Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sản Phẩm Vision - Những ưu thế vượt trội của sản phẩm Vision

930 views

Published on

Tất cả các loại thực phẩm chức năng có đầy đủ các chứng nhận đều tốt. Nhưng riêng Vision có "Những ưu thế vượt trội" so với các loại thực phẩm chức năng khác.

Published in: Health & Medicine

Sản Phẩm Vision - Những ưu thế vượt trội của sản phẩm Vision

 1. 1. Thầy thuốc ưu tú, Đại tá, Ts, Bs:Thầy thuốc ưu tú, Đại tá, Ts, Bs:Hoàng LanHoàng Lan
 2. 2. CÁC U TH V T TR I C AƯ Ế ƯỢ Ộ ỦCÁC U TH V T TR I C AƯ Ế ƯỢ Ộ ỦS N PH M VISION LÀ GÌ ?Ả ẨS N PH M VISION LÀ GÌ ?Ả Ẩ1. NGU N G C XU T XỒ Ố Ấ Ứ2. NGU N NGUYÊN LI UỒ Ệ3. CÔNG NGH Đ C QUY NỆ Ộ Ề4. THÀNH PH N, Đ C ĐI MẦ Ặ Ể5. TÍNH NĂNG TÁC D NGỤ6. S B O TR C A WHOỰ Ả Ợ Ủ
 3. 3. 1. U TH V NHÀ S N XU TƯ Ế Ề Ả Ấ S N PH M CH T BSDD C A T P ĐOÀNẢ Ẩ Ấ Ủ ẬQU C T VISION DO LIÊN H P D CỐ Ế Ợ ƯỢPH MẨ ARKOPHARMAARKOPHARMA C A C NG HÒAỦ ỘPHÁP S N XU T.Ả Ấ V YẬ ARKOPHARMAARKOPHARMA LÀ M T HÃNG NHỘ ƯTH NÀO ?Ế
 4. 4. * ĐÂY LÀ T P ĐOÀN D C N I TI NG CHÂU ÂU VÀ THẬ ƯỢ Ổ Ế ẾĐÂY LÀ T P ĐOÀN D C N I TI NG CHÂU ÂU VÀ THẬ ƯỢ Ổ Ế ẾGI I V I NH NG TI M L C TO L N V KHOA H C,Ớ Ớ Ữ Ề Ự Ớ Ề ỌGI I V I NH NG TI M L C TO L N V KHOA H C,Ớ Ớ Ữ Ề Ự Ớ Ề ỌCÔNG NGH VÀ TÀI CHÍNH.ỆCÔNG NGH VÀ TÀI CHÍNH.Ệ Chi m 56% th ph n châu Âu.ế ị ầ Có 46 phòng thí nghi m t i 43 qu cệ ạ ốgia. Nghiên c u trong 17 năm.ứ V i s tham gia c a h n 90 nhà khoaớ ự ủ ơh c hàng đ u th gi i.ọ ầ ế ớ Đ t tiêu chu n ch t l ng qu c tạ ẩ ấ ượ ố ếGMP.
 5. 5. 3. CÔNG NGH Đ C QUY NỆ Ộ Ề
 6. 6. Công ngh nghi n CRIOGEN – 196ệ ềCông ngh nghi n CRIOGEN – 196ệ ề ooCC
 7. 7. U TH V CÔNG NGHƯ Ế Ề Ệ*Cho phép làm đ c nh ng đi u mà các công nghượ ữ ề ệCho phép làm đ c nh ng đi u mà các công nghượ ữ ề ệbình th ng khác không th làm đ c. Vì v y s nườ ể ượ ậ ảbình th ng khác không th làm đ c. Vì v y s nườ ể ượ ậ ảph m này có ch t l ng r t cao.ẩ ấ ượ ấph m này có ch t l ng r t cao.ẩ ấ ượ ấ*Gi đ c nguyên v n các ho t ch t t i s ng c aữ ượ ẹ ạ ấ ươ ố ủGi đ c nguyên v n các ho t ch t t i s ng c aữ ượ ẹ ạ ấ ươ ố ủth o d c.ả ượth o d c.ả ượ*Lo i b hoàn toàn các ch t đ c h i và các thànhạ ỏ ấ ộ ạLo i b hoàn toàn các ch t đ c h i và các thànhạ ỏ ấ ộ ạph n b t l i khác.ầ ấ ợph n b t l i khác.ầ ấ ợ*S n ph m thu đ c có đ tinh khi t r t caoả ẩ ượ ộ ế ấS n ph m thu đ c có đ tinh khi t r t caoả ẩ ượ ộ ế ấ
 8. 8. 4. U TH V THÀNH PH NƯ Ế Ề Ầ4. U TH V THÀNH PH NƯ Ế Ề Ầ Các ho t ch t sinh h c:ạ ấ ọD c th o -> D c ch t -> D c tínhượ ả ượ ấ ượ Các Vitamin Các ch t khoáng đa l ng và vi l ngấ ượ ượ Các ch t ph sinh : Vi khu n Bifidumấ ụ ẩ
 9. 9. U TH V TÍNH Đ NG B C A THÀNH PH NƯ Ế Ề Ồ Ộ Ủ ẦU TH V TÍNH Đ NG B C A THÀNH PH NƯ Ế Ề Ồ Ộ Ủ ẦVÀ CHÍNH XÁC V HÀM L NGỀ ƯỢVÀ CHÍNH XÁC V HÀM L NGỀ ƯỢ u th v tính đ ng b , tính đa d ng phong phú,Ư ế ề ồ ộ ạtính chuyên bi t, chuyên sâu r t cao:ệ ấ- Trong toàn b SP (h n 40 lo i)ộ ơ ạ- Trong t ng dòng s n ph m (5ừ ả ẩdòng) - Trong t ng viên s n ph m:ừ ả ẩNh m t bàiư ộNh m t bàiư ộ thu c đông y hoàn ch nhố ỉthu c đông y hoàn ch nhố ỉ Hàm l ng chính xác đ n t ng mg ho c mcgượ ế ừ ặ Tính toán k đ b o đ m ti n l i cho ng i sỹ ể ả ả ệ ợ ườ ửd ng.ụ
 10. 10. U TH V Đ C ĐI M C A SP.Ư Ế Ề Ặ Ể Ủ Siêu s chạ Có ho t tính sinh h c caoạ ọ Có đ h p th r t caoộ ấ ụ ấ D s d ngễ ử ụ Không đ c h iộ ạ Không có tác d ng phụ ụ
 11. 11. 5. U TH V C CH TÁC D NG.Ư Ế Ề Ơ Ế Ụ*B sung các vi ch t dinh d ng còn b thi u h t, mà cổ ấ ưỡ ị ế ụ ơth không nh n đ t th c ăn.ể ậ ủ ừ ứ* Đào th i, t y r a đ c t đ n t n t ng t bàoả ẩ ử ộ ố ế ậ ừ ế*Ch ng l i các tác nhân có h i t môi tr ng, trung hòa cácố ạ ạ ừ ườg c t do và ch ng lão hóaố ự ố* Ch ng căng th ng th n kinhố ẳ ầNÂNG CAO H MI N D CH C A C TH .Ệ Ễ Ị Ủ Ơ ỂPH C H I CÁC H TH NG CH C NĂNG TRONG C TH .Ụ Ồ Ệ Ố Ứ Ơ Ể
 12. 12. 6. S B O TR WHOỰ Ả Ợ
 13. 13. Tháng 11/2010

×