Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Office Writer Vs Microsoft Office Word Gallego

1,982 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Open Office Writer Vs Microsoft Office Word Gallego

 1. 1. 1 Explorando o procesador de texto...................................................................................6 2 Abrir Arquivo ...................................................................................................................8 2.1 Abrir Documentos de Word e Writer.............................................................................8 2.2 Abrir documentos doutras aplicacións en Word e Writer............................................9 2.2.1 Importar arquivos......................................................................................................................11 3 Creación de novos documentos.....................................................................................12 3.1 Novo documento.............................................................................................................12 3.2 Gardar documento.........................................................................................................12 3.2.1 Gardar Como?...........................................................................................................................13 3.3 INSERCIÓN DE NOVAS FOLLAS ............................................................................14 3.4 Formato de páxina.........................................................................................................15 3.4.1 Configurar Páxina en Word.......................................................................................................15 3.5 Configurar Páxina en Writer........................................................................................17 3.5.1 Formato de Papel.......................................................................................................................18 3.5.2 Configuración de Marxes e orientación ...................................................................................19 3.5.3 Formato de parágrafo en Word.................................................................................................19 3.5.4 Formateo de Parágrafo en Writer..............................................................................................22 3.5.5 Fontes en Word.........................................................................................................................23 3.5.6 Fonte do Texto en Writer..........................................................................................................25 3.5.7 Tamaño do Texto en Writer......................................................................................................26 3.5.8 Cor de páxina e bordo de páxina en Word................................................................................26 3.5.9 Cor de páxina e bordo de páxina en Writer...............................................................................28 4 Escritura de documentos................................................................................................30 4.1 Aplicación de formatos básicos de fonte.......................................................................30 4.1.1 Negrita, cursiva, subliñado, superíndice e subíndice................................................................30 4.1.2 Cor de fonte...............................................................................................................................33 4.1.3 Cambiar a maiúsculas e outras combinacións...........................................................................33 4.1.4 Resaltar fonte.............................................................................................................................33 4.1.5 Formato de parágrafos...............................................................................................................34 4.1.6 Aliñación do texto.....................................................................................................................34 4.1.7 Numeración e viñetas................................................................................................................34 4.1.8 Bordos e sombreado..................................................................................................................37 4.1.9 Número de columnas.................................................................................................................38 4.2 Corrección ortográfica...................................................................................................40 4.3 CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA EN WRITER.......................................................40 4.3.1 INSTALAR O DICIONARIO...................................................................................................41 4.3.2 REVISIÓN ORTOGRAFÍCA ..................................................................................................41 4.3.3 REVISIÓN AUTOMÁTICA....................................................................................................43 4.3.4 CORRECCIÓN AUTOMÁTICA.............................................................................................44 5 Numeración, Encabezados e pés de páxina..................................................................48 5.1 Escribir encabezados en Word......................................................................................48 5.1.1 Barra de ferramentas Encabezado e pé de páxina. ...................................................................48 5.2 Escribir encabezados e pés de páxina en Writer..........................................................49 5.2.1 Inserir números de páxina en Word..........................................................................................51 5.2.2 Inserir números de páxina en Writer.........................................................................................51 5.2.3 Formato de números..................................................................................................................52 5.2.4 Dous encabezados ou pé de páxina diferentes .........................................................................53 5.3 Notas al pie......................................................................................................................56
 2. 2. 5.4 Insertar nota al pie en Word.........................................................................................57 5.5 Insertar nota al final......................................................................................................57 5.6 Opciones adicionales......................................................................................................58 5.6.1 Numeración...............................................................................................................................58 5.7 Notas al pie Writer.........................................................................................................59 6 Táboas de contido...........................................................................................................61 6.1 Táboa de contido en word..............................................................................................61 6.1.1 Marcar títulos como entradas para táboa de contido.................................................................62 6.1.2 Cambiar estilos..........................................................................................................................62 6.1.3 Niveis de táboa de contido........................................................................................................63 6.1.4 Inserir táboa de contido.............................................................................................................63 6.1.5 Personalizar táboa de contido....................................................................................................64 6.1.6 Utilización de esquemas numerados automáticos.....................................................................65 6.2 Táboa de contido en Writer...........................................................................................66 7 Índices..............................................................................................................................69 7.1 Índices en Word..............................................................................................................69 7.1.1 Marcar entradas de índices........................................................................................................69 7.1.2 Inserir do índice.........................................................................................................................71 7.1.3 Actualizar índice........................................................................................................................71 7.2 Índices en Writer............................................................................................................72 8 Listas de ilustracións, táboas e outros obxectos..........................................................73 8.1 Listas de Ilustracións e táboas en Word.......................................................................73 8.1.1 Inserción títulos.........................................................................................................................73 8.1.2 Configurar títulos personalizados..............................................................................................75 8.1.3 Inserir táboa de ilustracións.......................................................................................................76 8.2 Listas de Ilustracións e táboas en Writer.....................................................................77 9 Bibliografía......................................................................................................................78 9.1 Creación e administración de fontes bibliográficas.....................................................78 9.2 Facer citas bibliográficas...............................................................................................80 9.3 Inserir bibliografía.........................................................................................................80 10 CREANDO TÁBOAS...................................................................................................81 9.1 CREANDO TÁBOAS EN WORD................................................................................81 10.2.1 Inserir táboa.............................................................................................................................81 10.2.2 Inserir desde menú Táboas......................................................................................................81 10.2.3 Debuxar táboa..........................................................................................................................82 10.2.4 Ingresar datos á táboa..............................................................................................................83 10.2.5 Selección celas, columnas e filas............................................................................................83 10.2.6 Insere filas e columnas............................................................................................................84 10.2.7 Formato de táboa.....................................................................................................................85 10.2.8 Bordos e sombreado................................................................................................................85 10.2.9 Auto formatos..........................................................................................................................86 10.2.10 Combinar celas......................................................................................................................86 10.2.11 Converter táboa en texto e viceversa.....................................................................................87 10.3 CREANDO TÁBOAS EN WRITER..........................................................................88 10.2.2 INSERINDO TÁBOAS..........................................................................................................88 10.2.3 MANEXANDO A TÁBOA....................................................................................................90 10.2.4 MODIFICANDO A TÁBOA..................................................................................................91 10.2.5 MELLORANDO A TÁBOA..................................................................................................93
 3. 3. 10.2.6 DANDO FONDO E BORDO A La TÁBOA.........................................................................95 11 Imaxes e gráficos..........................................................................................................99 11.1 IMAXES........................................................................................................................99 11.2 GRÁFICOS...................................................................................................................99 11.2.1 Inserir Imaxes........................................................................................................................100 11.2.2 Inserir Autoformas e debuxar................................................................................................106 11.2.3 Área ou lenzo de debuxo.......................................................................................................107 11.2.4 Modificacións........................................................................................................................108 11.3 INTRODUCINDO E CONFIGURANDO IMAXES EN WRITE..........................109 11.3.1 ALIÑADO A IMAXE...........................................................................................................112 11.3.2 AXUSTE DA IMAXE..........................................................................................................115 11.3.3 CAMBIANDO O TAMAÑO................................................................................................117
 4. 4. OPEN OFFICE VS MICROSOFT OFFICE: COMO FACER EN WRITE O QUE FAS EN WORD
 5. 5. Varra de títulos Varra de menús Varra de títulos Varra de menús Varras de ferramentas Barras de ferramentas Panel de Tarefas Regulas Regulas Barras de Varras de Desprazamento Desprazamento Barra de estado Barra de estado Figura 2. Imaxe área de traballo de Writer Figura 1. Imaxe área de traballo de Word
 6. 6. 1 Explorando o procesador de texto A fiestra principal de Word e Writer teñen partes en común coa maioría de aplicacións para Windows, atopamos a barra de títulos, a barra de menús, as barras de ferramentas e a barra de estado. Na figura 1 e 2 atópanse indicadas, tanto para Calc como para Excel, todas as partes da fiestra principal e os seus nomes. Estes nomes serán utilizados en diante cando se expliquen os diferentes procedementos. Na figura 3, faise unha comparación gráfica das barras de menú de de o Writer (1) e do Word (2) 1 2 Figura 3. Barra de menú e ferramentas de Writer e Word Se observamos de arriba abaixo atopamos as seguintes partes: - Barra de títulos: É un elemento común nas aplicacións para Windows, nela atopamos o nome da aplicación, neste caso Excel, o nome do arquivo. Word sempre comeza co nome Documento # por defecto e en Writer aparecerá sempre Sen Titulo #, en ambas as aplicacións, unha vez gárdese por primeira vez o arquivo o nome que aparece cambia ao nome asignado polo usuario do programa. Tamén se sitúan nesta barra o botón para minimizar a, restaurar e pechar a fiestra. - Barra de menús: tamén é un elemento común na maioría das aplicacións para Windows, nela están os accesos ás diferentes funcións da aplicación. - Barra de ferramentas: esta composta por botóns que permiten chegar de xeito fácil e rápida a funcións que se utilizan frecuentemente, cada botón da
 7. 7. barra de ferramentas ten unha icona que fai referencia á función que activa, en caso de non coñecer a icona, en Word pódese facer uso da axuda contextual, esta actívase se se deixa o punteiro do rato sobre o botón por mais de 2 segundos. Tanto en Word como en Writer, para engadir unha barra de ferramentas á fiestra principal, se de ingresar ao menú VER, e na opción VARRAS DE FERRAMENTAS selecciónase a barra de ferramentas que se queira activar na fiestra principal da aplicación. Na figura 4, a continuación, móstranse os botóns equivalentes entre ambas as aplicacións nas dúas barras que se activan por omisión ao iniciar as aplicacións.. (En cor azul ou sinalada polas frechas, a barras de ferramentas de Word e en branco ou de onde parten as frechas, as de Writer). Figura 4. Equivalencia de Botóns entre as barras de Word e Writer - Área de traballo: esta área é a páxina en branco que ocupa a maior parte do espazo da fiestra principal. Existen diferentes modos de ver a área de traballo, a mais útil é o modo de visualización deseño de impresión, o cal permite ver como quedase o documento de xeito exacto. Outros modos de visualización da área de traballos son, para Word: normal, deseño web, lectura e esquema, para Writer: Deseño Impresión e Deseño para Internet. - Panel de Tarefas: o Word ten o panel de tarefas, o cal é outra forma de chegar rapidamente a funcións de uso frecuente. Simplemente faise clic na opción que se quere utilizar.
 8. 8. 2 Abrir Arquivo 2.1 Abrir Documentos de Word e Writer Os arquivos de word 2003 teñen a extensión .doc, este tipo de arquivos son os buscados por defecto ao momento de entrar á función abrir no menú arquivo, identifícanse pola o tipo de arquivo ?Todos os documentos de word?. Para cambiar a localización por defecto onde busca o arquivo a cal é ?Os meus Documentos?, selecciónase unha localización na parte esquerda da fiestra que se abre logo de facer clic en abrir. No caso de Writer, os documentos pódense abrir do mesmo xeito que en Word, entrando na opción arquivo e logo abrir. (Ver figura 3) Opcións para abrir e/ou crear novo arquivo WRITER WORD Figura 3. Abrir ou crear arquivo Unha vez execútase a orde de abrir arquivo, despréganse os cadros de dialogo das figuras 4 e 5, en conde como se poderá observar, simplemente pícase sobre o arquivo desexado.
 9. 9. Figura 4. Cadro de diálogo para abrir arquivo en Word Figura 5. Cadro de diálogo para abrir arquivo en Writer 2.2 Abrir documentos doutras aplicacións en Word e Writer Para abrir documentos doutros documentos ou arquivos de texto, na fiestra abrir na opción ?tipo de arquivo?, seleccione o tipo de arquivo que desexa abrir, por
 10. 10. exemplo, .txt para arquivos planos ou rtf para arquivos de texto con formato. Hai que ter en conta que sempre que se abra un arquivo doutra aplicación ou de texto débese gardar despois en formato de Word para podelo modificar sen problemas. No caso de Writer, é similar a Word, e pode traballar en varios formatos ademais dos documentos OpenOffice.org, os máis comúns son: Texto en Formato OpenDocument (*.odt) - Persoal de texto en formato OpenDocument (*.ott) - Documento de texto de OpenOffice.org 1.0 (*.sxw) - Persoal de documento de texto de OpenOffice.org 1.0 (*.stw) - Microsoft Word 97/2000/XP (*.doc ) - Persoal de Microsoft Word 97/2000/XP (*.dot ) - Microsoft Word 6.0 / 95 (*.doc) - Persoal de Microsoft Word 95 (*.dot) - Rich Text Format (.rtf ) - StarWriter 3.0 - 5.0 (*.sdw) - StarWriter 3.0 - 5.0 Persoais (*.vor) - Texto (*.txt) - Texto codificado (*.txt) - Documento HTML (OpenOffice.org Writer) (*.html,*.htm) - AportisDoc (Palm) (*.pdb) - DocBook (*.xml) - Microsoft WinWord 5 (*.doc) - Microsoft Word 2003 XML (*.xml) - Pocket Word (*.psw) - StarWriter 1.0 (*.sdw) - StarWriter 2.0 (*.sdw) - StarWriter DOUS (*.txt) - WordPerfect Document (*.wpd) - Ichitaro 8/9/10/11 (*.jtd) - Persoal Ichitaro 8/9/10/11 (*.jtt) - Hangul WP 97 (*.hwp) - WPS 2000/Office 1.0 (*.wps) - Para importar ou abrir documentos destes formatos, como xa se explico antes, selecciónase Arquivo, logo Abrir e no cadro de diálogo aberto, selecciónase o tipo de formato do documento. Estes tipos de formatos poden observarse na lista
 11. 11. desplegable situada debaixo do cadro de texto correspondente ao nome do arquivo. 2.2.1 Importar arquivos En Word non existe a opción de importar arquivos, pero se poden abrir todo tipo de documento de texto se se ten o ?plugin? adecuado, nalgúns caso necesítase instalar isto programas ou arquivos de conversión baixándoos da páxina de internet do fabricante do programa que creou o arquivo. Se o arquivo non é de texto, pode ser aberto por Word, pero non aparecerá información legible. A acción de importar en Word consiste en abrir o arquivo de texto, calquera sexa a súa fonte, e logo gardalo en formato de Word. Outro procedemento que se considera importar en Word, é copiar gráficos ou información ordenada en táboas de aplicacións como Excel, PowerPoint ou calquera que manexe este tipo de elementos.
 12. 12. 3 Creación de novos documentos Os arquivos de Word son chamados documentos, estes poden estar en branco ou poden ser con base nunha dos persoais que trae o programa. 3.1 Novo documento Para crear un novo documento de Word así como de Writer, débese facer clic no menú arquivo, logo na opción novo (ver figura 3). Ao facer isto en Word actívase o panel de tarefas na parte esquerda da pantalla, neste panel débese escoller se se quere un libro en branco ou algunha dos persoais existentes. No caso do Writer, simplemente abre un novo documento. 3.2 Gardar documento Cando se crea un novo documento de Word este ten o nome predeterminado de DocumentoX.doc, a X é o número do documento que pode ser 1 ou superior dependendo do número de documentos creados na mesma sesión de Word. No caso do Writer o nome predeterminado é Sen TítuloX, onde a X é o número de documentos creados na mesma sesión, do mesmo xeito que ocorre con Word. A pesar de ter un nome predeterminado, fai falta gardar o arquivo cando menos unha vez para completar o proceso de creación dun documento novo, pois mentres o documento non sexa gardado cando menos unha vez seguirá sendo un arquivo temporal que se se pecha a aplicación pérdense todos os cambios feitos ao libro. Para gardar por primeira vez o arquivo, pódese facer clic no botón da barra de ferramentas que ten unha icona dun disco de 3 ½ ou ir ao menú arquivo e facer clic na opción gardar, cando é a primeira vez aparecerá a fiestra ?gardar como??, se non é a primeira vez simplemente gárdanse os últimos cambios realizados ao libro. Cando se executa esta orde aparecen os cadros de dialogo das figuras 6 e 7 segundo sexa Word ou Writer respectivamente.
 13. 13. Figura 6. Cadro de dialogo Garda como en Word Figura 6. Cadro de dialogo Garda como en Writer 3.2.1 Gardar Como? A fiestra de ?gardar como?? permite dar un nome personalizado ao documento no caso serse a primeira vez que se garda o arquivo, para isto cámbiase o nome que aparece no espazo nomee do arquivo, e logo faise clic no botón gardar. A opción ?Gardar como?? permite tamén cambiar o nome dun arquivo xa existente, este proceso crea un novo arquivo co nome que se lle asigne e pecha o arquivo
 14. 14. anterior. 3.2.1.1 Extensións por defecto Cando se garda por primeira vez ou se cambia o nome dun arquivo creando un novo estes arquivos quedan coa extensión por defecto a cal para Word é .doc e para Writer é .odt, para cambiar o tipo de arquivo a crear coa opción Gardar como se debe cambiar a opción de tipo de arquivo facendo clic na fiestra desplegable na parte inferior da fiestra. Isto último é especialmente de utilidade cando se esta traballando con diferentes tipos de aplicacións e deséxase poder ter certa portabilidad. 3.2.1.2 Tipos de arquivos que se poden crear En Word pódense crear arquivos de texto, arquivos de persoais de Word (.dot) , arquivos HTML, arquivos .XML, arquivos de texto con formato .RTF ,arquivos de para versións anteriores de Word e Works. No caso de Writer, pódense gardar os arquivos cos formatos mencionados no numeral 2.2 cando se mencionou os formatos cos que traballa a aplicación En Word, sempre que se teña o plugin adecuado pódese gardar o arquivo co formato desexado. Un exemplo é que se se ten o plugin de conversión a arquivos da versión 2007 de Ms Office, pódense crear arquivos co formato desta versión. 3.3 INSERCIÓN DE NOVAS FOLLAS Para a inserción de novas follas en Word e Writer podemos facelo de dúas formas, a primeira e mais sinxela é oprimir a tecla intro ata que apareza unha nova páxina, neste caso, creásese unha nova liña cada vez que se oprime a tecla intro. O segundo método é inserir un salto de pagina, neste caso non se inseren novas liñas, insérese unha nova liña en primeira liña da pagina nova. Para o anterior en Word éntrase no menú Inserir, e logo Salto. No Caso de Writer no menú Inserir e logo en Salto manual. Unha vez faise o anterior, saltan os cadros de diálogo da figura 7.
 15. 15. No caso de Word pódense facer saltos de páxina ou saltos de sección. O salto de páxina é unha páxina seguida, mentres o salto de sección equivale a un salto de capítulo. Para facer isto en Writer débese ir Inserir e picar na opción Sección. Figura 7. Cadros de dialogo para inserir páxina Word Writer 3.4 Formato de páxina A fiestra principal de Word na vista de deseño de impresión ten unha páxina en branco que debemos configurar de xeito correcto para evitar problemas ao momento de imprimir ou para cumprir normas específicas de presentación de traballos escritos. 3.4.1 Configurar Páxina en Word Todos os elementos aquí descritos configúranse na opción que se atopa no menú arquivo, opción configurar pagina. 3.4.1.1 Marxes As marxes pódense cambiar simplemente escribindo o numero que aparece en cada un das marxes ou oprimindo as frechas que acompañan cada espazo para configurar a marxe, esta ultima xeito é a mais recomendable pois asegura que non se cometan fallos ao escribir decimales. Word ten como opción por defecto manexar as marxes en centímetros (ver figura 8).
 16. 16. O xeito como o programa nomea as marxes depende da forma en que se configure a opción paginas. Se se selecciona a opción normal ou dúas paginas nunha folla teranse dispoñibles marxe superior, inferior, esquerdo e dereito. En caso de seleccionar as opcións simétrico ou libro encartado teranse dispoñibles as opcións superior, inferior, interno e externo. Utilizar as frechas para cambiar as marxes Figura 8. Configuración de páxina ? Marxes e orientación 3.4.1.2 Orientación A orientación de pagina permite utilizar o espazo da pagina en forma horizontal ou vertical, estas opcións afectan o numero de liñas que poden escribirse nunha pagina, ademais o cambiar a orientación non cambia as marxes, por exemplo o superior segue sendo o mesmo así se utilice a orientación vertical ou horizontal. A orientación horizontal utilízase comunmente para inserir imaxes ou cadros grandes (ver figura 8). 3.4.1.3 Tamaño de papel
 17. 17. Para acceder á opción tamaño de papel, débese facer clic na pestana papel da fiestra configurar pagina, e logo seleccionar algunha das opcións predeterminadas de tamaño de papel ou utilizar un tamaño personalizado. Para utilizar tamaño persoal pódese simplemente oprimir as frechas que diminúen ou aumentan as dimensións da pagina. O tamaño de papel é un aspecto vital ao momento de imprimir un traballo escrito, pois se se escolle o tamaño de papel equivocado a impresión sairá corrida ou por fóra das marxes. A pesar que o papel mais utilizado é o papel tamaño carta, Word vén coa opción por defecto de tamaño A4, polo tanto é importante cambiar esta configuración antes de empezar a escribir (ver figura 9). Tamaño de papel Utilizar as frechas para cambiar as marxes Figura 9. Configuración de papel 3.5 Configurar Páxina en Writer
 18. 18. Para cambiar en Writer todos os aspectos das páxinas do documento talles como marxe, tamaño, orientación da páxina e demais accedemos á opción Páxina do Menú Formato e aparecerá o cadro de diálogo da figura 10. Figura 10. Cadro de dialogo configuración páxina en Writer 3.5.1 Formato de Papel No caso de que se desexe cambiar o tipo de papel que vai ser usado, definir un novo ou cambiar a súa orientación débese facer clic na pestana Páxina do cadro de diálogo visto anteriormente e aparecerá o cadro de diálogo da figura 11. Aquí pódese cambiar o tipo de papel ao que se desexe utilizar, así como as súas dimensións e tamén cambiar a orixe de papel. Unha vez efectúase algún cambio, Writer automaticamente actualizará o texto e demais contido do documento coa nova configuración.
 19. 19. Tipo de papel Utilizar as frechas tamaño de papel a gusto Utilizar as frechas para cambiar as marxes Orientación Figura 10. Cadro de dialogo configuración Formato e Marxes de páxina en Writer 3.5.2 Configuración de Marxes e orientación Como se ve no cadro de diálogo anterior, pódense cambiar os 4 marxes da páxina ao noso gusto, isto faise modificando os valores das 4 opcións situadas na parte inferior esquerda do cadro de diálogo e baixo as opcións de formato de papel pódese manexar a orientación do papel. 3.5.3 Formato de parágrafo en Word Outro elemento do formato de páxina é a forma como se van a formatear os parágrafos, estes poden estar a liña sinxela ou dobre, poden ou non ter sangría e ter algún tipo de aliñación en particular. Para establecer isto parámetros débese ir ao menú ferramentas e facer clic na opción Parágrafo. 3.5.3.1 Interlineado
 20. 20. Determina a separación entre liñas, téñense sinxelo, unha e media liñas, dobre liña, múltiple e exacto. O interlineado múltiple utilízase cando se queira un espaciado maior a dobre liña, o espaciado exacto é para casos onde se quere que todas as liñas teñan o mesmo interlineado pero non se axusta a ningunha das opcións dispoñibles por estar nun punto intermedio en dous delas (ver figura 11). Fiestra da función parágrafo, permite cambio tanto de interlineado como sangrías, todos os cambios ven reflectidos nas vista previa Figura 11. Configuración Parágrafo en Word 3.5.3.2 Sangrías Determinan o tipo de sangría (ver figura 11), téñense as opcións primeira liña e francesa. Pódense axustar tanto a distancia onde se comeza a escribir o parágrafo con respecto á marxe da pagina, e a distancia onde se escribirá é primeiro carácter xa sexa na primeira ou segunda liña segundo o tipo de sangría que se escolla. Todos os cambios se previsualizar na vista previa. 3.5.3.3 Liñas e saltos de páxina
 21. 21. • Control de liñas viúvas e orfas Evita que Word imprima a última liña dun parágrafo de xeito solitario na parte superior dunha páxina (unha viúva) ou a primeira liña dun parágrafo solitaria na parte inferior dunha páxina (unha orfa) • Conservar liñas xuntas Evita saltos de páxina dentro dun parágrafo • Conservar co seguinte Evita saltos de páxina entre o parágrafo seleccionado e o parágrafo seguinte. • Salto de páxina anterior Insere un salto de páxina diante do parágrafo seleccionado. • Suprimir números de liña Evita que os números de liña aparezan xunto aos parágrafos seleccionados. Esta opción non afecta aos documentos ou seccións sen números de liña. • Non dividir con guións Evita os guións automáticos nun parágrafo Na figura 12 pódense observar as opcións de para liñas e saltos de pagina en Word. Figura 12. Opcións de para liñas e saltos de pagina en Word.
 22. 22. 3.5.4 Formateo de Parágrafo en Writer Pódense dar distintos formatos a un parágrafo, para iso accédese primeiro ao menú Formato e logo á opción Parágrafo, onde se atopa o cadro de diálogo da figura 13. Figura 13. Configuración Parágrafo en Writer Como podemos pódese ver, disponse de 8 pestanas distintas para a configuración detallada de parágrafos. 3.5.4.1 Sangría e Espazos Para cambiar o formato da sangría de cada parágrafo faise clic na pestana Sangrría e Espazos, que como se pode ver na Figura 13, pódese cambiar a súa aliñación e os valores que este tomen antes do texto, no mesmo e despois do mesmo, e para iso débese modificar os valores de Antes do Texto, Despois do Texto e Primeira Liña.
 23. 23. Ademais é posible cambiar o espaciado entre parágrafos, en forma xeral ou de forma particular, para iso altéranse os valores que aparecen debaixo da etiqueta Espazo, modificando os valores de Encima do Parágrafo e Debaixo do Parágrafo. Ademais de pódese cambiar o espazo entre cada liña do parágrafo, modificando os valores do Interlineado, onde hai diversas opcións que se poden ir cambiando. 3.5.4.2 Liñas e Saltos de páxina Para o Control de liñas e saltos de páxina débese picar na pestana Fluxo de Texto aparecendo o cadro de dialogo da figura 14. No faise todo o control de viúvas, saldos e espazos entre silabas. Figura 14. Cadro de diálogo para Fluxo de texto 3.5.5 Fontes en Word Pode establecer o xeito en que desexa que apareza un texto seleccionando ou que se vai a escribir, para cambiar calquera elemento das fontes, débese entrar ao
 24. 24. menú formato e facer clic na opción Fonte. A dispoñibilidade dalgunhas opcións depende dos idiomas que estean instalados e habilitados para realizar modificacións. 3.5.5.1 Tipo de fonte As fontes utilizadas por Word ou calquera outro editor de texto atópanse instaladas en sistema operativo, e mentres se atope instalada neste, #poder+se escoller para realizar o documento. Para seleccionar o tipo de fonte (ver figura 15), simplemente faga clic encima do nome da fonte que desexa utilizar, e observe na venda de vista previa se a fonte é a que quere utilizar. Unha vez escollida a fonte, pódese establecer se se quere con algún tipo de efecto como sombras ou baixo relevo, etc. Tamén se pode configurar o estilo quérese que teña subliñado, negrita, cursiva. 3.5.5.2 Tamaño de fonte O tamaño de fonte establécese para algún texto seleccionado ou para o texto que se vai a escribir facendo clic nalgún dos valores no panel da dereita da fiestra fonte co rotulo Tamaño (ver figura 15). O tamaño de fonte é un elemento importante ao momento de configurar e escribir un documento, pois este determinase o número de carácteres por liña, así mesmo o número de palabras que se poderán escribir nunha pagina Formatos básicos de fonte como tipo, estilo e tamaño Efectos: Permiten dar efectos ao texto, un exemplo son os superíndice. Vista previa: Mostra todos os cambios
 25. 25. Figura 15. Formato Fontes en Word 3.5.6 Fonte do Texto en Writer Unha vez que se ingresou o texto, ou a medida que se desexe, é posible cambiar o tipo de letra do texto, comunmente denominado fonte ou tipografía. Para facer isto primeiro selecciónase o texto e logo pódese proceder de dous xeitos: Seleccionando o tipo de fonte directamente desde a Barra de Menú Ingresando no Menú Formato e logo na opción Carácter, aparecendo o cadro de dialogo da figura 16. Figura 16. Cadro de Dialogo para formato de carácteres en Writer
 26. 26. A medida que se vaian seleccionando os distintos tipos de fonte, pódese ver na parte inferior da pantalla como vai quedar o texto. Existen fontes denominadas truetype, isto quere dicir que se utilizará a mesma fonte que se ve en pantalla cando se imprima o documento, en caso de non seleccionar unha fonte deste tipo, Writer fará o posible á hora de imprimir para utilizar unha fonte igual á que se ve en pantalla. En caso de necesitar comezar a escribir co texto cun formato distinto, non se selecciona ningún tipo de texto e simplemente comézase onde se desexe escribir e a continuación cámbiase a fonte do texto. Logo procédese a escribir co novo texto reformateado. 3.5.7 Tamaño do Texto en Writer Ademais de cambiar o tipo de letra, é posible cambiar o seu tamaño, e pódese facer de dous xeitos: Seleccionando o tamaño do texto directamente na Barra de Menú Vólvese á Opción Carácter, do Menú Formato e aparecendo a pantalla a figura 15. Procédese de igual forma a cambiar o tamaño do texto. Do mesmo xeito que en caso anterior vese que o tamaño o texto varía e pódese visualizar antes de aceptar definitivamente o cambio. Do mesmo xeito que no caso anterior, se se quere directamente escribir texto con outro tamaño, cámbiase como xa se viu e logo escríbese. 3.5.8 Cor de páxina e bordo de páxina en Word Se se quere dar formatos adicionais á páxina talles como cor de fondo ou un bordo a todo o documento, débese ir ao menú formato e escoller a opción fondo no primeiro caso ou bordos e sombrado para a segunda tarefa. - Cor de páxina: Para cambiar a cor do fondo, ir ao menú formato logo á opción fondo, e escoller cor de fondo desexado. Tamén se pode utilizar efectos de recheo que permite utilizar degradados de cores, textura e imaxes. No fondo tamén se pode colocar unha marca de auga que aparecerá
 27. 27. en todas as páxinas ao imprimir, por exemplo unha mensaxe que anuncie que o documento é confidencial. - Bordo e sombreado: Nesta opción atopamos tres pestanas, 1. Bordo: nesta podemos aplicar ou modificar o bordo de cor a un parágrafo ou táboa seleccionada con antelación, o bordo tamén aplica para obxectos como grafico e imaxes prediseñadas. 2. Bordo de pagina: Permite agregar bordo a todo o documento, parécese á opción bordo, pero ten unha opción adicional que é a opción arte, que permita colocar unha bordo de pagina con formatos preestablecidos. 3. Sombreado: Permite dar unha cor de fondo a algún texto ou táboa preseleccionada, pódense utilizar tamén efectos de recheo. Exemplo bordo de páxina con bordo tipo arte Valor: Establece o tipo de bordo, para bordo diferentes en cada parte do contorno seleccione personalizado Outros estilos de liña, facer clic para seleccionala Opción bordo tipo arte Figura 17. Cadro de diálogo para pór bordos de páxina en Word Nas opcións bordo e sombrado atopamos na parte dereita unha vista previa do cambio que se vai a aplicar ao texto ou táboa preseleccionada, na parte inferior desta vista previa atopamos unha fiestra desplegable co rotulo aplicar a, con esta opción pódese seleccionar se se aplica o formato ao parágrafo (Cela da táboa) ou ao texto, este ultimo aparecerá como un subliñado. En bordo de páxina aparece a
 28. 28. mesma ventan desplegable, pero con outras opcións que permiten aplicar bordo de pagina a todo o documento ou só unha parte por medio de seccións. 3.5.9 Cor de páxina e bordo de páxina en Writer Para iso débese ingresar no menú formato e logo en Páxina. Unha vez aí, sae unha cadro de dialogo como o da figura 10. Dáse clic na pestana Cor e sae unha fiestra como a da figura 18. Escóllese a cor desexada e a pagina adquirirá esa cor de fondo. Figura 18. Cadro de diálogo para fondo de páxina en Writer E en caso de desexar pór bordo á páxina, pícase na pestana bordo da figura 19 e aparecen as opcións para pór bordo a un parágrafo ou páxina, así como un efecto dabondo en caso de ser necesario.
 29. 29. Figura 19. Cadro de diálogo para pór bordo a páxina en Writer
 30. 30. 4 Escritura de documentos Unha vez configurouse a pagina nos seus aspectos basicos, vén a escritura do documento, nesta tarefa faise uso das barras de ferramentas todo o tempo e dalgunhas funcións que non se atopan nestas, pero que son de facil acceso. 4.1 Aplicación de formatos básicos de fonte Toda tarefa que implique cambios na forma de presentar o texto coñécese como formato de fonte. 4.1.1 Negrita, cursiva, subliñado, superíndice e subíndice Os seguintes formatos serven para dar énfases ao texto ou escribir carácteres en forma especial, como os superíndices. - Negrita: Texto cunha cor mais escuro que o normal, para aplicar negrita sombree a palabra ou frase e oprima este botón da barra de ferramentas ó vaia ao menú formato, opción fonte e en estilo seleccione negrita. En Writer o botón equivalente é - Cursiva: Texto cun pequeno grao de inclinación, para aplicar cursiva sombree a palabra ou frase e oprima este botón da barra de ferramentas ó vaia ao menú formato, opción fonte e en estilo seleccione cursiva e logo aceptar. En Writer o botón equivalente é - Subliñado: Para aplicar Subliñado sombree a palabra ou frase e oprima este botón da barra de ferramentas ó vaia ao menú formato, opción fonte e en estilo seleccione subliñado e logo aceptar. En Writer o botón equivalente é
 31. 31. - Superíndice e subíndice e outros efectos de fonte: Para Aplicar este tipo de formato, débese seleccionar a letra ou palabra que queremos ter en superíndice, ir ao menú formato opción fonte, na metade do cadro de dialogo seleccionar superíndice e logo aceptar. Para saír de superíndice seguir os pasos anteriores e deseleccionar a opción superíndice. Para subíndice son os mesmos pasos que para superíndice. O cadro de diálogo da figura 20 corresponde a Word., Seleccionar calquera destes efectos Figura 20. Outros efectos sobre as fontes en Word No caso do Writer, os efectos de subliñado, contorno, etc., a través do menú formato, así como outros efectos como superíndices e subíndices, deberán ser realizados a través de dous cadros de dialogo diferentes dentro do cadro de funcións de Carácteres. Na figura 21 pódese ver como activando a pestana Efectos de Fonte, pódense pór os efectos de subliñado, contorno, sombra, relevo, etc. Na figura 22 pódese observar o cadro de dialogo activado ao picar na pestana Posición, nela pódese xerar subíndices, superíndices e rotacións, así como o grao de compresión entre carácteres.
 32. 32. Figura 21. Cadro de dialogo para Efectos de fonte en Writer Figura 22. Cadro de diálogo para efectos de Posición de carácteres en Writer
 33. 33. 4.1.2 Cor de fonte Para cambiar a cor da fonte débese seleccionar a palabra ou frase e logo seleccionar a cor desexada, para isto o botón da imaxe ten unha pequena frecha á súa dereita que se se fai clic nela ábrese unha paleta de cores, o botón de cor de fonte manterá o ultimo cor utilizada. A icona equivalente para Writer é . 4.1.3 Cambiar a maiúsculas e outras combinacións. Para editar algunha parte do texto cambiándoo todo a maiúsculas ou minúsculas utilízase unha ferramenta de formato que leva este mesmo nome, para isto, selecione a parte do texto que quere cambiar, vaia ao menú formato logo á opción Cambiar mayusculas e minusculas e seleccionar a opción desexada. Word Writer Figura 23. Cadros de diálogo cambio de Maiúsculas e Minúsculas. Comos e pode ve na figura 23, o Word permite varias opcións en cambio maiúscula ? minúscula, mentres o Writer, ingresando polo menú formato, opción Cambiar Maiúsculas e Minúsculas, dá só as dúas opcións dadas na imaxe. 4.1.4 Resaltar fonte Para resaltar a fonte dunha frase débese seleccionar a palabra ou frase e logo seleccionar a cor desexada, para isto o botón da imaxe ten unha pequena
 34. 34. frecha á súa dereita que se se fai clic nela ábrese unha paleta de cores, o botón de cor de fonte manterá o ultimo cor utilizada. A icona equivalente en Writer é 4.1.5 Formato de parágrafos Os parágrafos poden ter distintas aliñacións, números de columnas ou interlineado. Tamén poden ser organizados por medio de viñetas ou listas numeradas. 4.1.6 Aliñación do texto Para a aliñación do texto simplemente faga clic en calquera dos botóns da barra de ferramentas que se mostran a continuación segundo a necesidade. Aliñación á esquerda (Word) (Writer) Centrado (Word) (Writer) Xustificado (Word) (Writer) Aliñación á o Dereita (Word) (Writer) 4.1.7 Numeración e viñetas Para a creación de listas, sexa con viñetas ou con numeración pódese crear a lista sen os números ou viñeta (Imaxe ou carácter que acompaña os elementos dunha lista) e logo aplicar a numeración ou viñetas. Tamén é posible crealos de xeito directo por medio da creación de listas (ver figura 24). Para listas xa existentes, a lista separase os ítems da lista con cada punto aparte. Para aplicala, simplemente seleccione todos os ítems da lista, vaia ao menú formatos, logo á opción ?Numeración e viñetas?. Na imaxe móstrase as opcións que
 35. 35. se teñen. Se quere personalizar algunha das viñetas ou esquema numerado, debe seleccionar algún dos estilos e logo personalizalo. Nesta fiestra selecciónase o tipo de lista, xa sexa con viñetas, números, esquemas numerados Figura 24. Cadro de Dialogo Viñetas e numeración de Word No caso do Write, o procedendo é igual que en Word, xa sexa a través da barra de ferramentas , ou ingresando no menú formato e picando Numeración e viñetas. Cando se activa esta opción, aparece o cadro de diálogo da figura 25, onde se observa como se poden manexar e administrar tanto viñetas como numerado e esquema de numerado. Mais adiante se beira como é a parte de elaboración de listas e numerados usando estas opcións.
 36. 36. Figura 25. Cadro de dialogo de Numeración e Viñetas de Write 4.1.7.1 Creación de listas Cando se quere crear unha lista de xeito automático só débese ter en conta se se quere unha viñeta, un esquema numerado ou letras como separadores dos elementos das lista. Para viñetas pódense crear listas automáticas con guións ou puntos, para isto, simplemente escriba un guión, logo un espazo e logo a palabra ou frases das lista, para o seguinte ítem oprima a tecla intro. Para listas con números ou letras, o procedemento só cambia en que ademais do espazo débese engadir un punto para que comece a lista. Entón a orde para comezar a lista é, letra ou número seguido dun punto, logo espazo, escríbese a palabra ou frase do ítem da lista e oprímese a tecla intro para agregar o seguinte ítem. Cando xa se termina de engadir ítems á lista e quérese saír desta, débese oprimir intro para que apareza un novo marcador de ítem (Letra, número ou viñeta) e de novo oprímese a tecla intro para que terminar a lista.
 37. 37. Espazo Punto e espazo 4.1.7.2 Esquemas de lista As listas teñen esquemas é que establecen niveis de detalle segundo o nivel de importancia ou as dependencias de cada un dos ítems das lista, é así como sabemos por exemplo, todos os elementos que comezan por un 1 como son 1.1 ou 1.12.3 pertencen ao ítem principal 1. Para agregar estes niveis de detalle, débese utilizar a tecla tabulador para mover cara á dereita o ítem e facelos depender do ítem anterior e para a acción de crear un ítem de nivel superior úsase a combinación maiúscula + tabulador. Comézase a lista Oprímese intro para o novo ítem, e oprímese tabulador para cambiar nivel Oprímese combinación maiúsculas + tabulador para volver ao nivel superior 4.1.8 Bordos e sombreado Nesta opción atopamos tres pestanas, das cales para dar formato a parágrafos só utilizamos dous delas, bordo e sombreado. Bordo: nesta podemos aplicar ou modificar o bordo de cor a un parágrafo ou táboa seleccionada con antelación, o bordo tamén aplica para obxectos como grafico e imaxes prediseñadas.
 38. 38. Sombreado: Permite dar unha cor de fondo a algún texto ou táboa preseleccionada, pódense utilizar tamén efectos de recheo. Nas opcións bordo e sombrado atopamos na parte dereita unha vista previa do cambio que se vai a aplicar ao texto ou táboa preseleccionada, na parte inferior desta vista previa atopamos unha fiestra desplegable co rotulo aplicar a, con esta opción pódese seleccionar se se aplica o formato ao parágrafo (Cela da táboa) ou ao texto, este ultimo aparecerá como un subliñado. 4.1.9 Número de columnas Cando se require editar o documento en columnas débese ir ao menú formato e seleccionar a opción columnas, outra opción é facer clic na barra de ferramentas de Word no botón que se mostra. Na o caso de Write, débese ingresar ao menú formato e logo en columnas, despregando o cadro de dialogo da figura 27. Para é caso que xa este escrito o texto, simplemente cambiase o texto xa escrito, en caso contrario, comezásese a escribir na primeira columna á esquerda ata o final da pagina e nese momento dáse o salto á seguinte columna, en caso de querer cambiar de columna antes de terminar a pagina, débese inserir un salto de columna. Seleccione o número de columnas e ancho Vista previa, e opción de aplicar a. Figura 26. Cadro de diálogo de configuración columnas en Word
 39. 39. Seleccione o número de columnas e ancho Vista previa, e opción de aplicar a. Figura 27. Cadro de diálogo de configuración columnas en Write 4.1.9.1 Inserir salto de columna Word e Write teñen varios tipos de saltos, entre eles o salto de columna, con esta función pódese escribir en calquera das columnas dun documento ao cal le ha aplicado o formato de 2 ou mais columnas, Para acceder a esta opción, débese ir ao menú inserir logo facer clic na opción “Salto”, ábrese a fiestra que se mostra e escóllense neste caso “Salto de Columna” (ver figura 29). Word Writer Figura 28. Cadros de dialogo de Word e Write para saltos de columna
 40. 40. 4.2 Corrección ortográfica Word realiza unha corrección ortográfica automática, para corrixir o erro simplemente faise clic dereito sobre a palabra que se quere corrixir, e logo selecciónase a palabra escrita de forma correcta. Tamén se pode facer corrección ortográfica de todo o documento con lle función ortografía e gramática á que se pode acceder no menú ferramentas ou oprimindo a tecla F7. En caso de usar esta opción, escóllese da lista de suxestión a forma correcta de escribir a palabra a corrixir e logo faise clic no botón cambiar ou cambiar todas, se é un erro recorrente de ortografía, para palabras que son nomes propios ou que non existe suxestión pódense omitir ou agregar ás lista de palabras. Na Figura 29 pódense observar os cadros de diálogos asociados a esta opción en Word. Figura 29. Cadro de dialogo Seleccionamos das lista a forma correcta corrección ortográfica en Word 4.3 CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA EN WRITER Observando un texto terminado obsérvanse erros ortográficos que se lle han por alto. Adoita ser quot;normalquot; cando se está concentrado en cuestións de deseño e cando se le en pantalla (ás veces hai que imprimir un documento e lelo en papel para localizar erros ortográficos). O feito é que a pesar das revisións realizadas e logo de mirar tantas veces o mesmo texto ao final termínanse escapando algún que outro.
 41. 41. 4.3.1 INSTALAR O DICIONARIO O dicionario instálase co programa. No entanto se observa un incorrecto funcionamento debe configurar OpenOffice Writer para que o utilice na corrección ortográfica. Acceda ao menú Ferramentas / Opcións / Configuración de idioma / Idiomas, e cambie en Esquema local ao Español. 4.3.2 REVISIÓN ORTOGRAFÍCA O Funcionamento do corrector ortográfico de Writer é similar e tamén a realiza de forma automática se se mantén activado . Cando esta opción esta activada, as palabras con problemas quedan subliñadas en vermello, e pódese corrixir presionando ou clic dereito sobre a palabra en cuestión. A figura 30 mostra as opcións do cadro de dialogo para estas opcións. Outras opcións son: Executar menú Ferramentas / Revisión ortográfica -
 42. 42. Presionar a tecla F7. - Recorde que o cadro de diálogo Revisión ortográfica aparece unicamente cando o revisor ortográfico atopa un erro. Writer pode detectar e corrixir algúns dos erros ortográficos que se cometeu no texto, pero non todos: non detectará como erróneas unha palabra escrita correctamente aínda que semánticamente non sexa correcta. Por exemplo, na expresión quot;a baca deixou de pastarquot;, o revisor entenderá que é correcta xa que a palabra en cuestión ten dúas acepcións (vaca/baca) e, aínda que non se atopa no contexto adecuado, ortográficamente está ben escrita. O mesmo sucede con palabras que se escriben igual pero con ou sen acuses. A continuación Writer comparará cada palabra do documento coas contidas no seu dicionario. Cando detecta algunha que non coincide ou que non existe abre un cadro de diálogo onde nos ofrece a posibilidade cambiala, eliminala, ignorala ou incluíla dentro do dicionario. Vexamos como se realiza o proceso paso a paso: Nada máis abrirse o cadro, aparecerá escrita a palabra errónea en Non está no dicionario marcada de cor vermella. Nese cadro de texto pódese modificar manualmente a palabra errónea. Con todo, antes de cambiar nada o corrector suxeriranos unha listaxe de termos onde elixir por cal quérese cambiar. Selecciónase o que interese e logo púlsase en Cambiar. Se, no seu lugar, púlsase en Cambiar todo, se esta obrigando a que o cambio realícese en todos os demais casos en que apareza a palabra, sen máis consultas.
 43. 43. Tanto se se cambia manualmente coma se óptase polas suxestións, o seguinte paso é pulsar en Cambiar ou Cambiar todo. Se non se quere que corrixa a palabra simplemente púlsase en Ignorar unha vez. Do mesmo xeito, a opción Ignorar sempre non volverá avisar no texto e xa que logo non a corrixirá. Se se opta pola opción de Agregar, agregará o termo ao dicionario persoal e usarao como criterio de corrección para as sucesivas veces en que se use a revisión ortográfica, mostrándoa cando sexa necesario como Suxestión. Hai que ter coidado coas palabras que se introducen no dicionario xa que, unha vez incluídas, o programa consideraraas sempre válidas. Seleccionada calquera destas opcións, o corrector continuará coa revisión ata o seguinte termo, e así sucesivamente ata que finalice o documento. A revisión comeza sempre desde o punto de inserción do cursor ata o final do documento, dándo a opción ao final de revisar a parte que queda, é dicir, desde o principio do documento ata onde se atopa o cursor. Unha vez finalizada a nosa revisión do documento, ou se se quere deixar de revisar, púlsase na opción Pechar. 4.3.3 REVISIÓN AUTOMÁTICA Ás veces resulta máis cómodo que se indique visualmente dalgún xeito que palabras considera que son erróneas e cambiar sobre a marcha unicamente as que interesen máis que realizar a revisión de todo o texto unha vez terminado, xa que se este é demasiado amplo pode resultar pousado. OpenOffice Writer ten unha opción que nos avisa nada máis terminar de escribir un termo se este inclúese ou non o seu dicionario e, xa que logo, entende que é erróneo. Este aviso é unicamente visual e indícase cunha liña ondulada de cor vermella baixo o termo en cuestión. Para activar este modo de revisión tense que facer clic sobre o símbolo Revisión automática da barra de ferramentas. No caso que apareza un termo subliñado xa se sabe que Writer entende que é erróneo. As alternativas que se ten para corrixilo son varias. Sempre se pode borrar
 44. 44. e volver escribir o termo de forma correcta ou servirse das suxestións do revisor, facendo clic co botón dereito do rato sobre o termo e optando por unha das seguintes opcións do menú contextual: O primeiro que aparecerá será unha listaxe de palabras polas que suxire cambiar a errónea. Se interesa algunha só se fai clic sobre ela. Isto mesmo é o que aparece como última opción deste menú contextual, en AutoCorrección. Se se quere excluír unha palabra ou bloque de texto da revisión ortográfica porque, por exemplo, estea noutro idioma, só se selecciona e logo de vai ao menú Formato / Carácter, pestana Fonte. Aquí cámbiase o idioma a ningún. Se se quere desactivar a opción de Revisión automática só é volver facer clic sobre o mesmo icona da barra de ferramentas. 4.3.4 CORRECCIÓN AUTOMÁTICA Ademais de revisar a ortografía automaticamente mentres se escribe, tamén sería posible que fose cambiando e corrixindo automaticamente os termos non correctos, e ata que excluíse tamén de forma automática termos que non se quere que corrixa. Todo isto pode personalizarse, de forma que se pode incluír novos termos máis acordes co vocabulario usado ou modificar os que cometemos máis habitualmente. Estas opcións atópanse no menú Ferramentas / Corrección automática...
 45. 45. Verá que no cadro de diálogo que se abre ten varias pestanas. En Substituír móstralle a listaxe de palabras que cambia de forma automática por outra que considera correcta. Aquí pódese engadir en Abreviatura a palabra que habitualmente se adoita escribir de forma errónea e en Por escribir a palabra correcta. Tamén está a pestana Excepcións, onde se recollen as abreviaturas ou combinacións de letras que non se quere que Writer corrixa automaticamente. Aquí só fai referencia ás palabras Abreviaturas ás que non seguen maiúsculas e a determinadas palabras que empezan con dúas maiúsculas. Igualmente pódese engadir unha excepción escribíndoa directamente no cadro de texto e pulsando o botón Novo. Para borrar só hai que seleccionala e pulsar o botón Eliminar. O mesmo procedemento é para as palabras que comezan con dúas maiúsculas.
 46. 46. Dentro da pestana Opcións pode activar e/ou desactivar as que máis interesen, e en fíchaa Comiñas tipográficas podes indicar que todas as comiñas que se escriban (tanto simples como dobres) substitúanse automaticamente por comiñas tipográficas correctas. Na pestana Opcións algunhas destas pódense activar para que se aplique durante a reedición do texto (activando a casa baixo a columna [R]) ou mentres se está escribindo (activando a casa baixo a columna [E]). A última opción configurable dentro da Corrección automática é Completar palabras, onde se almacenan as palabras utilizadas con máis frecuencia. Esta opción permite que cando se escriba unha palabra, esta complétese de forma automática logo de escribir tres letras que coincidan coas tres primeiras letras dunha das palabras almacenadas.
 47. 47. Tamén se poden eliminar palabras desta listaxe, así como indicar a tecla que se teñen que pulsar para que se complete soa, ademais doutras opcións.
 48. 48. 5 Numeración, Encabezados e pés de páxina Un encabezado é un texto que se inserirá automaticamente ao principio de cada páxina. Isto é útil para escribir textos como, por exemplo, o título do traballo que se está escribindo, o autor, a data, etc. O pé de páxina ten a mesma funcionalidade, pero se imprime ao final da páxina, e adoita conter os números de páxina. 5.1 Escribir encabezados en Word Para crear ou modificar encabezados ou pés debemos ir ao menú Ver, e facer clic en Encabezado e pé de páxina... aparecerá un cadro de diálogo como este. Para poder ver os encabezados e pés de páxina hai que estar no modo vista de Deseño de impresión. Se facemos dobre clic sobre un encabezado ou pé existente tamén se abrirá esta pantalla. Ao entrar a esta opción aparece un recuadro punteado co rótulo Encabezado, o cursor situouse dentro, e tamén se fai visible a barra de ferramentas de Encabezado e pé de páxina que contén as iconas con todas as opcións dispoñibles. Agora podemos escribir o encabezado dentro do cadro punteado e, se o cremos conveniente, inserir números de páxina, data, etc., mediante as iconas da barra de ferramentas, como imos ver a continuación. Unha vez acabemos de editar o encabezado ou pé de páxina finalizaremos facendo clic no botón Pechar, á dereita da fiestra. 5.1.1 Barra de ferramentas Encabezado e pé de páxina. Imos ver os botóns máis importantes desta barra.
 49. 49. Formato do número de páxina. Abrirase a fiestra que xa Con estes botóns pasamos ao vimos no punto anterior que permite elixir o formato do anterior ou seguinte número de páxina. encabezado ou pé de páxina. Área escritura encabezado Ao facer clic neste botón saímos do encabezado ou pé de páxina Inserir número de Inserir Autotexto: Ao facer clic Mediante este botón podemos páxina ábrese unha lista despegable cos pasar do encabezado ao pé de autotextos dispoñibles. páxina e viceversa Figura 31. Encabezados e pés de pagina en Word por Barra de Menú 5.2 Escribir encabezados e pés de páxina en Writer Para pór encabezados e pés de páxina en Writer, débese ingresar ao menú formato, estilo páxina e logo picar na pestana encabezamiento ou pé de pagina segundo sexa o caso. Nas Figura 32 e 33 pódense ven os cadros de diálogo asociados a cada unha das opcións. Para empezar márcase a casa que di Activar encabezamiento e vese que se habilitan as demais opcións. É posible predefinir as marxes e a localización do mesmo e unha vez feito isto habilitarase un pequeno cadro de texto na parte superior de cada páxina no que se pode escribir e ao facelo actualizaranse todos os encabezados de cada páxina, xa que o encabezado é para todas as páxinas é o mesmo. Como se apreciar no cadro de dialogo de pé de páxina, esta é case igual á de encabezados, para empezar faise clic na opción Activar pé de Páxina e se beira que, do mesmo xeito que no caso anterior, habilítanse todas as opcións. Tamén se modifican as opcións a gusto e unha vez que se acepten as mesmas, aparecerá un cadro de texto para modificar na parte inferior de cada páxina, o cal modifícase a gusto. Do mesmo xeito que no caso do encabezado, o pé de páxina é o mesmo para todas as páxinas.
 50. 50. Figura 32. Cadro de diálogo de encabezados en Writer Figura 33. Cadro de diálogo de pés de páxina en Writer Outra forma de activar estes encabezados e pés de páxina, é simplemente ir ao menú inserir, e indicar que poña o encabezado ou pé de páxina que vén predeterminado.
 51. 51. 5.2.1 Inserir números de páxina en Word Para inserir números de páxina debemos ir ao menú Inserir, Números de páxina... e aparecerá un cadro de diálogo como este. Posición: Neste campo debemos elixir se queremos que os números de - páxina aparezan na parte superior ou inferior da páxina. Facendo clic na fiestra desplegable podemos seleccionar unha das dúas alternativas. Aliñación: Nesta opción elixiremos entre as alternativas que se nos - mostran cando facemos clic na fiestra desplegable. Na dereita podemos ver en Vista previa de como quedan aliñados os números de páxina en cada caso. O pequeno cadrado representa a posición do número de páxina. Se o noso documento vaise a imprimir nunha soa cara da folla de papel é conveniente elixir entre as aliñacións Esquerda, Centro ou Dereita, mentres que se imos imprimir a dúas caras para encadernalo como un libro convén elixir entre Interior e Exterior. Para ver os números de páxina na pantalla do noso computador hai que estar en modo vista Deseño de Impresión e ven nun ton máis claro. • Número na primeira páxina: Se deixamos sen marcar esta casa non se imprimirá (nin tampouco será visible na pantalla) o número de páxina na primeira folla. • Formato números de páxina Formato: Este botón permite elixir o formato dos números de páxina. 5.2.2 Inserir números de páxina en Writer
 52. 52. Para inserir números de páxina en Writer, débense activar os encabezados ou pés de páxina, segundo sonde interese pór o encabezado ou o pé de páxina e logo, dentro de mesmo menú inserir, éntrase na opción campo e insérese Número de Páxina na posición que se quere teña no documento final. 5.2.3 Formato de números Cando entramo a formato de número aparece a fiestra que se mostra na imaxe coas seguintes opcións: 9 Formato de número: Ao facer clic na fiestra desplegable desprégase unha lista como a que vemos nesta imaxe para que seleccionemos o formato que desexemos. Os formatos non numéricos son usados por exemplo nos anexos de traballos. 10 Comezo de numeración: Temos dúas alternativas para indicar en que número empezará a numeración das páxinas: 10.1 Continuar desde a sección anterior (mais adiante volveremos sobre o tema) 10.2 Iniciar no número que especifiquemos no cadro de á beira. No Caso do Writer, para indicarlle o comezo de numeración, se de ingresar ao menú formato, Parágrafo e logo o saltos, activar inserir, indicarlle que tipo pagina, e ao activar ?Con estilo páxina? indicar a partir de que número desexa que comece a paginación no campo número de páxina. (Ver figura 34)
 53. 53. Figura 34. Cadro de diálogo Fluxo de texto para Posición comezo número de pagina 5.2.4 Dous encabezados ou pé de páxina diferentes Cando agregamos un novo encabezado este repítase en todas as paginas que engadimos ao documento esta característica axúdanos por exemplo no caso da numeración de pagina. O problema aparece cando queremos ter dous encabezados ou pés de páxina diferente, como pode ser o caso en que se quere cambiar o inicio dunha numeración ou borrar un encabezado dunha pagina en diante. Para solucionar este problema débese dividir en documento en seccións. 5.2.4.1 Seccións Parte dun documento no que establece determinadas opcións de formato de páxina. Pode crear unha nova sección cando desexe cambiar propiedades como a numeración de liñas, o número de columnas ou os encabezados e pés de páxina. Os tipos de saltos de sección que existen son: • Páxina seguinte insere un salto de sección e inicia a nova sección na páxina seguinte
 54. 54. • Continuo insere un salto de sección e empeza a seguinte sección na mesma páxina • Páxina impar ou Páxina par insere un salto de sección e empeza a seguinte sección na seguinte páxina impar ou par Con seccións pode cambiar marxes, tamaño ou orientación do papel, fonte do papel para unha impresora, bordos de páxina, aliñación vertical, encabezados e pés de páxina, columnas, numeración de páxina, numeración de liña, notas ao pé e notas ao final Recorde que un salto de sección controla o formato da sección de texto que precede ao salto. Por exemplo, se elimina un salto de sección, o texto que lle precede pasa a formar parte da seguinte sección e adopta o formato desta. Teña en conta que a última marca de parágrafo do documento controla o formato da última sección do documento ou de todo o documento se este non ten seccións. Pódense crear todas as seccións que se requiran sexan continuas ou de salto de pagina. En la barra de estado del documento se puede ver en que sección esta la pagina que esta editando o escribiendo. 5.2.4.2 Encabezado de texto Para tener encabezados de texto diferentes se debe tener mas de una pagina en el documente, siendo la segunda pagina la que tendrá un encabezado diferente a la primera, se pueden tener tantos encabezados diferentes como paginas tenga un documento. Se pueden seguir los siguientes pasos como un método sencillo: 1- Insertar un salto de sección de cualquiera de los disponibles, en el caso de salto de sección a pagina par o impar se vera afectada la numeración.
 55. 55. 2- Ir al menú ver y luego a la opción encabezado y pie de pagina. Si ya existen un encabezado, se va a la página donde se quiere cambiar el encabezado, que debe de estar en una sección diferente a la página anterior, y hacer doble clic en el encabezado. Debe decir en la parte superior izquierda del área punteada “Encabezado – Sección X” y en la parte derecha “Igual que el anterior”. Mensaje que indica que este encabezado esta vinculado con el anterior Indica la sección donde Botón de vincular al anterior estamos modificando el activado. Se debe hacer clic encabezado para desactivar. Figura 35. Encabezado sección en Word 3- En la barra de herramientas de encabezado y pie de pagina buscar el botón que se llama “Vincular al anterior”, en este momento debe estar activado, para separar los encabezados de dos secciones se debe desactivar esta opción haciendo clic en este botón. Al hacer eso, se genera un refresco de pantalla, y el mensaje “Igual que el anterior” desaparece de la parte derecha. 4- Cambiar el encabezado por el contenido que se desea. Este cambio no afectara los encabezados de secciones anteriores, pero si los de secciones posteriores, por lo tanto, si se quiere tener encabezados diferentes en secciones posteriores repetir todos los pasos del 1 al 4. Para tener pies de página diferentes el procedimiento es el mismo, se tiene que hacer por cada pie de página, pues la vinculación entre encabezados de una sección a otra y de pies de página de una sección a otra funciona de manera separada.
 56. 56. El encabezado anterior después de desactivar la opción vincular al anterior 5.2.4.3 Numeración personalizada Para tener una numeración con formatos diferentes o para cambiar el punto de inicio de la numeración se debe seguir el mismo procedimiento de los encabezados y pies de página diferente. Esto se da porque los números de página son parte del encabezado o pie de página según su ubicación. Simplemente después de haber separado el encabezado o pie de página, en la barra de herramientas de encabezado y pie de página se hace clic en el botón formato y se aplica el formato deseado a los números de una sección en particular. 5.3 Notas al pie Las notas al pie y notas al final se utilizan en los documentos impresos para explicar, comentar o hacer referencia al texto de un documento. Puede utilizar las notas al pie para comentarios detallados y las notas al final para citar fuentes de Información.
 57. 57. Una nota al pie o al final consta de dos partes vinculadas: la marca de referencia de nota y el texto correspondiente a la nota. Puede agregar un texto de nota de cualquier extensión y darle formato del mismo modo que a cualquier otro texto. Puede personalizar los separadores de notas, que son las líneas que separan el texto del documento del texto de las notas. Microsoft Word numera automáticamente las notas al pie y al final, independientemente de si utiliza un solo esquema de numeración en todo el documento o varios esquemas de numeración dentro de cada sección de un documento. Tras insertar la primera nota al pie o al final en un documento o una sección, las notas al pie o al final siguientes se numeran automáticamente con el formato correcto. Figura 36. Ejemplo nota al pie con marca personal 5.4 Insertar nota al pie en Word Para crear una nota al pie debemos seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar la palabra o frase a la cual le vamos a poner una nota. 2. Accedemos a Insertar - Referencia - Nota al pie... 3. Aparece el diálogo que vemos en la imagen de la derecha. 4. Podemos seleccionar entre Notas al pie o Notas al final. 5. Seleccionamos Notas al pie 6. Se puede insertar la nota al final de la página o Debajo de la selección 5.5 Insertar nota al final Para crear una nota al final debemos seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar la palabra o frase a la cual le vamos a poner una nota. 2. Accedemos a Insertar - Referencia - Nota al pie... 3. Aparece el diálogo que vemos en la imagen de la derecha.
 58. 58. 4. Podemos seleccionar entre Notas al pie o Notas al final. 5. Seleccionamos Notas al Final 6. Se puede insertar la nota al final del documento o al final de la sección 5.6 Opciones adicionales En la ventana de insertar pie de pagina podemos seleccionar el formato del número que deseamos que se muestre como subíndice o podemos incluir una marca personal presionando sobre “Símbolo...”, Figura 37. Ventana insertar nota al pie 5.6.1 Numeración Se puede indicar a partir de que número, letra, símbolo comienza la primera nota al pie. Si queremos que se tenga la misma numeración de los pies de pagina en todo el documento, se debe seleccionar numeración es continua y si se quiere que
 59. 59. cambien con cada sección o pagina, se debe seleccionar reiniciar en cada nueva sección o reiniciar en cada nueva página respectivamente. Podemos intercalar entre distintos formatos a lo largo del documento o cambiar de formato a mitad del documento y aplicar los cambios después seleccionando Aplicar cambios a Todo el documento. Cuando tenemos la nota al pie/nota al final creada si nos situamos con el ratón encima aparece un comentario con el texto referente a esa nota al pie/nota al final y si hacemos doble clic sobre el superíndice nos lleva a la nota al pie/nota al final referente al superíndice. Si borramos el número que nos indica la nota al pie, esta se borrara. 5.7 Notas al pie Writer Una nota al pie es una aclaración que se escribe con respecto a un término (como por ejemplo al citar bibliografía generalmente se detallan datos sobre la misma), para hacer esto hay que ubicarse en la parte del texto sobre la cual se desea insertar una nota al pie, haciendo clic en el Menú Insertar y luego en la opción Nota y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: Figura 38. Insertar nota al pie En este cuadro de diálogo se decide como irá la numeración de esa nota, y si esta será nota al final de la sección o capítulo o al pie de la página en la que se trabaja. Para configurar las características de las notas al pie, se debe ingresar en el menú formato, luego página, saltando un cuadro de dialogo en cual se debe pinchar la pestaña Nota al pie, apareciendo el siguiente cuadro de diálogo:
 60. 60. Figura 39. Cuadro de diálogo de configuración de nota al pie.
 61. 61. 6 Táboas de contido As táboas de contido son un conxunto de campos que conforman unha lista, que ao ser inserida nun documento mostra a estrutura de capítulos dun documento, dándonos a numeración onde se atopa cada tema no documento, non debe confundirse cun índice, pois este refírese a palabras ou temas individuais, a táboa de contido é a estrutura de como foi escrito o documento. Cada capitulo ten á súa vez subdivisiones ou niveis de detalle do tema que se este tratando en particular, estes niveis pódense diferenciar por algún tipo de esquema numerado que mostre de xeito xerárquico titúloos. 6.1 Táboa de contido en word Para a creación da táboa de contido débense seguir os seguintes pasos: Marcar os títulos como entradas de táboa de contido, isto débese facer en todo o documento e é recomendable facelo desde que se comeza a escribir o documento. Ter en conta o nivel xerárquico de cada titulo en cada capitulo. Usar esquemas numerados se é necesario para establecer mais claramente o nivel xerárquico Usar a función índice e táboas para inserir e modificar a táboa de contido Se fan cambios ao documento que impliquen a creación de novos títulos ou aumento en texto que cambien a numeración, débese actualizar a táboa de contido Figura 40. Exemplo Táboa contido
 62. 62. 6.1.1 Marcar títulos como entradas para táboa de contido Todo texto escrito en Word ten unha propiedade chamada estilo. O estilo do texto escrito sen ser modificado é o estilo Normal, para a creación dunha táboa contido débese cambiar o estilo das palabras ou frases que indican o inicio dun capitulo ou de subcapitulo. Para o anterior utilízase un esquema xerárquico onde os títulos principais de cada capitulo son Títulos 1 e os subtítulos deste son Títulos 2 e os subtítulos destes son Títulos 3 e así sucesivamente ata nove niveis de detalle ou de escala xerárquica Para aplicar un estilo a unha palabra a frase, faga clic no estilo que quere aplicar. Figura 41. Panel de estilos e formato 6.1.2 Cambiar estilos Para cambiar o estilo dunha palabra ou liña de texto utilízase a opción estilos e formato que a atopamos no menú formato. Ao momento de entrar a este opción ábrese un panel de tarefas na parte dereita de pantalla onde esta a listaxe de todos os estilos dispoñible, se se queira ver todos os estilos que manexa Word debemos facer clic na fiestra desplegable na parte inferior do panel de tarefas co rotulo mostrar e seleccionar a opción ?Todos os estilos?.
 63. 63. Unha vez temos aberto o panel de tarefas, seleccionamos a palabra ou frase á que se quere cambiar o estilo, buscamos o estilo en panel de tarefas e facemos clic no estilo. Logo disto a palabra ou frase adopta o estilo que eliximos. Para o caso das táboas de contido, os estilos a utilizar son os estilos de titulo. 6.1.3 Niveis de táboa de contido Dependendo do nivel xerárquico de cada titulo asígnaselle un nivel pódese ver de xeito claro neste exemplo que se mostra. Titulo capitulo Nivel de estilo 1. Mamíferos Titulo 1 1.1 Mamíferos Terrestres Titulo 2 1.2 Mamíferos Acuáticos Titulo 2 1.2.1 Mamíferos mariños Titulo 3 2. Ovíparos Titulo 1 No exemplo anterior vemos que cada titulo principal é estilo Titulo 1 e os subtítulos van cambiando de nivel segundo sexa o seu nivel xerárquico. Os estilos pódense repetir e non se teñen que aplicar nunha orde específica, só que estableza o nivel de cada titulo. 6.1.4 Inserir táboa de contido Unha vez marcados todos os títulos co seu estilo correspondente, situámonos ao principio ou final do documento, inserimos un salto de sección a páxina seguinte para ter unha páxina en branco separada das demais do documento e nunha sección diferente para poder cambiar o formato da numeración de ser necesario.
 64. 64. Esta fiestra permite inserir índices, táboas de contido e táboas de ilustracións Cambie niveis a mostrar Seleccione formatos tipo de liña aquí Figura 42. Fiestra Índice e Táboas Logo de ter a folla en branco onde se inserise a táboa de contido, débese ir ao menú insere ir á opción referencia e seleccionar índice e táboas. Nesta fiestra seleccionamos a pestana táboa de contido. Neste cadro de dialogo escollemos o formato de táboa de contido e facemos clic en aceptar. 6.1.5 Personalizar táboa de contido Se queremos personalizar a táboa de contido podemos facelo de varias formas e en varios dos seus compoñentes. 6.1.5.1 Formato grafico Na fiestra de táboa de contido, na opción formato podemos seleccionar entre os estilos pre ? establecidos ou usar un formato acodes, cambiando elementos como a liña de separación dos números. Outro xeito de cambiar a parte grafica do formato é coa táboa xa inserida no documento, seleccionar a parte da táboa que se quere modificar e aplicar cambios de formato como un texto calquera.
 65. 65. 6.1.5.2 Niveis Na parte esquerda da ventan atopamos a opción niveles a mostrar, neste caso podemos mostrar só ata certo nivel xerárquico na táboa de contido. En ?opcións?? podemos cambiar os niveis que se relacionan cada estilo. 6.1.5.3 Actualizar táboa de contido Cando facemos cambios no documento que implica a creación de máis títulos ou cambios na numeración, a táboa de contido non se actualiza de xeito automático, para actualizala simplemente faise clic co botón dereito sobre a táboa e faise clic na opción actualizar. Tense dúas opcións, actualizar só os números de páxina, que é útil cando só se agregou texto adicional. Se se cambiou a estrutura xerárquica débese utilizar a opción actualizar toda a táboa. Figura 43. Opción de actualizar táboa de contido 6.1.6 Utilización de esquemas numerados automáticos Os números que acompaña o exemplo desta táboa denomínanse esquema numerado, para crear este esquema de xeito automático cada vez que se marca un titulo calquera sexa o seu nivel, débese utilizar a opción esquemas numerados da función de formatos numeración e Viñetas, na imaxe móstrase o tipo de lista que se debe utilizar. Ao utilizar este esquema numerado, cada vez que a unha palabra ou frase cámbieselle o estilo engadirase a este titulo a numeración correspondente segundo o seu nivel xerárquico.
 66. 66. Titulo capitulo Nivel de estilo 1. Mamíferos Titulo 1 1.1 Mamíferos Terrestres Titulo 2 1.2 Mamíferos Acuáticos Titulo 2 1.2.1 Mamíferos mariños Titulo 3 2. Ovíparos Titulo 1 6.2 Táboa de contido en Writer Para crear as táboas de contido en Writer, o concepto é igual que en Word, é dicir, inicialmente débese asignar un estilo aos numerales que se desexa aparezan no índice, onde mentres no Word a xerarquía vaise asignando con base no nivel de estilo chamado ?Titulo #?, en Writer este vén denominado por ??Encabezado #?. No cadro de dialogo a continuación pódese observar que en ambas as aplicacións adoita ter a mesma posición na barra de ferramentas. Figura 44. Asignar a estilos a través da barra de ferramentas de Word e Writer E pódese observar adicionalmente as diferenzas mencionadas entre ambas no referente a ?Título? e ?Encabezado?, no cal son equivalentes. Establecido o anterior, en Writer débese cambiar o estilo dos encabezados que se queira que aparezan na táboa de contido, manexando unha xerarquía similar ao Word segundo o nivel do encabezado, é dicir: Titulo capitulo Nivel de estilo
 67. 67. 1. Mamíferos Encabezado 1 1.1 Mamíferos Terrestres Encabezado 2 1.2 Mamíferos Acuáticos Encabezado 2 1.2.1 Mamíferos mariños Encabezado 3 2. Ovíparos Encabezado 1 Unha vez marcados os estilos nos enjaezados desexados para o índice, procédese a xerar a táboa de contido. Para iso débese ingresar ao menú Inserir, e ingresar á opción Índices, e dentro dela, na opción Índices novamente. Unha vez que isto se fai, saltarase a un cadro de diálogo como o seguinte: Figura 45. Cadro de diálogo para crear táboa de contido en Witer Como se pode observar na Figura anterior, Pódense cambiar os campos Tipo e Título, onde o Titulo fai referencia ao encabezamiento que levará a táboa creada, e o tipo será o tipo de índice, o cal para que sexa unha táboa de contido debe deixarse a opción ?Índice de contido?. Na parte esquerda vese unha previasualización de como quedará a táboa unha vez púlsese aceptar. Esta ten varias opcións de cambiarse se se desexa, tanto na súa estrutura coma se quérese en columnas ou cunha cor de fondo especifico. Unha vez créase a táboa, esta queda situada na posición que lle indique o usuario e pode ser actualizada cada vez que se desexe facendo clic dereito e indicándolle actualizar táboa.
 68. 68. Na figura a continuación, pódese visualizar a forma en que queda a táboa, co titulo antes mencionado e o esquema, así como o cadro de diálogo que aparece cando se dá clic dereito sobre ela, mostrando as diferentes opcións de edición que permite. Figura 46. Exemplo de táboa de contido xerada por Writer É importante aclarar tamén, que do mesmo xeito que en Word, que ao asignar o estilo, a aplicación non asigna un esquema de numerado automaticamente, senón que este debe ser asignado polo usuario a través das opcións de numeración e Viñetas.
 69. 69. 7 Índices Un índice enumera os termos e os temas que se tratan nun documento, así como as páxinas nas que aparecen. Para crear un índice, marque as entradas de índice no documento e, a continuación, xere o índice. Ao marcar unha entrada de índice. 7.1 Índices en Word Microsoft Word agrega un campo EÍ (Entrada de índice) especial ao documento, tamén ao marcar as entradas de índice actívase a opción ?Mostar ou ocultar?, a cal fai que aparezan símbolos que marcan cambios de liña, espazos e as marcas de cambio de sección entre outros, estas marcas non se imprimen. Marcas Mostrar e ocultar Marca entrada de índice Figura 47. Mostra cambio ao marcar entrada de índice Para facer que estas marcas non sexan visibles, non tampouco as marcas de entrada de índice, oprímese o botón da barra de ferramentas. 7.1.1 Marcar entradas de índices Para crear as marcas de forma manual debemos seguir os seguintes pasos: 1. Comezando desde o principio do documento selecciona as frases ou palabras que vaias engadir ao índice ou sitúache no punto onde vaias inserir unha marca.
 70. 70. Texto seleccionado aparece automaticamente Oprima este botón para marcar. A fiestra non ten que pechala ata que termine de seleccionar entradas e marcalas Figura 48. Fiestra Marcar entra de índice - Accede ao menú Inserir - Referencia - Índice e táboas... e feixe clic sobre Marcar entrada... ou presiona a combinación de teclas Alt +maiúsculas + X. - Aparece o diálogo Marcar entrada de índice, se seleccionaramos o texto, no recuadro Entrada estará xa escrito ese texto, en caso contrario debemos introducir o texto agora. Este recuadro Entrada é o que posteriormente aparecerá no índice. Podemos crear Subentradas da Entrada principal, as subentradas aparecerán debaixo da entrada principal e sangradas á dereita. As subentradas utilízanse cando unha entrada principal ten termos estreitamente relacionados con ela que tamén aparecen no documento. Por defecto o marcador refírese á páxina actual, podemos crear unha referencia cruzada (estudarase na seguinte Unidade) ou facer referencia a un intervalo de páxinas. Podemos facer que o número de páxina teña o formato de negrita e cursiva. - Pulsamos Marcar para que leve a cabo o marcado. Para continuar co resto de marcas non é necesario pechar este diálogo. Facemos clic sobre o documento e desprazámonos ata a seguinte frase ou palabra que desexemos marcar. Seleccionámola e ímonos ao diálogo de Marcar entrada de índice, no momento en que estea activo o diálogo a frase de entrada actualízase, pulsamos en Marcar e así con todas as marcas.
 71. 71. Cando terminemos presionamos sobre o botón Cancelar. 7.1.2 Inserir do índice Unha vez temos todas as marcas xa definidas ben sexa manual ou automaticamente podemos crear o índice. Para inserir o índice debemos situarnos no lugar onde o queiramos situar, ao comezo do documento, ao final ou onde desexemos. Tradicionalmente adóitase pór ao final do documento. Accedemos ao menú Inserir - Referencia - Índice e táboas e aparecerá un cadro de diálogo Índice e táboas como o que vemos na imaxe. Se temos subentradas podemos elixir Tipo, Con sangría, se queremos que aparezan debaixo da entrada principal ou Continuo se preferimos que as subentradas aparezan á dereita. Figura 49. Exemplo índice con estilo sofisticado 7.1.3 Actualizar índice Cando se engaden novos termos ao índice débese actualizar, para isto simplemente facemos clic dereito sobre ao índice e facemos clic sobre a opción actualizar campos.
 72. 72. 7.2 Índices en Writer Para inserir índices en Writer, débese marcar as palabras igual que no Word. Para eles sitúase o que se desexa marcar e unha vez sinalado éntrase ao menú inserir, índices e aparecerá o seguinte cadro de diálogo: Figura 50. Cadro de diálogo para inserir marca de índice en Writer No campo de entrada deberase pór a palabra asociada que se quere que apareza no índice alfabético, e á súa vez o punto sinalado polo índice aparecerá sombreado. No a figura a continuación poderase ver un exemplo de índice alfabético xerado polo Writer, e onde o seu proceso de actualización é igual que cos índices de contido. Figura 51. Exemplo de índice alfabético en Writer
 73. 73. 8 Listas de ilustracións, táboas e outros obxectos Nalgúns casos fai falta crear as listas de ilustracións, ecuacións, táboas e calquera outro obxecto grafico. Dado que non existe como tal un estilo ou unha marca especifica para este tipo de obxectos débense inserir campos de titulo, que logo serán lidos pola función lista de ilustracións e acomodados nunha lista. 8.1 Listas de Ilustracións e táboas en Word Word 2003 ten catro tipos de campo de títulos predeterminados os cales son Ilustracións, Táboas, Imaxe e Ecuación, pero isto non limita o uso desta ferramenta, poderíase dicir que é a forma mais xeral de crear listas do contido do documento, o cal convértea nunha ferramenta moi flexible e útil. O procedemento para a creación dunha lista de ilustracións é a seguinte: Inserir os títulos na parte inferior ou superior do obxecto que se quere listar - 1. Se é necesario crear un titulo personalizado para algún tipo de obxecto que non este en a lista de títulos predeterminada Inserir a lista de ilustracións ou doutros obxectos, cada titulo ten crea unha - lista independente que ten que ser inserida por separado. 8.1.1 Inserción títulos O procedemento de inserción de títulos é simple. Entramos ao menú inserir, logo a opción referencia e facemos clic en título, ábrese o seguinte fiestra:
 74. 74. Nome do titulo Clic aquí para seleccionar outro nome de titulo Opción para establecer a localización Figura 52. Cadro de dialogo para inserir titulo Nesta fiestra seleccionamos o título que se acomode ao tipo de imaxe á que se require pór un titulo, mais adiante veremos como crear títulos diferentes aos predeterminados. Cando por exemplo seleccionamos Táboa, no cuado superior vemos que o nome que aparece é Táboa 1, logo disto pódese engadir o texto que se desexe para identificar mellor o obxecto, neste caso unha ilustración. Na figura vemos como lla agregado a palabra Custos, o cal xera no documento un titulo que se chamase Táboa 1: Custos Titulo modificado Fiestra de rótulo despregada Figura 53. Cadro de dialogo para inserir titulo Modificado

×