Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poewerpoineconomia[1]

424 views

Published on

dídac, francesc i bea, grup3

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poewerpoineconomia[1]

 1. 1. Gestió dels Recursos Humans <ul><li>Dídac Aixandri Pérez </li></ul><ul><li>Francesc López Galve </li></ul><ul><li>Beatriz Núñez Grau </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Negociació Col·lectiva </li></ul><ul><li>La negociació col·lectiva és el procés que té com a finalitat un acord entre treballadors i empreses sobre les condicions en què es desenvoluparà l’activitat laboral. </li></ul><ul><li>Els convenis col·lectius. </li></ul><ul><li>Contingut mínim. </li></ul><ul><li>Exemples. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Els convenis col·lectius </li></ul>Un conveni col·lectiu es un acord escrit relatiu a condicions de treball i d’ocupació. Aquest acord es real·litza entre una o més organitzacions d’empresaris i una o més organitzacions de treballadors. Els convenis els poden clasifica en: Segons la seva eficàcia Eficàcia general : afecta a tots els empresaris i treballadors dins del seu àmbit d'aplicació. Eficàcia limitada : negociats entre un sindicat minoritari amb una organització empresarial. Aquests convenis només s'apliquen a aquells afiliats al sindicat que ha pactat el conveni
 4. 4. <ul><li>Els convenis col·lectius </li></ul><ul><li>Segons l'àmbit territorial d'aplicació </li></ul><ul><li>Àmbit d'empresa o inferior al d'empresa . </li></ul><ul><li>Àmbit supraempresarial : poden ser locals, comarcals, provincials, autonòmics o estatals. </li></ul><ul><li>Segons el seu contingut o configuració </li></ul><ul><li>Ordinaris : regulen les condicions de treball de determinats col·lectius de l'activitat productiva. </li></ul><ul><li>Acords interprofessionals o acords marc : acords que estableixen l'estructura de la negociació col·lectiva així com les regles que han de resoldre els conflictes de concurrència entre convenis de diferent àmbit. </li></ul><ul><li>Acords d'empresa : són pactes als quals arriben l'empresari i els representants dels treballadors (unitaris o sindicals) dins l'empresa. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Els convenis col·lectius </li></ul>Els convenis posem diferens tipus + un conveni de cada tipus ( estatal, autonomic i provincial). Estatal: http :// convenios.juridicas.com /convenios/ hosteleria -convenio-colectivo-2005-2009- espana.html Autonòmic: http :// convenios.juridicas.com /convenios/metal- catalunya - ccuerdo - constitucion - comision -sectorial- formacion -profesional-2005-2007. html Provincial: http :// convenios.juridicas.com /convenios/ mineria -de-antracita-y-hulla-convenio-2006-2010- palencia.html
 6. 6. <ul><li>Contingut mínim </li></ul><ul><li>Segons l’estatut del treballadors, el contingut mínim d’un conveni col·lectiu ha de ser: </li></ul><ul><li>Determinació de les parts que l’han concertat. </li></ul><ul><li>Definició de l’àmbit: personal : el nombre de treballadors que afecta </li></ul><ul><li>l’acord. </li></ul><ul><li>territorial : l’extensió geogràgfica del conveni. </li></ul><ul><li>funcional : l’activitat comuna que engloba les </li></ul><ul><li>empreses. </li></ul><ul><li>temporal : el perçiode de vigència del conveni. </li></ul><ul><li>Forma i condicions de la denúncia del conveni. </li></ul><ul><li>Formació de la comissió paritària. </li></ul><ul><li>Condicions per a la no-aplicació del règim salarial. </li></ul>
 7. 7. Els conflictes laborals Es produeix quan l’empresa i els treballadors presenten discrepàncies en algun aspecte de la relacio laboral.
 8. 8. El conflicte col·lectiu de treball <ul><li>Es planteja un a discrepància de las relacions laborals </li></ul><ul><li>Solucions: </li></ul><ul><ul><li>Acord entre les parts de caràcter voluntari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Concilac ió: les parts acorden que un tercer intervingui per facilitar la negociació, però sense presentar solucions (SMAC). </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediació: les parts acorden que un tercer intervingui en la solució oferint propostes, però sense poder de decisió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbitratge: les parts acorden sotmetre’s a la decisió vinculant d’un tercer. </li></ul></ul>
 9. 9. La vaga <ul><li>Interrupció de la prestació laboral per part dels treballadors amb la finalitat d’imposar certes condicions a l’empresa. </li></ul><ul><li>Dret reconegut a la Constitució de manera que elstreballadors puguin defensar els seus interesos. </li></ul><ul><li>Pero que fos legal s0ha de notificar per escrit a la direcció de l’empresa y a las autoritats amb cinc dies d’antelació. </li></ul><ul><li>S’han d’especificar a la notificació: </li></ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestions realitzades amb anteriroritat per solucionar el conflicte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Data d’inici. </li></ul></ul><ul><ul><li>Composició del comité de vaga. </li></ul></ul><ul><li>Durant la vaga els treballadors no poden rebre salaris i l’empresa no pot substiuir als treballadors. </li></ul>
 10. 10. El trencament patronal <ul><li>Tancament del centre de treball per part de l’empresa, en cas de : </li></ul><ul><ul><li>Perill de violència per a les persones o de danys greus per als béns físics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ocupació il·legal del centre de treball o cert perill a que es produeixi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inassistència o irregularitats en el treball que dificultin greument el procés normal de producció </li></ul></ul><ul><li>L’empresa té l’obligacio de comunicar el tancament a l’autoritat laboral en dotze hores i ha de justificar les raons </li></ul><ul><ul><li>Si es considera legal l’empresa no tendra que pagar els salaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Si es considera il·legal tindra que asumir la totalitat dels salaris </li></ul></ul>

×