Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5.กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

5,076 views

Published on

การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

5.กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

 1. 1. 17/11/53 1 1 การสอบสวนอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ เปนการชี้บงถึงสาเหตุ และลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากรายละเอียด ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และจากพยานที่เห็นเหตุการณ แลวนํามา วิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น 2 การสอบสวนอุบัติเหตุ วัตถุประสงค • หาสาเหตุ และมาตรการควบคุม ปองกัน • เปนแนวทางในการปฏิบัติใหปฏิบัติไดอยางปลอดภัย • ลดความสูญเสีย โดยพิจารณาจากความบกพรอง ในการบริหาร
 2. 2. 17/11/53 2 3 การสอบสวนอุบัติเหตุ ผูมีหนาที่ในการสอบสวน 1.ผูควบคุมงาน ผูบังคับบัญชาตามสายงาน 2.ผูบริหารระดับกลาง ถึงระดับสูงขึ้นไป 3.เจาหนาที่สนับสนุน 4 การสอบสวนอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ มี 4 ประเภท 1.จากการปฐมพยาบาลของหองพยาบาล 2.รายงานอุบัติเหตุจากผูสอบสวนอุบัติเหตุ 3.สรุปรายงานอุบัติเหตุประจําเดือน 4.สรุปรายงานประจําป
 3. 3. 17/11/53 3 5 การสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการสอบสวนอุบัติเหตุ โดยทั่วไป ไดแก - กลองถายรูป - ตลับเมตร - สมุดสําหรับบันทึกและทําแผนที่ที่เกิดเหตุ - ไมบรรทัด - ดินสอ/ปากกา 6 การสอบสวนอุบัติเหตุ - แบบฟอรมการรายงานอุบัติเหตุ - ไฟฉาย - เชือกสําหรับกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ - แวนหรือกลองขยาย จบ
 4. 4. 17/11/53 4 7 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8 การสอบสวนอุบัติเหตุ
 5. 5. 17/11/53 5 9 การสอบสวนอุบัติเหตุ ขั้นตอนปฏิบัติในการสอบสวนอุบัติเหตุ ขึ้นอยูกับลักษณะและสภาพการเกิดอุบัติเหตุ โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้ 1. กําหนดขอบเขตในการสอบสวนอุบัติเหตุ 2. เลือกทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุและมอบหมายงานให สมาชิกในทีม (ควรเปนลายลักษณอักษร) 10 การสอบสวนอุบัติเหตุ 3. ทําความเขาใจในเบื้องตนระหวางสมาชิกในทีมในเรื่อง เกี่ยวกับ - รายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ การเก็บขอมูลเกี่ยวกับ อุบัติเหตุ ผูไดรับบาดเจ็บและ/หรือเสียชีวิตรวมทั้งประมาณ การความเสียหายที่เกิดขึ้น - การแบงขั้นตอนปฏิบัติงาน - การจัดทําแผนผังบริเวณที่เกิดเหตุ(พื้นที่บริเวณที่เกิด เหตุและพื้นที่โดยรวมขององคกร)
 6. 6. 17/11/53 6 11 การสอบสวนอุบัติเหตุ 3. ทําความเขาใจในเบื้องตนระหวางสมาชิกในทีมในเรื่อง เกี่ยวกับ (ตอ) - สภาพแวดลอมบริเวณที่เกิดเหตุ - การสอบพยานที่เห็นเหตุการณ - เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนที่จะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 4. ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมรายละเอียดที่ สําคัญและจําเปนในการวิเคราะหหาสาเหตุการเกิด อุบัติเหตุ 12 การสอบสวนอุบัติเหตุ 5. การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ - กั้นพื้นที่เกิดเหตุ ไมควรแตะตองหรือเคลื่อนยายสิ่งตางๆ ในบริเวณที่เกิดเหตุ - วิเคราะหหาตําแหนงจุดที่เกิดเหตุใหได โดยอาจพิจารณา จากจุดที่เกิดความเสียหายมากที่สุดหรือจากแนววิถีการ ระเบิด เปนตน - จัดทําแผนที่เกิดเหตุ สเก็ตซภาพและถายภาพในสวนที่ จําเปนพรอมทั้งระบุระยะหางของพยานวัตถุและ รายละเอียดตางๆ ในภาพอยางถูกตอง ชัดเจน
 7. 7. 17/11/53 7 13 การสอบสวนอุบัติเหตุ 6. สัมภาษณผูประสบเหตุและพยาน ที่อยูในเหตุการณกอน เกิดอุบัติเหตุและผูเกี่ยวของที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุกอนหนา ทีมงานจะไปถึง บันทึกขอมูลการสัมภาษณ หรือใชการบันทึกเทปดวยหากสามารถทําได 7. แนวทางการพิจารณาในการสอบสวนอุบัติเหตุควร พิจารณาในเรื่องตอไปนี้ - มีอะไรที่ผิดปกติกอนเกิดอุบัติเหตุ - สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่ไหน - สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเมื่อไร - สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไดอยางไร 14 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8. วิเคราะหขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่ 7 (ทําซ้ําในขั้นตอนกอน หนานี้ ถาจําเปนหรือขอมูลไมเพียงพอ) 9. จากการวิเคราะหขอมูล ใหพิจารณาในเรื่องตอไปนี้ - ทําไมจึงเกิดอุบัติเหตุ - ลําดับเหตุการณและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่นาจะเปนไปได
 8. 8. 17/11/53 8 15 การสอบสวนอุบัติเหตุ 10. ตรวจสอบแตละลําดับเหตุการณเปรียบเทียบกับขอมูลใน ขั้นตอนที่ 7 11. พิจารณาเลือกลําดับเหตุการณและสาเหตุที่มีความนาจะ เปนในการทําใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 12. สรุปการสอบสวนอุบัติเหตุ 13. จัดทํารายงานสรุปรวมถึงขอเสนอแนะในการปองกันการ เกิดอุบัติเหตุดังกลาวและเผยแพรรายงาน 16 การสอบสวนอุบัติเหตุ การรวบรวมหลักฐาน ในการสอบสวนอุบัติเหตุนั้น ผูสอบสวนอุบัติเหตุจะตอง สืบคนใหทราบขอเท็จจริง ในการเกิดอุบัติเหตุโดยการ รวบรวมหลักฐานจากแหลง ขอมูลตางๆ ระหวางการสอบสวน อุบัติเหตุเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ดังตอไปนี้
 9. 9. 17/11/53 9 17 การสอบสวนอุบัติเหตุ  สืบหาขอมูลจากพยานและเอกสารตางๆ โดยการสังเกต สัมภาษณพยานภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ตอง ดําเนินการโดยเร็วที่สุดที่สามารถทําได  ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง สภาพที่เกิดเหตุหรือการเคลื่อนยายวัตถุพยาน พรอมทั้ง ถายรูปและสเก็ตซภาพ สภาพที่เกิดเหตุและบันทึกรายละเอียด ตางๆบนภาพสเก็ตซ 18 การสอบสวนอุบัติเหตุ  รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนผัง กระบวนการผลิต และรายละเอียดเกี่ยวกับการบํารุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ หรือรายงานสิ่งผิดปกติที่ เกิดขึ้นรวมทั้งเอกสารอื่นๆ  บันทึกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุอยางถูกตองสมบูรณ เกี่ยวกับสถานการณกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและภายหลัง การเกิดเหตุรวมทั้งตําแหนงของผูประสบอันตราย พยานที่เห็น เหตุการณ เครื่องจักร แหลงพลังงาน และวัตถุอันตราย ฯลฯ
 10. 10. 17/11/53 10 19 การสอบสวนอุบัติเหตุ  ลักษณะและคุณสมบัติดานกายภาพและทางเคมีของวัตถุ อันตราย/สารเคมีอันตรายที่อาจเชื่อมโยงไปสูการวิเคราะห สาเหตุของอุบัติเหตุในการทํางาน เปนตน จบ 20 การสอบสวนอุบัติเหตุ การสัมภาษณ โดยทั่วไปแลว ผูนําสัมภาษณควรเปนผูมีประสบการณในการ สอบสวนอุบัติเหตุ หากเปนไปได ทีมสัมภาษณควรมีผูที่มี ความรูพื้นฐานดานกฎหมายอยูดวย ควรดําเนินการดังนี้ 1. กําหนดผูนําสัมภาษณ 2. สัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลจากพยานทุกคนอยาง รวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้เพื่อใหไดขอเท็จจริงจาก พยานกอนที่พยานจะไดรับฟงความคิดเห็นหรือคําสั่งจาก ผูบังคับบัญชาทําใหบิดเบือนขอมูลจากความเปนจริง
 11. 11. 17/11/53 11 21 การสอบสวนอุบัติเหตุ 3. บันทึกตําแหนงที่อยูของพยานทุกคนที่อยูในเหตุการณ รวมทั้งทิศทางในการมองภาพเหตุการณของพยานลงบน แผนผังที่เกิดเหตุ 4. สถานที่ที่ใชสําหรับสัมภาษณพยานตองสะดวกและ เหมาะสม 5. อธิบายวัตถุประสงคของการสอบสวนอุบัติเหตุให พยานทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจและทัศนคติที่ดี 22 การสอบสวนอุบัติเหตุ 6. รับฟงสิ่งที่พยานพูด ใหพยานมีอิสระในการพูด พูดคุยอยางสุภาพมีอัธยาศัยดีและพิจารณารายละเอียด ขอมูลที่ไดรับฟงจากพยานอยางรอบคอบ 7. จดบันทึกคําใหสัมภาษณของพยานโดยไมพูดสิ่งใดที่จะ ทําใหพยานไขวเขว ใชเทปบันทึกเสียงคําใหสัมภาษณเฉพาะ กรณีที่พยานยินยอม
 12. 12. 17/11/53 12 23 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8. ใหพยานทําการชี้แจงเหตุการณที่เกิดขึ้นประกอบกับ การใชภาพสเก็ตซและแผนผังสถานที่เกิดเหตุที่เตรียมไว เพื่อใหความสะดวกแกพยาน และทําใหมองเห็นภาพ เหตุการณไดชัดเจนยิ่งขึ้น 9. สัมภาษณพยานโดยเนนความสําคัญของเหตุการณใน บริเวณจุดเกิดเหตุ บันทึกรายละเอียดที่สําคัญลงในภาพ สเก็ตซ หรือแผนผังบริเวณที่เกิดเหตุตามที่พยานให รายละเอียดไว 24 การสอบสวนอุบัติเหตุ 10. ผูสัมภาษณตองมีความจริงใจและเปนกันเองกับ พยาน ไมโตแยงพยาน 11. บันทึกคําพูดเฉพาะที่พยานใชในการบรรยาย สภาพการณที่พยานสังเกตเห็น อยาเพิ่มเติมขอความใดๆ ที่พยานไมไดพูด
 13. 13. 17/11/53 13 25 การสอบสวนอุบัติเหตุ 12. ถามคําถามอยางระมัดระวัง และแนใจวาพยานเขาใจ คําถาม 13. บันทึกรายละเอียดสวนตัวของพยานแตละคน เชน ชื่อ ที่อยู อายุ อาชีพ ระยะเวลาในการทํางาน เปนตน 14. ควรใหพยานลงชื่อรับรองในบันทึกการสัมภาษณและ สําเนาบันทึกใหพยานทุกคน 26 การสอบสวนอุบัติเหตุ หลักการสําคัญในการสอบสวน 1.ผูสอบสวนตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนผลิตนั้นๆ 2.ผูสอบสวนตองมีสามัญสํานึกที่ชัดแจง และเปนธรรม 3.ผูทําการสอบสวนไมควรเปน ลูกนองของคนทีเกิด อุบัติเหตุ 4.การสอบสวนตองทําทันทีหลังเกิดเหตุ
 14. 14. 17/11/53 14 27 การสอบสวนอุบัติเหตุ หลักการสําคัญในการสอบสวน(ตอ) 5.สิ่งตางๆอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ จะตองตรวจสอบอยาง ละเอียดถี่ถวน 6.การสอบสวนควรทําเปนกลุมหรือคณะ เพื่อใหไดสาเหตุที่ แทจริงและวิธีการแกไขในอนาคต 7.การสอบสวนจะสมบูรณตอเมื่อ มีการทํารายงานและกําหนด วิธีแกไข และปองกันการเกิดซ้ําแลว 28 การสอบสวนอุบัติเหตุ ผลที่ไดจากการสอบสวนอุบัติเหตุ 1.เกิดเหตุอะไรขึ้น 2.ทําไมถึงเกิดเหตุการณนั้น 3.ใครเปนผูเหมาะสมที่จะแกไข และปองกัน 4.มีขอเสนอแนะอะไรบาง ที่ผูสอบสวนเสนอมา 5.จะสามารถแกไขไดในระเวลาเทาใด
 15. 15. 17/11/53 15 29 การสอบสวนอุบัติเหตุ สรุป รายงานอุบัติเหตุ จะตองครอบคลุมขอมูล 5W 1H Who : ผูที่ไดรับบาดเจ็บ (ชื่อ อายุ เพศ ฯลฯ) When : เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ (วัน เวลา) Where : สถานที่หรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ What : เกิดอะไรขึ้น (รายละเอียดขั้นตอน รูป) Why : ทําไมถึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น (สอบสวนสาเหตุ) How : คนงานไดรับบาดเจ็บอยางไร(ลักษณะรางกาย) 30 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
 16. 16. 17/11/53 16 31 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน เปนกิจกรรมหนึ่งของสถานประกอบการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการรณรงค สงเสริมความปลอดภัยเปนรูปธรรม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนการ ดําเนินงานของสถานประกอบการนั้น ๆ สามารถพิจารณาเลือกกิจกรรม ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการณและความพรอมของสถานประกอบการ ดังนี้ 32 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 1. การจัดนิทรรศการ เปนกิจกรรมที่มีคาใชจายในการ ดําเนินการต่ํา สามารถจัดทําภาพชุดนิทรรศการ ไดจากเรื่องราวภายในสถานประกอบการเอง โดยนําภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สถิติการประสบ อันตรายของลูกจางเมื่อมีภาพเหตุการณจริงใหระบุสาเหตุ ผลเสียหาย และวิธีการ ปองกันแกไข นิทรรศการสามารถจัดแสดงในวันแหงความปลอดภัย หรือสัปดาห ความปลอดภัยเพื่อใหลูกจางเกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกในการทํางานอยาง ปลอดภัย และทําใหลูกจางเขามามีสวนรวมไดเปนจํานวนมาก
 17. 17. 17/11/53 17 33 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 2. การบรรยายพิเศษ เปนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจของลูกจาง อาจเชิญ วิทยากรภายในหนวยงาน หรือจากภายนอกก็ได มาใหขอแนะนําแกผูบริหารหรือ ลูกจางของสถานประกอบการนั้น อันเปนการปลูกจิตสํานึกใหปฏิบัติตามกฎแหง ความปลอดภัยจนเกิดประสิทธิภาพ การทํางานสูงสุด 34 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 3. การสนทนาความปลอดภัย เปนกิจกรรมหนึ่งที่สถานประกอบการจัดในรูปของการประชุม การ พูดคุย หรือการอภิปรายเกี่ยวกับความปลอดภัย มีการสนทนา โดยนํา ผูชํานาญการเฉพาะเรื่องมารวมสนทนาพรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการซักถาม ทําให เกิดแนวคิดสรางสรรค และไดขอสรุปนําไปดําเนินการตอไป
 18. 18. 17/11/53 18 35 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 4. การประกวดคําขวัญความปลอดภัย เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดมีสวนรวมในการรณรงค โดยการพัฒนาจิตสํานึกและทัศนคติของพนักงานในรูปขอความหรือคําขวัญที่เปน การเตือนใหเกิดความระมัดระวัง หรือเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน สถานประกอบการสามารถจัดการประกวดเอง สวนกติกาการประกวดอาจกําหนด ขึ้นเอง 36 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 5. การประกวดภาพโปสเตอร เปนกิจกรรมเพื่อใหลูกจางของสถานประกอบการมีสวนรวมในการผลิต สื่อ ประชาสัมพันธในการกระตุนจิตสํานึกดานความปลอดภัย สวนกติกาของการ ประกวดสถานประกอบการสามารถกําหนดไดเอง
 19. 19. 17/11/53 19 37 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 6. การประกวดการรายงานสภาพงานที่ไมปลอดภัย เปนกิจกรรมเพื่อใหพนักงานไดสํารวจสภาพการทํางาน คนหาจุดที่ไม ปลอดภัย ดําเนินการถายภาพ บันทึกจากจุดอันตรายจากขั้นตอนการทํางานตาง ๆ เสนอภาพและรายงานขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก สามารถนํามาปรับปรุงแกไขสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย 7. การประกวดความสะอาด เปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือจากลูกจางทุกคนในแตละแผนก และเปนจุดเริ่มตนของการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อความปลอดภัยในโอกาสตอไป หาก สถานประกอบการยังไมพรอมในการจัดกิจกรรม 5ส การประกวดความสะอาดจะ เปนกิจกรรมที่งายและกอใหเกิดสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกจางและผูบริหาร อัน นําไปสูความปลอดภัยในการทํางาน 38 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 8. การจัดฉายวีดีโอความปลอดภัย เปนกิจกรรมที่สถานประกอบการจะจัดไปพรอมกับนิทรรศการในวันหรือ สัปดาหความปลอดภัย โดยขอใชวีดีโอความปลอดภัยนําไปฉายใหลูกจางไดดู เสริมสรางความรูความเขาใจ ทัศนคติที่ดีแกลูกจาง
 20. 20. 17/11/53 20 39 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 9. การรณรงคการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เมื่อสถานประกอบการไดจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยที่ เหมาะสมใหลูกจางสวมใส แลว ควรจัดการรณรงค ใหลูกจางใช เนื่องจากสถาน ประกอบการสวนใหญจะประสบปญหาลูกจางไมนิยมใชทําใหเกิดการสูญเปลา การ รณรงคจะดําเนินการในชวงใดชวงหนึ่ง มีการประกวด แขงขัน ใหรางวัลแกลูกจางที่ สวมใสถูกตองและครบถวน 40 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 10. การรณรงคกิจกรรม 5ส สถานประกอบการตองประกาศเปนนโยบายและตองกระทําโดยลูกจาง ทุกคน ทุกระดับโดยมีผูบริหารระดับสูงลงมาตรวจตราเปนระยะ ๆ เพื่อกระตุนเตือน ใหทุกฝายเห็นความสําคัญและปฏิบัติกิจกรรม 5ส อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
 21. 21. 17/11/53 21 41 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 11. การรณรงคดวยโปสเตอรและสัญลักษณความปลอดภัย โปสเตอรและสัญลักษณความปลอดภัยเปนอุปกรณอยางหนึ่งในการ เตือนใหระวังและสามารถสรางจิตสํานึกของคนงานใหเกิดความตระหนักถึงอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น โปสเตอรตาง ๆ 42 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 12. การรณรงคลดอุบัติเหตุเปนศูนยดวย KYT สถานประกอบการสามารถดําเนินการโดยใชเทคนิค KYT ดวย วิธีการฝกอบรมลูกจางใหหยั่งรูอันตรายที่จะเกิด และใหมีการย้ําเตือนตนเอง เพื่อใหสามารถลดอุบัติเหตุใหเปนศูนย Kiken = อันตราย Yoshi = คาดการณ Training = ฝกอบรม
 22. 22. 17/11/53 22 43 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 13. การทําแผนปายแสดงสถิติอุบัติเหตุหรือปายประกาศ สามารถจัดทําแผนปายขนาดใหญแสดงสถิติอุบัติเหตุ หรือปายประกาศ กิจกรรมดานความปลอดภัยปดไวหนาโรงงานในตําแหนงที่เห็นไดชัด เพื่อใหคนงาน มีจิตสํานึกใหความรวมมือในการลดสถิติของอุบัติเหตุ 44 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 14. การตอบปญหาชิงรางวัล สถานประกอบการอาจจัดใหมีการ ตอบปญหาชิงรางวัลในชวงงานสัปดาหความปลอดภัยของสถานประกอบการ วิธีการตอบปญหาจากภาพนิทรรศการ หรือเอกสารที่แจกในงาน หาจุดอันตราย จากภาพเหตุการณจริง และมอบรางวัลโดยคณะกรรมการจัดงาน
 23. 23. 17/11/53 23 45 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 15. การกระจายเสียงบทความ สถานประกอบการบางแหงมีการประชาสัมพันธ โดยการสงเสียงตาม สายภายในบริเวณโรงงานหรือโรงอาหาร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ นํา บทความเกี่ยวกับความปลอดภัยออกเสียงตามสาย เพื่อเปนการเผยแพรความรู แกลูกจาง รวมทั้งมาตรการแกไขสภาพการทํางานจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงใน บริเวณโรงงานดวย 46 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 16. การเผยแพรบทความในวารสาร สถานประกอบการที่ไดจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ แจกจายแก ลูกจางหรือลูกคาสามารถนําบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยไปตีพิมพในวารสาร เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจดานความปลอดภัยไดมากยิ่งขึ้น
 24. 24. 17/11/53 24 47 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 17. การทัศนศึกษาในสถานประกอบการอื่น กิจกรรมนี้เหมาะสมแกลูกจางหรือคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไดมี โอกาสไปเห็นสภาพการทํางานในสถานประกอบการอื่นที่ดีเดน เพื่อนํามาปรับปรุง สภาพการทํางานของตนใหดีขึ้น โดยขอความรวมมือสถานประกอบการดีเดนที่ ไดรับรางวัล หรือสถานประกอบการที่ดําเนินการดานความปลอดภัยที่เปนตัวอยาง ที่ดี เพื่อขอเขาเยี่ยมชม www.moodythai.com 48 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย งานที่ ให นศ.สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุเพื่อนในกลุมทานเอง ถึงเหตุการณรถลม ที่ผานมาในอดีต www.moodythai.com

×