Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ciuri zoidze პროექტის გეგმის შაბლონი

1,080 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ciuri zoidze პროექტის გეგმის შაბლონი

  1. 1. სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი ციური ზოიძე რაიონი აჭარა, ბათუმი სკოლა მე-14 საჯარო ქალაქი ბათუმი თემის მონახაზი თემის დასახელება აბო-თბილისის მფარველი წმინდანი თემის შინაარსი არაბი ჭაბუკის ქართველთა წმინდანად გადაქცევის მიზეზი და მიზანი; მასალების მოკვლევა, დახარისხება, ძირითადის გამოყოფა; პრეზენტაცია-ზეპირი მოხსენება თვალსაჩინო ფოტოებთან ერთად აუდიტორიის წინაშე; ტექსტში მიზნის შესაბამისი მაგალითების მოძიება; სამუშაოს შესრულების ეტაპებად დაყოფა . საგანი ქართული ენა და ლიტერატურა. დონე /კლასი საშუალო საფეხური; მე-10 კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო 5 საათი თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები • • გამოყოფს მთავარს, არსებითს (იყენებს მიზეზ-შედეგობრივ კონსტრუქციებს; მსმენელისადმი პირდაპირ მიმართვას, მაგ., „შესაბამისად...“, „შევაჯამოთ“, „შეიძლება დავასკვნათ...“, „მიაქციეთ ყურადღება“ და სხვ.); გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ინფორმაციის შინაარსისადმი (თხრობისას იყენებს პირველ პირს, დამოკიდებულების გამომხატველ ჩანართებს. მაგ., „მინდა გიამბოთ...“, „ჩემი აზრით...“, „მთლიანად ვიზიარებ აზრს...“, „აქედან გამომდინარე, მიმაჩნია...“ და სხვ. ქქართ . X. 1. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება საკლასო და სასკოლო დისკუსიებში . შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: • დისკუსიის დროს წარმოადგენს საკუთარ ან ჯგუფის საერთო პოზიციას; ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 1 of
  2. 2. მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს; მსჯელობს არგუმენტირებულად, გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა; იყენებს ფაქტებს (მაგ., სტატისტიკურ მონაცემებს) და ციტატებს სხვადასხვა წყაროდან საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად; • დამაჯერებლად იცავს საკუთარ მოსაზრებას, მაგრამ არ ცდილობს დისკუსიაში დომინანტური პოზიციის დაკავებას; ქართ . X. 3. აუდიტორიის წინაშე მოხსენებით გამოსვლისას მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი კომუნიკაციის ეფექტიანობის გასაძლიერებელი ხერხების გამოყენება . • • • შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: ამყარებს კონტაქტს მსმენელებთან (იყენებს რიტორიკულ შეკითხვებს, მიმართვას, ერთობლივი მოქმედების ამსახველ განმაზოგადებელ ფორმებს. მაგ., „ჩვენი მიზანია...“, „მივაქციოთ ყურადღება...“, „როგორც ვიცით...“ და სხვ.); ქართ . X. 7. მოსწავლეს შეუძლია განასხვა ვ ოს ტექსტში ფაქტობრივი , კონცეპტუალური და ქვეტექსტური ინფორმაცია . შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: • ამოკრებს ტექსტიდან ფაქტობრივ ინფორმაციას (ანუ ინფორმაციას მოქმედების ადგილის, დროის, მონაწილეების შესახებ; საქმის ვითარების, მოვლენათა თანამიმდევრობის, პერსონაჟთა ქცევის შესახებ); ქართ . X. 13. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო რეფერატის დაწერა ერთი ან რამდენიმე წყაროს მიხედვით. შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: • ირჩევს თემას; • მოიძიებს და დაამუშავებს წყაროებს; • ადგენს რეფერატის გეგმას; მოსწავლეების ამოცანები /სწავლის შედეგები გაარკვიონ, როგორ იქცა აბო წმინდანად, ვინ შეიძლება იყოს წმინდანი? არის თუ არა აბო მორალურად გამარჯვებული, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად განადგურდა? მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა თემატური კითხვები შინაარსობრივი კითხვები როგორ იქცა აბო თბილისის მფარველ წმინდანად? დაასახელეთ აბოს წამების თემაზე შექმნილი ნაწარმოებები როდისაა დაწესებული აბოს ხსენების დღე? დაასახელეთ აბოსადმი მიძღვნილი საგალობლები? რომელია მის სახელზე დაწერილი ხატები? სად აწამეს აბო? როგორ აწამეს აბო? რა სასწაულები მოხდა მისი წამების დღეს? რის დღეს დაემთხვა მისი წამება? რად იქცა მისი წამების ადგილი? შეფასების გეგმა ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 2 of
  3. 3. შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე გონებრივი იერიში მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ ვიცოდი,რა გავიგე, რამინდა საგაზეთო რუბრიკა. ბლოგის რუბრიკა დისკუსის სეფასების რუბრიკა პრეზენტაციის შეფასების რუნრიკა ბლოგოს შეფასების რუბრიკა შეფასების /შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი შეფასების რუბრიკა ქულები 3-4 5-6 7-8 9-10 საინტერესო შესავალი (პრობლემის იდენტიფიცირება) კვლევების/ნაშრომის წარმოჩენის უნარი შემოქმედებითი პრობლემის გადაჭრის გზების თემ ს გასაგებად წარმოდგენა საუბარი (გამართულობა, ტემბრი) თვალსაჩინოებების გამოყენება აუდიტორიასთან კონტაქტი ინფორმაციის ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 3 of
  4. 4. ფლობის უნარი (ადეკვატური კითხვა-პასუხი) დროის ლიმიტის დაცვა სხვა საკითხები საბაზისო უნარ -ჩვევები მოსწავლეები მოდიან კლასში საკუთარი წარმოდგენებით , თუ როგორ არის მოწყობილი სამყარო. თუ მათი ეს საწყისი გაგება არ არის გათვალისწინებული სწავლებისას, მოსწავლეებს შეიძლება გაუძნელდეთ ახალი ცნებებისა და ინფორმაციის აღქმა ან შეიძლება უბრალოდ ისწავლონ ტესტის ჩაბარების მიზნით , მაგრამ სკოლის გარეთ ისევ დაუბრუნდნენ საკუთარ წარმოდგენებს.კვლევითი უნარების განსავითარებლად მოსწავლეებს უნდა (ა) ჰქონდეთ ფაქტუალური ცოდნის ღრმა საფუძველი; (ბ ) ფაქტები და იდეები უნდა ესმოდეთ კონცეპტუალური სტრუქტურის კონტექსტში; (გ ) ცოდნა უნდა ჰქონდეთ ორგანიზებული ისე , რომ გაუადვილდეთ მისი აღდგენა და გამოყენება. მეტაკოგნიტური მიდგომა სწავლისადმი ეხმარება მოსწავლეებს ისწავლონ საკუთარი სწავლის კონტროლი სწავლის მიზნების განსაზღვრით და მათი მიღწევის მონიტორინგით . კონცეპტუალური ცოდნა და ტექნიკური უნარ-ჩვევები, რომლებსაც მოსწავლეები უნდა ფლობდნენ თემის დასაწყისში სასწავლო პროცედურები მასალების მოკვლევა, დახარისხება, ერთმანეთისათვის გადანაწილება; ძირითადის გამოყოფა ; პრეზენტაცია ზეპირი მოხსენება თვალსაჩინო ფოტოებთან ერთად აუდიტორიის წინაშე; ტექსტში მიზნის შესაბამისი მაგალითების მოძიება; სამუშაოს შესრულების ეტაპებად დაყოფა . სასწავლო ციკლის ზუსტი აღწერა - მოსწავლეთა მიერ შესრულებული აქტივობების მასშტაბები და თანმიმდევრობა , მოსწავლეთა ჩართულობის აღწერა სწავლის პროცესის დაგეგმვაში. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები არაქართულენოვ ანი მოსწავლეები (მოსწავლეები , სახელმძღვანელო, ინტერნეტით მოკვლეული მასალები წმინდანთა შესახებ, არსებული გამოკვლევები აბოს ცხოვრების შესახებ. მასწავლებელთა საგნობრივი ჯგუფი, სამეცნიერო ინსტიტუტები. აღწერეთ დამატებითი დახმარების საშუალებები ენაზე მუშაობისთვის, მაგალითად, სასწავლო კურსი და ინდივიდუალური გაკვეთილები ბილინგვური მოსწავლეებისგან ან თემში მოხალისე მასწავლებლებისგან, ქართული ენის შემსწავლელთათვის. აღწერეთ ადაპტირებული მასალები, მაგალითად, ტექსტები, ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 4 of
  5. 5. რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური ) გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრირებული ტექსტები, ორენოვანი ლექსიკონები, თარგმანის პროგრამები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების მეთოდების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავის ცოდნა, მაგალითად, შეფასების ფორმატში - მშობლიური ენის გამოყენება, ნაცვლად ქართულისა, ან ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად. მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები მაღალი მოსწრების მოსწავლეები თავად მოიძიებენ მასალებს, თავად ახარისხებენ და გამოყოფენ შესრულების ეტაპებს. ეხმარებიან სხვა მოსწავლეებს და კონსულტაციებს უწევენ მათ. განსაზღვრავენ, რა კუთხით წარმართონ თხრობაპრეზენტაცია. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო კომპიუტერი (ები ) საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა ციფრული კამერა პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი სხვა       ინტერნეტკავშირი ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა /ცხრილები ფოტო /სურათების დამუშავება საგამომცემლო პროგრამები ინტერნეტძიება ელფოსტის პროგრამა მულტიმედია ვებგვერდის შექმნა ვორდის პროგრამა სხვა       ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები მე-10 კლასის სახელმძღვანელო, „წმინდანთა ცხოვრება“;სამეცნიერო აბოს შესახებ. ინვენტარი /მასალ ები კომპიუტერი, პროექტორი, თაბახის ფურცლები, ფლომასტერები, ცარცი. ინტერნეტრესურ სები Wikipedia, orthodoxy.ge სხვა რესურსები გამოკვლევები პარალელური კლასის მოსწავლეები, საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლები, მშობლები, უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის წევრები. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 5 of
  6. 6. რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური ) გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრირებული ტექსტები, ორენოვანი ლექსიკონები, თარგმანის პროგრამები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების მეთოდების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავის ცოდნა, მაგალითად, შეფასების ფორმატში - მშობლიური ენის გამოყენება, ნაცვლად ქართულისა, ან ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად. მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები მაღალი მოსწრების მოსწავლეები თავად მოიძიებენ მასალებს, თავად ახარისხებენ და გამოყოფენ შესრულების ეტაპებს. ეხმარებიან სხვა მოსწავლეებს და კონსულტაციებს უწევენ მათ. განსაზღვრავენ, რა კუთხით წარმართონ თხრობაპრეზენტაცია. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო კომპიუტერი (ები ) საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა ციფრული კამერა პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი სხვა       ინტერნეტკავშირი ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა /ცხრილები ფოტო /სურათების დამუშავება საგამომცემლო პროგრამები ინტერნეტძიება ელფოსტის პროგრამა მულტიმედია ვებგვერდის შექმნა ვორდის პროგრამა სხვა       ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები მე-10 კლასის სახელმძღვანელო, „წმინდანთა ცხოვრება“;სამეცნიერო აბოს შესახებ. ინვენტარი /მასალ ები კომპიუტერი, პროექტორი, თაბახის ფურცლები, ფლომასტერები, ცარცი. ინტერნეტრესურ სები Wikipedia, orthodoxy.ge სხვა რესურსები გამოკვლევები პარალელური კლასის მოსწავლეები, საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლები, მშობლები, უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის წევრები. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 5 of

×