SlideShare a Scribd company logo

ABBulletin

1 of 4
Download to read offline
Midden Holland
                          ABulletin                                            Jaargang 2 - nr 3, oktober 2008
    Werkt altijd
	 In	dit	nummer:                  Multiculturele	communicatie	op	de	werkvloer

                          “Een goede relatie is van
                          doorslaggevend belang”
                          Duidelijkheid, strakke regels en belangstelling. Dat zijn volgens John Koeman van Houthoff Training & Coaching drie
                          belangrijke begrippen waar multiculturele communicatie op de werkvloer om draait. “Dat geldt voor leidinggevenden
                          tegenover hun medewerkers, maar ook voor medewerkers onderling.”

                          Volgens Koeman is er een cultuurspec-      Grofmazig                    terug. Geef ze het gevoel dat ze er bij
                          trum met twee verschillende uiteinden:      In Polen is de cultuur nog grofmaziger dan    horen. Ik ken iemand die elke maand een
                          een fijnmazige- en een grofmazige cul-      in Nederland, weet Koeman. “Zij hebben      keer voor zijn medewerkers kookt. Dat
                          tuur. “Mensen die uit een erg fijnmazige     geleerd onder het communisme zelf hun      wordt heel erg gewaardeerd. Een goede
    Directie en bestuur brengen werkbezoek   cultuur komen zijn gewend aan veel hië-     weg te vinden. Heel veel dingen mochten     relatie is van doorslaggevend belang als je
               aan Polen - Pag. 2  rarchie; tegenover mensen binnen een       niet, dus waren ze behoorlijk eigenwijs.”    loyale medewerkers wilt hebben.”
                          gezin, maar ook tegenover de leidingge-     Polen zijn hier alleen voor het grote geld,
                          vende.” In Nederland is - als het gaat om    legt Koeman uit. “Het is niet de bedoe-
                          sociale contacten – juist sprake van een     ling dat ze zich hier komen vestigen. Ze
                          zeer grofmazige structuur. “Je mag hier     komen geld verdienen voor thuis. Heel
                          zelf bepalen hoe nauw je je netwerk wilt     veel Polen werken ver onder hun niveau.
                          spannen. Als je wilt, heb je met niemand     Ze hebben thuis vaak een goede oplei-
                          iets te maken.”                 ding genoten.”

                          Leidinggevenden geven in Nederland        Wanneer iemand aan een Pool vraagt of
                          vaak geen echte leiding, meent Koeman.      hij een bepaalde klus kan doen, zal hij
                          “Veel van hen willen aangesproken wor-      altijd ja zeggen. “Hij is bang dat hij anders
                          den met de voornaam en dat is voor men-     het werk niet krijgt. Je kunt beter vragen
                          sen afkomstig uit een fijnmazige cultuur     of hij ervaring heeft in het werk en welke
    Johan Hoek Spaans van Groothandel
 Levahrt vindt het leuk om met verschillende   heel verwarrend.” Er is bovendien vaak      ervaring.” Volgens Koeman moet een
          culturen te werken - Pag. 3   sprake van beleidsvrijheid, een woord dat    leidinggevende duidelijk grenzen stel-
                          volgens Koeman niet te vertalen is in een    len en verkeerd gedrag consequent van
                          andere taal. “Dat is een typisch Nederlands   de hand wijzen. “Je moet heel duidelijk
                          woord. En dat zegt al genoeg.”          zijn. En kijk als leidinggevende ook
                                                  eens naar het gedrag. Speel het niet
                          Mensen afkomstig uit een fijnmazige cul-     op de persoon. Zeg niet ‘jij bent las-
                          tuur - bijvoorbeeld mensen uit China,      tig’, maar breng het terug naar het
                          Indonesië of Marokko - hebben behoefte      gedrag van de individuele persoon:
                          aan duidelijkheid en strakke regels, meent    je doet lastig. Wanneer je iemand
                          Koeman. “Dat zijn ze gewend in het land     terecht wijst, kun je dat bovendien
                          van herkomst. Het heeft vaak te maken      het beste doen onder vier ogen.
                          met armoede. Men is vaak afhankelijk       Doe dat niet waar alle collega’s bij
                          van de gemeenschap of van de familie.      staan. Iedereen heeft een indivi-
    Een sponsor als AB Midden Holland is
    heel belangrijk voor schaatstrainings-   Het heeft ook te maken met religie en je     duele trots.”
            groep VZOD - Pag. 3    eigen plaats kennen.” Wat bij deze cultuur
                          heel belangrijk is, is het vermijden van     Naast een duidelijke communi-
                          een vragende toon. “Vragen is een teken     catie en regels is belangstelling
                          van zwakheid. Als je gezag hebt, vraag je    voor de individuele medewer-
                          niet; vooral geen gesloten vragen. Je kunt    ker heel belangrijk. “Behandel je
                          wel iemand aanspreken op zijn gedrag.      medewerkers goed en verdiep je in de
                          Of vragen waarom iemand zich op een       mens. Wat is zijn thuissituatie, wat is zijn
                          bepaalde manier gedraagt.”            hobby. Je krijgt daar ontzettend veel voor   John Koeman www.houthofftrainingen.nl
                          Agenda	november	t/m	december	2008
                          • Themabijeenkomst “Multiculturele         15 & 16 oktober van 08.30 tot 17.00 uur    • Praktijkdag voor het Groen
                           communicatie op de werkvloer”          17 oktober van 08.30 tot 14.00 uur        “De klant centraal”
                           22 oktober bij Handelskwekerij          www.aalsmeermarket.com              Plantarium gebouw Boskoop/
                           L. v.d. Weijden (op uitnodiging)                                 Hazerswoude-dorp
                           Interesse? Laat het ons weten!         • Ledenvergadering AB Midden Holland        20 november van 14.00 tot 21.00 uur
                                                   Dinsdag 18 november 2008             www.praktijkdaggroen.nl
                          • Aalsmeer Market                 te Nieuw Vennep
                           “Focus on trade”                 Uitnodiging ontvangt u per post in week 44
                           FloraHolland, vestiging Aalsmeer                                                 ABulletin - oktober 2008 - pagina 1
Wist	u	dat?	
                                                    Bedrijven zich tot 10 november 2008 kunnen aanmelden voor de Tuinbouw
                                                    Ondernemersprijs 2009!
                                                    Voor de prijs, die door Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs wordt uitgeloofd, komen
                                                    bedrijven uit alle tuinbouwsectoren in aanmerking. Gezocht wordt naar ondernemers met
                                                    visie, creativiteit, passie en innovatiekracht. Begin november worden maximaal vier geno-
                                                    mineerden gepresenteerd. Half december wordt de winnaar bekendgemaakt. De prijs-
                                                    uitreiking vindt in januari 2009 plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Productschap
                                                    Tuinbouw. De winnaar ontvangt een kunstwerk en een certificaat.


                                                    Meer informatie is te vinden op www.tuinbouwondernemersprijs.nl.
                                                    	 Directie	en	bestuur	brengen	werkbezoek	aan	Polen

                                                    “We hebben veel gezien
                                                    en geleerd”
                              Louis Bakker van OptimaPrimAviera  De directie en een aantal bestuursleden van AB Midden Holland zijn onlangs
                                                een paar dagen op werkbezoek geweest in Polen. Zij hebben onder meer een
                            aantal bemiddelingskantoren bezocht. “Verder vinden wij het heel belangrijk eens kennis te maken met het land, zodat
                            je wat meer begrijpt van de gewoonten”, vertelt algemeen bestuurslid Aldert Keessen, mede-eigenaar van Koninklijke

	  Column                       Terra Nova.

                            De reis begon met een bezoek aan wer-      Veel Duitse Polen maakten gebruik van      kantoor is opgezet door vader en doch-
Huisvestingsproblemen	                 vingsbureau AB Job Service. “Eigenaar      het feit dat ze een werkvergunning kon-     ter.” Tijdens het bezoek aan de diverse
                            Adam bemiddelt uitsluitend voor een       den krijgen. Nu verdienen ze in eigen      steden is ook bekeken hoeveel andere
AB Midden Holland maakt zich terecht zorgen over
                            aantal AB’s in Nederland. Het is zijn      land een stuk meer en is de keuze om in     wervingskantoren er zijn. “Dat zijn min
de huisvesting van seizoensmedewerkers in het
                            eigen bedrijfje, maar hij gebruikt ons     Polen te blijven makkelijker.”         of meer onze concurrenten.”
te ontwikkelen tuinbouwgebied PrimAviera. Onze
                            logo”, legt Aldert uit. Adam heeft een
groep, OptimaPrimAviera deelt deze zorg. Wij heb-
                            kantoortje in Opole, een stad in zuid-     Het noorden en oosten lopen nog wel       Door de reis naar Polen is veel begrip
ben aangegeven dat de dorpskernen rondom dit
                            west Polen, waar hij samen met twee       achter. “Vooral op het platteland is nog    ontstaan voor de wervingskantoren,
gebied geen last mogen krijgen van de huisvestings-
                            assistentes werkt. “Hij krijgt een vergoe-   veel werkloosheid.” Adam is daarom       knikt Aldert. “Het is dus niet zo dat je
problematiek.
                            ding voor elke medewerker die hij naar     bezig met het openen van twee nieuwe      als uitzendbureau kunt zeggen: lever
                            Nederland bemiddelt. Daarnaast is er      kantoren in het noorden en oosten van      mij nog even vijftig Polen. Die mensen
Voordat ik verder ga, zal ik uitleggen wat
                            een vergoeding voor elke week die de      Polen. “Daar komen goede mensen         moeten netjes worden geselecteerd en
OptimaPrimAviera is en waar we voor staan.
                            betreffende medewerker daadwerkelijk      vandaan. Ik merk dat nu in mijn eigen      gescreend, anders zit je hier met de
OptimaPrimAviera bestaat uit een aantal kwekers van
                            blijft werken. “Hoe meer mensen hij       bedrijf. We hebben tijdelijk twee men-     probleemgevallen.”
de Aalsmeerderweg, Lavendelweg en Kruizemuntweg
                            bemiddelt en hoe langer ze blijven, hoe     sen extra ingehuurd. Dat zijn voor het
uit Rijsenhout. We hebben als direct betrokkenen een
                            beter het dus is voor hem.”           eerst mensen uit het noorden.” Volgens     Als bestuurslid weet hij nu ook veel
positie verworven in het overleg met de gemeente en
                            Adam haalt mensen binnen via adver-       Aldert zijn zij erg gedreven. “De levens-    beter welke problemen er spelen en hoe
het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN).
                            tenties en via zijn uitgebreide netwerk.    standaard is daar nog erg laag.”        daar in de toekomst mee moet worden
                            “Hij regelt alles: de reis, de contacten                            omgegaan. “Zo kunnen we misschien
OptimaPrimAviera staat positief tegenover de plan-
                            in Nederland, de belastingaangifte in      Kilometers                   eens gaan kijken naar andere gebie-
nen van PrimAviera. We denken dat deze ontwikke-
                            Polen en als dat nodig is zelfs de verze-    Om de diverse wervingsbureau te bezoe-     den of ander landen.” Bulgaren hebben
ling een goede boost kan geven aan de ontwikkeling
                            keringen.”                   ken zijn heel wat kilometers afgelegd.     bijvoorbeeld een vergelijkbare arbeids-
van het hele gebied. Zo hebben we in goed overleg
                                                    “We reisden met z’n allen in een busje.     mentaliteit als Polen, weet Aldert. “Dat
al een paar zaken kunnen tackelen, zodat het een
                            Moeilijker                   Van het ene naar het andere bureau       is dus een optie. Het was heel nuttig om
mooi en goed gestructureerd gebied kan worden.
                            AB Job Service merkt dat het momen-       was soms wel twee uur rijden.” Er is      daar te zijn; wel een beetje vermoeiend,
                            teel in zuid Polen moeilijker wordt men-    met twee kantoren uitvoerig gesproken.     maar zeker de moeite waard. We heb-
Op dit moment wordt bij veel kwekers werk ver-
                            sen te bemiddelen. “De reden is dat de     “Naast AB Job Service werken wij ook      ben veel gezien en geleerd.”
richt door seizoenmedewerkers. Dat zal straks niet
                            Poolse economie sterk verbetert. Als je     samen met wervingskantoor Fortuna
anders zijn. Deze mensen moeten echter ook worden
                            vijftien jaar geleden iets wilde verdienen   Hollandia. Dat was het eerste bureau in
gehuisvest. Dat is een belangrijk punt. Burgerveen
                            moest je in het westen gaan werken.       Polen waar wij mee in zee gingen. Dit
en Rijsenhout mogen daar echter niet de dupe van
worden.

OptimaPrimAviera onderkent het huisvestingspro-
bleem en probeert daar ook invloed op te krijgen
richting gemeente en het SGN. We hebben onlangs
een aantal suggesties gedaan. Ook bij de behande-
ling van het Masterplan PrimAviera in de gemeente-
raad van 4 september j.l. is daar door de raadsleden
op gewezen. De wethouder onderkende dit pro-
bleem ook zeer, en erkent ook de verantwoording
van de gemeente hierin. De gemeente zal dan ook
voorwaardenscheppend moeten zijn, zodat daadwer-
kelijk oplossingen kunnen worden gevonden.

AB Midden Holland maakt zich - zoals gezegd -
terecht zorgen over de huisvesting van de seizoen-
smedewerkers. Wellicht is het een goed idee AB
Midden Holland te betrekken bij deze problemen. Zij
hebben immers genoeg ervaring op dit gebied. Daar
moeten we met z’n allen gebruik van maken.Louis Bakker,
namens OptimaPrimAViera
                                                     Aldert Keessen, algemeen bestuurslid en mede-eigenaar van Koninklijke Terra Nova                                                  ABulletin - oktober 2008 - pagina 2
Verschillende culturen
                                                                  Johan vindt het leuk om met verschillende culturen te wer-
                                                                  ken. “De producten komen vanuit de hele wereld naar ons
                                                                  toe en ook de mensen zijn heel divers. We hebben bijvoor-
                                                                  beeld ook een teelbedrijf in Mexico en in Nieuw Zeeland.
                                                                  Het is erg leuk om te zien dat mensen soms veel weten over
                                                                  een bepaald product uit het land van herkomst. Dan komen
                                                                  er verhalen over een grootmoeder die op een bepaalde
                                                                  manier de ananas schilde.”

                                                                  De taal is soms wel een probleem. Vooral bij de wat oudere
                                                                  Polen. “De rest van de medewerkers spreekt Engels, Duits
                                                                  of Nederlands. Maar het taalprobleem wordt vaak weer
                                                                  opgelost doordat een jongere landgenoot optreedt als
                                                                  tolk.”

                                                                  Klaverjassen
                                                                  De sfeer onderling is doorgaans goed. “De Nederlanders
                                                                  en Polen klaverjassen regelmatig samen. Dat hebben ze
                                       Johan Hoek Spaans op de inpakafdeling bij Levahrt  hier geleerd.” Wel moet er rekening worden gehouden met
                                                                  de gewoonten van de diverse culturen, meent Johan. Soms
                                                                  ontstaan heel grappige situaties. “Bepaalde Nederlandse
	 Groothandel	Levarht	is	multicultureel                                              woorden lijken op Poolse woorden. De betekenis is dan


“De diversiteit past echt bij ons bedrijf”
                                                                  wel anders. Dat is soms verwarrend, maar soms ook heel
                                                                  komisch.” Er ontstaan ook wel eens misverstanden door
                                                                  een bepaalde manier van kijken of een bepaalde gezichts-
Groothandel Levarht importeert en exporteert groente en fruit van en naar landen over de hele wereld. Op de werk-         uitdrukking. Iedere cultuur neemt zijn eigen gewoontes mee
vloer wordt eveneens met veel verschillende culturen gewerkt. “Dat gebeurt met name op de productieafdeling”, licht        en een eigen manier van interpreteren. Lichaamstaal is heel
bedrijfsleider Johan Hoek Spaans toe. “Die diversiteit past echt bij ons bedrijf.”                         belangrijk.”

Levarht is een middelgroot tot groot    waar we het langst mee werken.” Om     afdelingen. “Maar ik vind het ook heel
bedrijf met ca. 150 vaste medewer-     de zekerheid te hebben dat bij plotse-   belangrijk om je gezicht te laten zien op
kers. In de zomerperiode - van april tot  linge drukte voldoende mensen kunnen    de werkvloer. De meeste mensen ken ik
november - komen daar nog eens 50      worden ingehuurd is ook uitgeweken     wel bij naam, ook van de vaste uitzend-
tot 60 uitzendkrachten bij. “Hoewel we   naar collega-uitzendbureaus. “We heb-   krachten.”
wereldwijd opereren hebben we toch te    ben soms binnen een paar uur tien men-
maken met seizoenen. Wij werken met     sen nodig. Als iedereen drie mensen kan  Het telefonisch spreekuur van AB
Turken, Marokkanen, mensen uit Irak en   leveren is het probleem opgelost.”     Midden Holland vindt Johan een goed
van de Dominicaanse Republiek. De uit-                         initiatief. “Als mensen problemen heb-
zendbureaus leveren vooral Polen.”     De meeste uitzendkrachten werken op    ben praten ze liever met het uitzend-
                      de verpakkingsafdeling. Soms zijn er    bureau of een landgenoot. Met kleine
Levarht krijgt uitzendkrachten aangele-   heftruckchauffeurs nodig of orderpic-   dingetjes komen ze wel bij mij of bij hun
verd via een aantal uitzendbureaus. “AB   kers.” Johan heeft vooral contact met   direct leidinggevende.”
                                                                                         Johan Hoek Spaans
Midden Holland is het uitzendbureau     de leidinggevenden van de diverse	 Schaatstrainingsgroep	blij	met	sponsor	AB	Midden	Holland	

“Wij vinden het prachtig dat we een                                                Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de schaatstrai-
                                                                  ningsgroep is opgericht in de regio Kudelstaart/ Aalsmeer,

uniforme uitstraling hebben”
                                                                  meent Appelman. “Schaatsers hebben van oudsher iets te
                                                                  maken met het boerenbedrijf en de tuinbouw. Zij hebben
                                                                  in de winter overdag wat meer tijd en de bedrijven worden
AB Midden Holland is sponsor van schaatstrainingsgroep VZOD. “Op dit moment hebben we ongeveer 300 leden;             bovendien vaak omringd door water.”
kinderen en volwassenen”, vertelt bestuurslid George Appelman.
                                                                  Een sponsor als AB Midden Holland is heel belangrijk voor
De trainingsgroep verzorgt trainingen    is daar een mooi vervolg op, meent     zeker een relatie tussen de sport schaat-  VZOD. “Het sponsorgeld zetten wij voornamelijk om in
die specifiek zijn gericht op de schaats-  Appelman. “En dat is toch de vijver waar  sen en de tuinbouw. “Zeventig procent    clubtenues. Wij vinden het prachtig dat we als club een uni-
sport. Er worden onder meer conditie-    wij uit vissen.”              van onze leden heeft iets met tuinbouw   forme uitstraling hebben. Het logo van AB Midden Holland
trainingen, fietstrainingen en skeeler-                        te maken. Ze hebben een kwekerij, ze    staat heel subtiel op het shirt gedrukt.”
trainingen gegeven. De skeelertrainin-   Vanaf oktober wordt er ook weer      werken bij de veiling of ze zijn werkzaam
gen zijn heel populair bij de jeugd. “Er  getraind op de kunstijsbanen in Haarlem  in het tuinbouwonderwijs.”         Openingstijden Kunstijsbaan Haarlem 4 oktober 2008 vanaf 12.00 uur
komen wel tachtig kinderen.” Schaatsen   en Amsterdam. Volgens Appelman is er                          www.ijsbaanhaarlem.nl www.stgvzod.nl
                                                                                     Schaatstrainingsgroep VZOD                       ABulletin - oktober 2008 - pagina 3
                                                                     ABulletin
Colofon
                               NEN 4400-1
                                                                                •  Bedrijfsverzorging
                                                                                •  Uitzenden
                                                                                •  Detacheren
                                                                                •  Payroll
                                                                       Redactie
                                                                       AB Midden Holland

                                                                       Redactieadres
                                                                       Redactie ABulletin
                                                                       T.a.v. Marianne Vlak
                                                                       Postbus 394
                                                                       1430 AJ Aalsmeer

                                                                       Tekst
                                                                       AB Midden Holland
                                                                       C&I-Tekst
                                                           Samantha Kennis

                                                                       Vormgeving & Drukwerk


 AB Midden Holland officieel
                                                                       Lautenbag Reclame

                                                                       Fotografie


 erkend als leerbedrijf
                                                                       AB Midden Holland
                                                                       Peter Schipper

 RIJSENHOUT - AB Midden Holland is officieel erkend als leerbedrijf en voldoet met dit certificaat aan belangrijke              AB Midden Holland
 kwaliteitscriteria zoals goede integratie van het opleiden in de bedrijfsvoering, de juiste begeleiding en zinvolle werk-          Konnetlaantje 10
 zaamheden.                                                                 1435 HW Rijsenhout

 AB Midden Holland heeft ruim 900 Poolse    in de praktijk bij agrarische bedrijven. Het  werkers dat wij serieus investeren in kwa-  Postbus 394
 uitzendkrachten en bijna 100 vakkrachten    praktijkleren is een verplicht onderdeel van  liteitsverbetering van de opleidingen in   1430 AJ Aalsmeer
 in dienst die vooral in de agrarische sector  o.a. de meeste MBO opleidingen         en voor de agrarische sector. We willen
 worden ingezet. Als erkend leerbedrijf kan                          begin volgend jaar een samenwerking      T 0297 - 383400
 AB Midden Holland nu scholen geschikte     Samantha Kennis, sinds kort werkzaam bij    starten met verschillende scholen uit de   F 0297 - 347629
 stageplaatsen aanbieden waardoor leerlin-   AB Midden Holland als P&O functionaris:    regio, de eerste contacten zijn gelegd en
 gen kunnen worden opgeleid tot vakmen-     “Ik ben heel blij met dit certificaat. We   de komende maanden vinden er meer       E info@abmiddenholland.nl
 sen in voornamelijk de agrarische sector.   kunnen nu laten zien aan bezoekers en     gesprekken plaats”.              I www.abmiddenholland.nl
 Dit vindt voor een belangrijk deel plaats   relaties, maar ook aan onze eigen mede-


 	 		
•	Een praatje met...
 	 	                            Administratief	medewerkster	Deborah	Post	(30):

 “Het contact met mensen en de afwis-
 seling maken mijn werk heel leuk”
 •  Gezin: “Ik heb een vriend.”                     • Als ik niet in deze branche zou werken: “Ik wist al toen
                                     ik heel klein was dat ik hetzelfde wilde doen als mijn grote
 • Functie:                               zus: werken op kantoor. Ik heb daar nooit spijt van gehad.”
 “Ik werk op de administratie bij AB Midden Holland. Mijn
 werkzaamheden zijn heel divers en dat maakt het werk leuk.       • Mooiste klus: “Dat zou ik niet kunnen zeggen. Het
 Ik heb veel contact met klanten, medewerkers en collega’s.       contact met mensen en de afwisseling maken mijn werk heel
 Daarnaast ben ik wagenparkbeheerster, aanspreekpunt           leuk.”
 voor de bemiddelaars voor de facturen, troubleshooter qua
 defecte computers, et cetera.”                     • Hobby’s: “Ik ben gek op lezen, vooral fantasy en thril-
                                     lers. Ik ga ook regelmatig naar cabaretvoorstellingen met
 •  In dienst sinds: “13 april 2004.”                  mijn zussen in Hoofddorp. Verder houd ik erg van reizen.
                                     Ik heb al een paar grote reizen gemaakt, onder meer naar
 • Opleiding: “Ik heb eerst MAVO gedaan en daarna            China, Brazilië en Tanzania.”
 MEAO richting Bedrijfsadministratie.”
                                     • Toekomstplannen: “Ik hoop nog lang bij AB Midden
 • In het vak terecht gekomen: “Via een advertentie in          Holland te blijven werken. Ik zit in een groeiend bedrijf, dus
 de krant. Hiervoor heb ik een aantal andere administratieve       mijn takenpakket verandert mee. Mijn werk blijft daardoor
 functies gehad, onder meer bij een autobandengroothandel        een uitdaging. Ik was nummer tien toen ik hier begon en nu
 en een technisch bedrijf.”                       werken hier al dertig mensen.”                         ABulletin - oktober 2008 - pagina 4
                                                                      ABulletin

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

I maintain 06 2013 ieder zijn vak
I maintain 06 2013 ieder zijn vakI maintain 06 2013 ieder zijn vak
I maintain 06 2013 ieder zijn vak
 
Wprowadzenie
WprowadzenieWprowadzenie
Wprowadzenie
 
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
 
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
 
Ouderen en techniek
Ouderen en techniekOuderen en techniek
Ouderen en techniek
 
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
 
AB Bulletin
AB BulletinAB Bulletin
AB Bulletin
 
Osobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia ZarządzaniaOsobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia Zarządzania
 
Jaarboekje UWV WERKbedrijf
Jaarboekje UWV WERKbedrijfJaarboekje UWV WERKbedrijf
Jaarboekje UWV WERKbedrijf
 
Motywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia ZarzadzaniaMotywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia Zarzadzania
 

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

ABBulletin

 • 1. Midden Holland ABulletin Jaargang 2 - nr 3, oktober 2008 Werkt altijd In dit nummer: Multiculturele communicatie op de werkvloer “Een goede relatie is van doorslaggevend belang” Duidelijkheid, strakke regels en belangstelling. Dat zijn volgens John Koeman van Houthoff Training & Coaching drie belangrijke begrippen waar multiculturele communicatie op de werkvloer om draait. “Dat geldt voor leidinggevenden tegenover hun medewerkers, maar ook voor medewerkers onderling.” Volgens Koeman is er een cultuurspec- Grofmazig terug. Geef ze het gevoel dat ze er bij trum met twee verschillende uiteinden: In Polen is de cultuur nog grofmaziger dan horen. Ik ken iemand die elke maand een een fijnmazige- en een grofmazige cul- in Nederland, weet Koeman. “Zij hebben keer voor zijn medewerkers kookt. Dat tuur. “Mensen die uit een erg fijnmazige geleerd onder het communisme zelf hun wordt heel erg gewaardeerd. Een goede Directie en bestuur brengen werkbezoek cultuur komen zijn gewend aan veel hië- weg te vinden. Heel veel dingen mochten relatie is van doorslaggevend belang als je aan Polen - Pag. 2 rarchie; tegenover mensen binnen een niet, dus waren ze behoorlijk eigenwijs.” loyale medewerkers wilt hebben.” gezin, maar ook tegenover de leidingge- Polen zijn hier alleen voor het grote geld, vende.” In Nederland is - als het gaat om legt Koeman uit. “Het is niet de bedoe- sociale contacten – juist sprake van een ling dat ze zich hier komen vestigen. Ze zeer grofmazige structuur. “Je mag hier komen geld verdienen voor thuis. Heel zelf bepalen hoe nauw je je netwerk wilt veel Polen werken ver onder hun niveau. spannen. Als je wilt, heb je met niemand Ze hebben thuis vaak een goede oplei- iets te maken.” ding genoten.” Leidinggevenden geven in Nederland Wanneer iemand aan een Pool vraagt of vaak geen echte leiding, meent Koeman. hij een bepaalde klus kan doen, zal hij “Veel van hen willen aangesproken wor- altijd ja zeggen. “Hij is bang dat hij anders den met de voornaam en dat is voor men- het werk niet krijgt. Je kunt beter vragen sen afkomstig uit een fijnmazige cultuur of hij ervaring heeft in het werk en welke Johan Hoek Spaans van Groothandel Levahrt vindt het leuk om met verschillende heel verwarrend.” Er is bovendien vaak ervaring.” Volgens Koeman moet een culturen te werken - Pag. 3 sprake van beleidsvrijheid, een woord dat leidinggevende duidelijk grenzen stel- volgens Koeman niet te vertalen is in een len en verkeerd gedrag consequent van andere taal. “Dat is een typisch Nederlands de hand wijzen. “Je moet heel duidelijk woord. En dat zegt al genoeg.” zijn. En kijk als leidinggevende ook eens naar het gedrag. Speel het niet Mensen afkomstig uit een fijnmazige cul- op de persoon. Zeg niet ‘jij bent las- tuur - bijvoorbeeld mensen uit China, tig’, maar breng het terug naar het Indonesië of Marokko - hebben behoefte gedrag van de individuele persoon: aan duidelijkheid en strakke regels, meent je doet lastig. Wanneer je iemand Koeman. “Dat zijn ze gewend in het land terecht wijst, kun je dat bovendien van herkomst. Het heeft vaak te maken het beste doen onder vier ogen. met armoede. Men is vaak afhankelijk Doe dat niet waar alle collega’s bij van de gemeenschap of van de familie. staan. Iedereen heeft een indivi- Een sponsor als AB Midden Holland is heel belangrijk voor schaatstrainings- Het heeft ook te maken met religie en je duele trots.” groep VZOD - Pag. 3 eigen plaats kennen.” Wat bij deze cultuur heel belangrijk is, is het vermijden van Naast een duidelijke communi- een vragende toon. “Vragen is een teken catie en regels is belangstelling van zwakheid. Als je gezag hebt, vraag je voor de individuele medewer- niet; vooral geen gesloten vragen. Je kunt ker heel belangrijk. “Behandel je wel iemand aanspreken op zijn gedrag. medewerkers goed en verdiep je in de Of vragen waarom iemand zich op een mens. Wat is zijn thuissituatie, wat is zijn bepaalde manier gedraagt.” hobby. Je krijgt daar ontzettend veel voor John Koeman www.houthofftrainingen.nl Agenda november t/m december 2008 • Themabijeenkomst “Multiculturele 15 & 16 oktober van 08.30 tot 17.00 uur • Praktijkdag voor het Groen communicatie op de werkvloer” 17 oktober van 08.30 tot 14.00 uur “De klant centraal” 22 oktober bij Handelskwekerij www.aalsmeermarket.com Plantarium gebouw Boskoop/ L. v.d. Weijden (op uitnodiging) Hazerswoude-dorp Interesse? Laat het ons weten! • Ledenvergadering AB Midden Holland 20 november van 14.00 tot 21.00 uur Dinsdag 18 november 2008 www.praktijkdaggroen.nl • Aalsmeer Market te Nieuw Vennep “Focus on trade” Uitnodiging ontvangt u per post in week 44 FloraHolland, vestiging Aalsmeer ABulletin - oktober 2008 - pagina 1
 • 2. Wist u dat? Bedrijven zich tot 10 november 2008 kunnen aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2009! Voor de prijs, die door Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs wordt uitgeloofd, komen bedrijven uit alle tuinbouwsectoren in aanmerking. Gezocht wordt naar ondernemers met visie, creativiteit, passie en innovatiekracht. Begin november worden maximaal vier geno- mineerden gepresenteerd. Half december wordt de winnaar bekendgemaakt. De prijs- uitreiking vindt in januari 2009 plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Productschap Tuinbouw. De winnaar ontvangt een kunstwerk en een certificaat. Meer informatie is te vinden op www.tuinbouwondernemersprijs.nl. Directie en bestuur brengen werkbezoek aan Polen “We hebben veel gezien en geleerd” Louis Bakker van OptimaPrimAviera De directie en een aantal bestuursleden van AB Midden Holland zijn onlangs een paar dagen op werkbezoek geweest in Polen. Zij hebben onder meer een aantal bemiddelingskantoren bezocht. “Verder vinden wij het heel belangrijk eens kennis te maken met het land, zodat je wat meer begrijpt van de gewoonten”, vertelt algemeen bestuurslid Aldert Keessen, mede-eigenaar van Koninklijke Column Terra Nova. De reis begon met een bezoek aan wer- Veel Duitse Polen maakten gebruik van kantoor is opgezet door vader en doch- Huisvestingsproblemen vingsbureau AB Job Service. “Eigenaar het feit dat ze een werkvergunning kon- ter.” Tijdens het bezoek aan de diverse Adam bemiddelt uitsluitend voor een den krijgen. Nu verdienen ze in eigen steden is ook bekeken hoeveel andere AB Midden Holland maakt zich terecht zorgen over aantal AB’s in Nederland. Het is zijn land een stuk meer en is de keuze om in wervingskantoren er zijn. “Dat zijn min de huisvesting van seizoensmedewerkers in het eigen bedrijfje, maar hij gebruikt ons Polen te blijven makkelijker.” of meer onze concurrenten.” te ontwikkelen tuinbouwgebied PrimAviera. Onze logo”, legt Aldert uit. Adam heeft een groep, OptimaPrimAviera deelt deze zorg. Wij heb- kantoortje in Opole, een stad in zuid- Het noorden en oosten lopen nog wel Door de reis naar Polen is veel begrip ben aangegeven dat de dorpskernen rondom dit west Polen, waar hij samen met twee achter. “Vooral op het platteland is nog ontstaan voor de wervingskantoren, gebied geen last mogen krijgen van de huisvestings- assistentes werkt. “Hij krijgt een vergoe- veel werkloosheid.” Adam is daarom knikt Aldert. “Het is dus niet zo dat je problematiek. ding voor elke medewerker die hij naar bezig met het openen van twee nieuwe als uitzendbureau kunt zeggen: lever Nederland bemiddelt. Daarnaast is er kantoren in het noorden en oosten van mij nog even vijftig Polen. Die mensen Voordat ik verder ga, zal ik uitleggen wat een vergoeding voor elke week die de Polen. “Daar komen goede mensen moeten netjes worden geselecteerd en OptimaPrimAviera is en waar we voor staan. betreffende medewerker daadwerkelijk vandaan. Ik merk dat nu in mijn eigen gescreend, anders zit je hier met de OptimaPrimAviera bestaat uit een aantal kwekers van blijft werken. “Hoe meer mensen hij bedrijf. We hebben tijdelijk twee men- probleemgevallen.” de Aalsmeerderweg, Lavendelweg en Kruizemuntweg bemiddelt en hoe langer ze blijven, hoe sen extra ingehuurd. Dat zijn voor het uit Rijsenhout. We hebben als direct betrokkenen een beter het dus is voor hem.” eerst mensen uit het noorden.” Volgens Als bestuurslid weet hij nu ook veel positie verworven in het overleg met de gemeente en Adam haalt mensen binnen via adver- Aldert zijn zij erg gedreven. “De levens- beter welke problemen er spelen en hoe het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN). tenties en via zijn uitgebreide netwerk. standaard is daar nog erg laag.” daar in de toekomst mee moet worden “Hij regelt alles: de reis, de contacten omgegaan. “Zo kunnen we misschien OptimaPrimAviera staat positief tegenover de plan- in Nederland, de belastingaangifte in Kilometers eens gaan kijken naar andere gebie- nen van PrimAviera. We denken dat deze ontwikke- Polen en als dat nodig is zelfs de verze- Om de diverse wervingsbureau te bezoe- den of ander landen.” Bulgaren hebben ling een goede boost kan geven aan de ontwikkeling keringen.” ken zijn heel wat kilometers afgelegd. bijvoorbeeld een vergelijkbare arbeids- van het hele gebied. Zo hebben we in goed overleg “We reisden met z’n allen in een busje. mentaliteit als Polen, weet Aldert. “Dat al een paar zaken kunnen tackelen, zodat het een Moeilijker Van het ene naar het andere bureau is dus een optie. Het was heel nuttig om mooi en goed gestructureerd gebied kan worden. AB Job Service merkt dat het momen- was soms wel twee uur rijden.” Er is daar te zijn; wel een beetje vermoeiend, teel in zuid Polen moeilijker wordt men- met twee kantoren uitvoerig gesproken. maar zeker de moeite waard. We heb- Op dit moment wordt bij veel kwekers werk ver- sen te bemiddelen. “De reden is dat de “Naast AB Job Service werken wij ook ben veel gezien en geleerd.” richt door seizoenmedewerkers. Dat zal straks niet Poolse economie sterk verbetert. Als je samen met wervingskantoor Fortuna anders zijn. Deze mensen moeten echter ook worden vijftien jaar geleden iets wilde verdienen Hollandia. Dat was het eerste bureau in gehuisvest. Dat is een belangrijk punt. Burgerveen moest je in het westen gaan werken. Polen waar wij mee in zee gingen. Dit en Rijsenhout mogen daar echter niet de dupe van worden. OptimaPrimAviera onderkent het huisvestingspro- bleem en probeert daar ook invloed op te krijgen richting gemeente en het SGN. We hebben onlangs een aantal suggesties gedaan. Ook bij de behande- ling van het Masterplan PrimAviera in de gemeente- raad van 4 september j.l. is daar door de raadsleden op gewezen. De wethouder onderkende dit pro- bleem ook zeer, en erkent ook de verantwoording van de gemeente hierin. De gemeente zal dan ook voorwaardenscheppend moeten zijn, zodat daadwer- kelijk oplossingen kunnen worden gevonden. AB Midden Holland maakt zich - zoals gezegd - terecht zorgen over de huisvesting van de seizoen- smedewerkers. Wellicht is het een goed idee AB Midden Holland te betrekken bij deze problemen. Zij hebben immers genoeg ervaring op dit gebied. Daar moeten we met z’n allen gebruik van maken. Louis Bakker, namens OptimaPrimAViera Aldert Keessen, algemeen bestuurslid en mede-eigenaar van Koninklijke Terra Nova ABulletin - oktober 2008 - pagina 2
 • 3. Verschillende culturen Johan vindt het leuk om met verschillende culturen te wer- ken. “De producten komen vanuit de hele wereld naar ons toe en ook de mensen zijn heel divers. We hebben bijvoor- beeld ook een teelbedrijf in Mexico en in Nieuw Zeeland. Het is erg leuk om te zien dat mensen soms veel weten over een bepaald product uit het land van herkomst. Dan komen er verhalen over een grootmoeder die op een bepaalde manier de ananas schilde.” De taal is soms wel een probleem. Vooral bij de wat oudere Polen. “De rest van de medewerkers spreekt Engels, Duits of Nederlands. Maar het taalprobleem wordt vaak weer opgelost doordat een jongere landgenoot optreedt als tolk.” Klaverjassen De sfeer onderling is doorgaans goed. “De Nederlanders en Polen klaverjassen regelmatig samen. Dat hebben ze Johan Hoek Spaans op de inpakafdeling bij Levahrt hier geleerd.” Wel moet er rekening worden gehouden met de gewoonten van de diverse culturen, meent Johan. Soms ontstaan heel grappige situaties. “Bepaalde Nederlandse Groothandel Levarht is multicultureel woorden lijken op Poolse woorden. De betekenis is dan “De diversiteit past echt bij ons bedrijf” wel anders. Dat is soms verwarrend, maar soms ook heel komisch.” Er ontstaan ook wel eens misverstanden door een bepaalde manier van kijken of een bepaalde gezichts- Groothandel Levarht importeert en exporteert groente en fruit van en naar landen over de hele wereld. Op de werk- uitdrukking. Iedere cultuur neemt zijn eigen gewoontes mee vloer wordt eveneens met veel verschillende culturen gewerkt. “Dat gebeurt met name op de productieafdeling”, licht en een eigen manier van interpreteren. Lichaamstaal is heel bedrijfsleider Johan Hoek Spaans toe. “Die diversiteit past echt bij ons bedrijf.” belangrijk.” Levarht is een middelgroot tot groot waar we het langst mee werken.” Om afdelingen. “Maar ik vind het ook heel bedrijf met ca. 150 vaste medewer- de zekerheid te hebben dat bij plotse- belangrijk om je gezicht te laten zien op kers. In de zomerperiode - van april tot linge drukte voldoende mensen kunnen de werkvloer. De meeste mensen ken ik november - komen daar nog eens 50 worden ingehuurd is ook uitgeweken wel bij naam, ook van de vaste uitzend- tot 60 uitzendkrachten bij. “Hoewel we naar collega-uitzendbureaus. “We heb- krachten.” wereldwijd opereren hebben we toch te ben soms binnen een paar uur tien men- maken met seizoenen. Wij werken met sen nodig. Als iedereen drie mensen kan Het telefonisch spreekuur van AB Turken, Marokkanen, mensen uit Irak en leveren is het probleem opgelost.” Midden Holland vindt Johan een goed van de Dominicaanse Republiek. De uit- initiatief. “Als mensen problemen heb- zendbureaus leveren vooral Polen.” De meeste uitzendkrachten werken op ben praten ze liever met het uitzend- de verpakkingsafdeling. Soms zijn er bureau of een landgenoot. Met kleine Levarht krijgt uitzendkrachten aangele- heftruckchauffeurs nodig of orderpic- dingetjes komen ze wel bij mij of bij hun verd via een aantal uitzendbureaus. “AB kers.” Johan heeft vooral contact met direct leidinggevende.” Johan Hoek Spaans Midden Holland is het uitzendbureau de leidinggevenden van de diverse Schaatstrainingsgroep blij met sponsor AB Midden Holland “Wij vinden het prachtig dat we een Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de schaatstrai- ningsgroep is opgericht in de regio Kudelstaart/ Aalsmeer, uniforme uitstraling hebben” meent Appelman. “Schaatsers hebben van oudsher iets te maken met het boerenbedrijf en de tuinbouw. Zij hebben in de winter overdag wat meer tijd en de bedrijven worden AB Midden Holland is sponsor van schaatstrainingsgroep VZOD. “Op dit moment hebben we ongeveer 300 leden; bovendien vaak omringd door water.” kinderen en volwassenen”, vertelt bestuurslid George Appelman. Een sponsor als AB Midden Holland is heel belangrijk voor De trainingsgroep verzorgt trainingen is daar een mooi vervolg op, meent zeker een relatie tussen de sport schaat- VZOD. “Het sponsorgeld zetten wij voornamelijk om in die specifiek zijn gericht op de schaats- Appelman. “En dat is toch de vijver waar sen en de tuinbouw. “Zeventig procent clubtenues. Wij vinden het prachtig dat we als club een uni- sport. Er worden onder meer conditie- wij uit vissen.” van onze leden heeft iets met tuinbouw forme uitstraling hebben. Het logo van AB Midden Holland trainingen, fietstrainingen en skeeler- te maken. Ze hebben een kwekerij, ze staat heel subtiel op het shirt gedrukt.” trainingen gegeven. De skeelertrainin- Vanaf oktober wordt er ook weer werken bij de veiling of ze zijn werkzaam gen zijn heel populair bij de jeugd. “Er getraind op de kunstijsbanen in Haarlem in het tuinbouwonderwijs.” Openingstijden Kunstijsbaan Haarlem 4 oktober 2008 vanaf 12.00 uur komen wel tachtig kinderen.” Schaatsen en Amsterdam. Volgens Appelman is er www.ijsbaanhaarlem.nl www.stgvzod.nl Schaatstrainingsgroep VZOD ABulletin - oktober 2008 - pagina 3 ABulletin
 • 4. Colofon NEN 4400-1 • Bedrijfsverzorging • Uitzenden • Detacheren • Payroll Redactie AB Midden Holland Redactieadres Redactie ABulletin T.a.v. Marianne Vlak Postbus 394 1430 AJ Aalsmeer Tekst AB Midden Holland C&I-Tekst Samantha Kennis Vormgeving & Drukwerk AB Midden Holland officieel Lautenbag Reclame Fotografie erkend als leerbedrijf AB Midden Holland Peter Schipper RIJSENHOUT - AB Midden Holland is officieel erkend als leerbedrijf en voldoet met dit certificaat aan belangrijke AB Midden Holland kwaliteitscriteria zoals goede integratie van het opleiden in de bedrijfsvoering, de juiste begeleiding en zinvolle werk- Konnetlaantje 10 zaamheden. 1435 HW Rijsenhout AB Midden Holland heeft ruim 900 Poolse in de praktijk bij agrarische bedrijven. Het werkers dat wij serieus investeren in kwa- Postbus 394 uitzendkrachten en bijna 100 vakkrachten praktijkleren is een verplicht onderdeel van liteitsverbetering van de opleidingen in 1430 AJ Aalsmeer in dienst die vooral in de agrarische sector o.a. de meeste MBO opleidingen en voor de agrarische sector. We willen worden ingezet. Als erkend leerbedrijf kan begin volgend jaar een samenwerking T 0297 - 383400 AB Midden Holland nu scholen geschikte Samantha Kennis, sinds kort werkzaam bij starten met verschillende scholen uit de F 0297 - 347629 stageplaatsen aanbieden waardoor leerlin- AB Midden Holland als P&O functionaris: regio, de eerste contacten zijn gelegd en gen kunnen worden opgeleid tot vakmen- “Ik ben heel blij met dit certificaat. We de komende maanden vinden er meer E info@abmiddenholland.nl sen in voornamelijk de agrarische sector. kunnen nu laten zien aan bezoekers en gesprekken plaats”. I www.abmiddenholland.nl Dit vindt voor een belangrijk deel plaats relaties, maar ook aan onze eigen mede- • Een praatje met... Administratief medewerkster Deborah Post (30): “Het contact met mensen en de afwis- seling maken mijn werk heel leuk” • Gezin: “Ik heb een vriend.” • Als ik niet in deze branche zou werken: “Ik wist al toen ik heel klein was dat ik hetzelfde wilde doen als mijn grote • Functie: zus: werken op kantoor. Ik heb daar nooit spijt van gehad.” “Ik werk op de administratie bij AB Midden Holland. Mijn werkzaamheden zijn heel divers en dat maakt het werk leuk. • Mooiste klus: “Dat zou ik niet kunnen zeggen. Het Ik heb veel contact met klanten, medewerkers en collega’s. contact met mensen en de afwisseling maken mijn werk heel Daarnaast ben ik wagenparkbeheerster, aanspreekpunt leuk.” voor de bemiddelaars voor de facturen, troubleshooter qua defecte computers, et cetera.” • Hobby’s: “Ik ben gek op lezen, vooral fantasy en thril- lers. Ik ga ook regelmatig naar cabaretvoorstellingen met • In dienst sinds: “13 april 2004.” mijn zussen in Hoofddorp. Verder houd ik erg van reizen. Ik heb al een paar grote reizen gemaakt, onder meer naar • Opleiding: “Ik heb eerst MAVO gedaan en daarna China, Brazilië en Tanzania.” MEAO richting Bedrijfsadministratie.” • Toekomstplannen: “Ik hoop nog lang bij AB Midden • In het vak terecht gekomen: “Via een advertentie in Holland te blijven werken. Ik zit in een groeiend bedrijf, dus de krant. Hiervoor heb ik een aantal andere administratieve mijn takenpakket verandert mee. Mijn werk blijft daardoor functies gehad, onder meer bij een autobandengroothandel een uitdaging. Ik was nummer tien toen ik hier begon en nu en een technisch bedrijf.” werken hier al dertig mensen.” ABulletin - oktober 2008 - pagina 4 ABulletin