Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Un alt fel de interviu cu Dumnezeu

4,714 views

Published on

Dar Dumnezeu isi arata dragostea fata de noi, prin faptul ca, pe cand eram noi inca pacatosi, Hristos a murit pentru noi. Romani 5:8

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Un alt fel de interviu cu Dumnezeu

 1. 1. Un altfel de interviu cu Dumnezeu
 2. 2. <ul><li>Am adormit…. </li></ul><ul><li>am visat c ă aveam un </li></ul><ul><li>INTERVIU CU DUMNEZEU </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Am privit la mun ţ i </li></ul><ul><li>ş i am v ă zut splendoarea </li></ul><ul><li>crea ţ iei m â inilor Sale </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Am privit apoi un apus de soare ş i m-am minunat de frumuse ţ ea nema î nt â lnit ă a acestuia… </li></ul><ul><li>Apoi m-am î ntrebat: </li></ul><ul><li>Cum este oare Dumnezeu ? </li></ul><ul><li>Aveam s ă Î i pun o î ntrebare serioas ă , a ş adar… </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Am î ncercat s ă î mi î n drept atunci privirea c ă tre El ... </li></ul>...î ns ă nu L-am putut privi, pentru c ă st ă tea î ntr-o lumin ă de nep ă truns. ..
 6. 6. <ul><li>Pur ş i simplu i-am strigat: </li></ul><ul><li>“ De ce este at â ta suferin ţă </li></ul><ul><li>ş i de ce mor oamenii ?” </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Dumnezeu mi-a r ă spuns din Cuv â ntul S ă u, Biblia: </li></ul>“ C ă ci printr-un singur om a intrat p ă catul î n lume, ş i moartea prin p ă cat. Astfel c ă moartea a trecut asupra tuturor, pentru c ă to ţ i au p ă c ă tuit ”
 8. 8. <ul><li>Apoi mi-a spus: </li></ul><ul><li>“ Sufletul care p ă c ă tuie ş te , va muri” </li></ul><ul><li>L-am î ntrebat pe Dumnezeu ce î nseamn ă î n mod concret PĂCAT , iar El mi-a r ă spuns: </li></ul><ul><li>“ P ă catul este f ă r ă delege” ( sau încălcarea Legii ) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Apoi, Dumnezeu, cu un fulger n ă prasnic, a tunat Legea Sa - Cele 10 Porunci: </li></ul><ul><li>1. “S ă nu ai al ţ i dumnezei î n afar ă de Mine” </li></ul><ul><li>2. “S ă nu- ţ i faci idoli ş i s ă nu te î nchini lor” </li></ul><ul><li>3. “S ă nu iei Numele lui Dumnezeu î n de ş ert” </li></ul><ul><li>4. “Adu- ţ i aminte de ziua de odihn ă ş i sfin ţ e ş te-o” </li></ul><ul><li>5. “Cinste ş te pe tat ă l t ă u ş i pe mama ta” </li></ul><ul><li>6. “S ă nu ucizi” </li></ul><ul><li>7. “S ă nu comi ţ i adulter” </li></ul><ul><li>8. “S ă nu furi” </li></ul><ul><li>9. “S ă nu min ţ i” </li></ul><ul><li>10. “S ă nu pofte ş ti, s ă nu fii lacom” </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Apoi am v ă zut cuvintele lui Iisus Hristos: </li></ul><ul><li>“ Oricine se uit ă la o femeie ca s-o pofteasc ă î n inima lui, a ş i comis adulter cu ea î n inima lui” </li></ul><ul><li>ş i </li></ul><ul><li>“ Oricine se m â nie pe fratele s ă u este un uciga ş ” </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Au urmat cuvintele Sfintei Scripturi: </li></ul><ul><li>“ Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii , nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ” </li></ul><ul><li>1 Corinteni 6:9-10 </li></ul>
 12. 12. <ul><li>ş i … </li></ul><ul><li>“… cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul , care arde cu foc şi cu pucioasă ….” </li></ul><ul><li>Apocalipsa 21:8 </li></ul>
 13. 13. <ul><li>M-am examinat î n acel moment, ş i am v ă zut c ă am î nc ă lcat Cele 10 Porunci, Legea lui Dumnezeu, de multe ori. </li></ul><ul><li>Am min ţit, am furat, am poftit, am privit cu răutate la cei din jurul meu, am folosit ireverenţios Numele Lui, am fost necurat în inima mea, am făcut fapte bune ca să Îi “ cumpăr ” admiraţia sau ca oamenii să mă vadă. </li></ul><ul><li>Mi-am dat seama c ă î n Ziua Judec ăţ ii, voi fi g ă sit vinovat ş i aruncat î n iad. </li></ul><ul><li>Ş i asta nu numai pentru c ă Dumnezeu vede î n mine fiecare p ă cat pe care l-am s ă v â r ş it, ci ş i pentru c ă propria-mi con ş tiin ţă m ă condamn ă, spunându-mi adevărul despre cine sunt cu adevărat . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>C â nd am strigat c ă tre Dumnezeu: “Doamne, ce s ă m ă fac ?”… </li></ul><ul><li>El mi-a r ă spuns: </li></ul><ul><li>“ Dumnezeu a trimis </li></ul><ul><li>pe Fiul S ă u nu ca s ă condamne…” </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Am î n ţ eles c ă Dumnezeu m-a iubit at â t de mult, î nc â t a trimis pe Fiul S ă u să sufere ş i s ă moar ă astfel încât s ă pl ă teasc ă î n locul meu pedeapsa pentru p ă catele mele. </li></ul><ul><li>Ş i faptele mele bune nu au putut face nimic, pentru că : </li></ul><ul><li>“ … prin har aţi fost m â ntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu . Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni . ” Efeseni 2:8 -9 </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Iisus Hristos a luat asupra Lui pedeapsa pe care eu o meritam. </li></ul><ul><li>“ Dumnezeu Îş i arat ă dragostea fa ţă de noi prin faptul c ă pe c â nd eram noi î nc ă p ă c ă to ş i, Hristos a murit pentru noi ” </li></ul><ul><li>Romani 5:8 </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Eu am î nc ă lcat Legea lui Dumnezeu (Cele 10 Porunci), iar Iisus Hristos a pl ă tit definitiv pentru p edeapsa în locul meu . </li></ul><ul><li>Apoi Iisus a î nviat dintre cei mor ţ i, î nving â nd moartea. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Dintr-o dat ă m-am trezit din vis ş i mi-am dat seama c ă trebuie s ă iau o decizie: </li></ul><ul><li>A ş putea s ă continui s ă visez c ă Dumnezeu nu ar putea fi m â nios de p ă catele mele, dar astfel s ă ajung î n iad. </li></ul><ul><li>sau </li></ul><ul><li>Aş putea să Îi cer iertare, s ă p ă r ă sesc stilul meu de via ţă p ă c ă tos ca recunoştinţă faţă de dragostea lui Dumnezeu ş i s ă cred î n Domnul Iisus Hristos ca Domn ş i M â ntuitor, ş i astfel s ă primesc darul vie ţ ii ve ş nice. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>TU ai aceea ş i alegere de f ă cut ! </li></ul><ul><li>Cite ş te Psalmul 51 ş i f ă din el rug ă ciunea ta de iertare î naintea lui Dumnezeu ! </li></ul><ul><li>Apoi cite ş te Biblia ş i f ă ceea ce Dumnezeu îţ i spune prin ea ! El nu te va l ă sa niciodat ă . </li></ul><ul><li>Pentru informa ţ ii detaliate: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.wdjd.ro </li></ul>

×