SlideShare a Scribd company logo
Bedrijf
Marketing
         edrijfsnaa                                                              ‘Klanten vinden het een duidelijke naam’
     moet er in de massa uitspringen                                                        Rozenkwekerij Mooren vof uit het Limburgse Meerlo heeft vorig
                                                                            jaar haar handelsnaam veranderd in Rosa Mundo bv. De kwekerij
                                                                            kweekt rozen in de breedste zin van het woord. Het bedrijf heeft
                                                                            een oppervlakte van ruim 30 ha.
                                                                            Geert Mooren, eigenaar van Rosa Mundo heeft veel positieve
     Hoe kies je een goede naam voor je bedrijf? Wordt het iets origi­             kwekers hebben niet het reclamebudget van     reacties gekregen op de naamsverandering. „Het bedrijf veran-
     neels, iets eigentijds, of gewoon ‘Gebroeders Jansen’? Een origi­             Ben of Ilse. Voeg dus toe waar je in doet.    derde in de loop der jaren en daarom wilden we ook de naam
     nele naam is geen garantie voor succes, maar je kunt je er wel mee             Boomkwekerij Fred is beter dan alleen maar    veranderen. We hebben er wat meer export bij gekregen naar het buitenland. Daarom hebben
                                                   Fred.”                      we er een bv van gemaakt.”
     onderscheiden van de massa.
                                                    Volgens Wijman moet je bovendien be-      De klanten vinden het een duidelijke naam. „Dat geldt ook voor onze contacten in het buiten-
                                                   denken welke associaties een naam oproept.    land. Zij vinden dat het logo er echt uitspringt.”
                                                   „Een associatie met groen of milieu zet klan-   De naam Rosa Mundo is samen met een reclamebureau bedacht. „Het was echter geen offici-
                                                   ten direct op het goede spoor.”          ele opdracht. Op een gegeven moment rolde de naam er uit.” De link met het populaire liedje
Erwin Wijman is zelfstandig journalist.      Een beschrijvende naam, bijvoorbeeld                                Rosamunde is inderdaad aanwezig, lacht Mooren desgevraagd. „Maar dan gespeeld door de
Hij schrijft freelance voor diverse bladen     De Boomkweker, zou ook goed kunnen.                                 Limburgse band Rowwen Hèze.”
en is lid van het Netwerk Naamkunde van      „Maar je moet wel uitkijken voor een con-                              De ballerina in het logo is een Spaanse danseres. „Dat is weer afkomstig van de flamenco. Wij
het Meertens Instituut. Vorig jaar publi-     current die zich De Bomenkweker noemt.                               moesten denken aan een dansende roos. Na een beetje brainstormen en filosoferen is er uitein-
          ceerde hij het boek ‘De    Dan heb je weer het probleem dat de namen                              delijk Rosa Mundo uitgekomen.”
          bedrijfsnamenfabriek’,     door elkaar worden gehaald, vooral op in-     Wat domeinnaamregistratie betreft heeft
          waarin hij tips en trucs    ternet.” Juridisch zitten daar ook haken en    Wijman nog een tip: „Let erop dat je ook
          geeft om een goede       ogen aan. „Met het claimen van Neder-       lidwoorden registreert. Ik heb nu zowel be-
          naam voor een bedrijf,     landse woorden moet je eveneens uitkijken.    drijfsnamenfabriek.nl als debedrijfsnamen-    naam. Dat is in die branche heel gebruike-    ken niet fonetisch of naar sterk gelijkende
          product of merk te kie-    Je mag daar geen monopolie op leggen.”      fabriek.nl geregistreerd. Die laatste was ik   lijk. Voor een reclamebureau is die naam     namen. Bij een handelsnaamonderzoek heb
Erwin Wijman
          zen.                                       vergeten te registreren. Ondertussen had     weer niet geschikt. Die moet juist een naam    je meer zekerheid dat je later niet wordt ge-
 Bedrijfsnamen zijn zeer tijdgebonden en                              iemand anders dat gedaan en moest ik de     hebben die aanspreekt en zich wat groot-     dwongen die naam te wijzigen.”
modegevoelig, meent Wijman. „Tegen-                                 naam terugkopen.”                ser voordoet. Reclamebureau Het Hoekje       Door internet komen klanten en onder-
woordig zijn voornamen als bedrijfsnaam                                Bij de registratie van een domeinnaam is het  komt wat klein over.”               nemers elkaar steeds vaker tegen. „De ver-
helemaal in, dankzij bekende merken als                               verstandig in ieder geval de naam van het be-   Een ander belangrijk aspect is of een be-    warring wordt daardoor steeds groter bij
Ben en Ilse.” Ook ambachtelijke retro-       Fantasienamen zijn volgens Wijman te       drijf zelf te registreren, vindt Wijman. „Men-  drijf nationaal of internationaal actief is.   gelijke namen. Om bij ons voorbeeld te blij-
namen als Het Hollandsche Effecten-        nietszeggend. „Het voordeel is vaak dat de    sen tikken dat toch altijd in op internet.”   „Wanneer je een voor Nederland goede       ven van café Het Hoekje: het is waarschijn-
kantoor zijn populair. „Een boomkweker       domeinnaam nog vrij is, maar dat is voor     Daarnaast kun je best een grappige naam de-   bedrijfsnaam hebt die mensen in het bui-     lijk geen probleem wanneer in Amsterdam
zou zich heel goed De Hollandsche Boom       boomkwekers niet zo belangrijk, denk ik.”     poneren, bijvoorbeeld goedebomentekoop.     tenland niet snappen of niet kunnen uit-     een café deze naam draagt en in Groningen
kunnen noemen.” En over mode en trends       Fantasienamen missen de link met de kern     nl. „Maar zo’n internetadres moet wel al-    spreken, dan heb je daar niets aan als je     ook. In dat geval zullen derden niet zo snel
gesproken: „Wanneer een bedrijf ‘Boom-       van de business, meent Wijman. „Men        tijd worden gekoppeld aan een website met    internationaal zaken wilt doen.”         denken dat het aan elkaar verwant is. In het
kwekerij Jansen en zonen’ heet, is het erg     moet in dat geval te veel geld uitgeven aan    daarop duidelijk zichtbaar de bedrijfsnaam,    Een goede naam voor een boomkweke-       geval van reclamebureau Het Hoekje dat
waarschijnlijk dat het bedrijf zeker 40 jaar    pr om uit te leggen wat men precies ver-     want die wil je bekend maken.”          rij kan Jongerius niet zo gauw bedenken.     landelijk naar buiten treedt, is de kans op
oud is. Die naam is erg gedateerd.”        koopt.”                       Trends leiden volgens Wijman tot kudde-    „Dat is ook niet onze taak. Onze taak is     verwarring duidelijker aanwezig.”
 Volgens Wijman moet een bedrijfsnaam       Wanneer men een voornaam als bedrijfs-      gedrag. „Hierdoor verliezen mensen het      puur bekijken of de naam al voorkomt, in      Volgens Jongerius komt het de laatste
vooral origineel en onderscheidend zijn.      naam kiest, moet wel voor duidelijkheid      belangrijkste aspect van hun bedrijfsnaam    welke branche hij eventueel voorkomt en      tijd vaak voor dat ondernemers worden
Nietszeggende namen zijn uit den boze.       worden gezorgd, vindt Wijman. „Boom-       uit het oog: het is je visitekaartje.” Wijman  of het verstandig is de naam te gaan voeren.   gedwongen hun naam te veranderen. „Wij
                                                   raadt mensen ook aan om te kijken naar de    We verzinnen echter geen namen. Dan zou-     adviseren altijd om te proberen hier eerst
                                                   andere bedrijfsnamen die worden gebruikt     den we ons op glad ijs begeven. Daar zijn     onderling uit te komen. Lukt het niet door
      ‘Erandi klinkt lekker                                   in de sector. „Kijk binnen je eigen sector hoe  reclamebureaus voor.”               telefonisch contact of via een aangetekend
                                                   bedrijven heten. En dan zou je zelf voor een                            schrijven waarin wordt verzocht de naam
      internationaal’                                      afwijkende naam moeten kiezen als je wilt                             te wijzigen, dan zal de kantonrechter daar
      Eric Dictus, eigenaar van een bomengroothandel in Zundert, heeft gekozen voor de be-   opvallen. Mijn advies is: spring er uit in de                           een definitieve uitspraak over doen. De
      drijfsnaam Erandi. „Dat hebben we gedaan om verwarring te voorkomen”, licht Dictus    massa.”                                              handelsnaamwet bepaalt echter dat degene
      toe. „Toen mijn vader eigenaar was heette het bedrijf Dictus bv. Nu mijn vrouw en ik de                                                   die kan aantonen dat hij het langst bezig is
      klanten hebben overgenomen heet het Erandi bv.”                                                                       met gebruik van de naam, ook het meest
      De naam is ontstaan uit de eerste twee letters van de namen van Eric en zijn vrouw An-                           Namen verzinnen voor een bedrijf is heel     recht heeft op de naam. Die wet is dus hel-
                                                                                                                               De Boomkwekerij 5 (30 januari 2009)
      nette, in combinatie met de eerste letters van de achternaam, Dictus. „We hadden deze                           moeilijk, vindt Jongerius. „Je moet daar     der.”                   
      naam jaren geleden bedacht toen we een e-mailadres nodig hadden. Na overname van                              terdege een goede keuze in maken en er
      de klanten van Dictus bv adviseerde onze boekhouder voor de naam Erandi te kiezen.    Een goede bedrijfsnaam is afhankelijk van de   ook voor zorgen dat je de naam niet hoeft
      Ook omdat hij lekker internationaal klinkt. Er is bij ons geen reclamebureau aan te pas  branche en of het om een lokaal of landelijk   te wijzigen. Dat brengt ook weer allemaal
      gekomen.”                                                  opererend bedrijf gaat,    onnodige kosten met zich mee.”          Ingrid Rompa   Rompa is freelancejournalist voor
      Klanten reageren positief op de naam, aldus Dictus. „Wij hebben, naast klanten in              zegt Remco Jongerius, ad-    De Kamer van Koophandel raadt onder-      De Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl
      Nederland, ook klanten in Engeland en Ierland en ook zij vinden het een duidelijke             viseur van de Kamer van    nemers aan om een landelijk handelsnaam-
      naam. Er zijn ook mensen die vragen waarom ik het bedrijf niet gewoon Eric Dictus heb            Koophandel in Amster-     onderzoek te laten doen. „Als een onder-
      genoemd. Dat wilde ik echter niet, want ik run het bedrijf samen met mijn vrouw, dus            dam. „Als het om een café   nemer zich hier wil inschrijven, controleren       Kijk voor links over bedrijfsnamen op
      die verdient ook een plekje in de naam.”                                  gaat, dan is Het Hoekje    wij landelijk alleen letterlijk wat er al staat      www.deboomkwekerij.nl.
                                                   Remco Jongerius  bijvoorbeeld een goede     ingeschreven in het handelsregister. We kij-           Links bedrijfsnamen
                                                                                                                                23

More Related Content

More from Global Green Connections (20)

Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
 
Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)
 
Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
 
Concreet 2015
Concreet 2015 Concreet 2015
Concreet 2015
 
Koninklijke Marine
Koninklijke MarineKoninklijke Marine
Koninklijke Marine
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 

Artikel 'Bedrijfsnaam' vakblad Boomkwekerij

 • 1. Bedrijf Marketing edrijfsnaa ‘Klanten vinden het een duidelijke naam’ moet er in de massa uitspringen Rozenkwekerij Mooren vof uit het Limburgse Meerlo heeft vorig jaar haar handelsnaam veranderd in Rosa Mundo bv. De kwekerij kweekt rozen in de breedste zin van het woord. Het bedrijf heeft een oppervlakte van ruim 30 ha. Geert Mooren, eigenaar van Rosa Mundo heeft veel positieve Hoe kies je een goede naam voor je bedrijf? Wordt het iets origi­ kwekers hebben niet het reclamebudget van reacties gekregen op de naamsverandering. „Het bedrijf veran- neels, iets eigentijds, of gewoon ‘Gebroeders Jansen’? Een origi­ Ben of Ilse. Voeg dus toe waar je in doet. derde in de loop der jaren en daarom wilden we ook de naam nele naam is geen garantie voor succes, maar je kunt je er wel mee Boomkwekerij Fred is beter dan alleen maar veranderen. We hebben er wat meer export bij gekregen naar het buitenland. Daarom hebben Fred.” we er een bv van gemaakt.” onderscheiden van de massa. Volgens Wijman moet je bovendien be- De klanten vinden het een duidelijke naam. „Dat geldt ook voor onze contacten in het buiten- denken welke associaties een naam oproept. land. Zij vinden dat het logo er echt uitspringt.” „Een associatie met groen of milieu zet klan- De naam Rosa Mundo is samen met een reclamebureau bedacht. „Het was echter geen offici- ten direct op het goede spoor.” ele opdracht. Op een gegeven moment rolde de naam er uit.” De link met het populaire liedje Erwin Wijman is zelfstandig journalist. Een beschrijvende naam, bijvoorbeeld Rosamunde is inderdaad aanwezig, lacht Mooren desgevraagd. „Maar dan gespeeld door de Hij schrijft freelance voor diverse bladen De Boomkweker, zou ook goed kunnen. Limburgse band Rowwen Hèze.” en is lid van het Netwerk Naamkunde van „Maar je moet wel uitkijken voor een con- De ballerina in het logo is een Spaanse danseres. „Dat is weer afkomstig van de flamenco. Wij het Meertens Instituut. Vorig jaar publi- current die zich De Bomenkweker noemt. moesten denken aan een dansende roos. Na een beetje brainstormen en filosoferen is er uitein- ceerde hij het boek ‘De Dan heb je weer het probleem dat de namen delijk Rosa Mundo uitgekomen.” bedrijfsnamenfabriek’, door elkaar worden gehaald, vooral op in- Wat domeinnaamregistratie betreft heeft waarin hij tips en trucs ternet.” Juridisch zitten daar ook haken en Wijman nog een tip: „Let erop dat je ook geeft om een goede ogen aan. „Met het claimen van Neder- lidwoorden registreert. Ik heb nu zowel be- naam voor een bedrijf, landse woorden moet je eveneens uitkijken. drijfsnamenfabriek.nl als debedrijfsnamen- naam. Dat is in die branche heel gebruike- ken niet fonetisch of naar sterk gelijkende product of merk te kie- Je mag daar geen monopolie op leggen.” fabriek.nl geregistreerd. Die laatste was ik lijk. Voor een reclamebureau is die naam namen. Bij een handelsnaamonderzoek heb Erwin Wijman zen. vergeten te registreren. Ondertussen had weer niet geschikt. Die moet juist een naam je meer zekerheid dat je later niet wordt ge- Bedrijfsnamen zijn zeer tijdgebonden en iemand anders dat gedaan en moest ik de hebben die aanspreekt en zich wat groot- dwongen die naam te wijzigen.” modegevoelig, meent Wijman. „Tegen- naam terugkopen.” ser voordoet. Reclamebureau Het Hoekje Door internet komen klanten en onder- woordig zijn voornamen als bedrijfsnaam Bij de registratie van een domeinnaam is het komt wat klein over.” nemers elkaar steeds vaker tegen. „De ver- helemaal in, dankzij bekende merken als verstandig in ieder geval de naam van het be- Een ander belangrijk aspect is of een be- warring wordt daardoor steeds groter bij Ben en Ilse.” Ook ambachtelijke retro- Fantasienamen zijn volgens Wijman te drijf zelf te registreren, vindt Wijman. „Men- drijf nationaal of internationaal actief is. gelijke namen. Om bij ons voorbeeld te blij- namen als Het Hollandsche Effecten- nietszeggend. „Het voordeel is vaak dat de sen tikken dat toch altijd in op internet.” „Wanneer je een voor Nederland goede ven van café Het Hoekje: het is waarschijn- kantoor zijn populair. „Een boomkweker domeinnaam nog vrij is, maar dat is voor Daarnaast kun je best een grappige naam de- bedrijfsnaam hebt die mensen in het bui- lijk geen probleem wanneer in Amsterdam zou zich heel goed De Hollandsche Boom boomkwekers niet zo belangrijk, denk ik.” poneren, bijvoorbeeld goedebomentekoop. tenland niet snappen of niet kunnen uit- een café deze naam draagt en in Groningen kunnen noemen.” En over mode en trends Fantasienamen missen de link met de kern nl. „Maar zo’n internetadres moet wel al- spreken, dan heb je daar niets aan als je ook. In dat geval zullen derden niet zo snel gesproken: „Wanneer een bedrijf ‘Boom- van de business, meent Wijman. „Men tijd worden gekoppeld aan een website met internationaal zaken wilt doen.” denken dat het aan elkaar verwant is. In het kwekerij Jansen en zonen’ heet, is het erg moet in dat geval te veel geld uitgeven aan daarop duidelijk zichtbaar de bedrijfsnaam, Een goede naam voor een boomkweke- geval van reclamebureau Het Hoekje dat waarschijnlijk dat het bedrijf zeker 40 jaar pr om uit te leggen wat men precies ver- want die wil je bekend maken.” rij kan Jongerius niet zo gauw bedenken. landelijk naar buiten treedt, is de kans op oud is. Die naam is erg gedateerd.” koopt.” Trends leiden volgens Wijman tot kudde- „Dat is ook niet onze taak. Onze taak is verwarring duidelijker aanwezig.” Volgens Wijman moet een bedrijfsnaam Wanneer men een voornaam als bedrijfs- gedrag. „Hierdoor verliezen mensen het puur bekijken of de naam al voorkomt, in Volgens Jongerius komt het de laatste vooral origineel en onderscheidend zijn. naam kiest, moet wel voor duidelijkheid belangrijkste aspect van hun bedrijfsnaam welke branche hij eventueel voorkomt en tijd vaak voor dat ondernemers worden Nietszeggende namen zijn uit den boze. worden gezorgd, vindt Wijman. „Boom- uit het oog: het is je visitekaartje.” Wijman of het verstandig is de naam te gaan voeren. gedwongen hun naam te veranderen. „Wij raadt mensen ook aan om te kijken naar de We verzinnen echter geen namen. Dan zou- adviseren altijd om te proberen hier eerst andere bedrijfsnamen die worden gebruikt den we ons op glad ijs begeven. Daar zijn onderling uit te komen. Lukt het niet door ‘Erandi klinkt lekker in de sector. „Kijk binnen je eigen sector hoe reclamebureaus voor.” telefonisch contact of via een aangetekend bedrijven heten. En dan zou je zelf voor een schrijven waarin wordt verzocht de naam internationaal’ afwijkende naam moeten kiezen als je wilt te wijzigen, dan zal de kantonrechter daar Eric Dictus, eigenaar van een bomengroothandel in Zundert, heeft gekozen voor de be- opvallen. Mijn advies is: spring er uit in de een definitieve uitspraak over doen. De drijfsnaam Erandi. „Dat hebben we gedaan om verwarring te voorkomen”, licht Dictus massa.” handelsnaamwet bepaalt echter dat degene toe. „Toen mijn vader eigenaar was heette het bedrijf Dictus bv. Nu mijn vrouw en ik de die kan aantonen dat hij het langst bezig is klanten hebben overgenomen heet het Erandi bv.” met gebruik van de naam, ook het meest De naam is ontstaan uit de eerste twee letters van de namen van Eric en zijn vrouw An- Namen verzinnen voor een bedrijf is heel recht heeft op de naam. Die wet is dus hel- De Boomkwekerij 5 (30 januari 2009) nette, in combinatie met de eerste letters van de achternaam, Dictus. „We hadden deze moeilijk, vindt Jongerius. „Je moet daar der.”  naam jaren geleden bedacht toen we een e-mailadres nodig hadden. Na overname van terdege een goede keuze in maken en er de klanten van Dictus bv adviseerde onze boekhouder voor de naam Erandi te kiezen. Een goede bedrijfsnaam is afhankelijk van de ook voor zorgen dat je de naam niet hoeft Ook omdat hij lekker internationaal klinkt. Er is bij ons geen reclamebureau aan te pas branche en of het om een lokaal of landelijk te wijzigen. Dat brengt ook weer allemaal gekomen.” opererend bedrijf gaat, onnodige kosten met zich mee.” Ingrid Rompa Rompa is freelancejournalist voor Klanten reageren positief op de naam, aldus Dictus. „Wij hebben, naast klanten in zegt Remco Jongerius, ad- De Kamer van Koophandel raadt onder- De Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl Nederland, ook klanten in Engeland en Ierland en ook zij vinden het een duidelijke viseur van de Kamer van nemers aan om een landelijk handelsnaam- naam. Er zijn ook mensen die vragen waarom ik het bedrijf niet gewoon Eric Dictus heb Koophandel in Amster- onderzoek te laten doen. „Als een onder- genoemd. Dat wilde ik echter niet, want ik run het bedrijf samen met mijn vrouw, dus dam. „Als het om een café nemer zich hier wil inschrijven, controleren Kijk voor links over bedrijfsnamen op die verdient ook een plekje in de naam.” gaat, dan is Het Hoekje wij landelijk alleen letterlijk wat er al staat www.deboomkwekerij.nl. Remco Jongerius bijvoorbeeld een goede ingeschreven in het handelsregister. We kij- Links bedrijfsnamen 23