Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Uri ng Pananaliksik

97,555 views

Published on

Published in: Education

Mga Uri ng Pananaliksik

  1. 2. <ul><li>Ang layunin ng pananaliksik na ito ay magpaliwanag </li></ul><ul><li>Ang pananaliksik na ito ay binubuo ng teorya o paliwanag tungkol sa isang penomenon (pangyayari) </li></ul><ul><li>At ito ay deskriptibo o naglalarawan </li></ul>
  2. 3. <ul><li>Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang kalikasan ng isang suliranin nang sa gayon ay magkaroon siya ng ideya kung paano kokontrolin ang suliraning yaon </li></ul><ul><li>Sa madaling salita ito ay may layunin na solusyunan ang suliranin ng tao at mga suliraning umiiral sa kanyang kapaligiran </li></ul>
  3. 4. <ul><li>Mahihinuha na ang artificial insemination at in vitro fertilization (IVF) ay bunga ng pagtugong pananaliksik sapagkat nilalayon nitong mabigyan ng supling ang sinumang mag-asawang nais magkaanak </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Tumutukoy sa pag-aaral ng proseso at kinalabasan ng isang solusyon </li></ul><ul><li>Kung ito ay nasa anyong formative research , ito ay may layuning pag-ibayuhin ang proseso kaugnay ng ilang kundisyon gaya ng oras, gawain at mga taong sangkot </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Kung ito naman ay summative susukatin nito ang bisa ng isang programa, polisiya o produkto </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Ang pananaliksik na ito ay naglalayong lumutas ng isang tiyak na suliranin sa isang programa, organisasyon o ng isang komunidad </li></ul><ul><li>Ang kaibahan nito sa pagtugong pananaliksik ay mas payak ang suliranin nito at ang pangonglekta ng mga datos ay impormal. </li></ul>
  7. 8. <ul><li>Karinawan ang mananaliksik ay kabahagi o kasapi ng pinag-aaralan </li></ul><ul><li>Ang ganitong uri ng pananaliksik ay mainam para sa mga mag-aaral sa sekunderya gayundin sa mga kolehiyo </li></ul>
  8. 9. <ul><li>Mahalagang aktuwal na makuha ang mga katunayan at aktibong gumawa ng mga bagay-bagay na makakatulong sa pagtuklas sa nais patunayan </li></ul><ul><li>Dito ay kailangang may haypotesis ang nananaliksik at masinsinang magtrabaho at gumawa ng eksperimento upang patunayan o pabulaanan ito </li></ul><ul><li>Ang gagamiting pamamaraan ay pabuod o indaktibo </li></ul>
  9. 10. <ul><li>Mas payak dito at ito ang karaniwang ginagamit sa kolehiyo </li></ul><ul><li>Hindi kailangang mag-eksperimento sapagkat ang mga gagamiting materyales ay yaong nasaliksik na rin ng iba </li></ul><ul><li>Sa madaling sabi, handa na ang mga kakailanganin, kokolektahin na lang ang mga ito, masusing pag-aaralan at kritikal na pahalagahan </li></ul>

×