Case Study sa Pagkatuto ng Bata sa Wika1

7,962 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,962
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Case Study sa Pagkatuto ng Bata sa Wika1

 1. 1. CASE STUDY SA PAGKATUTONG BATA SA WIKAInihanda nina:Clifford MarollanoGlenjan Cervantes
 2. 2. A. Introduksyon Sa pag-aaral sa pagkatuto ng bata sawika, ang binibigyang-diin dito ay angpagkakaroon ng maunlad namonolingual ng bata. Sa pag-hahanapng mga paliwanag sa ganitongdebelopment ng bata, ang mgamananaliksik ay patuloy pa ringnakabayubay sa nagsasalit-salitanglinggwistik na pag-aaral, nakadukmo sapagkukumpara sa ibang batang isa ringmonolingual upang matalastas ang
 3. 3.  Ang mga ganitong magkakasalungat napag-aaral, tulad ng karamihan na mgapanana-liksik, ay nagkakapareho pa rin atnauugnay ng kahalagahan ng tinatawagna language-universal vs language-specific na salik o dahilan ng akwisisyon.Gayunpaman, maaari pa ringmapagtalunan na ang paghahambing sadalawang batang monolingual upangmala-man ang kanilang magkaibang wikaay hindi isang ideyal na basehangmaoobserbahan para matugunan angisyung ito. Sa kabila ng lahat,
 4. 4. dahil sa ilang paghahambing na ito,karamihan sa mga psycho-sosyal na pag-aaral ay walang katiyakan sa kunganuman ang tumpak na dahilan ngpagkakapareho at pagkakaiba ng bawatnakikita sa mga patern na pang-akwisisyon ng batang natututo ngmagkaibang wika. Dahil ito sa walangpatutunguhan ng wi-ka ng bata na hindilumaki sa matatag na pundasyon ngmonolingual. Sabi nga nila, ang batanglumaki sa isang wika ay hingit na maykakanyahan sa pagsasalita kaysa sa
 5. 5. sanay nga sa dalawang wika pero hindinaman bihasa na gamitin kapwa ang mgaito sa pakikipagkomunikasyon. Ang isangbatang lumaki na may dalawang wikamula sa kapanganakan, sa kabilangbanda, ay nanga-ngailangan ng isangnatatanging pagkakataon para siyasatinang pangkalahatang isyung pangteorya salarangan ng akwisisyon ng wika. Dahildito, ang bilang ng mga posiblengmaimpluwensiyang pag-aaral ukol sapagkatuto ng wika ay nababawasan na,kung kaya’t ginawa
 6. 6. namin ang case study na ito nanaglalalyong malaman ang yugto ngpagkatuto ng wika ng isang bata.
 7. 7. B. Kliyente Pangalan:Ezekiel KarlLegaspi Tirahan:Bascaran,Daraga, Albay Edad: 4 na taonggulang Magulang:EdilbertoLegaspi, Charito
 8. 8. D. EbalwasyonKognitib Debelopment Ayon sa pag-aaral ni Feldman (2007), angkognitib debelopment ay isang paraan nakung saan ang paglago at pagbabago saintelektwal na kapabilidad ng isang bataay nakaiimpluwensya sa aspektong beha-vioral nito. Sa aming natuklasan kayEzekiel, masasabi namin na na ang kayangkognitib debelopment ay normal para sakanyang edad at walang komplikasyon sa
 9. 9. paraan ng kanyang pagsasalita. Nag-umpisasiyang magsalita noong siya ay mga labing-isang (11) buwan na at ang kanyangpinakaunng salita na nasambit ay “mi”. Ayonsa kanyang ina, hini niya tiyak kung ano anggustong sabihin ng kanyang anak sa salitangito: maaari raw na humihingi ang kanyanganak ng “mimi” (meme/dede) o maaari rin na“mommy”. Mula noon, dagdag pa niya, ayunti-unti pang natuto si Ezekiel ng mgabagong salita tulad ng “dada” at ”papa” peronaluwat bago siya nakapagbigkas ng salitang
 10. 10. “mama”. Sinabi rin ni Feldman na ang mgabata raw ay kadalasang natututong maka-pagbigkas ng kanilang unang salita sa pagitanng sampu (10) at labing-apat (14) na buwan.Batay sa pag-aaral niyang ito, masasabi naminna si Ezekiel ay malapit sa Sensorimotor Stageni Piaget. Nangangahulugan ito na maayosniyang nauunawaan nang paunti-unti ang mgabagay sa kanyang paligid at ang kanyangdebelopment sa wika ay mabilis na yuma-yabong. Gaya sa karamihan na bata, ginagamit
 11. 11. ni Ezekiel ang kanyang mga salita upangmakapagpahayag ng kanyang mga gusto.Halimbawa na lamang sa paglalaro namin ngrubber bands, natuwa kami dahil pinapasunodniya kami na ihiwa-hiwalay o uri-uriin angrubber bands batay sa kulay nito. Isipin ninyona lang na ng isang apat (4) na taong gulangna bata ay marunong nang kumilala ng kulaykahit hindi niya alam kung ano ang tawag opangalan nito. Malimit din siyang magtanongat spartan, ika nga, kung magsalita. Tinanong
 12. 12. niya ako kung kailan ako aalis sa kanila at kungkailan naman ako babalik. Mahilig din niyangbanggitin kung ano ang ginagawa niya attatanungin ka naman niya kung ano ang iyongginagawa dahil nasa kagustuhan niya namalaman ito. Wala ring suliranin sa kanyakapag tinatanong mo siya ng mga tanong nasinasagot ng Oo at Hindi. Tulad sa natuklasannamin, si Ezekiel ay nasa Substage 6 ngSensorimotor Stage ni Piaget. Naobserbahannamin sa kanya nakaya rin niyang makipaglaro
 13. 13. sa kanyang saliri ng baril-barilan. Ini-imaginelamang niya na may mga kalaban siya at kungsinuman ang makita niyang tao ay papupu-tukan niya ito ng kanyang laruang baril.Napansin din namin sa kanya na kung maymakita siyang bagong mapaglalaruan, kahithindi pa siya matagal na naglalaro sa kanyangnaunang laro, ay agad-agad na nawawala angkanyang atensyon dito at ibabaling ang interessa ibang laro.
 14. 14. Emosyonal at Sosyal Debelopment Sa aming taya, si Ezekiel ay nagtataglay ngnor-mal na debelopment na pang-emosyonal.Ang kanyang tampo, na hindi maiiwasan samga bata, o galit man ay dinadaan na lamangniya sa kalungkutan. Pinag-aaralan lamangmuna niya ang mga bagay-bagay bago siyagumawa ng reaksyon sa mga ito. Ayon sakanyang ina na si Gng. Charito, si Ezekiel aymahilig makisalamuha sa iba at gustong-gusto, hindi man kinukusa, ang mga tao. Sa unang oras ng aming pag-oobserba sa kan-
 15. 15. ya, tinanong niya kaagad kami kung sino anghinahanap namin bago pa man kami papasu-kin sa bahay ng kanyang Tita. Sa mura niyangedad, nakaranas na rin siya ng maikling pana-hon na pagkakahiwalay sa kanyang ina naikinalulungkot namna niya. Nagkaroon din siyang yaya na kinasanayan niyang pinapahayaganng kanyang mga saloobin. Dumating sa puntona nahiya siya at nag-alangang makipag-usapsa kanyang mga magulang dahil sa ilangpanahon na pagkakawalay niya sa mga ito. Pe-
 16. 16. ro iyon ay kagyat lamang, ngayon ay nagagawana niya ulit na makipagkulitan sa kanyang mgamagulang. Kung pagbabatayan naman ang ilang debelop-ment tseklist, pinapanuod muna ni Ezekiel angibang bata sa paglalaro. Nagaganyak siya mulasa panonood sa ibang naglalaro. Nakukuhamuna niyang panuorin ang ginagawa ng iba atsaka naman niya ito gagayahin. Gayunpaman,may mga pagkakataon sin na nakararanas siyang tinatawag na “parallel play” sa piling ng i-
 17. 17. bang bata. Nabanggit ni Feldman na sa estadong parallel play ay sabay-sabay na nagalalarong parehong laruan ang dalawa (2) o higitpang mga bata pero hindi sila nag-uusap saisa’t isa.
 18. 18. E. Kongklusyon Sa pagbabalik-tanaw namin sa nagingkarana-san namin sa bahay ng Tita niEzekiel kung saan namin sila ng kanyang inakinapanayam, malaki ang pasasalamatnamin sa kanila par sa lahat ng natutuhanat oportunidad na nakuha namin habangnakikipag-usap sa kanila. Nagkaroon kaming pagkakataon na maobserbahan angisang batang nasa apat (4) na taong gulangpa lamang. Dahil sa kanya ay naranasan na-
 19. 19. min ang mga bagay-bagay na naaaninag samga mata ng isang bata, parang bumalik ulitsa pagkabata. Sa kanyang murang edad aynakakanta na rin niya ang isang awiting pang-matanda. Tinanong namin siya kung paanosiya natutong kumanta. Sabi niya ay napanoodlang daw niya iyon sa TV at naririnig niya sakanyang mga kapatid. Ibig niyang sabihin aymga theme song sa mga teleserye angnapapanood at napapakinggan niya. Batay sa aming mga natuklasan, ang unangwika ni Ezekiel ay Filipino. Hindi naman iyon
 20. 20. nakapagtataka dahil Manilenyo angkanyang ama at mahigit sampung taonnamang nagtrabaho at nanirahan saMaynila ang kanyang ina. Sa kanilangbahay ay puro Filipino ang ginagamitnilang wika. Sa mga pinsan lamang niEzekiel nakaririnig siya ng mga salitangBikol. Si Ezekiel ay apat (4) na taong gulang pala-mang kaya ang mga kaedad niya aykadalasang napapabilang sa Yugto ngEkspansyon at Deli-
 21. 21. mitasyon pero taliwas ito sa amingnatuklasan. Kung susuriin siyang mabuti,masasabi na ma-aaring maihanay din siyasa Kamalayang Is-truktural, Otomatik, atMalikhain na kadalasan ay yugto ng mganasa anim (6) na taong gu-lang pataas.Hindi maikakailang nakaimplu-wensiya ritoang pagkakaroon ni Ezekiel ng matatan-dang kasamahan sa kanilang bahay.
 22. 22. F. Rekomendasyon Malugod naming iminumungkahi ang mgasu-musunod upang mas mapagbuti pa angpagsa-salita o pagkatuto ng bata sa wika: Nararapat lamang na ipakita natin sa batana interesado tayo sa kanyang gustongsabihin/sinasabi, at hindi sa kung paanoniya ito sabihin. Mas mabuti kungpananatilihin natin ang natural na eye-contact kahit nahihirapan siyang ipahayagang kanyang sasabihin.
 23. 23.  Huwag din nating tapusin ang kanyang pagku-kwento, manapa’y gabayan pa. kung baga aysuportahan pa natin sila sa pagsasalita. Maaa-ring tugunan natin ang kanilang hirap sapagsasalita, kung mayroon man, sa parehongparaan kung paano natin punan angkakulangan o ibang pangangailangan nila. Kapag nakikipag-usap din sa bata, nararpatdin na dahan-dahanin natin ang bilis ng atingpagsasalita kung mabilis man para sa kanilaupang mas maunawaan nila ang ating sinasa-
 24. 24. bi. Hindi nakatutulong sa kanila kung sasa-bihin natin sa kanila na dahan-dahan lamangsa pagsasalita, magsimula kang muli, o hingaka muna nang malalim; kundi dapat tayo anghumihinto ng ilang segundo bago magsimu-lang magsalita muli nang sa ganun ay hindinila maramdaman na minamadali natin sila. Hikayatin din natin sila na huwag mag-alangankapag nahihirapang magsalita. Maaaring sabi-hin natin na, “Huwag kang mag-alala, angpagsasalita ay nakakapagod din kung minsan
 25. 25. kapag nag-aaral ka pa lamang.” kaugnay nito,kailangan din nating bawasan ang pagta-tanong o bilang ng mga tanong kung kinakaila-ngan. Mas mabuti kung bibigyan natin sila ngsapat na panahong masagot ang ating mgatanong bago natin sila tanungin muli. Iwasandin natin ang pagtatanong ng mahahaba, kai-langang mga simple lamang at sa halip namagtanong ay magkomento na lamang sasinabi ng bata. Sa ganitong paraan ay tiwalaang loob ng bata na nakikinig tayo sa kanila.
 26. 26. Maraming salamat po. . .

×