Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grup 1

1,209 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grup 1

  1. 1. Adrian Alvarez Arnau Castro Asier Ciercoles Pol Garcia Toni Rodriguez Alex Vargas L’atmosfera i el clima
  2. 2. <ul><li>Pagina 1.................. El temps i el clima. </li></ul><ul><li>Pagina 2...................Els mapes meteorologics </li></ul><ul><li>Pagina 3...................Factors climatics </li></ul><ul><li>Pagina 4...................Els climes temperats </li></ul><ul><li>Pagina 5...................Els climes de Catalunya </li></ul><ul><li>Pagina 6...................Els climes d´Espanya </li></ul>Index
  3. 3. <ul><li>El temps atmosferic es l’estat de l’atmosfera .El clima en canvi es el temps habitualment en una zona determinada. </li></ul><ul><li>Els elements del clima: els elements del clima son la temperatura,les precipitacions,la humitat,la pressio atmosferica i el vent. </li></ul><ul><li>La temperatura: es el grau d’escalfament de l’aire i es mesura en graus centigrats (ºC). </li></ul><ul><li>Les precipitacions: les formen l’aigua que cau sobre la superficie de la terra o el mar i es mesura en mil·limetres (mm). </li></ul><ul><li>La humitat: la humitat de l’atmosfera es la quantitat de vapor d’aigua que conte. S’expresa en percentatge (%). </li></ul><ul><li>La pressió atmosferica: Es el pes que exerceix l’aire sobre la superficie terrestre. S’expressa en mil·libars (mbar). </li></ul><ul><li>El vent: Es un moviment de masses d’aire, degut a les diferencies de pressió. Una caracteristica del vent és la velocitat ; és pot expressar en km per hora (km/h) o bé ,en metres per segon (m/s). </li></ul>El temps i el clima
  4. 4. <ul><li>El temps que fa en un lloc en un moment determinat es pot representar en un mapa meteorològic. </li></ul><ul><li>Els mapes isobàrics : En un mapa isobàric s’hi representa la pressió atmosfèrica.Les línies que hi ha en el mapa són les isòbares.Les zones d’anticicló o d’altre pressió es representa en la lletra A (calor) en canvi, les zones de depressió es representa amb la lletra D (fred). </li></ul><ul><li>Els mapes de símbols: Els mapes de símbols representa cada fenomen meteorològic (nuvositat, vent, precipitacions, ect.) amb uns símbols molt entenedors. </li></ul>Els mapes meteorologics
  5. 5. <ul><li>Hi ha diversos climes, son la latitud, l’altitud, l’orientació i la continentalitat. </li></ul><ul><li>La latitud: es la distancia de un punt de la terra fins a l’equador. </li></ul><ul><li>L’altitud: es la distancia vertical a la qual esta situat en un lloc respecte al nivell del mar. </li></ul><ul><li>L’orientació: els vessants de les muntanyes orientals cap els sol son mes càlids i secs que els orientals d’esquena al sol. </li></ul><ul><li>La continentalitat: es la llunyania d’un indret respecte el mar,el mar suavitza les temperatures per això les zones continentals tenen temperatures mes extremes. </li></ul><ul><li>Segons la temperatura i en funció de la latitud,podem parlar de tres grans zones tèrmiques a la Terra: </li></ul><ul><li>Zona càlida: al vonlant de l’equador. </li></ul><ul><li>Zones fredes: al voltant dels dos pols. </li></ul><ul><li>Zones temperades: situades entre les zones càlides i fredes </li></ul>els factors climatics
  6. 6. Els climes temperats <ul><li>La Península Ibèrica està situada a la zona temperada de la Terra. Per això, el climes dominants al nostre territori són els temperats. </li></ul><ul><li>El clima mediterrani: El clima mediterrani es propi dels territoris pròxims a la Mar Mediterrània. </li></ul><ul><li>Sovint es diferencien, dins el clima mediterrani, dues variants: el clima litoral i el clima continental. </li></ul><ul><li>El clima continental: Les temperatures son molts extremes es a dir al estiu fa molta calor i a l´hivern fa molt fred. </li></ul><ul><li>El clima atlàntic: Es propi de les regions costaneres pròximes a l´ocea atlantic. Els estius son suaus i els hiverns no son gaire freds. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>El clima de catalunya te caracteristiques particulars a causa de la precencia de la mar mediteranea i el relleu. </li></ul><ul><li>El clima mediterrani litoral: es localitata la franja costanera,limitat per la Serralada Prelitoral. </li></ul><ul><li>El clima mediterrani continental: donima a la Depressio Central i el Prepirineu. Hiha arbres de fulla caduca. </li></ul><ul><li>El clima atlantic: es propi de la Vall d’Aran,situada a la Vessant nord dels Pirineus. </li></ul><ul><li>El clima de muntanya: es localitza a les zones elevades dels Pirineus. </li></ul>els climes de catalunya
  8. 8. Els climes d´Espanya <ul><li>A Espanya podem trobar varietats dels climes temperats,a les zones climatiques d’Espanya podem distingir-hi diferents tipus de paisatges vegetals: </li></ul><ul><li>El clima mediterrani litoral: es localitza a la costa mediterranea. Hi ha arbres de fulla perenne. </li></ul><ul><li>El clima mediterrani continental: domina a la major part de la Meseta i de la depressió de l’Ebre. La vegetació es amb pins,alzines i matollars. </li></ul><ul><li>El clima de muntanya: correspon a les zones altes de les serralades. La vegetació és formada per avets, pins negres, prats.... </li></ul><ul><li>El clima atlantic: es propi de la franja costanera atlantica. Hi ha arbres de fulla caduca;com el faig, el roure...... </li></ul><ul><li>El clima tropical: domina la major part de les illes Canaries. Les precipitacions son escasses. </li></ul>

×