SlideShare a Scribd company logo

خرید بازدید سایت

C
clickaval1

در صورتی که قصد دارید ترافیک سایت خود را به صورت مستقیم و هدفمند افزایش داده و بر روی برند و جایگاه سایت خود تاثیر مثبت بگذارید، ابزار بالابردن بازدید کننده های سایت از کلیک اول بهترین انتخاب برای شماست.

1 of 7
Download to read offline
‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬
‫راه‬
‫حل‬
‫حرفه‬
‫ای‬
‫جهت‬
‫افزایش‬
‫ترافیک‬
‫سایت‬
‫خود‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫ابزار‬ ،‫بگذارید‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬
‫افزایش‬
‫بازدید‬
‫سایت‬
.‫شماست‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬
‫بازدید‬ ‫خرید‬
‫واقعی‬
‫سایت‬
‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫از‬
‫چرا‬
‫باید‬
‫از‬
‫سیستم‬
‫افزایش‬
‫بازدید‬
‫سایت‬
‫استفاده‬
‫کنیم‬
‫؟‬
‫چه‬ ‫هر‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫تعداد‬
‫نز‬ ‫آن‬ ‫اعتبار‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ،‫پایین‬ ‫پرش‬ ‫نرخ‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫تعداد‬
‫از‬ ‫گوگل‬ ‫زیرا‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫د‬
‫روش‬ ‫به‬ ،‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫خود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫طریق‬
‫به‬ ‫لحاظ‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ،‫خود‬ ‫مدنظر‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫دیگر‬ ‫های‬
‫د‬
.‫آورد‬ ‫ست‬
‫اول‬ ‫کلیک‬
‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫ارگانیک‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫تجربیات‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ساله‬ ‫چندین‬ ‫سابقه‬ ‫با‬
.‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بازدید‬ ‫نوع‬ ‫موثرترین‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫طبیعی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ،‫گوگل‬ ‫های‬
‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫بهترین‬ ‫دریافت‬
‫و‬ ‫دلخواه‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ،‫کاربر‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫افزایش‬ ،‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫کاهش‬ ‫مثل‬ ‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫ایجاد‬ ‫کمک‬
.‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫خرید‬ ‫خدمت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امکاناتی‬ ‫مهمترین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫غیره‬
.‫شوید‬ ‫آشنا‬ ‫بیشتر‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫با‬
‫عبارت‬ ‫تاکنون‬ ‫حتما‬
‫ترافیک‬
‫مستقیم‬
( ‫دایرکت‬ ‫یا‬
Direct
‫نداشته‬ ‫آشنایی‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اما‬ .‫اید‬ ‫شنیده‬ ‫را‬ )
‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫فاکتورهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫زمانی‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ،‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫باشید‬
‫از‬ ‫ی‬
:‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫ها‬ ‫حالت‬ ‫این‬

‫بازدیدکننده‬
URL
.‫کند‬ ‫تایپ‬ ‫مرورگر‬ ‫آدرس‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬

.‫است‬ ‫کرده‬ ‫مارک‬ ‫بوک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫قبال‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫مارک‬ ‫بوک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازدیدکننده‬

‫بازدیدکنن‬
.‫شود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کلیک‬ )‫خودکار‬ ‫(پیشنهاد‬ ‫خودکار‬ ‫تکمیل‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫ده‬
‫چیست؟‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫اهمیت‬ ‫دلیل‬
‫و‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫اندازه‬ ‫هر‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصوالتی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫فرقی‬
‫قا‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫باکیفیت‬
‫پی‬ ‫در‬ ‫سودی‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫نتیجه‬ ‫بی‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫واقعی‬ ‫بازدید‬ ‫نباشید‬ ‫در‬
‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ،‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬ .‫داشت‬ ‫نخواهد‬
.‫است‬
‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫نشدن‬ ‫دیده‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫چنین‬ ‫اصلی‬ ‫مشکل‬
‫رابطه‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫این‬ ‫مدیران‬ ‫چنانچه‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫جذب‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫موفق‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫با‬
.‫نمایند‬
‫چیست؟‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫مزایای‬
‫بازخ‬ ،‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫بازدید‬ ‫افزایش‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فراوانی‬ ‫ورد‬
‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محکم‬ ‫دلیل‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫وفاداری‬ ‫میزان‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫جهت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سایت‬
:‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بیان‬ ‫موضوع‬

.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫میزان‬
‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫جستجوی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫(یعنی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫درصد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫شناخته‬ ‫مخاطب‬ ‫توسط‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫درخواهند‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ،)‫نباشند‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ،‫گوگل‬
.‫است‬ ‫شده‬
‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬
‫یعنی‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خدمت‬
clickaval.com
‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫شود‬
‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫کلمه‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استنباط‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫گوگل‬ ،‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬
.‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫ارزشمندی‬ ‫منبع‬ ،‫سایت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫کلیدی‬

.‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫منبع‬ ‫یک‬
‫مانند‬ ‫عواملی‬ ‫به‬ ،‫بازدیدها‬ ‫انواع‬ ‫دیگر‬ ‫برخالف‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫محبوبیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬
‫هیچ‬ ‫اما‬ ،‫آیند‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫ارزشمندی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫منابع‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫نیست‬ ‫وابسته‬
.‫کرد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫میزان‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫گاه‬

.‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ ‫یک‬
‫بازدید‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ،‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬ ‫نوع‬ ‫هدفمندترین‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مستقیم‬
‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫یافت‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مدنظرشان‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫دارند‬ ‫اطمینان‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫سایتی‬ ‫به‬ ،‫خاص‬ ‫محصولی‬
‫با‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ،‫مواقع‬ ‫اکثر‬
.‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آشنا‬ ‫سایت‬ ‫آن‬

.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫وفاداری‬ ‫میزان‬
‫خاص‬ ‫حوزه‬ ‫یا‬ ‫صنعت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫وفاداری‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شناخت‬
‫به‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫خودتان‬ ‫های‬ ‫عادت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫شناخته‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫آیا‬ ‫هستید؟‬ ‫وفادار‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کدام‬
.‫هست‬ ‫مثبت‬ ‫شما‬ ‫پاسخ‬ ‫قطعا‬ ‫میزنید؟‬ ‫سر‬ ‫ها‬

.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫عالقه‬ ‫میزان‬
‫ف‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫فرقی‬ .‫دارند‬ ‫عالقه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربرانی‬ ‫توسط‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬
‫یک‬ ‫روشنده‬
‫بیشترین‬ ‫دایرکت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ .‫است‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫خبرنامه‬ ‫برای‬ ‫زیاد‬ ‫مشترکین‬ ‫جذب‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫مدیر‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫کاال‬
.‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عالقه‬

.‫شود‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬
‫شو‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬
‫میزان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫گوگل‬ ‫موتور‬ ‫جستجوهای‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫تدریجی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫د‬
.‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫محبوبیت‬
‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬
‫سای‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫توجه‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شما‬
‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫فراوانی‬ ‫کلیکی‬ ‫و‬ ‫بنری‬ ‫تبلیغات‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫ت‬
‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫رضایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ،‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫شود‬ ‫باعث‬ ‫تبلیغات‬ ‫این‬
‫صفحات‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫ماندگاری‬ ‫میزان‬ ،‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫مثل‬ ‫فاکتورهایی‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬
‫داشته‬ ‫قبولی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫کاربر‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ ‫و‬
.‫باشد‬
‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫سیستم‬ ‫اما‬ .‫دارید‬ ‫باالیی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫بازخورد‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
‫س‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫موتورجستجوی‬ ‫اعتماد‬ ،‫فاکتورها‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬
‫باعث‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫ایت‬
‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬
‫سئوی‬
‫سایت‬
‫شما‬ ‫سایت‬ ‫برند‬ ‫بازدیدهای‬ ‫به‬ ،‫گوگل‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫های‬ ‫فاکتور‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫شود‬ ‫شما‬
.‫است‬ ‫وابسته‬
‫شود؟‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدیدهای‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫آیا‬
‫حتی‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ،‫سایت‬ ‫روی‬ ‫آمارگیری‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫الکسا‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ !‫بله‬
‫مانند‬ ‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫سطح‬ ‫پارامترهای‬
Page View
،
Bounce Rate
‫گوگل‬ ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫ماندگاری‬ ‫میزان‬ ‫و‬
‫شم‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫رضایت‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫بازدیدها‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هم‬
‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫ا‬
Service Provider
‫میزان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫جهانی‬ ‫های‬
Request
‫معمولی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫رصد‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫ها‬
.‫ندارند‬ ‫دسترسی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ،‫خود‬ ‫سایت‬ ‫آمارهای‬ ‫جز‬ ‫به‬
‫که‬ ‫رایجی‬ ‫اشتباه‬
‫تنها‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫افزایش‬
‫بازدید‬
‫گوگل‬
‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬
‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫موثر‬ ‫ها‬ ‫سایت‬
.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬
.‫کنید‬ ‫تقویت‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫انتخاب‬ ‫تاثیر‬
‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫تعداد‬ ‫انتخاب‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫سفارش‬ ‫هنگام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫نکته‬
‫حدود‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ،‫گزینه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫تعداد‬ .‫دارد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫در‬ ‫مثبتی‬ ‫بسیار‬
2
‫الی‬
4
‫نمایش‬ ‫هرچه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صفحه‬
‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بهتری‬ ‫تاثیر‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ )‫صفحات‬ ‫(زیر‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫دیگر‬
.‫گذارد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬
‫دارد؟‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫روی‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬
‫خرید‬
‫بازدید‬
‫سایت‬
‫فاکتوره‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫درست‬ ‫ای‬
‫برای‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ .‫بگذارد‬ ‫مثبتی‬ ‫تاثیر‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬
‫عم‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫قائل‬ ‫بیشتری‬ ‫ارزش‬ ،‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫سایتی‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ده‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫باالیی‬ ‫جایگاه‬ ‫از‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫بسیار‬ ‫تاثیر‬ ‫اقداماتی‬ ‫چنین‬ .‫بردارید‬ ‫قدم‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫گوناگونی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫س‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬
‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ .‫گذارند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫ایت‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سایت‬
‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ،‫اصولی‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫انگیز‬ ‫شگفت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ابزارهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬
‫روش‬ ‫تنها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫اما‬ .‫شوید‬ ‫خود‬
‫افزای‬
‫ش‬
‫ترافیک‬
‫سایت‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫نیست‬
‫همیشگی‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ،... ‫و‬ ‫سئو‬ ،‫تبلیغات‬ ،‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫مانند‬ ‫مواردی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫سایت‬
.‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬
‫گذارد؟‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬
‫صفحات‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫گوگل‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیر‬ ،‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫حفظ‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬
‫کلیک‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫هم‬ ‫فاکتور‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫گوگل‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سایت‬
‫های‬ ‫شرکت‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آزمایش‬ ‫اول‬
‫مثل‬ ‫سئو‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬
Semrush
‫دریافت‬ ‫سایت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تایید‬
‫بازدیدکنن‬ ‫روزانه‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫طبیعتا‬ .‫دارد‬ ‫مستقیم‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫مختلف‬ ‫کاربران‬ ‫میان‬ ،‫بازدید‬ ‫کننده‬
‫ده‬
‫این‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مشهور‬ ‫خودش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سایتی‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫تایپ‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫مستقیم‬
.‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫شهرت‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫بازدیدها‬
‫است؟‬ ‫موثر‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫آیا‬
‫م‬ ‫خریداری‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سامانه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫بازدیدی‬ .‫خیر‬
‫فاکتورهای‬ ‫باید‬ ،‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ی‬
:‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫بازدهی‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫واقع‬ ‫موثر‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫زیر‬

‫اصل‬
‫رضایت‬
‫کاربر‬
‫در‬
‫نظر‬
‫گرفته‬
:‫شود‬
‫باز‬ ،‫کاربر‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫مانند‬ ‫مواردی‬
‫سایر‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫دید‬
‫به‬ .‫است‬ ‫همیشگی‬ ‫و‬ ‫تضمینی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ،‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫مهمترین‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پارامترها‬
‫روز‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬
100
‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدیدی‬ ‫هیچگونه‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بازدید‬
‫است‬ ‫بهتر‬ ‫همچنین‬ .‫نشود‬
‫از‬ ،‫میانگین‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬
2
‫تا‬
4
‫حدود‬ ‫در‬ ‫مجموعا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بازدید‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬
2
‫الی‬
3
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دقیقه‬
.

‫انواع‬
‫دیگر‬
‫بازدیدها‬
‫را‬
‫در‬
‫نظر‬
:‫بگیرید‬
‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ترافیکی‬ ،‫سایت‬ ‫برای‬ ‫طبیعی‬ ‫ترافیک‬ ‫یک‬
‫از‬ ‫ورودی‬ ،‫رفرال‬ ‫بازدید‬ ،‫مستقیم‬ ‫بازدیدهای‬
‫که‬ ‫گونه‬ ‫همان‬ ‫طبیعتا‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫گوگل‬
‫از‬ ‫نیز‬ ‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شناسند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬
‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫طریق‬
‫دس‬
‫هدف‬ ،‫برندسازی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫بازدیدهای‬ ‫تعداد‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ترسی‬
‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫محبوبیت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ،‫گذاری‬
.

‫بر‬
‫روی‬
‫محتوا‬
‫و‬
‫سئوی‬
‫سایت‬
‫کار‬
:‫کنید‬
،‫خوب‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬
‫صفحات‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫اصول‬ ‫باید‬
‫مفیدی‬ ‫محتوای‬ ،‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫شود‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫رعایت‬ ‫سایت‬
‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ،‫خارجی‬ ‫سئوی‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫استراتزی‬ ،‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬
‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬
.‫شود‬ ‫قائل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫امتیاز‬ ،‫سایت‬ ‫بررسی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫تا‬
‫بخریم؟‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫صفحاتی‬ ‫چه‬ ‫برای‬
،‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫نخست‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫منظور‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫کا‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫صفحات‬ ‫آدرس‬ ‫کسی‬
‫تاریخچه‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دامنه‬ ‫آدرس‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ربران‬
،‫مرورگر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫دامنه‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫شوند‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ،‫خود‬ ‫بوکمارک‬ ‫یا‬ ‫خود‬ ‫مرورگر‬
‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫روی‬
.‫افتد‬ ‫ی‬
‫متوقف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ،‫سایت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫کند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫کمتر‬ ،‫حاالتی‬ ‫چنین‬ ‫در‬
‫پس‬ .‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫تبلیغ‬ ‫که‬ ‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫دارد‬ ‫فعال‬ ‫پیامکی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫تنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫تمرکز‬ ‫عمده‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫خرید‬
‫بازدید‬
‫وب‬
‫سایت‬
‫تعداد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫صرف‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫برای‬
.‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کمتری‬ ‫بازدید‬
:‫شوند‬ ‫رعایت‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬
1
.
‫آنالیتیکس‬ ‫گوگل‬ ‫آمارگیر‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
2
.
‫و‬ ‫نصب‬
‫ف‬
( ‫کنسول‬ ‫سرچ‬ ‫بودن‬ ‫عال‬
‫گوگل‬ ‫کنسول‬ ‫سرچ‬ ‫آموزش‬
‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬ ‫از‬
)
Ad

Recommended

افزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
 
افزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگلclickaval1
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
 
بازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارجبازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارجclickaval1
 
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)kafeniaz
 
بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک
بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینکبالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک
بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینکراهنمای نرم افزار
 

More Related Content

Similar to خرید بازدید سایت

کمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
 
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودAnetwork
 
Why seo matters
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo mattersErfanAfkar
 
نرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایتنرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایتmahmoodlotfi
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
 
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
 
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیHanieh Ghofrani
 
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتHanieh Ghofrani
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
 
شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرfarahnazsheykhan
 
ترفیست، افزایش آمار بازدید سایت
ترفیست، افزایش آمار بازدید سایتترفیست، افزایش آمار بازدید سایت
ترفیست، افزایش آمار بازدید سایتSahar Pournasseh
 
Support site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتwebnoosh web
 

Similar to خرید بازدید سایت (20)

کمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
 
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
 
META IRAN
META IRANMETA IRAN
META IRAN
 
Behine sazi
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
 
Why seo matters
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo matters
 
نرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایتنرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایت
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my business
 
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
 
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
 
Off page seo1
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
 
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
 
شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
 
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
 
ترفیست، افزایش آمار بازدید سایت
ترفیست، افزایش آمار بازدید سایتترفیست، افزایش آمار بازدید سایت
ترفیست، افزایش آمار بازدید سایت
 
Support site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
 
علت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایت
 
why Seo is important?
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?
 

خرید بازدید سایت

  • 1. ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫راه‬ ‫حل‬ ‫حرفه‬ ‫ای‬ ‫جهت‬ ‫افزایش‬ ‫ترافیک‬ ‫سایت‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫ابزار‬ ،‫بگذارید‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬ ‫افزایش‬ ‫بازدید‬ ‫سایت‬ .‫شماست‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫واقعی‬ ‫سایت‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫چرا‬ ‫باید‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫افزایش‬ ‫بازدید‬ ‫سایت‬ ‫استفاده‬ ‫کنیم‬ ‫؟‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫برجسته‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫تعداد‬ ‫نز‬ ‫آن‬ ‫اعتبار‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ،‫پایین‬ ‫پرش‬ ‫نرخ‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫زیرا‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫د‬ ‫روش‬ ‫به‬ ،‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫خود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫طریق‬ ‫به‬ ‫لحاظ‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ،‫خود‬ ‫مدنظر‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫د‬ .‫آورد‬ ‫ست‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫ارگانیک‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫تجربیات‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ساله‬ ‫چندین‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بازدید‬ ‫نوع‬ ‫موثرترین‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫طبیعی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ،‫گوگل‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫بهترین‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫دلخواه‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ،‫کاربر‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫افزایش‬ ،‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫کاهش‬ ‫مثل‬ ‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫ایجاد‬ ‫کمک‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫خرید‬ ‫خدمت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امکاناتی‬ ‫مهمترین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫غیره‬ .‫شوید‬ ‫آشنا‬ ‫بیشتر‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫با‬ ‫عبارت‬ ‫تاکنون‬ ‫حتما‬ ‫ترافیک‬ ‫مستقیم‬ ( ‫دایرکت‬ ‫یا‬ Direct ‫نداشته‬ ‫آشنایی‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اما‬ .‫اید‬ ‫شنیده‬ ‫را‬ ) ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫فاکتورهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫زمانی‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ،‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫باشید‬ ‫از‬ ‫ی‬ :‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫ها‬ ‫حالت‬ ‫این‬  ‫بازدیدکننده‬ URL .‫کند‬ ‫تایپ‬ ‫مرورگر‬ ‫آدرس‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬  .‫است‬ ‫کرده‬ ‫مارک‬ ‫بوک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫قبال‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫یعنی‬ .‫شود‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫مارک‬ ‫بوک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازدیدکننده‬  ‫بازدیدکنن‬ .‫شود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کلیک‬ )‫خودکار‬ ‫(پیشنهاد‬ ‫خودکار‬ ‫تکمیل‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫ده‬
  • 2. ‫چیست؟‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫اهمیت‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫اندازه‬ ‫هر‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصوالتی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫فرقی‬ ‫قا‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫باکیفیت‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫سودی‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫نتیجه‬ ‫بی‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫واقعی‬ ‫بازدید‬ ‫نباشید‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ،‫آنالین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬ .‫داشت‬ ‫نخواهد‬ .‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫نشدن‬ ‫دیده‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫چنین‬ ‫اصلی‬ ‫مشکل‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫این‬ ‫مدیران‬ ‫چنانچه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫موفق‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ .‫نمایند‬ ‫چیست؟‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫مزایای‬ ‫بازخ‬ ،‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فراوانی‬ ‫ورد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محکم‬ ‫دلیل‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫وفاداری‬ ‫میزان‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫جهت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سایت‬ :‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بیان‬ ‫موضوع‬  .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫جستجوی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫(یعنی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫درصد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫شناخته‬ ‫مخاطب‬ ‫توسط‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫درخواهند‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ،)‫نباشند‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ،‫گوگل‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫یعنی‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خدمت‬ clickaval.com ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫شود‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫کلمه‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استنباط‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫گوگل‬ ،‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ .‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫ارزشمندی‬ ‫منبع‬ ،‫سایت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫کلیدی‬
  • 3.  .‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫عواملی‬ ‫به‬ ،‫بازدیدها‬ ‫انواع‬ ‫دیگر‬ ‫برخالف‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫محبوبیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫هیچ‬ ‫اما‬ ،‫آیند‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫ارزشمندی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫منابع‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫نیست‬ ‫وابسته‬ .‫کرد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫میزان‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫گاه‬  .‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ ‫یک‬ ‫بازدید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ،‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬ ‫نوع‬ ‫هدفمندترین‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مستقیم‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫یافت‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مدنظرشان‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫دارند‬ ‫اطمینان‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫سایتی‬ ‫به‬ ،‫خاص‬ ‫محصولی‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ،‫مواقع‬ ‫اکثر‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آشنا‬ ‫سایت‬ ‫آن‬  .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫وفاداری‬ ‫میزان‬ ‫خاص‬ ‫حوزه‬ ‫یا‬ ‫صنعت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫وفاداری‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫خودتان‬ ‫های‬ ‫عادت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫شناخته‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫آیا‬ ‫هستید؟‬ ‫وفادار‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کدام‬ .‫هست‬ ‫مثبت‬ ‫شما‬ ‫پاسخ‬ ‫قطعا‬ ‫میزنید؟‬ ‫سر‬ ‫ها‬  .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫عالقه‬ ‫میزان‬ ‫ف‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫فرقی‬ .‫دارند‬ ‫عالقه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربرانی‬ ‫توسط‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫یک‬ ‫روشنده‬ ‫بیشترین‬ ‫دایرکت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ .‫است‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫خبرنامه‬ ‫برای‬ ‫زیاد‬ ‫مشترکین‬ ‫جذب‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫مدیر‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫کاال‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عالقه‬  .‫شود‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫شو‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫گوگل‬ ‫موتور‬ ‫جستجوهای‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫تدریجی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫د‬ .‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫محبوبیت‬
  • 4. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫سای‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫توجه‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫فراوانی‬ ‫کلیکی‬ ‫و‬ ‫بنری‬ ‫تبلیغات‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫ت‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫رضایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ،‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مستقیم‬ ‫ترافیک‬ ‫شود‬ ‫باعث‬ ‫تبلیغات‬ ‫این‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫ماندگاری‬ ‫میزان‬ ،‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫مثل‬ ‫فاکتورهایی‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫داشته‬ ‫قبولی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫کاربر‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫سیستم‬ ‫اما‬ .‫دارید‬ ‫باالیی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫بازخورد‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫س‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫موتورجستجوی‬ ‫اعتماد‬ ،‫فاکتورها‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫ایت‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫سئوی‬ ‫سایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫برند‬ ‫بازدیدهای‬ ‫به‬ ،‫گوگل‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫های‬ ‫فاکتور‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫شود‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫وابسته‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدیدهای‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫آیا‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ،‫سایت‬ ‫روی‬ ‫آمارگیری‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫الکسا‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ !‫بله‬ ‫مانند‬ ‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫سطح‬ ‫پارامترهای‬ Page View ، Bounce Rate ‫گوگل‬ ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫ماندگاری‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫شم‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫رضایت‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫بازدیدها‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫ا‬ Service Provider ‫میزان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫جهانی‬ ‫های‬ Request ‫معمولی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫رصد‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫ها‬ .‫ندارند‬ ‫دسترسی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ،‫خود‬ ‫سایت‬ ‫آمارهای‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رایجی‬ ‫اشتباه‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫افزایش‬ ‫بازدید‬ ‫گوگل‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫موثر‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ .‫کنید‬ ‫تقویت‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫انتخاب‬ ‫تاثیر‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫تعداد‬ ‫انتخاب‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫سفارش‬ ‫هنگام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫نکته‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ،‫گزینه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫تعداد‬ .‫دارد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫در‬ ‫مثبتی‬ ‫بسیار‬ 2 ‫الی‬ 4 ‫نمایش‬ ‫هرچه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بهتری‬ ‫تاثیر‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ )‫صفحات‬ ‫(زیر‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫دیگر‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬
  • 5. ‫دارد؟‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫روی‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫خرید‬ ‫بازدید‬ ‫سایت‬ ‫فاکتوره‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫درست‬ ‫ای‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ .‫بگذارد‬ ‫مثبتی‬ ‫تاثیر‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫عم‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫قائل‬ ‫بیشتری‬ ‫ارزش‬ ،‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ده‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫باالیی‬ ‫جایگاه‬ ‫از‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیر‬ ‫اقداماتی‬ ‫چنین‬ .‫بردارید‬ ‫قدم‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫گوناگونی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫س‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ .‫گذارند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫ایت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سایت‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ،‫اصولی‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫انگیز‬ ‫شگفت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ابزارهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫روش‬ ‫تنها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫اما‬ .‫شوید‬ ‫خود‬ ‫افزای‬ ‫ش‬ ‫ترافیک‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫نیست‬ ‫همیشگی‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ،... ‫و‬ ‫سئو‬ ،‫تبلیغات‬ ،‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫مانند‬ ‫مواردی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫سایت‬ .‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫گذارد؟‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫صفحات‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫گوگل‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیر‬ ،‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫حفظ‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫کلیک‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫هم‬ ‫فاکتور‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫گوگل‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آزمایش‬ ‫اول‬ ‫مثل‬ ‫سئو‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ Semrush ‫دریافت‬ ‫سایت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تایید‬ ‫بازدیدکنن‬ ‫روزانه‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫طبیعتا‬ .‫دارد‬ ‫مستقیم‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫مختلف‬ ‫کاربران‬ ‫میان‬ ،‫بازدید‬ ‫کننده‬ ‫ده‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مشهور‬ ‫خودش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سایتی‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫تایپ‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫مستقیم‬ .‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫شهرت‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫بازدیدها‬ ‫است؟‬ ‫موثر‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫آیا‬ ‫م‬ ‫خریداری‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سامانه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫بازدیدی‬ .‫خیر‬ ‫فاکتورهای‬ ‫باید‬ ،‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ی‬ :‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫بازدهی‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫واقع‬ ‫موثر‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫زیر‬
  • 6.  ‫اصل‬ ‫رضایت‬ ‫کاربر‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫گرفته‬ :‫شود‬ ‫باز‬ ،‫کاربر‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫مانند‬ ‫مواردی‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫دید‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫همیشگی‬ ‫و‬ ‫تضمینی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ،‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫مهمترین‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پارامترها‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ 100 ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدیدی‬ ‫هیچگونه‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بازدید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫همچنین‬ .‫نشود‬ ‫از‬ ،‫میانگین‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ 2 ‫تا‬ 4 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫مجموعا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بازدید‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ 2 ‫الی‬ 3 .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دقیقه‬ .  ‫انواع‬ ‫دیگر‬ ‫بازدیدها‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫نظر‬ :‫بگیرید‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ترافیکی‬ ،‫سایت‬ ‫برای‬ ‫طبیعی‬ ‫ترافیک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ،‫رفرال‬ ‫بازدید‬ ،‫مستقیم‬ ‫بازدیدهای‬ ‫که‬ ‫گونه‬ ‫همان‬ ‫طبیعتا‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شناسند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫طریق‬ ‫دس‬ ‫هدف‬ ،‫برندسازی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫بازدیدهای‬ ‫تعداد‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ترسی‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫محبوبیت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ،‫گذاری‬ .  ‫بر‬ ‫روی‬ ‫محتوا‬ ‫و‬ ‫سئوی‬ ‫سایت‬ ‫کار‬ :‫کنید‬ ،‫خوب‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫صفحات‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫اصول‬ ‫باید‬ ‫مفیدی‬ ‫محتوای‬ ،‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫شود‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫رعایت‬ ‫سایت‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ،‫خارجی‬ ‫سئوی‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫استراتزی‬ ،‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ .‫شود‬ ‫قائل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫امتیاز‬ ،‫سایت‬ ‫بررسی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫تا‬ ‫بخریم؟‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫صفحاتی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ،‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫نخست‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫منظور‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫کا‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫صفحات‬ ‫آدرس‬ ‫کسی‬ ‫تاریخچه‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دامنه‬ ‫آدرس‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ربران‬ ،‫مرورگر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫دامنه‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫شوند‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ،‫خود‬ ‫بوکمارک‬ ‫یا‬ ‫خود‬ ‫مرورگر‬ ‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ .‫افتد‬ ‫ی‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ،‫سایت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫کند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫کمتر‬ ،‫حاالتی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫تبلیغ‬ ‫که‬ ‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫دارد‬ ‫فعال‬ ‫پیامکی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫تنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تمرکز‬ ‫عمده‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫بازدید‬ ‫وب‬ ‫سایت‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫صرف‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫برای‬ .‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کمتری‬ ‫بازدید‬ :‫شوند‬ ‫رعایت‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ 1 . ‫آنالیتیکس‬ ‫گوگل‬ ‫آمارگیر‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ 2 . ‫و‬ ‫نصب‬ ‫ف‬ ( ‫کنسول‬ ‫سرچ‬ ‫بودن‬ ‫عال‬ ‫گوگل‬ ‫کنسول‬ ‫سرچ‬ ‫آموزش‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫سایت‬ ‫از‬ )
  • 7. 3 . ‫م‬ ‫برای‬ ‫هاست‬ ‫توانایی‬ ‫بررسی‬ ‫دریافتی‬ ‫ترافیک‬ ‫یزان‬ 4 . ‫کدها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫حجم‬ ‫کاهش‬ 5 . ‫خطا‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫بودن‬ ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬