Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

9,551 views

Published on

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những thông tin liên để đánh giá khả năng kinh doanh tạo ra tiền của DN, chỉ ra được mối liên quan giữa lợi nhuận ròng và dòng tiền ròng, phân tích khả năng thanh toán của DN và dự đoán được kế hoạch thu chi tiền cho kỳ tiếp theo.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 1. 1. ! # $% HNG DN LP BÁO CÁO LU CHUY N TIN T THEO QUYT NH 15/2006/Q – BTC (Chun mc kê toán 24) Tài liu lu hành ni b
 2. 2. ! # $% BN CHT BÁO CÁO LU CHUYN TIN T Báo cáo lu chuy n tin t v
 3. 3. a ph n ánh tng hp, v
 4. 4. a phân loi các lung thu và chi bng tin và các kho n tng ng tin ca doanh nghip trong mt ky k toán. Cung cp thông tin giúp ngi c: - Tip cn vi các hot ng kinh doanh, u t tài chính ca doanh nghip trong ky báo cáo - ánh giá kh nang to ra tincuar n v cung nh nhu cu s d#ng tin ca n v
 5. 5. ! # $% ' S$ cn thit %i vi báo cáo lu chuy n tin t • Ri ro kinh doanh ngày càng gia tang • Hn ch ca các báo cáo trc • S$ khác bit rt ln gia k toán trên c s' tin và k toán trên c s' dn tích
 6. 6. ! # $% M#c tiêu ca BCLCTT Giúp ngi s d#ng thông tin (ch n, nhà u t, các %i tng khác…) ánh giá: - Kh nang ca công ty trong vic thanh toán n và tr c t(c - Nhu cu ca công ty %i vi tài tr t
 7. 7. bên ngoài - Ngun thu và chi tin - Lý do v s$ khác bit gia ch) tiêu li nhun ròng và lung tin ròng t
 8. 8. hot ng kinh doanh - Nguyên nhân ca s$ thay i ca tin (và tng ng tin) cu%i ky so vi u ky
 9. 9. '
 10. 10. ! # $% ( M*I QUAN H GI+A CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ) *
 11. 11. + )+,! -. / ) 0%$1 Ti n 2 34 5) 6 7% 8 )
 12. 12. # 99 Ti n 2 34 5) 6 7% 8 )
 13. 13. # 99 %: ; 5 # %: ; ;=+
 14. 14. %: ; 2 ) ? +@ 3#+ +
 15. 15. ! # $% A ) *+B -. CD Can c( vào 3 loi hot ng trong doanh nghip: - Lung tin t
 16. 16. hot ng kinh doanh: phát sinh t
 17. 17. các hot ng to ra doanh thu ch yu ca doanh nghip và các hot ng khác không ph i là các hot ng u t hay tài chính - Lung tin t
 18. 18. hot ng u t: phát sinh t
 19. 19. các hot ng mua s,m, xây d$ng, thanh lý, nhng bán các tài s n dài hn và các kho n u t khác không thuc các kho n tng ng tin. - Lung tin t
 20. 20. hot ng tài chính: phát sinh t
 21. 21. các hot ng to ra các thay i v quy mô và kt cu ca v%n ch s' hu và v%n vay ca doanh nghip
 22. 22. ! # $% +B -. %$ 5 # %$ 5 # %$ ;=+
 23. 23. %$ 2 ) %$ ;=+
 24. 24. %$ 2 ) EF8 + -. G # + + -. G H )) 2 34 2 : + G 9 2 )I 9 + J2 J#, ? C4 ) )) ) 9 C4 +# )) 2 34 2 : C4 )I K)L C4 ? J#, ,- ,- *
 25. 25. ! # $% M LU-NG TIN T. HO/T 0NG KINH DOANH !#$ %' !()*+
 26. 26. ( ,- ,- *
 27. 27. ! # $% N LU-NG TIN T. HO/T 0NG 1U T .! /0! 01#2 !#$ %' -! *+3/4 *+ ()*+'56 70# ,- ,- *
 28. 28. ! # $% LU-NG TIN T. HO/T 0NG 1U T 58 !3/4 !0 *+!9:2 !56
 29. 29. A
 30. 30. ! # $% PH2NG PHÁP L3P BCLCTT • Hai phng pháp: - Phng pháp tr$c tip - Phng pháp gián tip • Khác nhau ' cách xác nh lung tin t
 31. 31. hot ng kinh doanh • M#c lung tin u t và tài chính ca hai phng pháp gi%ng nhau
 32. 32. ! # $% S khác nhau nh!ng hai ph#ng pháp Ph#ng pháp trc ti$p Ph#ng pháp gián ti$p Lung tin thun t
 33. 33. hot ng kinh doanh c xác nh thông qua so sánh lung tin vào và lung tin ra Lung tin thun t
 34. 34. hot ng kinh doanh c xác nh trên c s' iu ch)nh lãi thun (trên c s' dn tích) t
 35. 35. hot ng kinh doanh xác nh lãi thun trên c s' tin
 36. 36. ;8- 1# + @ 5
 37. 37. ! # $% ' C s' dn tích và c s' tin ;8 @ # + 5 + -. @ ) 9 5 ) -. 9 3 @ ) 9 5 9 3
 38. 38. ! # $% Bài tp ví d# • Công ty Kho Vn Ngoi Thng cho công ty Thu4 S n Nam Vit thuê kho lnh vi giá 12 triu ng/ tháng. Ngày 2 tháng 1, công ty Nam Vit tr ngay 36 triu cho thi gian thuê kho t
 39. 39. 1/1 n 31/3 • Ghi nhn theo c s' dn tích và theo c s' tin cho m5i trng hp ti c hai công ty?
 40. 40. M
 41. 41. ! # $% ( Báo cáo lu chuy n tin t - Mt s% khái nim • Tin: tin ti qu6, tin ang chuy n và cá kho n tin gi không ky hn • Tng ng tin: là cá kho n u t ng,n hn (không quá 3 tháng), có kh nang chuy n i d7 dàng thành mt lng tin xác nh và không có nhiu ri ro trong chuy n i thành tin • Lung tin: Là lung vào và lung ra ca tin và tng ng tin, không bao gm chuy n d ch ni b gia các kho n tin và tng ng tin trong doanh nghip.
 42. 42. ! # $% A Báo cáo lu chuy n tin t – Can c( lp • B ng cân %i k toán • Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh • Thuyt minh báo cáo tài chính • Báo cáo lu chuy n tin t ky trc • Các tài liu k toán khác nh: s k toán tng hp, s k toán chi tit, các tài kho n “Tin m8t”, “Tin gi ngân hàng”, “Tin ang chuy n”, s k toán tng hp và s ê toán chi tit ca các tài kho n liên quan khác, b ng tính và phân b khu hao TSC và các tài liu k toán chi tit khác…
 43. 43. N
 44. 44. ! # $% Báo cáo lu chuy n tin t – Yêu cu m' s k toán • S k toán chi tit các Tài kho n “Ph i thu”, “Ph i tr ” “Tin m8t, “Tin g'i ngân hàng”, “Tin ang chuy n”: chi tit theo 3 loi hot ng • Xác nh c các kho n u t có thi hn thu hi ho8c áo hn không quá 3 tháng • Chi tit cho m#c ích: các kho n u t ch(ng khoán và công c# n ph#c v# thng mi (mua vào bán) và ph#c v# cho m#c ích n,m gi u t thu lãi.
 45. 45. ! # $% M Nghip v# phi tin t • Mt s% giao d ch không bng tin có nh h'ng ln n kt cu tài s n và ngun v%n ca doanh nghip, ví d# chuy n n thành v%n ch s' hu hay mua mt doanh nghip bng cách phát hành c phiu. • VAS 24 quy nh m8c dù doanh nghip không trình bày các giao d ch không bng tin trên BCLCTT nhng tt c ph i c trình bày trên Thuyt minh báo cáo tài chính
 46. 46. ! # $% N Ý nghia BCLCTT BCLCTT thông qua vic trình bày dòng tin theo 3 hot ng s: cung cp y thông tin giúp các %i tng bên trong và bên ngoài doanh nghip có c can c( a ra các quyt nh phù hp v u t, v tài chính. - Lung tin t
 47. 47. hot ng kinh doanh giúp ánh giá kh nang to ra tin ca doanh nghip t
 48. 48. các hot ng kinh doanh trang tr i các kho n n, duy trì các hot ng, tr c t(c và tin hành các hot ng u t mi mà không cn n ngun tài chính bên ngoài. Thông tin lung tin t
 49. 49. hot ng kinh doanh, khi c s d#ng kt hp vi các thông tin khác, s: giúp ngi s d#ng d$ oán c lung tin t
 50. 50. hot ng kinh doanh trong tng lai.
 51. 51. ! # $% Ý nghia BCLCTT (tt) • Vic trình bày riêng r: các lung tin t
 52. 52. các hot ng u t khác nhau s: cung cp nhng thông tin cn thit ánh giá li ích ca nhng lung tin t xut ra mua tài s n dùng sinh li và to ra nhng lung tin t trong tng lai. • Vic trình bày riêng r: các lung tin t t
 53. 53. các hot ng tài chính s: cung cp nhng thông tin cn thit d$ tính nhng lung tiên t mà doanh nghip ph i xut ra trong tng lai thanh toán cho nhng ngi ã cung cp v%n cho doanh nghip
 54. 54. M%i quan h v s% liu gia BCLCTT theo phng pháp tr$c
 55. 55. ! # $% tip và báo cáo thu chi =, G %$1 G %$$ G %$ .OP C 5Q . ;=+ 5Q . )+6 5Q ?@ =? A@ =A B@ =B C = B ;=+ 5Q R S + G %$1 R S + G %$$ R' S + G %$ R S ) %$1 R S ) %$$ R' S ) %$ B )+6 5Q
 56. 56. ! # $% Phng pháp tr$c tip Lu chuy n tin t
 57. 57. hot ng kinh doanh (Kt cu theo Thông t 23) D,#+E20F* G/H 1. Tin thu t
 58. 58. bán hàng, cung cp d ch v# và doanh thu khác 01 TUU 2. Tin chi tr cho ngi cung cp hàng hóa và d ch v# 02 A UUU 3. Tin chi tr cho ngi lao ng 03 UUU 4. Tin chi tr lãi vay 04 UUU 5. Tin chi np thu thu nhp doanh nghip 05 UUU 6. Tin thu khác t
 59. 59. hot ng kinh doanh 06 ( TUU 7. Tin chi khác cho hot ng kinh doanh 07 A UUU Lu chuy n tin thun t
 60. 60. hot ng kinh doanh 20 IJK
 61. 61. ! # $% ' Phng pháp tr$c tip Lu chuy n tin t
 62. 62. hot ng kinh doanh (Kt cu theo Thông t 23) D,#+E20F* LM*+ LM #N 1. Tin thu t
 63. 63. bán hàng, cung cp d ch v# và doanh thu khác 01 2. Tin chi tr cho ngi cung cp hàng hóa và d ch v# 02 3. Tin chi tr cho ngi lao ng 03 4. Tin chi tr lãi vay 04 5. Tin chi np thu thu nhp doanh nghip 05 6. Tin thu khác t
 64. 64. hot ng kinh doanh 06 7. Tin chi khác cho hot ng kinh doanh 07 Lu chuy%n ti n thun t' ho(t )*ng kinh doanh 20
 65. 65. ! # $% Phng pháp tr$c tip – Can c( ghi nhn OP F )./ G/(Q0/6 ? 8? V D ,# +E 2 0F * ?D'%* 3?493A493B4C3R4 394 + . 2, + . H 2 LL ' ( ''' + . H 2 9 LL ' ( ''' + . )+ )W9 ) JX LL ' (' ''' Y + )Z# 5Q C
 66. 66. [) + hot ong kinh doan H 34 9L 2 J2 . K C
 67. 67. [) )Z#
 68. 68. +# 2 L ) JX LL' ' ' 1# + @ C
 69. 69. [) + )V LL' ''M Y ) 54 4 CG 5W+
 70. 70. : ( L ''' 4 2 H (' L '''
 71. 71. '
 72. 72. ! # $% ( Phng pháp tr$c tip – Can c( ghi nhn TK n+ TK có 2. Ti n chi tr, cho ng-i cung c.p hàng hoá, d/ch v0 (1)+(2) 02 (-) 1- Tr tin ngay - Tr tin mua vt t, hàng hoá 152,153, 156,13311 111, 112 - Tr chi phí d ch v# mua ngoài 6278,642, 641,13311 111, 112 Chi phí bng tin khác 627, 641,642, 13311 111, 112 2 – Ph i tr ca ky trc - Chi tin tr cho các kho n n liên quan n giao d ch mua bán hàng hoá, d ch v# phát sinh t
 73. 73. ky trc nhng n ky này mi tr tin và s% tin chi (ng trc cho nhà cung cp hàng hoá, d ch v#. 331 111,112
 74. 74. ! # $% A Phng pháp tr$c tip – Can c( ghi nhn ; ;S BD ! #$ (* 0F ' 3C4 : KL # . *
 75. 75. '' L RD ! () *+ 3C4 C4 *] J#, 5 9^ H / C4 ) 5Q C
 76. 76. [)L C4 C 5Q J2 C4 C
 77. 77. [) *] J#, A'(L ''( L TD F 8 U ( 3C4 9 + 818 9^ H / 36 + 818 ;] 9 )Z# 5Q 2,L 36 + 818 )_ ? G )) 5Q C
 78. 78. [) ;] 9 C 5Q 2, J2 36 + 818 9 C
 79. 79. [) + )V ''' L
 80. 80. ! # $% Phng pháp tr$c tip – Can c( ghi nhn S JD 2 0F * A 394 + J. HB
 81. 81. L ;
 82. 82. ?) 9:L .
 83. 83. `L )) 5#a . + 5) bbb L L''' + B )) 54 ; 5c d+eL 5c )
 84. 84. ?) L . + @ 5c d+eL 5c )
 85. 85. ?) L ' . + ;
 86. 86. ?) 2 + L ''
 87. 87. ! # $% M Phng pháp tr$c tip – Can c( ghi nhn TK n+ TK có VD 2 0F * 3C4 J. HB
 88. 88. H 9:L )) 54 ) 9 5) ML'' L . ) 5c d+eL 5c )
 89. 89. ?) L . C4 )) 54 @ 5c d+eL 5c )
 90. 90. ?) ' L . ) G d+e 5f
 91. 91. `L 9) *? ' L . ) 9 )) *: + 5 H# B + 818L . 9 )) *: 9L */ 9L . +D ;W '''L ''''L '''L '''M L ,u chuyen tiên thuân t hot ong kinh doanh AK W K?9 KA9 KB9 KR9 KT9 KJ9 KV AK
 92. 92. (
 93. 93. ! # $% N Phng pháp tr$c tip Lu chuy n tin t
 94. 94. hot ng u t (Kt cu theo Thông t 23) II. Lu chuy n tin t
 95. 95. hot ng u t Thuyt minh (+/-) 1.Tin chi mua s,m, xây d$ng TSC và các tài s n dài hn khác 21 6, 7, 8, 11 - 2.Tin thu t
 96. 96. thanh lý, nhng bán TSC và các tài s n dài hn khác 22 + 3.Tin chi cho vay, mua các công c# n ca n v khác 23 - 4.Tin thu hi cho vay, bán li các công c# n ca n v khác 24 + 5.Tin chi u t góp v%n vào n v khác 25 - 6.Tin thu hi u t góp v%n vào n v khác 26 + 7.Tin thu lãi cho vay, c t(c và li nhun c chia 27 + Lu chuy n tin thun t
 97. 97. hot ng u t 30
 98. 98. ! # $% ' Phng pháp tr$c tip – Can c( ghi nhn ; ;S ?D 0E M* .:M' XY+ ngGZ .! 2 I 36 -. ;] ) +# 3gL U^, h 7$ %% i) %L ) ) # ;: C ! 5# ;] ;
 99. 99. ?) J6 2 7$%L ) ) T1 ` #L ;=+
 100. 100. HW ; 34 LL 'L L AD * ([' ng bán TSC và các tài sn dài hn khác D */) 36 -. + J2 ) ) # *cL
 101. 101. ? H 7$L HW ; 34 ;=+
 102. 102. ^ + + j ) L LL 'LL
 103. 103. A
 104. 104. ! # $% ' Phng pháp tr$c tip – Can c( ghi nhn ; ;S BD *+' M* * 0] I s% tin ã chi cho bên khác vay, chi mua các công c# n ca n v khác (trái phiu, tín phiu, ky phiu…) vì m#c ích n,m gi u t trong ky báo cáo (không bao gm tin chi mua cho các công c# n vì m#c ích thng mi). ' RD - *+' (2 * 0] I 36 -. + G J /) + B *: 36 -. 6) ;] ) J#,L G H *: i) # )) ) )X ? )Z# ; J 5) C 5Q H ) 5 H# B -. + G H )) ) JX ? ;
 105. 105. ?) ) *2 )) 54
 106. 106. ;
 107. 107. -. J2 H )) ) )X ? Jk X) ;)
 108. 108. :
 109. 109. ! # $% ' Phng pháp tr$c tip – Can c( ghi nhn TK n+ TK có 5. Ti n chi )u t góp v1n vào )#n v/ khác S% tin ã chi u t v%n vào DN khác trong ky báo cáo, gm tin chi u t v%n di hình th(c mua c phiu, góp vào vào công ty liên doanh, liên kt (không bào gm tin chi mua c phiu vì m#c ích thng mai) 25 222,221 111,112 6. Ti n thu h2i )u t góp v1n vào )#n v/ khác S% tin thu hi các kho n u t v%n vào n v khác (do bán li ho8c thanh lý các kho n v%n ã u t vào n v khác) trong ky báo cáo (ko bào gm thu do bán CP ã mua vì m#c ích thng mi 26 111,112 222
 110. 110. ! # $% '' Phng pháp tr$c tip – Can c( ghi nhn ; ;S VD () *+' 5 6 ( 7 0# * + J. )) 54 -. *] ) J#,L *] -. l L *] G +# J2 g m ;=+
 111. 111. )) ) )X ? C2 9 +L n 9 +L 5Q 9 +o )I K) J2 *? +@ @ ;
 112. 112. ?) G V9 J6 J2 )) ; J 5) C 5Q H ) L ((L ,u chuyen tiên thuân t
 113. 113. hot ong âu t ' S pp'p p(pAp '
 114. 114. ! # $% ' Ph#ng pháp trc ti$p Lu chuy%n ti n t' ho(t )*ng tài chính (K$t c.u theo Thông t 23) D ,# +E 2 0F H +, b . + G 9 2 )I 9 +L @ J6 V9 )Z# )Z 3` m+ ' p b . ) C4 J6 V9 ) )) )Z 3` m+L +# *: )I 9 + )Z# # /9 ;] 9 2 ' 'b . J#, g :L 2 : @ ;
 115. 115. ?) '' p b . ) C4 ? 6) J#, ' (b . ) C4 ? +D 2 ) '( Ab I K)L *? +@ ;] C4 ) )Z 3` m+ 'A ,# +E 1 2 0F H p
 116. 116. (
 117. 117. A ! # # $ % ' ( $ ) * A #] 0#] / ^ 3VK W TK9JK9J?4 EEb'
 118. 118. M
 119. 119. ! # $% '( Ph#ng pháp trc ti$p – Can c4 ghi nh5n ; ;S ?D 5 8' 7 / S * ._ ` I 36 -. + )) )Z 3` m+ V9 J6 H B )) 54 J#, J2 ? ;
 120. 120. ?) )+,! 2 J6 )I 9= i) J6 V9 )Z# )Z 3` m+ Hq 2 34 ' L AD ! / S ._ `' M* (2 5 8 * * Q 0) I 36 -. ;] C4 2 *: J6 V9 ) )) )Z 3` m+ )Z# # /9
 121. 121. [ k K) Hq -. ' L
 122. 122. ! # $% 'A Ph#ng pháp trc ti$p – Can c4 ghi nh5n ; S BD *+ : 2' 2 7 0# I 36 -. ;] @ ;
 123. 123. ?) 18 ; J#, g :L 2 : )Z# ^ 2L )) I )K) n XL 2 )o $6 J[ )) 54 J#, Hq C 9 +L 36 -. ;] + ;
 124. 124. ?) 94 f 36 h) + '' L 'L'L ' RD ! / *+ I 36 -. ;] C4 J. 54 ? 6) J#, g :L J#, 2 :L ? +D 2 ) )Z# ^ 2L I )K) n Xo ' 'L'L ' L
 125. 125. N
 126. 126. ! # $% ' Ph#ng pháp trc ti$p – Can c4 ghi nh5n ; ;S TD ! P H I 36 -. ;] C4 J. 54 ? +D 2 ) C 5Q '( JD 5 6' ( 7 0) ! a ._ ` I 36 -. ;] C4 )6 K) J2 *? +@ ;
 127. 127. ?) ) # ) )) )Z 3` m+ # /9 C 5Q H )b r D+ 2, 5 H# B 54 )I K) i) *? +@ ;
 128. 128. ?) ) #
 129. 129. 5 C4 ) 3` m+ 2 ;
 130. 130. ?) )+,! 2 J6 )I 9= 'A ,u chuyen tiên thuân t
 131. 131. hot ong tài chính S 'p'p''p'p'(p'A
 132. 132. ! # $% 'M Tóm t6t các b7c l5p BCLCTT theo PP trc ti$p B7c 1: Phân lo(i dòng ti n vào, ra g6n v7i các nhóm tài kho,n theo s# )2 trên. B7c 2: T' B7c 1 xác )/nh dòng ti n vào, ra liên quan )$n ho(t )*ng tài chính – ây là ho(t )*ng có tn su.t v nghi8p v0 liên quan )$n ti n không nhi u và r.t d9 nh5n di8n. B7c 3: Nh5n di8n và xác )/nh dòng ti n vào, ra liên quan )$n ho(t )*ng )u t – Các nghi8p v0 liên quan )$n ti n c:a ho(t )*ng )u t cung có tn su.t th.p, d9 nh5n di8n do tính )c thù c:a nó. B7c 4: Sau khi lo(i tr' dòng ti n vào ra c:a 2 ho(t )*ng nêu trên, s= xác )/nh nhanh chóng dòng ti n vào, ra c:a ho(t )*ng kinh doanh.
 133. 133. ! # $% 'N Bài t5p ví d0 • S% liu sau ây v các phát sinh tin thu chi trong ky tài chính gn nht ca công ty m6 ph;m 9X (n v tính: ng). S% tin tn lúc u ky là 163.500.000 . - Chia lãi cho ch s' hu 25.00.000 - Chi tr cho công nhân viên 40.000.000 - Chi tr cho d ch v# tin ích 22.000.000 - Chi mua thit b 135.000.000 - Thu tin phát hành c phiu 1.000.000.000 - Thu tin bán mt ming t 200.000.000 - Chi tin mua vt d#ng 18.000.000 - Chi tin mua hàng hoá 84.000.000 - Thu tin t
 134. 134. khách hàng 147.500.000 - Chi tin tr n vay 350.000.000 - Chi tin mua nhà x'ng 750.000.000 - Chi tin thuê nhà 240.000.000 Yêu cu: Dùng nhng s% liu trên lp báo cáo lu chuy n tin t theo phng pháp tr$c tip cho công ty m6 ph;m 9X. Hãy cho bit ngun tin ch yu t
 135. 135. âu và tin c s d#ng ch yu vào âu trong công ty.
 136. 136. ! # $% Ph#ng pháp gián ti$p OP ) ./ +8 M LM*+ LM #N ' ( Eb ,# +E 2 0F * b ? +@ C
 137. 137. [) + b $ .+ )r ) )) 54 W+ # 7$ ) 54 h 9_ ' ] L *s )D */) t 6 ; )
 138. 138. # h) / ] L *s G : ; ;=+
 139. 139. ( 9 *] J#, A 'b ? +@ G : ; 5 # C
 140. 140. [) #, ;I J6 *
 141. 141. + ; M uL 4 )) 54 94 + N uL 4 2 B 5 uL 4 )) 54 94 C4 5! *] J#, 94 C4L + + @9 # /9 94 9 uL 4 ) 9 C4 C
 142. 142. [) . *] J#, ;] C4 ' + + @9 # /9 ;] 9 . + 5) G : ; 5 # ( . ) 5) ) : ; 5 # A ,# +E 1 2 0F *
 143. 143. ! # $% Phng pháp gián tip OP ) ./ (+) (-) Eb ,# +E 2 0F * b ? +@ C
 144. 144. [) + TUU ] UUUs b $ .+ )r ) )) 54 W+ # 7$ p ) 54 h 9_ ' p 1v u %2 @9 ] L *s )D */) t 6 ; )
 145. 145. # h) / p s ] ] L *s G : ; ;=+
 146. 146. ( p s ] 9 *] J#, A p 'b ? +@ G : ; 5 # C
 147. 147. [) #, ;I J6 M *
 148. 148. + ;
 149. 149. ! # $% Các kho,n m0c t' ho(t )*ng kinh doanh theo ph#ng pháp gián ti$p =,b#]8 =;cdZ;U ? +@ C
 150. 150. [) + 8 C
 151. 151. [) + S 1# + Y ) 9 F ) 54 9 -. / W+ # 1h 9_ D */) t )
 152. 152. # h) / e )) # ) 5 94 %$1 ] *s : ; ;=+
 153. 153. ] *s : ; 2 ) #, ;I J6 *
 154. 154. + ;
 155. 155. + )+,! -. G : ; 5 #
 156. 156. ! # $% ' Các kho,n m0c t' ho(t )*ng kinh doanh theo ph#ng pháp gián ti$p • Xut phát t
 157. 157. báo cáo kt qu hot ng kinh doanh: Li nhun trc thu = Doanh thu – Chi phí LNTT = Doanh thu - Chi phí Doanh thu HKD ã thu tin Chi phí HKD ã tr tin Doanh thu HDKD cha thu tin Chi phí HDKD cha tr tin Doanh thu ã thu tin ky trc Chi phí ã tr tin ky trc Doanh thu HDKD không bng tin Chi phí HDKD ko bng tin Doanh thu ko ph i HDKD Chi phí ko ph i HDKD
 158. 158. ! # $% (Doanh thu HKD ã thu tin – chi phí HKD ã tr tin = Lãi l5 trc thu - Doanh thu HKD không bng ti n (hoàn nhp d$ phòng) + Chi phí HKD không bng ti n (lp d$ phòng, CP khu hao TSC) - Doanh thu không ph,i HKD (lãi chênh lch t4 giá cha th$c hin, lãi tin gi ngân hàng, tin lãi cho vay, c t(c c chia, tin thu thanh lý tài s n c% nh và tài s n dài hn khác) + Chi phí không ph,i HKD (l5 chênh lch t4 giá cha th$c hin, chi phí lãi vay, giá tr còn li ca TSC và tài s n dài hn khác thanh lý) - Doanh thu cha thu ti n - Doanh thu )ã thu ti n ky tr7c + Chi phí cha tr, ti n + Chi phí )ã tr, ti n ky tr7c
 159. 159. '
 160. 160. ! # $% ( S,p xp li v bên ph i Trên Báo cáo KQHKD Trên BCLCTT Li nhun trc thu Li nhun trc thu + Chi phí khu hao tài s n c% inh + Lp d$ phòng – Hoàn Nhp - Lãi chênh lch t4 giá cha th$c hin + l5 chênh lch t4 giá cha th$c hin Lãi/ l5 chênh lch t4 giá cha th$c hin - Tin thu thanh lý TSC và tài s n dài hn khác + Giá tr còn li ca TSC và tài s n dài hn khác thanh lý – Lãi tin g'i ngân hàng, tin lãi cho vay, c t(c c chia Lãi l5 hot ng u t + chi phí lãi vay Các kho n iu ch)nh - Doanh thu cha thu tin, ã thu tin ky trc N ph i thu (CK-K) + Chi phí cha chi tin, chi phí ã chi tin ky trc N ph i tr (CK –K) Nhng thay i ca ô%n lu ng = Doanh thu HKD ã thu tin – Chi phí HKD ã tr tin Lu chuy n tin t
 161. 161. hot ông kinh doanh
 162. 162. ! # $% A PP gián ti$p OP ) ./ (+) (-) Eb ,# +E 2 0F * 'b ? +@ G : ; 5 # C
 163. 163. [) #, ;I J6 *
 164. 164. + ; M uL 4 )) 54 94 + N $ uL 4 2 B 5 $ uL 4 )) 54 94 C4 5! *] J#, 94 C4L + + @9 # /9 94 9 p$5 uL 4 ) 9 C4 C
 165. 165. [) p$ . *] J#, ;] C4 ' + + @9 # /9 ;] 9 . + 5) G : ; 5 # ( p . ) 5) ) : ; 5 # A ,# +E 1 2 0F * UUU
 166. 166. ! # $% SM: • 1i v7i hàng t2n kho: ° Nu SDCK w SDK t(c là SDCK – SDK 0: iu ch)nh gi m (ch(ng t có mt bphn tin c chuy n thành hàng tn kho). ° Nu SDCKj SDK t(c là SDCK – SDK 0: iu ch)nh tang (ch(ng t có mt bphn hàng tn kho c chuy n thành tin). + 1i v7i N+ ph,i thu: ° Nu SDCK w SDK t(c là SDCK – SDK 0: iu ch)nh gi m (ch(ng t có mt bphn tin c chuy n thành n ph i thu). ° Nu SDCK j SDK t(c là SDCK – SDK 0: iu ch)nh tang (ch(ng t có mt bphn n ph i thu c chuy n thành tin).
 167. 167. ! # $% M SM: • + 1i v7i Chi phí tr, tr7c: ° Nu SDCK w SDK t(c là SDCK – SDK 0: iu ch)nh gi m (ch(ng t có mt b phn tin c chuy n thành chi phí r trc). ° Nu SDCK j SDK t(c là SDCK – SDK 0: iu ch)nh tang (ch(ng t có mt b phn chi phí tr trc ã chuy n hóa thành tin). + 1i v7i N+ ph,i tr,: °Nu SDCK w SDK t(c là SDCK – SDK 0: iu ch)nh tang (ch(ng t có mt bphn n ph i tr c chuy n thành tin). ° Nu SDCK j SDK t(c là SDCK – SDK 0: iu ch)nh gi m (ch(ng t có mt bphn tin c dùng thanh toán n ph i tr )
 168. 168. (
 169. 169. ! # $% N PP gián ti$p • Xác nh Tin và tng ng Tin u ky, cu%i ky và tang/gi m trong ky • Bóc tách các TK ph i thu, và ph i tr thuc hot ng u t và tài chính • Xác nh các ch) tiêu ca phn hot ng u t và tài chính • Tính lu chuy n tin thun t
 170. 170. hot ng kinh doanh • Xác nh các ch) tiêu ch yu ca hot ng kinh doanh • Tr
 171. 171. lùi ra các kho n thu (chi) khác ca HKD
 172. 172. ! # $% ( Các kho,n ph,i thu, ph,i tr, • Các kho,n ph,i thu ph,i tr, cho ho(t )*ng )u t: - Ph i thu t
 173. 173. bán tài s n c% nh và các kho n u t dài hn - Ph i thu t
 174. 174. lãi u t vào n v khác - Ph i thu v cho vay - Ph i tr v mua tài s n c% nh, xây d$ng c b n, công c# n, góp v%n, chi phí mua tài s n c% nh và các kho n u t dài hn c tính vào giá g%c • Các kho,n ph,i thu, ph,i tr, cho ho(t )*ng tài chính - Ph i thu v góp v%n, phát hành c phiu - Ph i tr các loi vay - Ph i tr c t(c, li nhun chia cho bên ch s' hu - Ph i tr n thuê tài chính
 175. 175. A
 176. 176. ! # $% ( Các kho,n thu chi • Các kho,n thu chi cho ho(t )*ng )u t: - Thu tr$c tip (ho8c thu hi n) t
 177. 177. bán tài s n c% nh, các kho n u t dài hn, các công c# n, lãi u t, lãi cho vay (sau khi tr
 178. 178. chi phí bán) - Thu hi n cho vay - Chi tr$c tip (ho8c chi tr n) v mua tài s n c% nh, xây d$ng c b n, các kho n u t dài hn, các công c# n, các chi phí mua các tài s n trên. • Các kho,n thu chi cho ho(t )*ng tài chính - Thu tr$c tip (ho8c thu hi n) v v%n góp, phát hành c phiu - Thu t
 179. 179. vay n - Chi tr vay n - Chi tr$c tip (ho8c chi tr n) tr li v%n, phân ph%i c t(c
 180. 180. ! # $% ( Xác )/nh t@ng thu, chi t' ho(t )*ng kinh doanh • Tng thu, chi t
 181. 181. hot ng kinh doanh = Tang/ gi m tin và tng ng tin trong ky – Lu chuy n tin thun t
 182. 182. hot ng u t và hot ng tài chính • Các kho n thu chi khác t
 183. 183. hot ng kinh doanh = Lu chuy n tin thun t
 184. 184. hot ng kinhd doanh – các kho n thu chi ã tính cho HKD
 185. 185. ! # $% (' SM: GfQ +P: u 78% 1 ;] ;: ;
 186. 186. ?)
 187. 187. )
 188. 188. # + -. 89+ u . ;] ) +# )) +B *h)
 189. 189. )
 190. 190. # 2 ) 9 % i) v C4 C
 191. 191. [) u 1_ -. += j *] += Sw CG C# 5a 8 += 4 78% + -. 5) 2
 192. 192. 5 94 *2 1 5Q 2, 89+ 4 8+B *h) ;
 193. 193. ?) 3l X
 194. 194. -. )
 195. 195. # ) C# 5Q 2, 4 % i) v C4 C
 196. 196. [) 1_ -. += w *] += Sw J2 8 += u 8? g : + -. K C
 197. 197. [) )Z# %
 198. 198. )
 199. 199. # ;)
 200. 200. ` 1 K C
 201. 201. [) u 8+B *h) ;
 202. 202. ?) 3l X
 203. 203. )
 204. 204. # C4 -. 8? 94 C4 1_ -. += w *] += Sw J2 8 += 4 8? g : $: ;
 205. 205. ?) 1 G J /) h) / )+ )W9 %% J2 ) JX % K C
 206. 206. [) -. 4 8? 94 C4 . ;] ) C4 ) 2 )+ )W9
 207. 207. 5 n J2 ) 9 C 5Q 4 54 94 C4 1_ -. += j *] += SwCG C# 5a 8 +=
 208. 208. ! # $% ( CÁC BC THAC HiN LP BCLCTT • Bc1: T
 209. 209. bc 1 xác nh dòng tin vào, ra liên quan n hot ng tài chính. ây là hot ng có tn sut v nghip v# liên quan n tin không nhiu và rt d7 nhn din. • Bc 2: Nhn din và xác nh dòng tin vào, ra liên quan n hot ng u t. Các nghip v# liên quan n tin ca hot ng u t cùng có tn sut thp, d7 nhn din do 8c thù ca nó. • Bc 3: Sau khi loi tr
 210. 210. dòng tin vào ra ca 2 hot ng nêu trên, s: xác nh nhanh chóng tin vào, ra ca hot ng kinh doanh.
 211. 211. M
 212. 212. ! # $% (( Bài t5p ví d0 G/01^ G//^ 2 34 . ( K 5 g : ' ' v4 + 5) 2 ' 1h 9_ 94 + 5V ;_ %2 B 5 ' ( 2 34 )6 ; m+ k ' %# _ 2 34 )6 ; ' 2 34 VRK N 8+B J6 #, g : v4 C4
 213. 213. H J. +# 2 ' v4 C4
 214. 214. H J. +# 7$ ( + 94 9 ( 8+B J6 5 # ' ? +@ )
 215. 215. # 9^ 96 ' +B J6 N
 216. 216. ! # $% (A • Mt s% bin ng tài s n ca DN 1/ Mua tài s n c% nh hu hình: giá mua 120, cha tr tin ngi bán - Bán tài s n c% nh hu hình, nguyên giá 20, khu hao 15, bán vi giá 12, thu bng tin m8t - Tr tin cho ngi bán: 170 2/ Mua hàng hóa nhp kho cha tr tin 1000 - Xut hàng hóa tiêu th# 1.050 - Tr tin cho ngi bán 970 3/ Ph i thu khách hàng: - Doanh thu ph i thu 1308 - Ngi mua tr tin: 1188
 217. 217. N
 218. 218. ! # $% ( • Li nhun cha phân ph%i: - Kt chuy n lãi trong ky 100 - Ph i np thu TNDN - Ph i chia liên doanh: 40 4/ ã dùng tin m8t chi np thu và chia liên doanh 5/ Vay và chi phí lãi vay: - Vay ng,n hn 200 - Dùng tin m8t tr bt n vay: 160 - Tr lãi vay: 20 6/ D$ phòng n ph i thu khó òi: 20 7/ Nhn v%n góp liên doanh: 100 Li nhun trên BCKQHKD: 100
 219. 219. ! # $% (M BÁO CÁO LU CHUY N TIN T Lu chuy%n ti n t' HKD Li nhun trc thu 100 iuch)nh các kho n Khu hao 25 D$ phòng 20 Lãi, l5 t
 220. 220. hot ng u t (7) Chi phí lãi vay 20 Li nhun trc thay i v v%n lu lu ng 158 Tang, gi m n ph i thu (120) Tang gi m hàng tn kho 50 Tang gi m n ph i tr 30 Lãi vay ã tr (20) Thu thu nhp ã np (20) Lu chuy n tin thun t
 221. 221. HKD 78
 222. 222. '
 223. 223. ! # $% (N BÁO CÁO LU CHUY N TIN T Lu chuy%n ti n thun t' HT Tin chi mua TSC (170) Tin thu do bán TSC 12 Tin thu lãi cho vay 100 Lu chuy n tin thun t
 224. 224. HT (158) Lu chuy%n ti n t' HTC Thu góp v%n liên doanh 100 Chi tr li v%n góp Tin vay 200 Chi tr n vay (160) Tin tr li c t(c, chia li nhun (40) Lu chuy n tin t
 225. 225. HTC 100 Lu chuy n tin thun trong ky 20 Tin và tng ng tin u ky 50 Tin và tng ng cu%i ky 70

×