Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tinh gia thanh doanh nghiep xay dung

9,711 views

Published on

Chỉ tính vào giá thành sản phẩm xây lắp phần chi phí sản xuất liên quan đến thi công xây lắp của bên thi công (bên B). Giá thành sản phẩm xây lắp gồm 4 khoản mục : CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC, CPSXC.

- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là những công trình, hạng mục công trình do công ty trực tiếp thi công hay từng đơn đặt hàng; đối tượng tính giá thành là công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc khối lượng thi công xây lắp đến điểm dừng kỹ thuật; kỳ tính giá thành là hằng tháng, hằng quý, hằng năm hoặc khi công trình hoàn thành bàn giao.
- Chi phí tập hợp theo từng quy trình thi công hay từng đơn đặt hàng chi tiết theo từng khoản mục trên cơ sở chi phí thực tế.
- Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trên cơ sở chi phí thực tế báo gồm : tổng hợp chi phí sản xuất, điều chỉnh khoản giảm giá thành, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tính giá thành (Chủ yếu là phương pháp giản đơn, tỷ lệ, hệ số, tổng cộng chi phí)

Các bạn xem trước hoặc tải về nhé

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tinh gia thanh doanh nghiep xay dung

 1. 1. 10/27/2014 1 1 KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – ÑAËC ÑIEÅM CHUNG - Xaây laép laø ngaønh saûn xuaát vaät chaát quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân, laø quaù trình xaây döïng môùi, xaây döïng laïi, caûi taïo nhaø cöûa, caàu ñöôøng, nhaø maùy…. - Saûn phaåm xaây laép laø nhöõng coâng trình, haïng muïc coâng trình keát caáu bôûi vaät tö, thieát bò xaây laép do taùc ñoäng cuûa lao ñoäng xaây laép vaø gaén lieàn vôùi nhöõng ñòa ñieåm nhaát ñònh veà maët ñaát, maët nöôùc, khoâng gian; - Xaây laép laø hoaït ñoäng saûn xuaát chöùc naêng trong caùc doanh nghieäp xaây laép; - Ñaëc ñieåm saûn phaåm xaây laép: + Mang tính rieâng leû vaø coù giaù trò lôùn, thôøi gian höõu duïng laâu daøi; + Quaù trình thi coâng thöôøng keùo daøi; + Gaén lieàn vôùi ñòa ñieåm, khoâng gian coá ñònh; + Mang nhöõng neùt ñaëc tröng veà kyõ myõ thuaät, phong tuïc, taäp quaùn; - Saûûn phaåm xaây laép thuoäc ñoái töôïng chòu thueá giaù trò gia taêng. KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – NOÄI DUNG KEÁ TOAÙN CP VAØ Z XAÂY LAÉP - Chæ tính vaøo giaù thaønh saûn phaåm xaây laép phaàn chi phí saûn xuaát lieân quan ñeán thi coâng xaây laép cuûa beân thi coâng (beân B). Giaù thaønh saûn phaåm xaây laép goàm 4 khoaûn muïc : CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC, CPSXC. - Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát laø nhöõng coâng trình, haïng muïc coâng trình do coâng ty tröïc tieáp thi coâng hay töøng ñôn ñaët haøng; ñoái töôïng tính giaù thaønh laø coâng trình, haïng muïc coâng trình hoaøn thaønh hoaëc khoái löôïng thi coâng xaây laép ñeán ñieåm döøng kyõ thuaät; kyø tính giaù thaønh laø haèng thaùng, haèng quyù, haèng naêm hoaëc khi coâng trình hoaøn thaønh baøn giao. - Chi phí taäp hôïp theo töøng quy trình thi coâng hay töøng ñôn ñaët haøng 2 chi tieát theo töøng khoaûn muïc treân cô sôû chi phí thöïc teá. - Toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh treân cô sôû chi phí thöïc teá baùo goàm : toång hôïp chi phí saûn xuaát, ñieàu chænh khoaûn giaûm giaù thaønh, ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø, tính giaù thaønh (Chuû yeáu laø phöông phaùp giaûn ñôn, tyû leä, heä soá, toång coäng chi phí) - Toå chöùc chöùng töø, taøi khoaûn vaø phöông phaùp haïch toaùn.
 2. 2. 10/27/2014 2 KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – QUAN HEÄ DÖÏ TOAÙN VAØ GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM XAÂY LAÉP. TT KHOAÛN MUÏC K. HIEÄU CAÙCH TÍNH KEÁ TOAÙN I CP TRÖÏC TIEÁP 1 CPNVLTT VL = QJQJVL + CLVL N.TK621 2 CPNCTT NC = QJQJNC+[1+ (F1/h1.n) +(F2/h2.n)] N.TK622 3 CPSDMTC MTC = QJQJMTC N.TK623 3 Toång chi phí tröïc tieáp T = VL +NC+MTC II CHI PHÍ CHUNG C = NC. Tyû leä chi phí chung N.TK627, N.TK641, N.TK642 III TN CHÒU THUEÁ TÍNH TRÖÔÙC TL = (T+C). Tyû leä lôïi nhuaän C.TK421 GTDT XAÂY LAÉP TRÖÔÙC THUEÁ Z = (T+C+TL) C.TK511 THUEÁ VAT VAT = Z. Thueá suaát thueá GTGT C.TK333 IV TOÅNG GTDT SAU THUEÁ (TOÅNG GIAÙ THANH TOAÙN) GXL = (T+C+TL) + VAT N.TK131 KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – K.M GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM XAÂY LAÉP - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp : Bao goàm toaøn boä chi phí nguyeân vaät lieäu chính, nguyeân vaät lieäu phuï, nhieân lieäu, vaät lieäu söû duïng luaân chuyeån, vaät keát caáu lieân quan tröïc tieáp ñeán töøng quaù trình thi coâng xaây laép vaø caáu thaønh thöïc theå cô sôû vaät chaát cuûa coâng trình ñöôïc ghi nhaän trong hoà sô döï toaùn. - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp : Bao goàm tieàn löông coâng nhaân tröïc tieáp thöïc hieän quaù trình thi coâng xaây laép baát keå coâng nhaân trong ñònh bieân hay ngoaøi ñònh bieân lao ñoäng cuûa doanh nghieäp. - Chi phí söû duïng maùy thi coâng : Bao goàm toaøn boä chi phí lieân quan tröïc tieáp vaø giaùn tieáp ñeán quaù trình vaän haønh maùy moùc thi coâng ngoaøi hieän tröôøng. - Chi phí saûn xuaát chung : Bao goàm toaøn boä chi phí lieân quan tröïc tieáp thi coâng xaây laép ngoaøi hieän tröôøng khoâng thuoäc caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát neâu treân. 4
 3. 3. 10/27/2014 3 KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM DÔÛ DANG CUOÁI KYØ - Ñaùnh giaù theo chi phí thöïc teá phaùt sinh. - Ñaùnh giaù theo saûn löôïng hoaøn thaønh töông ñöông : • Taát caû ñeàu laø chi phí nhoùm 2. • Saûn löôïng hoaøn thaønh töông ñöông ñöôïc thay theá baèng giaù thaønh döï toaùn cuûa khoái löôïng thöïc hieän. - Ñaùnh giaù theo chi phí ñònh möùc – Giaù thaønh döï toaùn cuûa khoái löôïng thi coâng xaây laép dôû dang cuoái kyø. 5 KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM XAÂY LAÉP 6 - Phöông phaùp giaûn ñôn. - Phöông phaùp tyû leä (tyû leä tính giaù thaønh laø tyû soá giöõa giaù thaønh thöïc teá vôùi giaù thaønh döï toaùn) - Phöông phaùp heä soá. - Phöông phaùp toång coäng chi phí. - Phöông phaùp ñôn ñaët haøng
 4. 4. 10/27/2014 4 KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN CPSX VAØ Z SP XAÂY LAÉP TRÖÏC TIEÁP THI COÂNG 7 154 DDÑK 152,111,141 621 111,138, 632 (1) (5) (9) 334,111,331 622 155 (2) (6) (10) 154,111,331 623 (3) (7) 111,152,214.. 627 632 (4) (8) (11) DDCK (**) Chöùng töø chi phí Soå chi tieát chi phí Phieáu giaù thaønh KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN CPSX VAØ GIAÙ THAØNH SP XAÂY LAÉP GIAÛI THÍCH (1) Taäp hôïp chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. (2) Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp (3) Taäp hôïp chi phí söû duïng maùy thi coâng (4) Taäp hôïp chi phí saûn xuaát chung (5) Keát chuyeån chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp (6) Keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp (7) Keát chuyeån hoaëc phaân boå chi phí söû duïng maùy thi coâng. (8) Keát chuyeån hoaëc phaân boå chi phí saûn xuaát chung. (9) Ñieàu chænh giaûm giaù thaønh. (10)Giaù thaønh thöïc teá saûn phaåm xaây laép nghieäm thu chôø baùn. (11)Giaù thaønh thöïc teá saûn phaåm xaây laép ñaõ baøn giao (**) Möùc cheânh leäch taêng ñònh phí do möùc saûn xuaát thöïc teá thaáp 8 hôn möùc bình thöôøng
 5. 5. 10/27/2014 5 9 Coâng ty Ñôn vò PHIEÁU TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM XAÂY LAÉP TEÂN COÂNG TRÌNH : Thôøi gian thi coâng töø : ñeán : Chæ tieâu Toång coäng Chia theo khoaûn muïc CPNVTLL CPNCTT CPSDMTC CPSXC CPSXDDÑK CPSXPSTK CPSXDDCK KHOAÛN GIAÛM Z TOÅNG Z Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác 10 Coâng ty PHIEÁU TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM XAÂY LAÉP TEÂN COÂNG TRÌNH : Thôøi gian thi coâng töø : ñeán : Chæ tieâu Toång coäng Chia theo khoaûn muïc CPNVTLL CPNCTT CPSDMTC CPSXC CPSXDDÑK CPSXPSTK CPSXDDCK KHOAÛN GIAÛM Z TOÅNG Z GÍA THAØNH DT TYÛ LEÄ TÍNH Z LOAÏI HAÏNG MUÏC A - Ñôn vò : -Toång soá : LOAÏI HAÏNG MUÏC B -Ñôn vò : -Toång soá : Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác
 6. 6. 10/27/2014 6 KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN CPSX VAØ GIAÙ THAØNH SP XAÂY LAÉP 11 - Chi phí söû duïng maùy thi coâng : • Toång hôïp töø boä phaän phuïc vuï NÔÏ 623/ COÙ154,512 • Toång hôïp töø thueâ ngoaøi NÔÏ 623 , NÔÏ 133 / COÙ 331 • Töø thöïc hieän tröïc tieáp NÔÏ 623 / COÙ 111,152,214 - Neáu lieân quan tröïc tieáp keát chuyeån vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang (154). - Neáu lieân quan giaùn tieáp choïn ca maùy quy ñoåi laøm tieâu thöùc phaân boå, sau ñoù ghi nhaän vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang (154) KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN CPSX VAØ GIAÙ THAØNH SP XAÂY LAÉP TOÅNG THAÀU 12 111,112,152. . 621,622,623,627 154 155 (1) DDÑK (2) 154,512 (7) (3) (4) 331 632 (5) (8) DDCK (6)
 7. 7. 10/27/2014 7 KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ HOAÏT ÑOÄNG XAÂY LAÉP – SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN CPSX VAØ GIAÙ THAØNH SP XAÂY LAÉP TOÅNG THAÀU GIAÛI THÍCH (1) Taäp hôïp chi phí thi coâng xaây laép do ñôn vò tröïc tieáp thöïc hieän. (2) Keát chuyeån chi phí thi coâng xaây laép do ñôn vò tröïc tieáp thöïc hieän. (3) Taäp hôïp chi phí khoái löôïng coâng vieäc giao cho caùc ñôn vò noäi boä 13 thöïc hieän (4) Taäp hôïp chi phí haïng muïc giao thaàu laïi cho caùc ñôn vò trong noäi boä cuûa doanh nghieäp coù toå chöùc keá toaùn rieâng. (5) Taäp hôïp chi phí khoái löôïng coâng vieäc, haïng muïc, coâng trình giao thaàu laïi cho beân ngoaøi ñaõ baøn giao cho doanh nghieäp trong kyø lieân quan ñeán coâng trình doanh nghieäp thöïc hieän (6) Taäp hôïp chi phí khoái löôïng coâng vieäc, haïng muïc, coâng trình giao thaàu laïi cho beân ngoaøi ñaõ baøn giao cho beân A trong kyø lieân quan ñeán coâng trình doanh nghieäp quaûn lyù. (7) Giaù thaønh thöïc teá khoái löôïng coâng vieäc, haïng muïc, coâng trình hoaøn thaønh chôø baùn. (8) Giaù thaønh thöïc teá khoái löôïng coâng vieäc, haïng muïc, coâng trình hoaøn thaønh baøn giao 14 Coâng ty Ñôn vò PHIEÁU TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM XAÂY LAÉP TEÂN COÂNG TRÌNH : Thôøi gian thi coâng töø : ñeán : Chæ tieâu Toång coäng Chia theo khoaûn muïc CPNVTLL CPNCTT CPSDMTC CPSXC CPSXDDÑK CPSXPSTK CPSXDDCK KHOAÛN GIAÛM Z TOÅNG Z THI COÂNG CP KHOAÙN NOÄI BOÄ CP GIAO BEÂN NGOAØI TOÅNG GIAÙ THAØNH BAØN GIAO Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác
 8. 8. 10/27/2014 8 15 15- HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG - Muïc ñích chuaån möïc - Phaïm vi aùp duïng chuaån möïc - Caùc thuaät ngöõ lieân quan - Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu, chi phí hôïp ñoàng xaây döïng - Keá toaùn doanh thu, chi phí hôïp ñoàng xaây döïng baøn giao theo tieán ñoä keá hoaïch - Keá toaùn doanh thu, chi phí hôïp ñoàng xaây döïng baøn giao theo khoái löôïng coâng vieäc - Theå hieän hôïp ñoàng xaây döïng treân baùo caùo taøi chính 16 MUÏC ÑÍCH VAØ PHAÏM VI AÙP CHUAÅN MÖÏC Môc ®Ých cña chuÈn mùc nμy lμ quy ®Þnh vμ híng dÉn c¸c nguyªn t¾c vμ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n doanh thu vμ chi phÝ liªn quan ®Õn hîp ®ång x©y dùng, gåm: Néi dung doanh thu vμ chi phÝ cña hîp ®ång x©y dùng; ghi nhËn doanh thu, chi phÝ cña hîp ®ång x©y dùng lμm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n vμ lËp b¸o c¸o tμi chÝnh. ChuÈn mùc nμy ¸p dông cho kÕ to¸n hîp ®ång x©y dùng vμ lËp b¸o c¸o tμi chÝnh cña c¸c nhμ thÇu.
 9. 9. 10/27/2014 9 17 CAÙC THUAÄT NGÖÕ LIEÂN QUAN • Hîp ®ång x©y dùng: Lμ hîp ®ång b»ng vaên b¶n vÒ viÖc x©y dùng mét tμi s¶n hoÆc tæ hîp c¸c tμi s¶n cã liªn quan chÆt chÏ hay phô thuéc lÉn nhau vÒ mÆt thiÕt kÕ, c«ng nghÖ, chøc nng hoÆc c¸c môc ®Ých sö dông c¬ b¶n cña chóng. • Hîp ®ång x©y dùng víi gi¸ cè ®Þnh: Lμ hîp ®ång x©y dùng trong ®ã nhμ thÇu chÊp thuËn mét møc gi¸ cè ®Þnh cho toμn bé hîp ®ång hoÆc mét ®¬n gi¸ cè ®Þnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoμn thμnh. Trong mét sè trêng hîp khi gi¸ c¶ taêng lªn, møc gi¸ ®ã cã thÓ thay ®æi phô thuéc vμo c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång. • Hîp ®ång x©y dùng víi chi phÝ phô thªm: Lμ hîp ®ång x©y dùng trong ®ã nhμ thÇu ®îc hoμn l¹i c¸c chi phÝ thùc tÕ ®îc phÐp thanh to¸n, céng (+) thªm mét kho¶n ®îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn traêm (%) trªn nhöõng chi phÝ nμy hoÆc ®îc tÝnh thªm mét kho¶n phÝ cè ®Þnh. 18 DOANH THU HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG - Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng bao gåm: (a) Doanh thu ban ®Çu ®îc ghi trong hîp ®ång; vμ (b) C¸c khoaûn taêng, giaûm khi thùc hiÖn hîp ®ång, c¸c khoaûn tiÒn thëng vμ c¸c khoaûn thanh to¸n kh¸c nÕu c¸c khoaûn nμy cã khaû naêng lμm thay ®æi doanh thu, vμ cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy. - Xaùc ñònh doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng : Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ hîp lý cña c¸c khoaûn ®· thu hoÆc sÏ thu ®îc. ViÖc x¸c ®Þnh doanh thu cña hîp ®ång chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè kh«ng ch¾c ch¾n vaø chóng tuú thuéc vμo c¸c sù kiÖn sÏ xaûy ra trong t¬ng lai. ViÖc íc tÝnh thêng phaûi ®îc söa ®æi khi c¸c sù kiÖn ®ã ph¸t sinh vμ nhöõng yÕu tè kh«ng ch¾c ch¾n ®îc giaûi quyÕt. Vì vaäy , doanh thu cña hîp ®ång cã thÓ taêng hay giaûm ë tõng thêi kú.
 10. 10. 10/27/2014 10 19 CHI PHÍ HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG - Chi phÝ cña hîp ®ång x©y dùng bao gåm: (a) Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng hîp ®ång; (b) Chi phÝ chung liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c hîp ®ång vμ cã thÓ ph©n bæ cho tõng hîp ®ång cô thÓ; (c) C¸c chi phÝ kh¸c cã thÓ thu l¹i tõ kh¸ch hμng theo c¸c ®iÒu khoaûn cña hîp ®ång. - Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng hîp ®ång bao gåm: (a) Chi phÝ nh©n c«ng t¹i c«ng trêng, bao gåm caû chi phÝ gi¸m s¸t c«ng trình; (b) Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, bao gåm caû thiÕt bÞ cho c«ng trình; (c) KhÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ vμ c¸c TSCÑ kh¸c sö dông ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång; (d) Chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, th¸o dì m¸y mãc, thiÕt bÞ vμ nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Õn vμ ®i khái c«ng trình; (®) Chi phÝ thuª nhμ xëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång; (e) Chi phÝ thiÕt kÕ vμ trî gióp kü thuËt liªn quan trùc tiÕp ®Õn hîp ®ång; (g) Chi phÝ dù tÝnh ®Ó söa chöõa vμ baûo hμnh c«ng trình; (h) C¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c. - Chi phÝ chung liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c hîp ®ång x©y dùng vμ cã thÓ ph©n bæ cho tõng hîp ®ång, bao gåm: (a) Chi phÝ baûo hiÓm; (b) Chi phÝ thiÕt kÕ , trî gióp kü thuËt kh«ng liªn quan trùc tiÕp mét hîp ®ång cô thÓ; (c) Chi phÝ quaûn lý chung trong x©y dùng. - C¸c chi phÝ kh¸c cã thÓ thu l¹i tõ kh¸ch hμng theo c¸c ®iÒu khoaûn cña hîp ®ång nh chi phÝ giaûi phãng mÆt b»ng, chi phÝ triÓn khai mμ kh¸ch hμng phaûi traû l¹i cho nhμ thÇu ®· ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. 20 NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN DOANH THU – CHI PHÍ HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG Doanh thu vμ chi phÝ cña hîp ®ång x©y dùng ®îc ghi nhËn theo hai trêng hîp sau: - (a) Trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhμ thÇu ®îc thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch, khi kÕt quaû thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng ®îc íc tÝnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy, thì doanh thu vμ chi phÝ liªn quan ®Õn hîp ®ång ®îc ghi nhËn t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh do nhμ thÇu tù x¸c ®Þnh vμo ngμy lËp b¸o c¸o tμi chÝnh mμ kh«ng phô thuéc vμo hãa ®¬n thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®· lËp hay cha vμ sè tiÒn ghi trªn hãa ®¬n lμ bao nhiªu. - (b) Trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhμ thÇu ®îc thanh to¸n theo gi¸ trÞ khèi lîng thùc hiÖn, khi kÕt quaû thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy vμ ®îc kh¸ch hμng x¸c nhËn, thì doanh thu vμ chi phÝ liªn quan ®Õn hîp ®ång ®îc ghi nhËn t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh ®îc kh¸ch hμng x¸c nhËn trong kú ®îc phaûn ¸nh trªn hãa ®¬n ®· lËp.
 11. 11. 10/27/2014 11 21 NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN DOANH THU – CHI PHÍ HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG - Ñoái víi hîp ®ång x©y dùng víi gi¸ cè ®Þnh, kÕt quaû cña hîp ®ång ®îc íc tÝnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy khi ®ång thêi tháa m·n bèn (4) ®iÒu kiÖn sau: (a) Tæng doanh thu cña hîp ®ång tÝnh to¸n ®îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy (b) Doanh nghiÖp thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ hîp ®ång; (c) Chi phÝ ®Ó hoμn thμnh hîp ®ång vμ phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tμi chÝnh ®îc tÝnh to¸n mét c¸ch ®¸ng tin cËy; (d) C¸c khoaûn chi phÝ liªn quan ®Õn hîp ®ång cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc râ rμng vμ tÝnh to¸n ®îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy ®Ó tæng chi phÝ thùc tÕ cña hîp ®ång cã thÓ so s¸nh ®îc víi tæng dù to¸n. - Ñoái víi hîp ®ång x©y dùng víi chi phÝ phô thªm, kÕt quûa cña hîp ®ång ®îc íc tÝnh mét c¸ch tin cËy khi ®ång thêi tháa m·n hai ®iÒu kiÖn sau: (a) Doanh nghiÖp thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ hîp ®ång; (b) C¸c khoaûn chi phÝ liªn quan ®Õn hîp ®ång cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc râ rμng vμ tÝnh to¸n ®îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy kh«ng kÓ cã ®îc hoμn traû hay kh«ng. 22 NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN DOANH THU – CHI PHÍ HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG - Khi kÕt quaû thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng kh«ng thÓ íc tÝnh ®îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy, thì : (a) Doanh thu chØ ®îc ghi nhËn t¬ng ®¬ng víi chi phÝ cña hîp ®ång ®· ph¸t sinh mμ viÖc ®îc hoμn traû lμ t¬ng ®èi ch¾c ch¾n; (b) Chi phÝ cña hîp ®ång chØ ®îc ghi nhËn lμ chi phÝ trong kú khi c¸c chi phÝ nμy ®· ph¸t sinh. - Khi lo¹i bá ®îc c¸c yÕu tè kh«ng ch¾c ch¾n liªn quan ®Õn viÖc íc tÝnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy kÕt quaû thùc hiÖn hîp ®ång thì doanh thu vμ chi phÝ cã liªn quan tíi hîp ®ång x©y dùng sÏ ®îc ghi nhËn t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh.
 12. 12. 10/27/2014 12 23 SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DOANH THU – CHI PHÍ HÑXD THANH TOAÙN THEO TIEÁN ÑOÄ KEÁ HOAÏCH 511 337 131 111,112 1 1 2 2 4 4 3331 3 3 111,112,152… 621,622,… 154 111,152… 5 5 6 6 7 7 641,642,… 632 9 9 8 8 Chuù yù : Vôùi nhöõng coâng trình khi ñaàu tö mua saém maùy moùc chuyeân duøng, khi hoaøn thaønh baøn giao baùn nhöõng thieát bò naøy ghi giaûm chi phí N 111,112,131/C 3331,154 vaø chi phí thanh lyù ghi N154,133/C 111,112 ñoàng thôøi ghi giaûm N214/C211 24 DIEÃN GIAÛI SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DT-CP HÑXD TRÖÔØNG HÔÏP THANH TOAÙN THEO TIEÁN ÑOÄ KEÁ HOAÏCH 1. Doanh thu ghi nhaän theo tieán ñoä keá hoaïch 2. Xuaát hoùa ñôn thu tieàn (doanh thu) trong kyø 3. VAT cuûa theo doanh thu xuaát hoùa ñôn trong kyø 4. Soá tieàn thöïc thu trong kyø 5. Chi phí xaây laép phaùt sinh 6. Keát chuyeån chi phí xaây laép ñeå tính giaù thaønh 7. Thu hoài vaät tö, baùn pheá lieäu . . .töø quaù trình xaây laép 8. Giaù voán xaây laép sau khi tröø caùc khoaûn thu hoài 9. Chi phí khaùc lieân quan ñeán baùn haøng, quaûn lyù.
 13. 13. 10/27/2014 13 25 SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DOANH THU – CHI PHÍ HÑXD THANH TOAÙN THEO TIEÁN ÑOÄ KEÁ HOAÏCH 511 337 131 112 600 600 500 500 550 550 3331 50 50 111,112,152… 621,622,623,627 154 111 420 420 420 420 20 20 15 15 25 25 632 30 390 390 N211 : 50 641,642,… C214 : 50 30 Keát quaû kinh doanh trong kyø = 600 – (390 + 30) = 180 26 SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DOANH THU – CHI PHÍ HÑXD THANH TOAÙN THEO KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC 511 131 111,112 2 2 4 4 3331 3 3 111,112,152… 621,622,… 154 111,152… 5 5 6 6 7 7 641,642,… 632 9 9 8 8 Chuù yù : Vôùi nhöõng coâng trình khi ñaàu tö mua saém maùy moùc chuyeân duøng, khi hoaøn thaønh baøn giao baùn nhöõng thieát bò naøy ghi giaûm chi phí N 111,112,131/C 3331,154 vaø chi phí thanh lyù ghi N154,133/C 111,112 ñoàng thôøi ghi giaûm N214/C211
 14. 14. 10/27/2014 14 27 DIEÃN GIAÛI SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DT-CP HÑXD TRÖÔØNG HÔÏP THANH TOAÙN THEO KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC 1. ???? 2. Doanh thu xuaát hoùa ñôn thu tieàn theo khoái löôïng coâng vieäc 3. VAT cuûa doanh thu xuaát hoùa ñôn theo khoái löôïng coâng vieäc 4. Soá tieàn thöïc thu theo hoùa ñôn 5. Chi phí xaây laép phaùt sinh trong kyø 6. Keát chuyeån chi phí xaây laép tính giaù thaønh 7. Thu hoài vaät tö, baùn pheá lieäu . . . 8. Giaù voán xaây laép sau khi tröø caùc khoaûn thu hoài 9. Chi phí khaùc lieân quan 28 SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DOANH THU – CHI PHÍ HÑXD THANH TOAÙN THEO KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC 511 131 112 550 550 605 605 3331 55 55 111,112,152… 621,622,623,627 154 111,152… 420 420 420 420 20 20 15 15 25 25 632 30 390 390 N211 /C214 : 50 641,642 30 Keát quaû kinh doanh trong kyø = 550 – (390 + 30) = 130
 15. 15. 10/27/2014 15 29 THEÅ HIEÄN TREÂN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH - Doanh nghiÖp phaûi rình bμy trong b¸o c¸o tμi chÝnh: (a) Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh doanh thu ghi nhËn trong kú vμ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh cña hîp ®ång x©y dùng; (b) Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng ®îc ghi nhËn trong kú b¸o c¸o; (c) Tæng doanh thu luü kÕ cña hîp ®ång x©y dùng ®îc ghi nhËn cho tíi thêi ®iÓm b¸o c¸o; (d) Sè tiÒn cßn phaûi traû cho kh¸ch hμng; (®) Sè tiÒn cßn phaûi thu cña kh¸ch hμng; - Ñoái víi nhμ thÇu ®îc thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch quy ®Þnh trong hîp ®ång x©y dùng phaûi b¸o c¸o thªm c¸c chØ tiªu: (e) Phaûi thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch; (g) Phaûi traû theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch. 30 SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DOANH THU – CHI PHÍ HÑXD THANH TOAÙN THEO KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC 511 131 111,112 2 2 4 4 3331 3 3 111,112,15 2… 621,622,… 154 111,152… 5 5 6 6 7 7 641,642,… 632 9 9 8 8 Chuù yù : Vôùi nhöõng coâng trình khi ñaàu tö mua saém maùy moùc chuyeân duøng, khi hoaøn thaønh baøn giao baùn nhöõng thieát bò naøy ghi giaûm chi phí N 111,112,131/C 3331,154 vaø chi phí thanh lyù ghi N154,133/C 111,112 ñoàng thôøi ghi giaûm N214/C211
 16. 16. 10/27/2014 16 31 DIEÃN GIAÛI SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DT-CP HÑXD TRÖÔØNG HÔÏP THANH TOAÙN THEO KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC 1. ???? 2. Doanh thu xuaát hoùa ñôn thu tieàn theo khoái löôïng coâng vieäc 3. VAT cuûa doanh thu xuaát hoùa ñôn theo khoái löôïng coâng vieäc 4. Soá tieàn thöïc thu theo hoùa ñôn 5. Chi phí xaây laép phaùt sinh trong kyø 6. Keát chuyeån chi phí xaây laép tính giaù thaønh 7. Thu hoài vaät tö, baùn pheá lieäu . . . 8. Giaù voán xaây laép sau khi tröø caùc khoaûn thu hoài 9. Chi phí khaùc lieân quan 32 SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DOANH THU – CHI PHÍ HÑXD THANH TOAÙN THEO KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC 511 131 112 550 550 605 605 3331 55 55 111,112,152 … 621,622,623,6 27 154 111,152… 420 420 420 420 20 20 15 15 25 25 632 30 390 390 N211 /C214 : 50 641,642 30 Keát quaû kinh doanh trong kyø = 550 – (390 + 30) = 130
 17. 17. 10/27/2014 17 33 SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DOANH THU – CHI PHÍ HÑXD THANH TOAÙN THEO TIEÁN ÑOÄ KEÁ HOAÏCH 511 337 131 111,112 1 1 2 2 4 4 3331 3 3 111,112,15 2… 621,622,… 154 111,152… 5 5 6 6 7 7 641,642,… 632 9 9 8 8 Chuù yù : Vôùi nhöõng coâng trình khi ñaàu tö mua saém maùy moùc chuyeân duøng, luùc hoaøn thaønh baøn giao baùn nhöõng thieát bò naøy ghi giaûm chi phí N 111,112,131/C 3331,154 vaø chi phí thanh lyù ghi N154,133/C 111,112 ñoàng thôøi ghi giaûm N 214/C211 34 DIEÃN GIAÛI SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DT-CP HÑXD TRÖÔØNG HÔÏP THANH TOAÙN THEO TIEÁN ÑOÄ KEÁ HOAÏCH 1. Doanh thu ghi nhaän theo tieán ñoä keá hoaïch 2. Xuaát hoùa ñôn thu tieàn (doanh thu) trong kyø 3. VAT cuûa theo doanh thu xuaát hoùa ñôn trong kyø 4. Soá tieàn thöïc thu trong kyø 5. Chi phí xaây laép phaùt sinh 6. Keát chuyeån chi phí xaây laép ñeå tính giaù thaønh 7. Thu hoài vaät tö, baùn pheá lieäu . . .töø quaù trình xaây laép 8. Giaù voán xaây laép sau khi tröø caùc khoaûn thu hoài 9. Chi phí khaùc lieân quan ñeán baùn haøng, quaûn lyù.
 18. 18. 10/27/2014 18 35 SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN DOANH THU – CHI PHÍ HÑXD THANH TOAÙN THEO TIEÁN ÑOÄ KEÁ HOAÏCH 511 337 131 112 600 600 500 500 550 550 3331 50 50 111,112,15 2… 621,622,623,6 27 154 111 420 420 420 420 20 20 15 15 25 25 632 30 39 0 390 N211 : 50 641,642,… C214 : 50 30 Keát quaû kinh doanh trong kyø = 600 – (390 + 30) = 180 KEÁ TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SP THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG KHAÙC 36 - ÑAËC ÑIEÅM SX NOÂNG NGHIEÄP - HEÄ THOÁNG KTCP VAØ TÍNH NN - ÑAËC ÑIEÅM DÒCH VUÏ - HEÄ THOÁNG KTCP VAØ TÍNH DÒCH VUÏ

×