Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ws 3900 nl-fr

1,727 views

Published on

Alectp WS-3900 User Manual

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ws 3900 nl-fr

 1. 1. GEBRUIKSAANWIJZING MODE D’EMPLOIWeerstation met draadloze buitensensorStation météo avec senseur extérieur sans fil WS-3900
 2. 2. NL OVERZICHT 2 3 1 5 4 6 7 8 9 10 6: set knop1: regenmeter 7: + knop2: windmeter 8: history knop3: temperatuur-luchtvochtigheid meter + 9: alarm knop DCF-ontvanger en zend-unit (zie 4) 10: min/max4: zend-unit los5: binnen-unit (ontvanger) Voordat de batterijen in en de aansluitkabels op de zend- unit kunnen worden geplaatst, éérst de regenkap van de zend-unit af schuiven. Na het aanmelden en instal- leren kan de regenkap weer worden gemonteerd door deze over de zend-unit terug te schuiven. Plaats de batterijen (2 x AA 1,5V) in het batterijvak met de juiste DC 6V polariteit. Plaats het batterij >30mA klepje terug. Zorg dat de zend-unit is aangemeld op de binnen-unit. (zie installatie blz 3) DC 6.0V Sluit de aansluitkabel die aan de wind sensor zit aan op de aansluitplug op de zend-unit met bijschrift “WIND”. Sluit de aansluitkabel van de regen sensor aan op de aansluitplug op deniet meegeleverd 2 zend-unit met bijschrift “RAIN”.
 3. 3. INSTALLATIE Binnen-unit: Na 10 minuten zal “SENSOR:” weer verdwijnen uitDe gehele installatie kan voor gebruik worden geïn- het display. De units zijn nu op elkaar aangemeld.stalleerd. Zie voor het installeren van de buitensen- Afhankelijk van de opgenomen meetwaarde maaktsoren bijgevoegde bouwbeschrijving. Let erop dat de de zendunit contact met de binnenunit om nieuwezend-unit als laatste wordt geïnstalleerd nadat deze is meetwaarden over te zenden. Op dat moment zal inaangemeld op de binnen-unit. het display heel kort “SENSOR:” oplichten, en dooft direct daarna.Binnen-unit:Plaats drie alkaline batterijen type AA 1,5 volt met de LET OP: tijdens de aanmeld procedure geen toetsenjuiste polariteit in het batterijvak van de binnen-unit. indrukken.Na het plaatsen zal de binnen-unit een pieptoon ge-ven. In het display verschijnt “SENSOR:” ten teken dat Mocht het aanmelden niet zijn gelukt, kunt u de pro-de binnen-unit op zoek is naar de zend-unit. cedure nogmaals herhalen. Wacht echter minimaal 10 seconden alvorens de verwijderde batterijen weer terug te plaatsen.Zend-unit: Opmerking:Schuif éérst de regenkap van de zend-unit. (zie detail De zendunit kan ook worden gebruikt zonder regen entekening blz. 2). of wind sensor. Op het display verschijnt de waardeDe deksel van het batterijvakje kan met een schuiven- “--” of de waarde “0”.de beweging van het batterijvakje worden verwijderd. De binnenunit functioneert ook als de zendunit niet isPlaats twee alkaline batterijen type AA 1,5Volt met de aangemeld. Alle gegevens die worden gestuurd doorjuiste polariteit in het batterijvak van de zend-unit. Het de zendunit zullen niet worden aangegeven op hetLED lampje zal 4 seconden gaan branden. Het batterij display.vakje kan nu worden dichtgemaakt. Om de aanmel-ding met de binnen-unit correct te laten verlopen Aansluit punten voor de regen en wind sensor op dedirect na het plaatsen van de batterijen in de binnen-unit, de batterijen in de zendunit plaatsen. zend-unit.Elke keer als de zendunit wordt ingeschakeld(bijvoorbeeld na het vervangen van de batterijen),zal het LED lampje gedurende 4 seconden oplichten(Als de LED indicatie niet oplicht of continue oplicht,plaats de batterijen juist of geef een reset). Nadatde zendunit wordt ingeschakeld, zal deze voor 24seconden data gegevens verzenden. Daarna stop Na het monteren van de zendunit kunnen de wind enhet zenden en gaat de zendunit 5 minuten het DCF regen meter worden aangesloten op de zendunit.kloksignaal ontvangen. De zendunit zal tijdens het Pas als deze zijn aangesloten kunnen de wind enontvangen van de DCF kloksignaal niet uitzenden. De regenmeter waarde genereren die dan via de zendunitLED indicator zal 5 x knipperen als het DCFsignaal is naar de binnenunit wordt gezonden. Omdat degesynchroniseerd. Na deze procedure zal de zendunit zendunit niet constant zend kan dit pas na enige tijdregelmatig de data verzenden naar de binnenunit. Na gebeuren.10 minuten dienen dus alle gegevens op het displayte zien zijn. Als door storing in het DCF signaal nogniet de juiste tijd is ontvangen wacht dan nog enigetijd. Het DCF-signaal kan later toch compleet wordenontvangen. Het is mogelijk de tijd handmatig in testellen, bij geen ontvangst van het DCFsignaal. Omhet DCFsignaal beter te ontvangen kan het eenverbetering opleveren als de zendunit iets wordtgedraaid. 3
 4. 4. DISPLAY OVERZICHT WEERGAVEN 29 1 Algemeen: De actuele temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk worden pas correct weergegeven nadat zowel de bin- 30 3 nen- als de buiten-unit gedurende enkele uren hebben 2 4 aangestaan en niet zijn verplaatst. 5 De weersvoorspelling en de luchtdruk van de laatste 6 8 24 uur worden pas na ruim 24 uur correct weergegeven. 7 9 10 INSTELLEN BINNEN-UNIT 11 Tijd en datum: 12 14 De WS-3900 heeft een ingebouwde DCF ontvanger. 13 15 Met deze ontvanger wordt het DCF klok signaal uit 16 Frankfurt ontvangen. Dit signaal zorgt ervoor dat de 31 klok zeer nauwkeurig de tijd aangeeft. Voorwaarde is dat het signaal goed wordt ontvangen. De DCF 17 ontvanger is in de buitenunit geplaatst. Het kan enkele uren duren voordat het tijdsignaal is overgezonden van de zend-unit naar de binnen-unit. Bij geen ont- 18 20 vangst kan eventueel de zend-unit worden verdraait 19 21 totdat het DCF signaal beter wordt ontvangen. 22 De tijd is ook handmatig te programmeren. Op het 23 26 moment dat de DCF tijd door de zend-unit is ontvan- 24 gen wordt deze automatisch overgezonden en door 27 de binnen-unit overgenomen. 25 281: tijd 14: weergave ºCelcius of ºFahrenheit2: indicatie alarm aan 15: algemeen indicatie icoon buiten3: indicatie -dag alarm aan -tijd zone 16: weersvoorspelling icoon -geschiedenis 17: weers tendens indicatie4: datum 18: luchtdruk eenheid (relatief of toets om uit de programmeer modes te komen5: weergave binnen temperatuur absoluut)6: weergave binnen luchtvochtigheid 19: luchtdruk met 24 uur geschiedenis7: indicatie hoog en/of laag alarm 20: indicatie hoog en/of laag alarm Instellen tijd: totdat 0 in het TIME venster luchtvochtigheid en temperatuur luchtdruk binnen 21: luchtdruk eenheid in hPa of inHg • Toets 2 sec.8: weergave ºCelcius of ºFahrenheit 22: indicatie icoon luchtdruk alarm aan gaan knipperen9: algemeen indicatie icoon binnen 23: weergave windsnelheidseenheid alarm aan -m/s, km/h, knots, mph, bft- • het éérste cijfer dat gaat knipperen dient voor de10: indicatie min. of max. weergave 24: windsnelheid hoog alarm tijdzone waar u zich bevind. In de Benelux is dit11: indicatie -buiten temperatuur 25: indicatie wind alarm aan zone 0. Wordt hier bv. een 2 ingegeven dan zal de -gevoels temperatuur 26: neerslag eenheid in -mm of inch- -dauw temperatuur 27: weergave neerslag eenheid DCF tijd 2 uur hoger uitvallen dan daadwerkelijk12: weergave luchtvochtigheid en -1h, 24h, week, maand, totaal- wordt verzonden temperatuur buiten 28: neerslag hoog alarm13: indicatie hoog en/of laag alarm 29: indicatie tijd weergave via DCF • toets om de uur notatie te kunnen instellen luchtvochtigheid en temperatuur 30: indicatie DCF ontvangst icoon • toets om te wisselen tussen 24 uur of 12 uur buiten 31: lage batterij capaciteitsindicatie weergave Opmerkingen: • toets om de uren te kunnen instellen DCF staat voor de ontvangst vanuit Frankfurt (DCF-77) WWVB staat voor de ontvangst uit Amerika (niet te ontvangen • toets voor omhoog en toets voor omlaag in Europa) DST staat voor “Daylight Saving Time” oftewel zomertijd • toets om de minuten te kunnen instellen • toets voor omhoog en toets voor omlaag De lage batterij capaciteit indicatie verschijnt als de • toets om jaartal te kunnen instellen batterij leeg raakt. Deze indicatie kan ook verschijnen bij temperaturen beneden de 10ºC. De batterijen • toets voor omhoog en toets voor omlaag hoeven dan niet te worden vervangen. • toets om de maand te kunnen instellen 4 • toets voor omhoog en toets voor omlaag
 5. 5. Druk wijzigingsdrempel:• toets om de dag te kunnen instellen In deze mode kan de drempel worden ingesteld• toets voor omhoog en toets voor omlaag wanneer er daadwerkelijk een weersverandering zal• toets om de modes te verlaten of wacht 10 worden aangegeven. Standaard staat deze ingesteld sec. op 2 hPa. Er moet dus een luchtdruk verschil zijn van 2 hPa voordat er daadwerkelijk een weersverande-Temperatuur notatie: ring wordt gesignaleerd. Deze waarde van 2 hPa kanDe temperatuur kan worden ingesteld op ºCelsius (ºC) worden aangepast in 3 hPa of 4 hPa.of ºFahrenheit (ºF). • Toets 2 sec. totdat 0 in het TIME venster• Toets 2 sec. totdat 0 in het TIME venster gaan knipperen. gaan knipperen • toets 10x om de druk drempel te kunnen• toets 7x om de temp notatie te kunnen instellen. instellen. • toets om te wisselen tussen 2, 3 of 4 hPa.• toets om te wisselen tussen ºC of ºF. • toets om de programmeer mode te verlaten of• toets om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden. wacht 10 seconden. Druk wijzigingsdrempel bij storm:Luchtdruk notatie: In deze mode kan de drempel worden ingesteld wan-De luchtdruk kan worden weergegeven als HectoPas- neer er daadwerkelijk een weersverandering betrek-cal (hPa) of inch-kwikdruk (inHG). In de Benelux wordt king tot een storm zal worden aangegeven (weers-gebruik gemaakt van de HectoPascal notatie. Vroeger icoon gaat knipperen). Standaard staat deze ingesteldwerd de luchtdruk ook wel in bar uitgedrukt. 1 mbar is op 4 hPa per 3 uur. Er moet dus een luchtdrukverschilgelijk aan 1 hPa. zijn van 4 hPa binnen 3 uur voordat er daadwerkelijk een storm wordt gesignaleerd. Deze waarde van 4• Toets 2 sec. totdat 0 in het TIME venster hPa kan worden aangepast tussen 3 tot 9 hPa. gaan knipperen. • Toets 2 sec. totdat 0 in het TIME venster• toets 8x om de luchtdruk notatie te kunnen gaan knipperen. instellen. • toets 11x om de stormdrempel te kunnen• toets om te wisselen tussen hPa of inHg. instellen.• toets om de programmeer mode te verlaten of • toets om te wisselen tussen 3 tot 9 hPa. wacht 10 seconden. • toets om de programmeer mode te verlaten ofRelatieve luchtdruk: wacht 10 seconden.Afhankelijk van het hoogteniveau (in vergelijking methet zeeniveau) is de luchtdruk anders. Windsnelheidsnotatie:De absolute luchtdruk geeft de luchtdruk aan die De windsnelheid kan in diverse notaties worden weer-aanwezig is onafhankelijke van deze hoogte (neem geven. Naar gelang uw voorkeur kan de aanduidingdeze waarde als referentie). Voor het voorspellen van worden gegeven in kilometer per uur(km/h), miles perhet weer is het noodzakelijk om de juiste luchtdruk te uur(mph), meter per seconde(m/s), knopen(knots) ofmeten. Ook als men zich bv. 100 meter boven de zee- beaufort(bft).spiegel bevindt. Dit noemt men de relatieve luchtdruk. • Toets 2 sec. totdat 0 in het TIME vensterPer 8 meter neemt de luchtdruk met 1 hPa af. Op blz. gaan knipperen.5 staat beschreven hoe te wisselen tussen absolute • toets 12x om de windsnelheid notatie teen relatieve luchtdruk. Als u zich niet in de bergen be- kunnen instellen.vindt hoeft u de relatieve luchtdruk niet aan te passen.Aanpassen van de luchtdruknotatie • toets om te wisselen tussen m/s, km/h, knots, mph of bft.• Toets 2 sec. totdat 0 in het TIME venster gaan knipperen. • toets om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden.• toets 9 x om de relatieve luchtdruk te kunnen instellen.• toets of om de waarde te wijzigen• toets om de programmeer mode te verlaten of wacht 10 seconden. 5
 6. 6. Neerslag hoeveelheid notatie: Gemiddelde of hoogste windsnelheid:De hoeveelheid gevallen regen wordt weergegeven De windsnelheid kan worden weergegeven in gemid-op display van het weerstation. Dit kan ingesteld delde windsnelheid of in hoogste windsnelheid(Gust).worden per mm of per inch. De inch waarde wordt • Om te kunnen wisselen tussen gemiddelde ofvoornamelijk gebruikt in Engelstalige gebieden. hoogste windsnelheid weergave toets 3 x , de windsnelheidweergave gaat knipperen.• Toets 2 sec. totdat 0 in het TIME venster • toets om te wisselen tussen gemiddelde of gaan knipperen. hoogste windsnelheid weergave.• toets 13x om de temp notatie te kunnen • toets om de mode te verlaten of wacht 10 instellen. seconden.• toets om te wisselen tussen mm en in. Hoeveelheid neerslag en resetten neerslag waarde:• toets om de programmeer mode te verlaten of De hoeveelheid neerslag wordt gemeten door de wacht 10 seconden. regensensor. Op het weerstation kan worden inge- steld in welk tijdsbestek deze hoeveelheid neerslag WEERGAVE AANPASSING TIJDENS is gevallen. Op het display kunnen de volgende tijden GEBRUIK worden weergegeven. Neerslag per uur, per 24 uur, per week, per maand of het totaal gemeten hoeveel-Tijden het gebruik kunnen een aantal waardes hand- heid gevallen regen.matig worden aangepast zodat nog meer functies • Toets 4 x om de kunnen wisselen tussenzichtbaar kunnen worden gemaakt. de tijdseenheid gevallen neerslagBuitentemperatuur - gevoelstemperatuur - • toets om te wisselen tussen de verschillendedauwtemperatuur: tijdseenhedenDe buitentemperatuur kan worden gegeven in de Om te resetten kies de totaal gemeten hoeveelheidmetrische waarde van de buitentemperatuur geme- en ga verder:ten met een thermometer. Ook kan de temperatuurworden weergegeven als de gevoelstemperatuur(wind • toets 2 sec. op om de regenwaarde te resettenchill). Dit is afhankelijk van de temperatuur en de • toets om de mode te verlaten of wacht 10 sec.windsnelheid. Dan kan ook nog de dauw temperatuurworden aangegeven. Dit is de temperatuur waarbij Meetgegevens van gisteren:waterdamp omgezet wordt naar water (mist, dauw of Elke 3 uur worden de gegevens automatisch in hetrijp)(dew point). Dit is afhankelijk van de buitentempe- geheugen opgeslagen. De gegevens worden onthou-ratuur en luchtdruk. den tot 24 uur in het verleden.• Om te kunnen wisselen tussen temperatuur, • Toets om in het geheugen te komen gevoelstemperatuur en dauwtemperatuur • toets om door het geheugen te lopen in toets , de buiten temperatuur zal gaan stappen van -3 uur (tot max. -24 uur) knipperen. • toets om de mode te verlaten of wacht 10• toets om te wisselen tussen de verschillende seconden. waardes (temp, wind chill of dew point). Alarm mode:• toets om de mode te verlaten of wacht 10 Bij diverse waardes die het weerstation aangeeft kan seconden. een maximale of minimale waarde alarm worden inge- steld. Overschrijdt één van de waarde deze ingesteldeAbsolute of Relatieve luchtdruk: norm dan zal er een pieptoon klinken. Door te drukkenEr kan gekozen worden of de Absolute luchtdruk of op een willekeurige toets zal de pieptoon stoppen. Dede relatieve luchtdruk wordt weergegeven. Standaard overschreden waarde zal nu blijven knipperen, totdatwordt de absolute luchtdruk weergegeven. Dit is de de gemeten waarde weer uit de alarmfase komt. Dedaadwerkelijk gemeten luchtdruk, onafhankelijk van ingesteld alarmtijd (wekker), geeft dezelfde waarde bijde hoogte waar de meter zich bevindt. Zie hoofdstuk maximale en minimale waarde.INSTELLEN BINNEN-UNIT bladzijde 4 met betrekking totde relatieve luchtdruk waarde. Maximale alarm waardes kunnen worden toegepast• Om te kunnen wisselen tussen absolute of op de volgende meetwaarden: • Maximale luchtvochtigheid binnen relatieve luchtdruk weergave toets 2 x , de • Maximale temperatuur binnen luchtdrukweergave gaat knipperen. • Maximale luchtvochtigheid buiten• toets om te wisselen tussen de absolute of • Maximale temperatuur buiten relatieve luchtdruk weergave. • Maximale gevoelstemperatuur• toets om de mode te verlaten of wacht 10 • Maximale dauwtemperatuur seconden. 6 • Maximale luchtdruk
 7. 7. • Maximale wind snelheid • Maximale luchtvochtigheid buiten • Maximale windstoot • Maximale temperatuur buiten • Maximale neerslag per uur • Maximale gevoelstemperatuur buiten • Maximale neerslag per 24 uur • Maximale dauwtemperatuur buitenMinimale alarm waardes kunnen worden toegepast op • Maximale luchtdrukde volgende meetwaarden: • Maximale windsnelheid • Minimale luchtvochtigheid binnen • Maximale windstoot • Minimale temperatuur binnen • Maximale neerslag per uur • Minimale luchtvochtigheid buiten • Maximale neerslag per 24 uur • Minimale temperatuur buiten • Maximale neerslag per week • Minimale gevoelstemperatuur • Maximale neerslag per maand • Minimale dauwtemperatuur • Minimale luchtdruk De volgende minimale waardes kunnen worden gerest:Weergeven van de min/max. alarm waarde: • Minimale luchtvochtigheid binnen • Minimale temperatuur binnen• Toets voor de weergaven van alle maximale • Minimale luchtvochtigheid buiten alarm waardes of toets 2 x voor de weergave • Minimale temperatuur buiten van alle minimale alarm waardes (als er geen • Minimale gevoelstemperatuur buiten alarm waarde is ingegeven zal het item (---) of (--) • Minimale dauwtemperatuur buiten weergeven) • Minimale luchtdruk• toets om de mode te verlaten of wacht 10 seconden. Weergeven van de min/max. waarde: • Toets voor de weergave van alle maximaleInstellen van de min/max. alarm waarde: waardes of toets 2 x voor de weergave van• Toets voor de weergave van alle maximale alle minimale waardes alarm waardes of toets 2 x voor de weergave • toets tijdens alle maximale of minimale waardes van alle minimale alarm waardes om de maximale of minimale waardes per• toets om naar het juiste item te gaan. Het geko- item te bekijken zen item gaat nu knipperen • toets om de mode te verlaten of wacht 10• toets om de waarde te verhogen en toets seconden. om de waarde te verlagen. Resetten van de min/max. waarde:• toets om het alarm te activeren of deactiveren • Toets voor de weergave van de maximale• toets om de mode te verlaten of wacht 10 seconden. waardes of toets 2 x voor de weergave van de minimale waardesAlarm activeren / deactiveren. • toets om naar het juiste item te gaanTijdens het instellen van een minimale of maximale • toets om het gekozen item te resettenalarm waarde kan het alarm worden geactiveerd en ofgedeactiveerd. • toets om de mode te verlaten of wacht 10 seconden.Toets tijdens het instellen van het alarm. Tijdenshet activeren verschijnt een bel icoon in het display. Als de ontvangst van de zend-unit, na geruime tijdBij het deactiveren verdwijnt het bel icoon. goed te hebben gefunctioneerd, weg gaat vallen of geheel weg valt, vervang dan de batterijen voorMinimale cq. Maximale waarde weergeven: nieuwe. In de meeste gevallen zal de binnen-unit naBij diverse meetgegevens worden de maximale en een paar uur de zend-unit weer zien en de meetge-minimale waarde bewaard. Deze zijn na te zien via de gevens tonen. Als er geen contact meer tot standmin/max. knop. Per item is deze waarde te resetten. komt tussen de zend en binnen unit, herhaal dan deZo kunt u bv. iedere dag de minimale nacht tempera- aanmeld procedure (zie blz. 3)tuur bijhouden. En bv. per week de maximale dagtemperatuur. Tijdens het weergeven van de maximaleof minimale weergave per item wordt ook het tijdstipvan de meeting weergegeven.De volgende maximale waardes kunnen wordengereset: • Maximale luchtvochtigheid binnen • Maximale temperatuur binnen 7
 8. 8. WEERSVOORSPELLING • Afhankelijk van de locale omstandigheden zal het bereik tussen de zend-unit en binnen-unit variëren.Aan de hand van de weergegeven icoontjes op het controleer voordat u de buiten-unit vast monteertdisplay wordt een weersvoorspelling getoond. of de verbinding tussen zend-unit en binnen-unitDe basis icoontjes zijn als volgt. blijft bestaan. Monteer daarna de buiten-unit goed vast. • De afstand tussen binnen en buiten unit mag niet meer dan 50 meter bedragen. SPECIFICATIES Zonnig licht bewolkt bewolkt regen Binnen-unit:Met pijltjes wordt aangegeven hoe de verandering in meetbereik binnentemperatuur:het weer zal verlopen. De pijltjes kunnen lopen van 0°C ~ +60°C (32°F ~ 140°F)links naar rechts, maar ook van rechts naar links. resolutie: 0.1°bv. meetbereik luchtvochtigheid: 10% ~ 99% relatieve vochtigheid resolutie: 1% meetbereik luchtdruk 919hPa ~ 1080hPaToenemende luchtdruk resulteert in een voorspelling resolutie: 0,1hPavan beter weer. nauwkeurigheid: 1,5hPa alarm tijd: 120 seconden Voeding: 3 x 1,5V batterij, formaat AA, alkalineToenemende luchtdruk resulteert in een voorspellingvan beter weer. Buiten-unit: meetbereik buitentemperatuur: -40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F) resolutie: 0.1° buitenbereik “OFL” meetbereik luchtvochtigheid: 10% ~ 99% relatieve vochtigheidAfnemende luchtdruk resulteert in een voorspelling resolutie: 1%van slechter weer. neerslag volume:Knipperen: 0 - 9999mmBij weersverandering gaan de pijltjes knipperen. buitenbereik “OFL”Als de luchtdruk zich stabiliseert en minimaal 3 uur resolutie: 0,1mm als neerslag volume < 1000mmstabiel is stopt het knipperen om aan te geven dat de 1 mm als neerslag volume > 1000mmluchtdruk stabiel is. wind snelheid: 0 ~ 180km/hAls alle icoontjes knipperen dan daalt de luchtdruk buitenbereik “OFL”extreem snel en geeft dan storm aan. (zie ook Drukwijzigingsdrempel bij storm) meet interval zend-unit: 48 seconden PLAATSINGS TIPS voeding: 2x 1,5V batterij, formaat AA, alkaline• De binnen-unit niet in direct zonlicht plaatsen en zendfrequentie: verwijderd houden van warmte uitstralende 868MHz objecten. (lampen, verwarmingen, e.d.)• Voor een goede ontvangst van de radiogestuurde reikwijdte: tijdsignalen, de zend-unit niet naast grote metalen ± 40 meter oppervlakken of zware elektrische apparaten plaatsen 8
 9. 9. RESET / SYSTEEM STORING FR INSTALLATIONIndien u het overzicht tot de instellingen kwijt bent ofde WS-3900 een mogelijke storing vertoont, kan het Toute l’installation peut être effectuée avant l’usage.raadzaam zijn de binnen- en buiten unit te resetten. Consultez la description de construction pour• Verwijder de batterijen van de binnen- en van de l’installation des senseurs extérieurs. Faites attention zend-unit. Wacht minimaal 10 seconden. Plaats que l’unité d’émission est installée comme dernière daarna de batterijen terug of vervang deze voor après qu’elle a été branchée à l’unité intérieure. nieuwe batterijen Unité intérieure:zie vervolgens INSTALLATIE op blz. 3 Mettez 3 piles alcalines du type AA 1.5Volt avec laIs hiermee de storing nog niet verholpen, neem dan bonne polarité dans le compartiment à piles de l’unitécontact op met de Alecto servicedienst intérieure. Elle fera résonner un bib après que lesop telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 piles ont été mises. L’écran affichera “SENSOR:” pour indiquer que l’unité intérieure recherche l’unité GARANTIEBEWIJS d’émission.Naam: Bewaar hier uwAdres: kassa- of aan Unité d’émission:Postcode: koopbonPlaats: Reprenez d’abord la calotte de pluie de l’unitéTelefoon: d’émission (voyez dessin à la page 10). Le couvercle du compartiment à piles peut être reprisOp de Alecto WS-3900 heeft u een garantie van en le glissant. Mettez 2 piles du alcalin type AA1.5Volt24 MAANDEN na aankoop datum. Wij garanderen gedurende avec la bonne polarité dans le compartiment à pilesdie periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaandoor materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter de l’unité d’émission. La petite lampe LED s’allumerauiteindelijke beoordeling van de importeur. pendant 4 secondes. Le compartiment à piles peut être fermé. Mettez les piles dans l’unité intérieureHOE TE HANDELEN: directement après que les piles ont été mises dansBemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiks- l’unité d’émission, ceci pour assurer un bon branche-aanwijzing of de website van Alecto. Geven deze hieromtrent ment avec l’unité intérieure (voyez ci-dessous)geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van dit weer-station Après vous avez branché l’unité d’émetteur, il vaBij een defect kunt u het weerstation, voorzien van een dui- émettre des données data pendant 24 secondes.delijke klachtomschrijving en een gedateerde aankoopbon bij Après l’émission s’arrêtera et l’unité d’émetteur vauw leverancier inleveren. Deze zal voor spoedige reparatie,resp. verzending naar de importeur zorgdragen. recevoir pendant 5 minutes le signal d’horloge DCF. L’unité d’émission n’émettra pas au cours du signalDE GARANTIE VERVALT: d’horloge DCF reçu.Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of L’indicateur LED clignotera 5 x si le signal DCF estverkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele synchronisé. Après cette procédure l’unité d’émissiononderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ont- émettra régulièrement du data vers l’unité d’intérieure.staan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en Vous devez voir tous les données sur l’écran aprèsnatuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparatiesdoor derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder 10 minutes. Si le signal DCF n’a pas encore été reçugeschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is suite à une perturbation attendez encore un certainvan dit garantiebewijs en de aankoopbon. temps. Le signal DCF peut être encore reçu complè- tement plus tard. Il est possible de programmer leIedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele temps manuel, lors pas de réception du signal DCF.gevolgschade, is uitgesloten. Une réception améliorent du signal DCF est possible si vous tournez l’unité d’émission quelque chose. Service Help Le mot “SENSOR:” disparaitra après 10 minutes de l’écran. Les unités seront branchées l’une sur l’autre. L’unité extérieure se mettra en contact avec l’unité intérieure pour émettre les valeurs dépendant de la valeur enregistrée. Dans ce cas, le mot “SENSOR:” s’éclaircira brièvement et s’éteindra directement. Aziëlaan 12 ATTENTION: n’appuyez sur aucune touche pendant ‘s-Hertogenbosch le branchement. WWW.HESDO-SERVICE.NL INFO@HESDO-SERVICE.NL +31 (0) 73 6411 355 Si le branchement ne se fait pas, répétez-le. Attendez toutefois 10 secondes au minimum avant de remettre 9 les piles.
 10. 10. FR APERCU 2 3 1 5 4 6 7 8 9 10 6: bouton set1: pluviomètre 7: bouton +2: anémomètre 8: bouton history3: mètre de température-humidité + 9: bouton d’alarme récepteur DFC et unité d’émission (voyez 4) 10: min/max4: unité d’émission séparée5: unité intérieure (récepteur) Reprenez la calotte de pluie avant de mettre les piles dans et les cordons de branche- ment sur l’unité d’émission Vous pouvez remettre la calotte de pluie sur l’unité d’émission après le branche- ment et l’installation. Mettez les piles (2Ne pas fournier x AA 1,5V) dans le compartiment à piles ; faites attention à la polarité. Remettez le couvercle. Assurez- vous que l’unité d’émission a été DC 6V branchée à l’unité intérieure (installa- >30mA tion à la page 3). Branchez le cordon de branchement de l’anémomètre au DC 6.0V branchement de l’unité d’émission nommé ‘WIND’. Branchez le cordon de branchement du senseur de pluie au branchement de l’unité d’émission 10 nommé “RAIN’.
 11. 11. Remarque: APERCU DE L’ECRANL’unité d’émission peut être utilisée sans senseur devent ou de pluie. L’écran affichera dans ce cas la va- 29 1leur “—” ou la valeur “0”. L’unité d’intérieure fonctionneégalement si l’unité d’émission n’a pas été branchée. 30 3Toutes les données envoyées par l’unité d’émissionne seront pas affichées sur l’écran. 2 4 5Points de raccordement pour le senseur de vent et de 6 8pluie sur l’unité d’émission. 7 9 10 11 12 14 13 15 16 31Après le montage de l’unité d’émission le détecteur de 17vent et le pluviomètre peut être branchés sur l’unitéd’émission.Seulement si ceux-ci sont raccordés le détecteur de 18 20vent et le pluviomètre génèrent des valeurs qui sont 19 21envoyés de l’unité d’émission vers l’unité d’intérieure. 22Comme l’unité d’émission ne pas envoyer constam-ment des donnés ceci peut arriver seulement après 23 26un certain temps. 24 27 25 28 1: l’heure 15: symbole d’indication général 2: indication alarme activée alarme extérieure activée 3: indication -jour 16: symbole prévision météorologique -zone de temps 17: indication tendance du temps -histoire 18: unité pression d’air (relative ou 4: date absolue) 5: affichage température intérieure 19: histoire de la pression d’air 24 heures 6: affichage humidité intérieure 21: indication d’alarme haute et/ou 7: indication alarme haute/basse basse de la pression d’air humidité et température intérieure 21: unité de la pression d’aire en hPa 8: affichage °Celsius ou °Fahrenheit ou Hg 9: symbole d’indication général alarme 22: symbole d’indication d’alarme intérieure activée pression d’air activée 10: indication affichage min. ou max. 23: affichage unité vitesse de vent 11: indication -température extérieure –m/s, km/h, knots, mph, bft- -température perception 24: alarme haute vitesse de vent -température rosée 25: indication alarme de vent activée 12: affichage humidité et température 26: unité de pluie en –mm ou inch- extérieure 27: affichage unité pluie 13: indication alarme haute/basse -1h, 24h , semaine, mois, totale- humidité et température extérieure 28: alarme haute pluie 14: affichage °Celsius ou °Fahrenheit 29: indication affichage heure via DCF 30: symbole d’indication réception DCF 31: Indication capacité de batterie faible Remarques: DCF : réception signal radio piloté de Francfort (DCF-77) WWVB : réception signal radio piloté de l’Amérique (pas de réception en Europe) DST : “Daylight Saving Time” ou temps d’été L’indicateur de la capacité de batterie faible apparaît lorsque la batterie est presque vide. Cette indication peut également apparaître à des températures inférieures à 10 ° C. Les batteries ne doivent pas être remplacées. 11
 12. 12. AFFICHAGES • appuyez pour aller vers le haut ou versEn général: le basLa température actuelle, l’humidité et la pression d’airseraient affichées correctement si l’unité intérieure • appuyez pour instituer le jouraussi bien que l’unité extérieure avaient été activées • appuyez pour aller vers le haut ou verspendant quelques heures sans avoir été bougées. le basLa prévision du temps et la pression d’air des derniers • appuyez pour sortir des modes ou attendez24 heures seront seulement affichées correctement 10 secondesaprès 24 heures.. Notation de la température: La température peut être affichée en ° Celsius (°C) ou INSTITUER UNITE INTERIEURE °Fahrenheit (°F)Heure et date: • appuyez 2 sec. jusqu’à 0 dans la fenêtreLe WS-3900 a un récepteur DFC incorporé. Ce TIME commencent à clignoterrécepteur reçoit le signal d’heure DCF de Frankfurt. • appuyez 7x pour instituer la notation de laCe signal assurera que l’horloge affichera l’heure très températureprécise, à condition que le signal soit bien reçu. Le ré-cepteur DCF se trouve dans l’unité extérieure. Il peut • appuyez pour alterner entre °C ou °F.prendre quelques heures avant que le signal d’heure • appuyez pour sortir du modus deest envoyé de l’unité d’émission vers l’unité intérieure. programmation ou attendez 10 secondes.S’il n’y aura aune réception, tournez l’unité d’émissionpour mieux recevoir le signal DCF. Notation pression d’air: La pression d’air peut être affichée en HectoPascalL’heure est à programmer manuellement. Dès que (hPa) ou inch-pression mercure (inHG). D’habitude, lal’unité d’émission reçoit l’heure DCF, elle sera trans- notation en HectoPascal est utilisée dans le Benelux.mise et reprise automatiquement par l’unité intérieure. Avant, la pression d’air était affichée en bar. 1 mbar est égal à 1hPa. • appuyez 2 sec. jusqu’à 0 dans la fenêtre TIME commencent à clignoter • appuyez 8 fois pour instituer la notation de pression d’air • appuyez pour alterner entre hPa ou inHg.touche pour sortir du modus de programmation • appuyez pour sortir du modus de programma tion ou attendez 10 secondes.Instituer l’heure:• appuyez 2 sec. jusqu’à 0 dans la fenêtre Pression d’air relative: TIME clignotent La pression d’air différera, dépendant du niveau• le premier chiffre qui clignote indique la zone de d’altitude (en comparaison avec le niveau de la mer). temps dans laquelle vous vous trouvez. Pour le La pression d’air absolue indique la pression d’air Benelux, c’est 0. Si vous insérez 0, l’heure DCF présente, indépendante de l’altitude. Pour prédire le sera 2 heures plus haute que l’heure émise temps, il est nécessaire de mesurer la bonne pression d’air. Même si on se trouve par exemple à 100 mètres• appuyez pour instituer la notation de l’heure du niveau de la mer. Ceci est la pression d’air relative.• appuyez pour alterner entre affichage en 24 La pression d’air diminue avec 1 hPa toutes les 8 heures ou en 12 heures mètres. A la page 13, il est décrit comment la pression• appuyez pour instituer les heures d’air peut être changée. Il ne sera pas nécessaire de changer la pression d’air si vous ne vous trouvez pas• appuyez pour aller vers le haut vers dans la montagne. le bas• appuyez pour instituer les minutes • appuyez 2 sec. jusqu’à 0 dans la fenêtre TIME commencent à clignoter.• appuyez pour aller vers le haut ou vers • appuyez 9 fois pour instituer la pression d’air le bas relative.• appuyez pour instituer l’an • appuyez pour aller vers le haut vers le bas• appuyez pour aller vers le haut ou vers • appuyez pour sortir du modus de programma le bas tion ou attendez 10 secondes.• appuyez pour instituer le mois 12
 13. 13. Pression seuil de modification: • appuyez 13x pour instituer la notation tempDans ce modus, le seuil peut être institué après lequelun changement de temps sera indiqué. A partir de • appuyez pour alterner et mm ou inl’usine, il a été mis sur 2 hPa. Il vous faudra un chan- • appuyez pour sortir du modus degement de pression de plus de 2 hPa avant qu’un programmation ou attendez 10 secondeschangement de temps soit indiqué. Cette valeur de 2hPa peut être ajustée en 3 hPa ou 4 hPa.• appuyez 2 sec. jusqu’à 0 dans la fenêtre TIME commencent à clignoter AFFICHAGE ADAPTATION PENDANT• Appuyez 10x pour instituer le seuil de USAGE pression Il est possible de changer les valeurs manuellement• Appuyez pour alterner entre 2,3 ou 4 hPa. pendant l’usage afin d’afficher plusieurs fonctions.• Appuyez pour sortir du modus de Température extérieure – température perception programmation ou attendez 10 secondes. – température rosée: La température extérieure peut être affichée dans la valeur métrique de la température extérieure mesuréePression seuil de modification pendant tempête: avec un thermomètre. La température peut égalementDans ce modus, le seuil peut être institué après lequel être affichée comme température de perception (windun changement de temps concernant une tempête chill). Ceci dépend de la température et la vitesse desera indiqué(Symbole de temps commence à cligno- vent. Il est également possible d’afficher la tempé-ter). A partir de l’usine, il a été mis sur 4 hPa pour 3 rature rosée. C’est la température pendant laquelleheures. Il vous faudra un changement de pression de le vapeur est transformé en eau (brouillard, roséeplus de 4 hPa dans 3 heures avant qu’une tempête ou mûr) (dew point). Ceci dépend de la températuresoit indiquée. Cette valeur de 4 hPa peut être ajustée extérieure et la pression d’air.entre 3 hPa jusqu’à 9 hPa. • appuyez pour alterner entre température,• appuyez 2 sec. secondes jusqu’à 0 dans la température de perception et température rosée fenêtre TIME commencent à clignoter • appuyez pour alterner entre les valeurs• Appuyez 11x om de stormdrempel te kunnen différentes (temp, wind chill ou dew point). instellen • appuyez pour sortir du modus ou attendez 10• appuyez pour alterner entre 3 et 9 hPa. secondes.• appuyez pour sortir du modus de programmation ou attendez 10 secondes. Pression d’aire relative ou absolue: Vous pouvez choisir si la pression d’air absolueNotation vitesse de vent: ou la pression d’air relative est affichée. A partir deLa vitesse de vent peut être affichée en différentes l’usine, la pression d’air absolue est affichée. C’estnotations. Selon votre choix, elle peut être affichée en la pression d’air effectivement mesurée, indépendantkilomètres par heure (km/h), miles par heure (mph), de l’altitude où la station météo se trouve. Voyez lemètre par seconde (m/s), nœuds (knots) ou beaufort chapitre INSTITUER UNITE INTERIEURE à la page(bft). 12 concernant la pression d’aire relative.• appuyez 2 sec. secondes jusqu’à 0 dans la • appuyez 2 x pour alterner entre l’affichage de fenêtre TIME commencent à clignoter pression d’air absolue ou relative• appuyez 12x pour instituer la notation de la • appuyez pour alterner entre la pression d’air vitesse de vent absolue et relative• appuyez pour alterner entre • appuyez pour sortir du modus ou attendez 10 m/s, km/h, knots, mph ou bft secondes• appuyez pour sortir du modus de Vitesse de vent moyenne ou plus haute: programmation ou attendez 10 secondes. La vitesse de vent peut être affichée en valeur moyenne ou valeur plus haute (Gust).Notation quantité de précipitation :La quantité de pluie est affichée dans l’écran de la • appuyez 3 x pour alterner entre valeurstation météo. Elle peut être affichée en mm ou en moyenne ou valeur plus hauteinch. La notation en inch est utilisée principalement • appuyez pour alterner entre valeur moyennedans les territoires anglais. ou valeur plus haute• appuyez 2 sec. secondes jusqu’à 0 dans la • appuyez pour sortir du modus ou attendez 10 fenêtre TIME commencent à clignoter 13 secondes.
 14. 14. Quantité de pluie: Affichage de la valeur d’alarme min/max:La quantité de pluie est mesurée par le senseur de • appuyez l’affichage de toutes les valeurspluie. Il est possible d’indiquer une certaine périodede temps pendant laquelle cette quantité de pluie d’alarmes maximales ou appuyez 2 x pourest tombée. Les périodes suivantes peuvent être l’affichage de toutes les valeurs d’alarmes minima-affichées sur l’écran : précipitation par heure, par 24 les (si aucune valeur d’alarme a été instituée, l’itemheures, par semaine, par mois ou la quantité totale de affichera (- -) ou (- -) )pluie tombée. • appuyez pour sortir du modus ou attendez 10• appuyez 4 x secondes. pour alterner entre périodes de mesurages Instituer la valeur d’alarme min/max:• appuyez pour alterner entre périodes de • appuyez pour l’affichage de toutes les valeurs mesurages d’alarmes maximales ou appuyez 2 x pour• appuyez pour sortir du modus ou attendez 10 l’affichage de toutes les valeurs d’alarmes secondes. minimalesMesurages de hier: • appuyez pour aller au bon item. L’item choisiLes mesurages seront enregistrés automatiquement clignoteradans la mémoire toutes les 3 heures. Les données • appuyez pour augmenter la valeur et toucheseront enregistrées pendant 24 heures. pour baisser la valeur.• appuyez pour aller dans la mémoire • appuyez pour activer ou déactiver d’alarmes• appuyez pour feuilleter la mémoire avec intervalle de 3 heures • appuyez pour sortir du modus ou attendez 10 secondes.• appuyez pour sortir du modus ou attendez 10 secondes. Activer/Désactiver Alarme:Modus d’alarme: Pendant l’instituer des niveaux minimales ou maxima-Il est possible d’instituer une valeur d’alarme minimale les d’alarmes, l’alarme peut être activé ou désactivéou maximale sur la station météo. pour l’affichage des valeurs maximales.Un bib résonnera si une des valeurs mesurées Appuyez sur la touche xxxxxx pendant l’instituerdépasse la norme instituée. Le bib peut être arrêté en l’alarme. Pendant l’activation l’icône sonnerie paraîtappuyant sur une touche de choix. La valeur dépas- dans l’écran. Pendant la désactivation l’icône dispa-sée continuera à clignoter, jusqu’au moment où la raît.valeur mesurée sort de la portée d’alarme. L’alarmed’heure (horloge) est instituée au même niveau pour Instituer valeur minimale cq. maximale:la valeur minimale et la valeur maximale d’alarme. Les valeurs minimales et maximales seront enregi- strées pour différents mesurages. Ils peuvent êtreLes valeurs d’alarmes maximales peuvent être ap- consultés via le bouton min/max. Cette valeur peutpliquées aux mesurages suivants: être remise pour chaque item séparément. Par exem- • Humidité maximale intérieure ple, il vous sera possible d’enregistrer la température • Température maximale intérieure de nuit minimale de chaque jour. Et par exemple la • Humidité maximale extérieure température pendant la journée par semaine. L’heure • Température maximale extérieure du mesurage sera également affichée pour chaque • Température de perception maximale item séparément pendant l’affichage de la valeur • Température rosée maximale minimale ou maximale. • Pression d’air maximale Les valeurs maximales suivantes peuvent être • Vitesse de vent maximale remises: • Coup de vent maximal • Humidité maximale intérieure • Précipitation maximale par heure • Température maximale intérieure • Précipitation maximale par 24 heures • Humidité maximale extérieure • Température maximale extérieureLes valeurs d’alarmes minimales peuvent être ap- • Température de perception maximalepliquées aux mesurages suivants: • Température rosée maximale • Humidité minimale intérieure • Pression d’air maximale • Température minimale intérieure • Vitesse de vent maximale • Humidité minimale extérieure • Coup de vent maximal • Température minimale extérieure • Précipitation maximale par heure • Température de perception minimale • Précipitation maximale par 24 heures • Température rosée minimale • Précipitation maximale par semaine • Pression d’air minimale 14 • Précipitation maximale par mois
 15. 15. Les valeurs minimales peuvent être remises: Le changement de temps est indiqué par des petites • Humidité minimale intérieure flèches. Elles peuvent bouger du coté gauche vers le • Température minimale intérieure coté droit, mais également de la droite vers le gauche. • Humidité minimale extérieure • Température minimale extérieure • Température de perception minimale • Température rosée minimale • Pression d’air minimaleAffichage de la valeur min/max: Une pression d’air augmentant prévoit une améliora-• appuyez tion du temps. pour afficher toutes les vaeurs maximales ou appuyez 2 x pour l’affichage des valeurs minimales• appuyez pendant toutes les valeurs minimales ou maximales pour afficher les valeurs minimales ou maximales pour chaque item séparément Une pression d’air augmentant prévoit une améliora-• appuyez pour sortir du modus ou attendez 10 tion du temps. secondes.Remettre la valeur min/max:• appuyez pour afficher toutes les valeurs maximales ou appuyez 2 x pour l’affichage des valeurs minimales Une pression d’air diminuant prévoit une dégradation• appuyez pour aller à l’item désiré du temps.• appuyez pour remettre l’item désiré• appuyez pour sortir du modus ou attendez 10 Clignoter: secondes. Au changement météo les fléchettes vont clignoter. Si la pression atmosphérique se stabilise et reste sta-Si la réception de l’unité d’émission diminuera ou ble pendant 3 heures minimales, le clignoter s’arrêteradisparaitra complètement après avoir fonctionnée pour indiquer que la pression est stable.bien, remplacez alors les piles. Normalement, l’unitéintérieure retrouvera l’unité d’émission après quelques Si tous les icônes clignotent alors la pression atmosp-heures et elle affichera les mesurages. Si le contact hérique diminue extrêmement rapide et indique alorsentre l’unité intérieure et l’unité d’émission ne peut la tempête (voir aussi le seuil de modification de pres-pas être rétabli, répétez alors le procédure de bran- sion lors de la tempête).chement (p.11) PREVISION DU TEMPS CONSEILS D’EMPLACEMENTLa prévision de temps est affichée sur l’écran à l’aide • Ne mettez pas l’unité intérieure dans le soleil etdes icones affichés. détenez-la des objets chaleureux (lampes,Les icones de bases sont les suivants. chauffages, etc) • Ne mettez pas l’unité d’émission près des surfaces grandes en métal ou des appareils électroniques durs afin d’assurer une bonne réception des signaux d’heures conduits • La portée entre l’unité d’émission et l’unité extérieure peut différée dépendant des ensoleillé nuageux légèrement nuageux pluie circonstances locales. Assurez-vous que la connexion entre l’unité d’émission et l’unité extérieure est retenue avant de fixer l’unité extérieure. Fixez l’unité extérieure bien forte. • La distance entre l’unité intérieure et l’unité extérieure doit être moins de 50 mètres. 15
 16. 16. SPECIFICATIONS GARANTIEUnité intérieure: Nom:portée température intérieure: Gardez ici votre Adresse: ticket de caisse 0°C ~ +60 °C (32°F ~ 140 °F) Code postal: ou le bon d’achat résolution: 0.1°C Ville:portée humidité: Téléphone: 10% ~ 99% humidité relative Vous avez une garantie de 24 MOIS sur l’ALECTO WS-3900 résolution : 1% après la date d’achat. Pendant cette période, nous vousportée pression d’air: assurons une réparation gratuite des défauts causés par des 919hPa ~ 1080 hPa défauts de construction ou de matériaux. Cela au jugement résolution : 0,1 hPa de l’importateur. précision : 1,5 hPa COMMENT AGIR:alarme: Si vous constatez un défaut, il faut d’abord consulter le mode 120 secondes d’emploi ou le site d’ALECTO. Si cela ne vous sert à rien,alimentation: consultez votre fournisseur de cette station météo. En cas 3x 1.5V pile, format AA , alcaline d’une défaillance, donnez la station météo avec une plainte bien décrite et le bon d’achat à votre fournisseur. Il assureraUnité extérieure: une réparation rapide/l’envoi à l’importateurportée température extérieure: -40°C ~ +65 °C (-40°F ~ 149 °F) LA GARANTIE ÉCHOIT: résolution : 0.1°C En cas d’une utilisation incompétente, d’un raccordement hors portée “OFL” fautif, des piles qui fuirent et/ou mal placées, d’une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux etportée humidité: en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, 10% ~ 99% humidité relative incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. résolution : 1% En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l’appareil sans emballage appro-volume de précipitation: prié ou dans le cas où l’appareil n’est pas accompagné de ce 0-9999mm bon de garantie et le bon d’achat. hors portée : “OFL” résolution: 0,1 mm si volume précipitation < 1000 mm Toute autre responsabilité notamment aux conséquences 1 mm si volume précipitation > 1000 mm éventuelles est exclue.vitesse de vent: 0 ~ 180 km/h hors portée : “OFL”intervalle de mesurage unité d’émission: Service Help 48 secondesalimentation: 2x 1.5V pile, format AAA , alcalinefréquence d’émission: 868 MHzportée: ± 40 mètre RESET / INTERRUPTION DU SYSTEME Aziëlaan 12Si vous aurez perdu l’aperçu concernant les institu- ‘s-Hertogenboschtions ou si le WS-3900 est déséquilibré, il est avisé WWW.HESDO-SERVICE.NLde faire un reset de l’unité intérieure et de l’unité INFO@HESDO-SERVICE.NLextérieure. +31 (0) 73 6411 355• Si vous aurez perdu l’aperçu concernant les institutions ou si le WS-3900 est déséquilibré, il est avisé de faire un reset de l’unité intérieure et de l’unité extérieure. Reprenez les piles de l’unitéintérieure et de l’unité d’émission. Attendez 10 secon-des au minimum. Remettez les piles ou remplacez pardes nouvelles piles. Voyez après à la page 11INSTALLATION.Si le problème n’a pas été résolu, contactez alors leservice après-vente de Alecto au +31 (0) 73 6411 355. 16
 17. 17. BouwbeschrijvingDescription de construction 17
 18. 18. INSTALLEREN BUITEN-UNIT INSTALLATION UNITE EXTERIEURE12 34 5 18
 19. 19. 67 19
 20. 20. Service Help Aziëlaan 12‘s-Hertogenbosch WWW.HESDO-SERVICE.NL INFO@HESDO-SERVICE.NL +31 (0) 73 6411 355 ver. 3.3

×