Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa talleres am_barcelona

1,035 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programa talleres am_barcelona

  1. 1. PROGRAMA Taller de Taller de comunicació i gènere comunicación y género per a dones migrades para migradas 2 d’0ctubre de 2010 2 de Octubre 2010 Lloc: Seu de Fedelatina: C/Nou de Sant Francesc 15 - Lugar: sede Fedelatina: C/Nou de Sant Francesc 15 - 08002, Barcelona. 08002, Barcelona. Dinamitzen: Diana Gutièrrez Londoño (Col.lectiu Dinamizan: Diana Gutièrrez Londoño (Col.lectiu Maloka-Mujeres p’alante); Zulma Andrea Sierra Maloka-Mujeres p’alante); Zulma Andrea Sierra Bedoya (Diario Latino), Joana Garcia Grenzner Bedoya (Diario Latino), Joana Garcia Grenzner (coordinadora projecte, XIPDIC-CAT) (coordinadora proyecto, XIPDIC-CAT) 10 h Inauguració i breu Apertura y breve 15 16 :30 Sessió de treball en grup. A :30 Sesión de trabajo en grupo. presentació del taller i del presentación de taller y Com comuniquem les ¿Cómo comunicamos las projecte “Dones migrades, proyecto “Mujeres Migradas, associacions de migrades? asociaciones de migradas? Dones amb drets”. Mujeres con derechos”. 10 10 :15 A :45 Ronda de presentacions de les Ronda de presentaciones de 16 17 :30 Treball en grups sobre diferents A :30 Trabajo en grupos sobre participants. las participantes situacions y esdeveniments distintas situaciones y eventos comunicatius. comunicativos 10 11 :45 A :45 Dinàmica en grups: Què Dinámica en grupos: ¿Qué 17 17 :30 A Pausa-Cafè Pausa-Cafè :45 pensem les migrades de pensamos las migradas de com ens veuen els mitjans? cómo nos ven los medios? 11 12 :45 A :00 Pausa- cafè Pausa-café 17 18 :45 Eines per comunicar: Tècniques A :45 Herramientas para comunicar: i recursos per a informar i Técnicas y recursos para informar y comunicar comunicar 12 12 :00 A Sessió teòrica: “Nosaltres :45 Sesión teórica: “Nosotras 18 19 :45 A :15 Com defensar-se de la vulneració Cómo defenderse de la al món”. Introducció als en el mundo”. Introducción de drets als mitjans. vulneración de derechos en los conceptes bàsics sobre a conceptos básicos sobre medios desigualtats de gènere i desigualdades de género y migracions migraciones 12 14 :45 A Sessió teòrica: “Nosaltres i :00 Sesión teórica: “Nosotras y 19 20 :15 Tancament-conclusions: ronda A :00 Cierre- conclusiones: Ronda els mitjans”. Tendències de los medios”. Tendencias de d’impressions sobre el taller, de impresiones sobre el taller, representació mediàtica de representación mediática de las aprenentatges, carències, aprendizajes, conclusiones, les migrades, recomanacions i migradas. Recomendaciones y suggeriments. carencias, sugerencias. estratègies per a una informació no estrategias para una información sexista, racista i classista. no sexista, racista y/o clasista. 14 15 :00 A Dinar Comida :30
  2. 2. Lloc: Seu de Lugar: Sede Fedelatina de Fedelatina C/Nou de Sant C/Nou de Sant Francesc 15 Francesc 15 Barcelona Barcelona Organitza llerudecación de ó a om niero es T er aci c gén Tallnic re y er mujas comu i gène nes paragrad o i r a dgrades m 2 de octubre pe mi 0 c tubre de 201 2 d’o de 2010 Amb el suport de Amb la col·laboració de

×