Empresa Anajordilorenaya

385 views

Published on

Published in: Business, Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Empresa Anajordilorenaya

  1. 1. 6.8 El salari Anna Oger Jordi Arisa Lorena Bausa
  2. 2. Què és el salari? La totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors en diners o espècie , per a la prestació professional dels serveis laborals per compte aliè, ja sigui, com a retribució per el treball efectiu o pels períodes de descans computables com a treball. Salari en espècies És aquella part del salari que es rep en bens o serveis susceptibles de valoració econòmica, com allotjament, vehicles, productes de serveis, etc. No pot superar al 30% de totes les percepcions salarials.
  3. 3. Com a fonament bàsic El treball que realitza aquesta persona es remunerat, ja que l’empresa compensa la persona treballadora per la seva contribució a la producció aquesta producció té un valor econòmic quantificable.
  4. 4. Salari mínim interprofessional (SMI) Es una remuneració mínima que pot tenir una persona treballadora que realitzi una jornada completa per qualsevol tipus de professió o ofici. Està fixat per l’Estat. Ara per ara, el salari mínimes de 600€ distribuïts en 14 pagues anuals aquesta paga és unitat indispensable ja que una persona hauria poder viure dignament.
  5. 6. FOGASA (fons de garantia salarial) <ul><li>Organisme públic que depèn del Ministeri de treball i Afers Socials. Les seves funcions principals són: </li></ul><ul><li>La suspensió de pagaments. </li></ul><ul><li>Fallida o concurs de creditors de l’empresa i amb caràcter subsidiari. </li></ul><ul><li>Garantir als treballadors la percepció dels salaris. </li></ul><ul><li>Està finançat amb l’aportació de les empreses a través de la cotització corresponent. </li></ul>
  6. 7. Preferencies del salaris no pagats per l’empresa sobre altres deutes de l’empresa en cas que no es pugui fer front a les seves obligacions econòmiques. Inembargabilitat de l’SMI En cas que el salari de la persona hagi de ser embargat, només es podrà fer en determinada proporció que exedeixi l’import de l’SMI.
  7. 9. Salari base Remuneració principal de la persona treballadora i es fixa en funció de la seva categoria professional acordada al conveni col·lectiu de l’empresa o sector, que pot ser expressada en unitat de temps o d’obra.
  8. 10. Components salarials Quantitat de diners que s’afegeixen al salari base en concepte de les característiques personals del treballador, de les característiques del lloc de treball, pel rendiment del treballador o per altres conceptes diversos: <ul><li>Antiguitat. </li></ul><ul><li>Coneixement especials. </li></ul><ul><li>Penositat, toxicitat, perillositat, tornicitat o nocturnicitat. </li></ul><ul><li>Incentius, primes de productivitat, assistència o puntualitat. </li></ul><ul><li>Hores extraordinaries. </li></ul><ul><li>Gratificacions extraordinaries. </li></ul>

×