‫بسم اهلل الرمحن الرحَم‬
‫إن احلمد هلل حنمدي ًنستعَنى ًنستغفري ًنستودٍى ًنعٌذ باهلل من شرًر أنفسنا ًسَئات أعمالنا من ٍود ا...
Sinimulan ni Imam Nawawi sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang salaysay na nagmula kay Propeta
Muhammad (sallallahu „alayh...
Ayon kay Imam Nawawi, may mga tao na sumulat at naglikom ng 40 hadith bukod sa kanya ayon sa ibat
ibang tema, na tulad hal...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PAMBUNGAD PARA SA 40 HADITH NI IMAM NAWAWI

668 views

Published on

Pambungad para sa kapaliwanagan ng 40 Hadith ni Imam Nawawi

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
668
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PAMBUNGAD PARA SA 40 HADITH NI IMAM NAWAWI

  1. 1. ‫بسم اهلل الرمحن الرحَم‬ ‫إن احلمد هلل حنمدي ًنستعَنى ًنستغفري ًنستودٍى ًنعٌذ باهلل من شرًر أنفسنا ًسَئات أعمالنا من ٍود اهلل فال مضل لى ًمن ٍضلل فال هادي لى، ًأشود أن‬ ‫ال إلى إال اهلل ًحدي ال شرٍك لى ًأشود أن حممدًا عبدي ًرسٌلى‬ Lahat ng papuri ay inuukol lamang sa Allah, purihin natin ang Allah, humingi tayo ng saklolo sa Kanya, sa Kanya lamang tayo humingi ng kapatawaran at gabay, tayo’y magpakupkop sa Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ng Allah walang sino man ang makapagliligaw sa kanya, at sino man ang Kanyang iligaw ay walang sino man ang makapaggagabay sa kanya (maliban lamang Siya). Ako’y sumasaksi na walang ibang Panginoon na dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban na lamang ang Allah ang Nag-iisa walang pagtatambal sa Kanya at si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. Pagpapakilala sa 40 Hadith: Ang mga likom na 40 Hadith ni Imam an-Nawawi ay isa sa mga mahalagang paglikom ng mga Hadith na mayroon tayo ngayon. Ang katunayan, ang bilang ng Hadith na naitala ni Imam an-Nawawiy ay 42 para sa paglilikom na ito at hindi 40. Si Imam Nawawi ay kabilang sa tanyag na pantas sa Islam, namuhay siya noong ika 631 hanggang sa 676 na taon pagkatapos ng Hijra, siya ay binawain ng buhay sa edad na ika 45 taong gulang. Pinagkalooban siya ng Allah ng biyaya at tagumpay sa kanyang ginawa, dahilan sa dakilang naiambag niya sa Islam bago pa man niya lisanin ang daigdig sa murang edad. Si Imam Nawawiy ay isang paham sa larangan ng iba‟t ibang pag-aaral tungkol sa Islam. Ang napakalawak na kanyang mga gawa sa iba‟t ibang larangan ay napakahalaga at dakila, na kung ang bawat tao ay magpapasya na pag-aralan ang Fiqh, Hadith, ispirituwalidad, o ang Qur‟an, ay kinakailangan niya munang pagdaanan si Imam an-Nawawiy. Maliban pa sa 40 hadith na kanyang naitala ay may mga ibang tanyag ding mga aklat na siya ang may akda na tulad halimbawa ng Riyadh al-Saliheen, Al-Adhkar, at ang kanyang paliwanag sa aklat na Sahih Muslim at Sahih Bukhari. Si Imam Nawawi ay kabilang sa mga nangungunang iskolar ng madhhab Shaafi‟ at ang pinakamalaki at pinakamasaganang aklat na kanyang naisulat ukol dito ay tinatawag na Al Majmua’ na may kabuuang 30 na mga aklat (volumes). Napapaloob sa aklat na ito ang mga usapin sa larangan ng Fiqh dahil pinagsama niya dito ang iba‟t ibang pananaw mula sa iba‟t ibang madhhab sa ilalim ng iba‟t ibang paksa. Panimula: Inumpisahan ni Imam Nawawiy ang 40 Hadith na may kasamang pambungad. Madalas na pagkakamali natin sa tuwing tayo ay magbabasa ng isang aklat ay ang kawalan ng pagsilip o sadyang kaligtaan ang pagbabasa ng pambungad o di naman kaya ang mabilisang pagbabasa nito. Ito ay isang maling gawain sa nagbabasa, lalong lalo na kapag ang binabasa natin ay tungkol sa pang-Islamikong agham o kaalaman. Nararapat na pasukin at alamin muna natin ang pinakapunto na dapat natin malaman na kinakailangan natin malaman sa mga bagay na ipapahayag natin sa ibang tao. Ito ang mahalaga sa larangan ng nagdadala ng Da‟awah. Sa kanyang pambungad, sinasabi ni Imam Nawawi sa atin kung gaano kahalaga kung bakit niya nailathala ang aklat na ito, ano ang nag-udyok sa kanya sa pagsulat ng kanyang aklat at ito ang mahalagang pag-unawa sa layunin sa likod ng isang gawa. Mga Puntos Mula sa Pambungad ni Imam Nawawi: 1.) Dahilan sa likod ng kanyang paglikom.
  2. 2. Sinimulan ni Imam Nawawi sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang salaysay na nagmula kay Propeta Muhammad (sallallahu „alayhi wa sallam) na naging pangunahing dahilan sa kanyang paglikom ng 40 hadiths. Sa pagkakasabi sa Hadith na ang sino mang nakasaulo ng 40 na mga Hadith na mula sa mga Hadith ni Propeta Muhammad (sallallahu „alayhi wa sallam) ay babangunin siya ng Allah sa Araw ng Paghuhukom mula sa mga paham o iskolar ng Islam. Gayon pa man, ito ay binigyang linaw ni Imam Nawawi na ito ay mahinang Hadith o „Hadith Da‟eef‟. Uri ng Hadith: Ito ay napakahalaga dahil lagi nating malalaman kung ano ang mga pinagkukunan ng ating impormasyon o kaalaman, kung ito ba ay mapagkakatiwalaang hadith o hindi, kung ito ba ay Sahih hadith „mapananaligan‟ o di naman kaya ay Hasan „tama o mabuti‟ o Da‟if hadith „mahina‟ at kung papaano naging katanggaptanggap ang isang hadith. Ukol naman sa paggamit ng da‟if hadith „mahinang hadith‟ ay may mahalaga at malalim na pagkakaiba sa pananaw ng mga pantas. Sa usaping ito ay mayroong tatlong pangunahing madhhab tungkol sa mga mahinang hadith: 1- Isa sa mga madhhab ay nagsabi na maari mo itong gamitin ang mahinang hadith „da‟if‟ kung kailan mo naisin gamitin. Ang pananaw na ito ay hindi gaanong malakas. 2- Samantalang ang ibang madhhab o „school of thought‟ ay nagsabi ay hindi kailanman maaring gamitin ang mahinang hadith „da‟if‟. 3- Ang pinakahuling pananaw ukol dito, ay maari lamang gamitin ito kapag pinag-usapan ang tungkol sa mga kabutihang gawa bilang pagpapaalala. Ito ang pananaw ng karamihan sa mga pantas at ito ang tinutukoy ni Imam Nawawi sa kanyang pambungad. Mga saligan sa paggamit ng mahinang hadith sa ganitong pamamaraan: 1- Ang mga mahinang hadith „da‟if hadith‟ na may kaugnayan sa mga kabutihan, gawain, paalala, atbp. Ngunit walang kaugnayan sa „ahkam‟, pagsasabatas o kaugnayan sa „aqeedah‟ o pananampalataya. 2- Hindi sukdulan ang pagiging mahinang hadith nito, bilang pangkalahatan matatawag itong mahinang hadith „hadith da‟if‟ ngunit may mahigit tatlumpu hanggang apatnapung iba‟t ibang pag-uuri ng hadith da‟if na kasama pa ang mas higit na mahina kaysa sa iba. 3- Ang hadith na nasa ilalim ng pangkalagatang alituntunin ay hindi nagdadala ng anumang bagay na makabago bagkus ito ay bilang karagdagan lamang. Halimbawa: Mayroon tayong katanggap tanggap na hadith hinggil sa kahalagahan ng Surah Ikhlas at mayroon ding mahinang hadith na nagsasabi nang ganoong bagay, sa ganitong kalagayan ay maaring gamitin ang mahinang hadith. Ang usaping napapalibutan ng paggamit ng mahinang hadith ay bagay na higit na komplikasyon o hindi pinagkasunduan ng mga pantas. May iba‟t ibang pananaw ukol dito at nararapat nating alamin bilang nagsasaliksik ng kaalaman na ang komplikasyong ito ay maaring mangyari, kaya‟t naman pinakamainam sa atin hanggat maari ay hindi natin pwedeng gamitin ang mahinang hadith, para maiwasan ang anumang pagtatalo. Ganon pa man, pinaliwanag ni Imam Nawawi tungkol sa naunang binanggit hinggil sa sa pagsaulo ng apatnapung hadith ay hindi lamang ito ang dahilan kung bakit niya naisipang isulat ang aklat na 40 hadith, may mga ibang hadith na kanyang sinipi na ito ay mga mapananaligang hadith tungkol sa pagsasaliksik at pagpapalaganap ng kaalaman. 2.) Pamantayan sa Pagpili ng mga Hadith para sa Kanyang Paglikom:
  3. 3. Ayon kay Imam Nawawi, may mga tao na sumulat at naglikom ng 40 hadith bukod sa kanya ayon sa ibat ibang tema, na tulad halimbawa ng Zuhod (aestheticism). Ngunit sa kanyang mga likom na 40 hadith ay minabuti niyang piliin ang mga hadith na malawak ang kahulugan at saklaw ang lahat ng bahagi ng Relihiyon. Mga maiiksing hadith lamang upang madaling sauluhin at tinitiyak niya ang mga hadith na kanyang nilikom ay lahat katanggap-tanggap kung hindi man umabot ang iba nito sa ganap na mapapanaligan. Tunay na nagtagumpay si Imam Nawawi sa paglikom ng mga hadith na ayon sa kanyang adhikain. Ang mga hadith na kanyang nilikom ay sadyang napakalawak nito sa bawat aspeto ng pananampalataya. Kaya‟t naman tinagubilin ni Imam Hassan al-Banna sa lahat ng aktibong nagpapalaganap ng da‟awah na sauluhin nila ang 40 hadiths ni Imam Nawawi, na may kasamang pagbabasa at pagsasaulo ng Banal na Qur‟an, sa kadahilanang ang mga ito ay napakalawak at angkop sa anumang kalagayan. Jawami' al-Kalam Ang dahilan kung bakit napakadaling maging malawak sa apatnapung hadith lamang ay dahil sa ang Propeta Muhammad (sallallahu „alayhi wa sallam) ay pinagkalooban ng „jawami’ al kalam‟ (malawak na pananalita o talumpati- comprehensive speech). Sinabi niya sa kanyang hadith; ‫وأعطيت جوامع الكالم‬ “at ako‟y pinagkalooban ng malawak na pananalita” – isinalayasay ni Abu Hurayrah (radiyallahu „anhu) Ang ibig itukoy dito, na tulad ng sinabi ng isang dakilang iskolar sa Islam na pumanaw noong nakaraang unang siglo ng Hijri na si Imam as-Zuhri (rahimuhullah); „Tulad ng anumang dumating sa atin mula sa pag-unawa sa napakalawak na salita na ipinagkaloob sa Propeta Muhammad (sallallahu „alayhi wa sallam), ay binigyan siya ng Allah ng kakayahan na pagsamahin ang iba‟t ibang uri ng idea na maaring isulat sa isang buong aklat, ngunit ang maaring ilalarawan lamang ito ng Propeta (sallallahu „alayhi wa sallam) sa pamamagitan ng ilang pangungusap.‟ Ito ay mahalagang konsepto dahil minsan hindi natin nabibigyan ng paggalang ang hadith ni Propeta Muhammad (sallallahu „alayhi wa sallam) na nararapat sa pag-unawa kung gaano kadakila ang kanyang mga sinabi. Ayon din sa kanya (sallallahu „alayhi wa sallam); “Tunay na pinagkalooban ako ng malawak na pananalita, at ginawa sa akin ang salita na ganap na maigsi subalit malaman.” Siya ay may kakayahan na magwika ng payak na pananalita ngunit ang kahulugan nito ay hindi mabilang nino man, kaya naman ang mga naunang iskolar ay kanilang inumpisahan ang paglikom ng iba‟t ibang mga maiiksing hadith upang mapakinabangan ito ng nakararami mula sa kahusayan ng Propeta Muhammad (sallallahu „alayhi wa sallam). Si Ibn Salah na isa sa mga unang iskolar na naglikom ng ganitong uri ng aklat, siya ay may tanyag na aklat ng hadith tungkol sa pang-agham na ito ay tinatawag na Al-Muqaddimah (Ang Pambungad). At ang aklat na ito ay naging batayan na rin ng mga bagong aklat na nailimbag tungkol sa hadith na pang-agham. Sinimulan niya sa pag-ipon ng mga hadith na nabibigyan niya ng kapaliwanagan at dito nagsimula ang pagbibigay ng kapaliwanagan sa napakalawak na mga hadith. Umabot siya sa 26 na mga hadith na may kasamang paliwanag at pagkatapos dumating si Imam Nawawi at sinunod niya ang kanyang yapak. Ginamit ni Imam Nawawi ang 26 na mga hadith na ipinaliwanag ni Ibn Salah at pagkatapos kanya itong dinagdagan hanggang sa mabuo niya ang 42 hadiths na ngayon ay kilala sa tawag na „Arba’een an-Nawawi‟ o „Imam Nawawi‟s Forty Hadith.‟

×