Successfully reported this slideshow.

Presentació Clima Salus

450 views

Published on

Canvi climàtic

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Clima Salus

 1. 1. Projecte e-CanviClima Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego Formació per al medi ambient Solucions en formació virtual Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia e ARTNOVA
 2. 2. Projecte e-CanviClima Introducció La ONG Clima Salus vol promoure formació mediambiental entre els seus membres i simpatitzants. Clima Salus disposa de seus a Espanya i a diversos països de d'Amèrica llatina. L’objectiu del projecte és promoure la cultura mediambiental i l’ús de les TIC per facilitar polítiques de difusió i divulgació en els àmbits locals de les seves seus. e-ARTNOVA presenta la següent proposta al concurs públic convocat per Clima Salus. Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 3. 3. Projecte e-CanviClima Antecedents Clima Salus és una institució sense ànim de lucre. El seu compromís és trobar les millors solucions per a salvar la natura, i evitar, per tant, la degradació ambiental del planeta. Actualment Clima Salus opera en més de deu països de parla hispana. Disposa de delegacions amb aproximadament dues mil persones que col·laboren activament a la institució. Clima Salus pretén que l'e-learning sigui el vehicle de formació entre els seus membres per a propiciar la difusió del seu missatge i fomentar l'intercanvi i la col·laboració ens els àmbits locals de les seves seus. Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 4. 4. e-ARTNOVA Quí som Una empresa especialitzada en oferir solucions per a la formació virtual. Oferim servei i assessorament en la instal·lació i personalització de plataformes de codi obert (Moodle), eines multimèdia de formació “on line”, disseny i programació de cursos. Utilitzem estàndards en el desenvolupament de materials d'aprenentatge (IMS, SCORM) que assegurin la seva reutilització i compatibilitat. Gestionem integralment qualsevol projecte d'e-learning i oferim un ample ventall de serveis. e ARTNOVA
 5. 5. <ul><li>Equip humà </li></ul><ul><li>Direcció de projectes </li></ul><ul><li>Juan Andrés Gallego Cano </li></ul><ul><li>Disseny pedagògic </li></ul><ul><li>Josep Maria Aguadé Magriñà </li></ul><ul><ul><li>Disseny tecnològic </li></ul></ul><ul><ul><li>Josep Maria Castel Llobet </li></ul></ul>e-ARTNOVA [email_address] e ARTNOVA
 6. 6. e-ARTNOVA Projectes realitzats Des de la seva creació, en l'any 2000, e-ARTNOVA ha desenvolupat nombrosos projectes (vegeu-los a www.e-artnova.com) en diferents àmbits i sectors. Centre d'empreses innovadores www.centreempresain.com‏ Plataforma d’aprenentatge per a la formació empresarial. 500 estudiants matriculats anualment. Empresa exportadora www.empresaexport.com Plataforma d’aprenentatge i disseny de cursos per a la formació dels seus treballadors, en la seva seu central i en les delegacions europees. Projectes que tenen similituds amb la proposta actual e ARTNOVA
 7. 7. Projecte e-CanviClima <ul><li>Orientació de la proposta </li></ul><ul><ul><li>Incorporar l'e-learning com a estratègia de formació en l’organització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoure l’ús de noves tecnologies no proprietaries. </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavorir la col·laboració I l'intercanvi entre els components de l’organització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporar noves tecnologies per a difondre el seu missatge en diversos àmbits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar la continuïtat d’ofertes formatives futures. </li></ul></ul>Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 8. 8. Projecte e-CanviClima <ul><li>Directrius del projecte </li></ul><ul><ul><li>Creació d’un espai web per a difondre les iniciatives de formació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementació d’una plataforma de codi obert (Moodle) per a la formació virtual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació orientada a promoure una cultura sostenible en l’àmbit local de les seus de l'ONG . </li></ul></ul><ul><ul><li>Foment de la gestió i l'intercanvi de coneixement i d’informació. </li></ul></ul>Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 9. 9. Projecte e-CanviClima <ul><li>Objectius del projecte Generals </li></ul><ul><ul><li>Introduir l’e-learning com a factor clau per difondre la formació en l’organització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar l’e-learning com a element per a la introducció de les TIC i del programari de codi obert en la institució. </li></ul></ul><ul><ul><li>Específics </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavorir el treball col·laboratiu i les comunitats de coneixement en el si de la institució. </li></ul></ul><ul><ul><li>Generar una cultura de gestió de millora mitjançant l'avaluació contínua de la qualitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Difondre la formació de tots els membres de l'ONG. </li></ul></ul>Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 10. 10. Projecte e-CanviClima <ul><li>Mètode de treball </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament mitjançant el model de disseny ADDIE. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi Destinataris, continguts, entorn, necessitats, recursos disponibles, terminis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny Objectius, continguts,avaluació, metodologia docent, activitats, recursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament Materials, manuals I guies, activitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementació Publicació de materials, formació professorat, suport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació Formativa, resultats, revisió de tot el procés. </li></ul></ul>Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA Anàlisi Disseny Desenvolupament Implantació Avaluació
 11. 11. Mapa conceptual del projecte Projecte e-CanviClima Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 12. 12. Mapa conceptual dels aspectes pedagògics Projecte e-CanviClima Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 13. 13. Mapa conceptual dels aspectes tecnològics Projecte e-CanviClima Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 14. 14. <ul><ul><li>Directrius del projecte. Elements pedagògics </li></ul></ul><ul><ul><li>Competències a desenvolupar </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber sobre el clima com a sistema dinàmic, i la seva evolució. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber identificar els principals factors del canvi climàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber analitzar i conèixer les conseqüències del canvi climàtic </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber que s’està fent respecte el canvi climàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber analitzar i sintetitzar el que diuen els experts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber que podem fer i com fer-ho per evitar les conseqüències negatives. </li></ul></ul>Projecte e-CanviClima Josep Maria Aguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 15. 15. <ul><ul><li>Directrius del projecte. Elements pedagògics </li></ul></ul><ul><ul><li>Competències de tipus transversal </li></ul></ul><ul><ul><li>Adquirir la capacitat d’anàlisi i de síntesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber treballar en equip i compartir coneixements amb la comunitat d’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laborar amb companys i professor en la recerca de recursos i solucions als problemes plantejats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificar i organitzar les tasques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de la capacitat de crítica i autocrítica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber usar i aplicar les eines TIC adequades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dominar les estratègies de comunicació. </li></ul></ul>Projecte e-CanviClima Josep Maria Aguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 16. 16. <ul><ul><li>Directrius del projecte. Elements pedagògics </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectius generals del curs </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer el clima com a sistema dinàmic i la seva evolució. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer els principals factors que determinen el canvi climàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer les conseqüències del canvi climàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer les possibles solucions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conscienciar-se sobre el problema del canvi climàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar en grup per parlar sobre el problema i proposar solucions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar un taller sobre el canvi climàtic. </li></ul></ul>Projecte e-CanviClima Josep Maria Aguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 17. 17. Projecte e-CanviClima Elements tecnològics. Diagrama general Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 18. 18. Projecte e-CanviClima Elements tecnològics. Diagrama de navegació Josep Maria Aiguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 19. 19. e-ARTNOVA Avaluació de qualitat del projecte e ARTNOVA INDICADORS INTERACCIÓ: ESTUDIANT - PROFESSOR <ul><li>Facilitat d’accés al tutor </li></ul><ul><li>Qualitat de la interacció amb el tutor </li></ul><ul><li>El tutor respon constructivament a les preguntes del tutor </li></ul><ul><li>El tutor ofereix altres vies d’atenció a l’alumne </li></ul><ul><li>Es disposa de múltiples maneres de interactuar amb el tutor </li></ul><ul><li>El tutor aporta objectius clars sobre el curs </li></ul>SERVEIS DE SUPORT A L’ESTUDIANT <ul><li>Abans de començar el curs, l’estudiant va ser informat dels requeriments tecnològics que necessitava per a realitzar el curs </li></ul><ul><li>Abans de començar el curs, l’estudiant va ser informat dels coneixements tècnics que necessitava per a realitzar el curs </li></ul><ul><li>L’estudiant va rebre suficient informació sobre la bibliografia requerida i materials necessaris per al desenvolupament del curs </li></ul><ul><li>L’estudiant va ser informat de les obligacions necessàries per a superar el curs. </li></ul><ul><li>Abans començar el curs, l’estudiant va ser orientat sobre les tecnologies usades en el curs </li></ul>ASSISTÈNCIA TÈCNICA <ul><li>Accés als serveis tècnics de suport quan es necessiten </li></ul><ul><li>Abans de començar el curs, s’ha orientat sobre les tecnologies usades en el curs </li></ul><ul><li>Les qüestions tècniques són contestades satisfactòriament </li></ul><ul><li>Les qüestions tècniques són contestades amb promptitud </li></ul>AVALUACIÓ I ESTRUCTURA DEL CURS <ul><li>Abans de començar el curs, el procés d'avaluació és clarament identificat </li></ul><ul><li>Els objectius del curs són clarament definits </li></ul><ul><li>El cronograma de realització del curs és clar </li></ul><ul><li>El tutor aporta objectius clars sobre el curs </li></ul><ul><li>El material docent és satisfactori </li></ul><ul><li>El mètode de matricula és l’adequat </li></ul>Després de la finalització del curs es realitzarà un qüestionari als estudiants que han finalitzat per a conèixer la aportació del curs per al seu treball dins de l’ONG. També es farà una enquesta als estudiants que abandonen per tal de conèixer els motius del seu abandó
 20. 20. Mòdul d’exemple http :// phobos.xtec.cat / mestivil / moodle / course / category.php ? id =14 Projecte e-CanviClima Josep Maria Aguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA
 21. 21. Gràcies Projecte e-CanviClima Josep Maria Aguadé | Josep Maria Castel | Juan Andrés Gallego e ARTNOVA

×