Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power Point Eco.Empresa

986 views

Published on

Power Point Eo.Empresa
Sergi, Lorena, Evelyn

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power Point Eco.Empresa

 1. 1. Economia d’empresa<br />LORENA SORIA, EVELYN PAUCAR, SERGI MARTÍN<br />
 2. 2. 6.3 Drets i deures laborals<br />· Descripción<br />Conjunt de drets i obligacions que l’empresa i els treballadors han d’observar, fruit del compliment de la normativa laboral. <br />Taula de drets i deures laborals:<br />
 3. 3. · Facultats de l’empresari<br />L’empresa té l’obligació d’observar la normativa laboral i reconèixer els drets del treballador inherent a la relació laboral.<br />Poders:<br /><ul><li>Poder de direcció: Organitza la producció i pren decisions necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
 4. 4. Poder disciplinari: L’empresari té la potestat de sancionar els treballadors per les faltes dins l’àmbit laboral, d’acord amb la normativa.</li></li></ul><li>6.4 La representació dels treballadors i dels empresaris<br />· Les organitzacions sindicals<br /><ul><li> Organitzacions on els treballadors s’associen lliurement per defensar els seus drets laborals i fan la funció d’interlocutors en les negociacions col·lectiva.
 5. 5. Serveixen per protegir, assessorar als treballadors i permetre discutir amb l’empresa com a representant vàlid.
 6. 6. Els treballadors son lliures de d’afiliar-se o fundar un sindicat (constitució: llei de llibertat sindical)
 7. 7. Sindicats d’àmbit nacional:
 8. 8. CCOO (Comissions Obreres)
 9. 9. UGT (Unión General de Treballadors)
 10. 10. CGT (Confederació General de Treballadors)
 11. 11. USO (Unió Sindical Obrera)</li></li></ul><li>· Sindicats d’àmbit nacional<br />Candidatura Autònoma de Treballadors de l&apos;Administració de Catalunya (CATAC)<br />Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CC.OO)<br />Confederació de Treballadors de Catalunya (CTC)<br />Confederació Europea de Sindicats (ETUC) <br />. Confederació Internacional d&apos;Organitzacions Sindicals<br />. Institut Sindical de Treball Ambient i Salut<br />. Intersindical (CSC)<br />. Metges de Catalunya (MC)<br />. Sindicat d&apos;Estudiants del Països Catalans<br />. Sindicat d&apos;Infermeria (SATSE)<br />. Sindicat de l&apos;Administració de Catalunya (SAC)<br />. Sindicat de Periodistes de Catalunya<br />. Unió de Pagesos<br /> Unió General de Treballadors (UGT)<br />. Unió sindical de Treballadors d&apos;Ensenyament de Catalunya (STEC)<br />. Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)<br />
 12. 12. · Sindicats més importants<br />Comissions Obreres (CCOO) <br />- Confederació sindical que agrupa les organitzacions territorials de les diverses Comunitats Autònomes.<br /><ul><li>Secretari General: Ignacio Fernández Toxo
 13. 13. S’estructura en Federacions I Unions.
 14. 14. Organització sindical democràtica.
 15. 15. Formada por treballadors que s’afilien de forma voluntària i solidaria.
 16. 16. Actua de manera independent i autònoma de l’Estat.</li></ul>Unió General de Treballadors (UGT)<br /><ul><li> Formada per unions territorials, federacions i unions estatals.
 17. 17. Institució eminentment de treballadors, organitzats per grups afins d’oficis i professions liberals.
 18. 18. La Unió General de Treballadors disposa de diversos òrgans confederals triats pel Congrés Confederal.</li></li></ul><li>· La representació dels treballadors a l’empresa<br /><ul><li> Els treballadors tenen dret a disposar de representants que facin d’interlocutors davant l’empresa.
 19. 19. Elegits de manera democràtica per la plantilla.
 20. 20. Exerceixen el seu càrrec per un període de 4 anys renovables.
 21. 21. Competències bàsiques dels representants:
 22. 22. Rebre informació sobre l’empresa i la seva plantilla.
 23. 23. Conèixer la situació econòmica i financera de l’empresa.
 24. 24. Vetllar pel compliment de la normativa laboral per part de l’empresa.
 25. 25. Representar-los davant les processos de negació col·lectiva i en la resolució de conflictes.
 26. 26. Representació depenent de la dimensió de la plantilla:
 27. 27. Delegats de personal: més de 10 i menys de 50 treballadors.
 28. 28. Comitè d’empresa: 50 o més.</li></li></ul><li><ul><li>Comitè d’empresa
 29. 29. Les funcions dels dos tipus de representació són idèntiques només es diferencien en la forma de la seva elecció.
 30. 30. Delegats de personal: s’elegeixen tants candidats com nombres de representants han de tenir.
 31. 31. Comitè d’empresa: els treballadors trien una llista tancada de candidats entre diverses llistes presentades.
 32. 32. Els representants poden o no formar part d’un sindicat.
 33. 33. Els sindicats assessoren i donen suport a les tasques dels representants.</li></li></ul><li>· Les organitzacions empresarials<br />Patronals: organitzacions empresarials que defensen els seus interessos i permeten participar en les negociacions col·lectives i solucions de conflictes.<br /><ul><li> Organitzacions empresarials més importants:
 34. 34. La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE)
 35. 35. Fundada en 1977, representa als empresaris espanyols.
 36. 36. Els interessos concrets de les petites i mitjanes empreses estan representats per CEPYME, organització de caràcter nacional, membre de la CEOE.
 37. 37. La Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME)
 38. 38. Organització Professional d’àmbit nacional.
 39. 39. Defensa i representa els interessos de la petita i mitjana empresa i de l’empresari autònom.
 40. 40. Funcions:
 41. 41. Atenció a les necessitats d’informació, assessorament, assistència tècnica, investigació i
 42. 42. Divulgar temes que poden afectar a la potenciació de la petita i mitjana empresa.</li></li></ul><li>· Organitzacions empresarials<br />CEPES (Confederació Empresarial Espanyola de l&apos;Economia Social)<br />Confederació d&apos;Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)<br />Confederació de Cooperatives de Catalunya<br />Confederació Empresarial de la Província de Tarragona<br />Confederació Espanyola d&apos;Organitzacions Empresarials (CEOE)<br />Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME)<br />Consell Superior de Cambres<br />Federació d&apos;Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)<br />Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)<br />Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya<br />Foment del Treball Nacional<br />Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI)<br />Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)<br />Pimec - Sefes, petita i mitjana empresa de Catalunya<br />Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM)<br />

×