Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Què és la informàtica

258 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Què és la informàtica

  1. 1. Què és la Informàtica? La informàtica es defineix com la ciència que estudia el tractament de la informació mitjançant medis automàtics, és dir la ciència de la informació automàtica. Parts d’un ordinador: -Memòria= La memòria és un dels principals recursos de l’ordinador i és important conèixer els tipus de memòries i les seves característiques. Aquesta cacera pretén endinsar-nos en els conceptes relacionats amb les memòries de l’ordinador i aprendre a identificar les característiques d’un mòdul de memòria. -Unitats d’entrada i eixida= Són els intercanvis d'informacions entre el processador i els perifèrics que li són associats. D'aquesta manera, el sistema pot reaccionar als canvis en el seu entorn, o fins i tot controlar-lo.
  2. 2. -Unitat Central de Processament (CPU)= És el component de l'ordinador i d'altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. -BUS= És un sistema digital que transfereix dades entre els components d'una computadora o entre computadores. Està format per cables o pistes en un circuit imprès, dispositius com a resistències i condensadors a més de circuits integrats. Arquitectura Von Neumann= Què és? És la d'un ordinador amb un sistema d'emmagatzematge principal on es guarden tant les instruccions com les dades. El model defineix un ordinador que segueix el model referencial de la Màquina Universal de Turing. Per què es diu que és menys segura que l'arquitectura Harvard?
  3. 3. La diferència més important és que mentre que en l'arquitectura de Harvard es controlen per separat la memòria de dades i la memòria de programes, a l'arquitectura de Von Neumann s'utilitza el mateix espai de memòria per a les dues aplicacions. Com a conseqüència d'això l'arquitectura de Von Neumann és menys segura, ja que els desenvolupadors de virus o malware aprofiten aquesta vulnerabilitat per a fer que els virus s'emmascarin com dades. Diferències entre els termes maquinari (hardware) i programari(software). I exemples. Un ordinador el componen diferents elements. D’una banda, tenim una sèrie d’elements físics, que podem veure i tocar. Aquests elements són el que anomenem maquinari (en anglès, hardware). Els ordinadors que utilitzem habitualment, ja siguin de sobretaula o portàtils, tenen tots, si fa n fa, els mateixos components, alguns d’ells amagats a l’interior d’una caixa i d’altres anomenats perifèrics (com ara el teclat, el monitor o el ratolí) més a la vista. No obstant això, tots aquests elements no funcionarien per si sols, ja que per fer-ho un ordinador necessita un conjunt d’instruccions que controlin el funcionament del maquinari i que ens permetin “fer coses”. Maquinari hardware= dispositius electrònics interconnectats que s’usen per l’entrada, processament i sortides de dades i informacions. Exemples= Unitat central de procés, memòria ram... Programari software= és el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades. Exemples= -D’aplicació: programari empresarial, bases de dades...
  4. 4. -Programació: editors de text, compiladors, intèrprets... -Del sistema: sistemes dispositiu, sistema de finestres... operatius, controladors de Què són els perifèrics? Els perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora del contenidor principal (anomenat "caixa" o "torre"). Actualment també es fa referència com a perifèrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins d'aquesta caixa són elements complementaris al funcionament bàsic de l'ordinador. És el cas d'alguns dispositius inclosos en ordinadors portàtils, com el monitors, el teclat, el ratolí, càmeres web, etc. Tipus de perifèrics= - d'emmagatzemament= són els dispositius que emmagatzemen dades i informació per bastant temps. La memòria RAM no pot ser considerada un perifèric d'emmagatzematge, ja que la seva memòria és volàtil i temporal. -d’entrada= capten i envien les dades al dispositiu que els processarà. -de sortida= són dispositius que mostren o projecten informació cap a l'exterior de l'ordinador. La majoria són per a informar, alertar, comunicar, projectar o donar a l'usuari certa informació, de la mateixa manera s'encarreguen de convertir els impulsos elèctrics en informació llegible per l'usuari. -de comunicació= són els perifèrics que s'encarreguen de comunicar-se amb altres màquines o computadores, ja sigui per treballar en conjunt, o per enviar i rebre informació. 6.- Fes els exercicis d’autoavaluació que trobaràs fent clic en els diferents apartats de la taula. Quan ho tingues, còpia aquesta graella i enganxa-la al teu document de text, després ompli-la.
  5. 5. Hauràs d’indicar el nombre de respostes correctes de cadascun dels apartats: AUTOAVALUACIÓ CORRECTES INCORRECTES Identificació de perifèrics 1 TOTES NINGUNA Identificació de perifèrics 2 TOTES NINGUNA Definició de perifèrics 1 TOTES NINGUNA Definició de perifèrics 2 TOTES NINGUNA Programari Informàtic 8 2 Classificació del programari 6 4 Memòria interna ROM TOTES NINGUNA Memòria interna RAM TOTES NINGUNA

×