'Ajuntament s'han presentat escrits d'adhesió a la proposta de concessió del títol esmentat per part de diversos clubs esportius així com persones físiques a títol particular, tal i com consta en l'expedient. Vist que, recaptats els antecedents necessaris per a fonamentar l'esmentada proposta, i a la vista deis mérits que concorren en la persona proposada, el regidor d'Esports, com instructor de l'expedient, formula proposta de nomenament en data 1 de setembre de 2017. Atés que ha transcorregut el termini de quinze dies des de l'exposició al públic de l'esmentada proposta sense que s'hagen presentat reclamacions ni suggeriments, i de conformitat amb el que prescriu l'article 18 del Reglament Municipal d'Honors i Distincions de l'Ajuntament, la regidora que subscriu proposa al Ple de la Corporació l'adopció deis següents ACORDS PRIMER.- Que es concedisca la Medalla d'Or de la Ciutat de Sueca en favor de Raül Cuenca Monrabal, en reconeixement a la seua trajectória i éxits en l'esport del billar.
  2. 2. c1--VP`M La reqidora de Protocol co o SEGON.- Que es fixe el proper dia 27 d'octubre com a data en qué la Corporació Municipal fará lliurament solemne de la Medalla d'Or de la Ciutat en favor de Raül Cuenca Monrabal. TERCER.- Que es publique el present acord en el BOP de Valéncia per al seu general coneixement. QUART.- Que un extracte del present acord s'inscriga en el Llibre d'Honors de l'Ajuntament de Sueca, amb indicació de les circumstáncies a qué fa referéncia l'article 19 del Reglannent Municipal d'Honors i Distincions. Sueca, 25 de setembre de 2017 2

×