SlideShare a Scribd company logo

Artikel VIA vakblad De Boomkwekerij

1 of 2
Download to read offline
Bedrijf
Personeel
    ‘Wie roept dat hij geen Polen kan vinden,
    heeft een imagoprobleem’
   De laatste tijd hoor je van alle kanten dat er steeds minder
   Polen voor de sector beschikbaar zijn. Volgens VIA-directeur
   Gerlof Roubos droogt de toestroom van Polen helemaal niet op.
   „Werkgevers moeten hun werknemers beter behandelen.”
Gerlof Roubos, directeur van de Vereni-      beter behandelen, meent Roubos. „Ge-
ging Internationale Arbeidsbemiddelaars      beurt dit niet, dan vertrekken de Polen
(VIA), is stellig in zijn beweringen: „Er     naar een andere werkgever. Sinds ze geen
zijn nog steeds voldoende buitenlandse       tewerkstellingsvergunning meer nodig
arbeidskrachten te vinden. Van de mensen      hebben, zijn ze daar vrij in.”
die onze leden uit het buitenland halen,
komt 80% uit Polen.” De werkloosheid
                          Roemenen en Bulgaren
in Polen is volgens Roubos nog steeds heel
                          Ook dit jaar worden weer een paar dui-
hoog. „Vooral in het noorden en aan de
                          zend tewerkstellingsvergunningen voor
oostkant. Met name de mensen van het
                          Roemenen en Bulgaren aangevraagd.
platteland zijn zeer geschikt voor het werk
                                                                                                                           Foto: Jan Zandee, St.-Michielsgestel
                          Het argument is dat men geen andere
in boomkwekerijen.”
                          werknemers kan vinden.
 Behalve lager geschoolde Polen komen
                           Onzin, zegt Roubos. „Ik heb sterk het
volgens Roubos ook steeds meer hoger
                          idee dat die werkgevers op zoek zijn naar
opgeleiden naar Nederland. „Zij beslaan
                          een aantal nieuwe onwetende en goedko-
momenteel de hele arbeidsmarkt. Het
                          pe arbeidskrachten die niet zo goed op de
begon destijds met ongeschoolde arbei-
                          hoogte zijn van de regels in Nederland.”
ders zoals de aspergestekers, maar je ziet
                                                                               Vereniging van Internationale
                           Hij is van mening dat de tewerkstel-
dat nu in rap tempo veranderen in accoun-
                          lingsvergunningen niet mogen worden
tants, IT’ers, natuurkundigen, et cetera.
                                                                               Arbeidsbemiddelaars
                                                  Gerlof Roubos: „Er zijn nog voldoende buiten-
                          afgegeven. „Daar hebben we ook Ka-
Het taalprobleem is dan ook niet meer
                                                  landse arbeidskrachten te vinden.”
                          mervragen over laten stellen door een
aanwezig.”                                                                          De Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) is in 2004 opge-
                          politieke partij. Men moet eerst in de hele
 Een tekort aan Poolse arbeidskrachten is                                                          richt voor bedrijven die zich bezighouden met uitzenden, detacheren, werven
                          EU kijken of er geen arbeidskrachten te
er volgens Roubos dus niet. „Dat ligt aan                                                          en via projectmanagement inzetten van buitenlandse werknemers. VIA maakt
                                                  dan ook geen tewerkstellingsvergunningen
                          vinden zijn. Pas dan mogen die vergun-
de uitzendbureaus en hun klanten zelf. Ik                                                          zich onder andere sterk voor het verbeteren van het imago van internationale
                                                  meer nodig zouden zijn voor Roemenen en
                          ningen worden afgegeven. Dat is mo-
blijf beweren dat wie roept dat hij geen                                                           arbeidsbemiddelaars.
                                                  Bulgaren. Veel van hen komen nu namelijk
                          menteel dus niet aan de orde.”
Polen kan vinden, zelf een imagoprobleem                                                           Bedrijven die lid worden van VIA krijgen eerst de status aspirant-lid, waarna zij
                                                  terecht in illegale en duistere constructies,
                           Roubos is niet tegen de instroom van
heeft. Dit standpunt wordt ondersteund                                                            binnen 12 maanden een certificaat moeten behalen om volwaardig lid te kunnen
                                                  waardoor ze potentieel slachtoffer zijn
                          Roemenen en Bulgaren. „Ik ben een
door de VIA-leden, de bij ons aangesloten                                                          worden. Het certificaat gaat in op fiscale en juridische verplichtingen, maar ook
                                                  voor uitbuiting. Ze belanden in wezen in
                          voorstander van een vrije arbeidsmarkt.
uitzendbureaus (kader: Vereniging Inter-                                                           zaken als huisvesting, sociale begeleiding en dergelijke worden meegenomen.
                                                  een grijs circuit.”
                          De meest ideale situatie is de grenzen
nationale Arbeidsbemiddelaars).”                                                               VIA maakt zich verder hard voor het ontwikkelen van een cao die rekening houdt
                          openstellen. Dat zou betekenen dat er
 Werkgevers moeten hun werknemers                                                              met de specifieke omstandigheden van buitenlandse werknemers. Te denken valt
                                                                               hierbij aan werktijden, lengte van contracten, afdrachten aan scholingsfondsen
                                                  Slechte naam                       en pensioenafdrachten.
    Certificaat voor uitzendbureaus                              Onder Poolse werknemers heeft Nederland          VIA beheert ook een meldpunt waar buitenlandse werknemers misstanden kun-
                                                  inmiddels een slechte naam gekregen. Dat         nen melden.
                                                  merkt Roubos met name door het meld-
    RIA staat voor Register Inleenarbeid Agrarisch. Dit is een register voor gecertificeerde
                                                  punt ‘Misstanden’ op de website van bran-
    HAL-bedrijven. HAL is de afkorting voor Handmatige Agrarische Loonbedrijven, een
                                                                                                  land ligt natuurlijk veel dichterbij voor de
                                                  chevereniging VIA. „We krijgen daar heel    meer dan 2.000 uitzendbureaus. Daar-
                                                                                                                                              De Boomkwekerij 16 (18 april 2008)
    verzamelnaam voor loonbedrijven en uitzendbureaus die personeel leveren aan
                                                                                                  Polen en ook qua taal is het makkelijker.”
                                                  veel klachten binnen van werknemers die     van zijn slechts 300 tot 500 betrouwbaar;
    agrarische bedrijven.
                                                                                                  Ook wat huisvesting betreft, wint Duitsland
                                                  niet bij onze VIA-leden werkzaam zijn. Zij   1500 tot 1700 bureaus zijn dus malafide.”
    Gecertificeerde loonbedrijven en uitzendbureaus zijn herkenbaar aan het RIA-
                                                                                                  het van Nederland. „In Duitsland zijn – in
                                                  klagen over te weinig loon, slechte huis-    Bij de VIA zijn circa 38 uitzendbureaus
    keurmerk. RIA is een dienst van het LTO-project Certificering van HAL-bedrijven. Het
                                                                                                  tegenstelling tot Nederland – nog volop
                                                  vesting en te veel werkuren. We proberen    aangesloten. Zij bemiddelen samen on-
    doel van het project is tweeledig:
     de risico’s van de Wet ketenaansprakelijkheid voor tuinders minimaliseren door                                                      woningen beschikbaar, dus dat maakt het
                                                  die mensen zo veel mogelijk te helpen. Ze    geveer 45.000 mensen per jaar.
                                                                                                  ook wat makkelijker.”
                                                  weten ons vaak te vinden via mond-tot-
    bonafide loonbedrijven herkenbaar te maken
     bonafide loonbedrijven de mogelijkheid bieden zich te onderscheiden van malafide                                                      Er zijn echter nog wel grensrestricties.
                                                  mondreclame.”
                                                                          Duitsland                    „Als de grenzen daar ook opengaan, zullen
                                                   In Nederland zijn ook meer slechte dan
    concurrentbedrijven.
                                                                          Onder Poolse werknemers begint Duits-      heel veel Polen in Duitsland gaan werken.
                                                  goede uitzendbureaus actief, aldus Rou-
    De algemene doelstelling van het project is het bestrijden van illegale arbeid.
                                                                          land steeds populairder te worden. „Duits-    Dan heeft Nederland waarschijnlijk
                                                  bos. „In de internationale markt werken
                                                                                                                         
                                                                                                                                               17
Personeel                                                       NBvB: ‘Kwekers niet voor een dubbeltje op de
                                                       eerste rang’
                                                                                      flexibele arbeidsvoorziening.”
                                                       NBvB-voorzitter Jan van Leeuwen
                                                                                      De NBvB-voorzitter gelooft ook niet
                                                       luidde in zijn toespraak tijdens de
                                                                                      dat Nederland een slechte naam heeft
                                                       recente jaarvergadering van de
                                                                                      onder buitenlandse werknemers. Het
                                                       NBvB in Arnhem de noodklok over
                                                                                      argument dat veel Polen naar Duits-
                                                       het tekort aan arbeidskrachten
                                                                                      land trekken, vindt Van Leeuwen niet
                                                       voor de sector. Van Leeuwen riep
                                                                                      overtuigend: „Er werken al veel Polen
                                                       bij die gelegenheid de regering op
                                                                           Jan van Leeuwen
                                                                                      in Duitsland. Ze gaan toch werken
                                                       om de grenzen zo snel mogelijk
                                                                                 waar ze willen, dat is een normale ontwikke-
                                                       te openen voor Bulgaren en Roemenen. LTO
                                                                                 ling.”
                                                       Nederland-voorzitter Albert Jan Maat deed
                                                                                 Van Leeuwen is het eens met Roubos dat de
                                                       onlangs in Het Financieele Dagblad een soort-
                                                                                 toestroom van Polen niet minder wordt. „Polen
                                                       gelijke oproep aan de Nederlandse politiek.
                                                                                 die het naar hun zin hebben, blijven hier en
                                                       De uitlatingen van VIA-directeur Gerlof Roubos
                                                                                 leren het vak. Sommigen beginnen in Polen
                                                       over de arbeidsschaarsteproblematiek noemt
                   Poolse werknemers aan het werk op                                             zelf een kwekerij en doen contractwerk voor
                                                       Van Leeuwen „voorspelbaar”, maar gaan
                   Nederlandse boomkwekerijbedrijven.                                             Nederland. Voor de afzet is het een goed land,
                                                       volgens hem voorbij aan de problemen waar
                                                                                 de prijs ligt goed. Ik zie het niet als concur-
                                                       boomkwekers in de praktijk tegenaan lopen.
                                                                                 rentie.”
                                                       De aantijging van Roubos dat kwekers die een
                                                       tewerkstellingsvergunning aanvragen voor
                                                                                 Huisvesting
                                                       Roemenen en Bulgaren, op zoek zijn naar ‘on-
                                                       wetende en goedkope arbeidskrachten’ wijst     Huisvesting en vrijetijdsbesteding vormen
                                                       Van Leeuwen van de hand. „Kwekers letten      volgens Van Leeuwen wel een probleem. „Er
                                                       natuurlijk op de arbeidskosten, maar het is niet  moet door gemeenten ruimhartiger worden
                                                       zo dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang   omgegaan met huisvesting op de bedrijven,
                                                       willen zitten. De kosten zitten voor de werk-    dat leidt tot positieve ontwikkelingen. Met
                                           Foto’s: Rens Kromhout
                                                       nemers ook voornamelijk in de brutoloon-      name in Boskoop en Zundert zie je nu exces-
                                                       kosten, niet in het nettoloon.”           sen waar 12 mensen in een eengezinswoning
                                                       Daarbij bieden werknemers uit Roemenië en      wonen. Polen zijn wat dat betreft niet anders
                                                       Bulgarije zich volop aan en willen ze graag     dan andere concentraties van personen die
                                                       werken. Van Leeuwen: „Veel Roemenen en       voor overlast zorgen.”
                                                       Bulgaren hebben zich in België gevestigd, die    Van Leeuwen kijkt niet vreemd op van de grote
                   wél een acuut probleem. Die klap moet dan               steken makkelijk de grens over, naar de regio    aantallen malafide uitzendbureaus die volgens
                   worden opgevangen.”                          Zundert bijvoorbeeld.”               Roubos in de internationale markt actief zijn.
                    Een ander voordeel van Duitsland ten                 Via belangenorganisaties wordt gelobbyd voor    De NBvB adviseert kwekers dan ook om alleen
                   opzichte van Nederland is dat het feno-                versnelde toegang voor Roemenen en Bulga-      met RIA-gecertificeerde bureaus te werken
                   meen van uitzendkrachten er minder groot                ren op de Nederlandse arbeidsmarkt. „Op dit     en zich daarnaast goed bij te laten staan door
                   is. „Het aantal malafide uitzendbureaus                moment zit er nog geen schot in, het is een     accountants en LTO Seizoenarbeid (kader:
                   is dan ook veel minder hoog. Bovendien                 kwestie van de lange adem.”             Certificaat voor uitzendbureaus). „Kwekers
                   krijgen werknemers daar eerder een vast                Van Leeuwen denkt niet dat de omstandig-      moeten niet met mensen in zee gaan die aan
                   arbeidscontract dan in Nederland.”                   heden voor buitenlandse werknemers in de      de deur komen leuren. Met name grotere
                    In Nederland is dat sowieso een moeilijke              boomkwekerij slechter zijn dan elders. „Exces-   organisaties zijn vaak betrouwbaar en leveren
                   kwestie, meent Roubos. „Wij vinden dat je               sen kom je in alle takken van sport tegen. De    kwaliteit, al zijn ze wel wat duurder dan de
                   werknemers een contract moet aanbieden                 boomkwekerijsector is gewoon gebaat bij een     kleinere bureaus.”
                   voor een bepaalde tijd. En of ze nou wel of
                   geen werk hebben; je moet ze gewoon loon
                   betalen. Je kunt mensen niet uit het buiten-
                                                       moeten knalhard worden aangepakt.”
                   land halen en ze na twee dagen laten weten                                        deren, geen sociale begeleiding krijgt en er
                                                        Het liefst huisvest Roubos de mensen in
                   dat er geen werk meer is. Bij boomkwekerij-                                        geen activiteiten worden georganiseerd,
                                                       normale woonhuizen. „Maar er is al zo
                   en is dat probleem minder aanwezig, want                                         dan rest hem vaak niets anders dan dingen
                                                       veel woningnood, dus dan kom je terecht
                   daar gaat het vaak om seizoenarbeid.”                                           te doen die niet zo prettig zijn. Zoals over-
                                                       bij tijdelijke voorzieningen op bedrijventer-   last veroorzaken, aan de drank gaan, et ce-
                                                       reinen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn    tera.” Volgens Roubos is de werkgever hier
De Boomkwekerij 16 (18 april 2008)
                   Schandalig                               dat gemeenten geen toestemming geven. Ik      verantwoordelijk voor. „Natuurlijk ligt de
                   Roubos maakt zich ernstige zorgen over de               heb zelf meegemaakt dat werd gezegd: ‘De      verantwoordelijkheid ook bij de Pool zelf,
                   behandeling van buitenlandse werknemers                maatschappij in deze gemeente kan de druk     maar de slechte omstandigheden worden
                   in Nederland. „Het is natuurlijk schan-                van deze doelgroep niet aan.’ Ik vind dat     veroorzaakt door die werkgever.”     
                   dalig dat mensen van ver worden gehaald                verschrikkelijk.”
                   en in een caravan of in een schuur worden                Roubos kent uiteraard ook de verhalen
                                                                                Ingrid Rompa en Ralph Mens Het hoofdartikel
                   gestopt. Gemeenten moeten samen met de                 over ‘zuipende Polen’. Volgens hem ligt
                   goede uitzendbureaus afspraken maken                  de oorzaak hiervan opnieuw bij de slechte     is geschreven door Rompa, freelancejournalist voor De
                   over huisvesting van de arbeidsmigranten.               werkgever. „Wanneer een arbeidsmigrant       Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl. De kaders zijn
                   Die 1.500 tot 1.700 slechte werkgevers                 in een pand wordt gestopt met twintig an-     geschreven door Mens, rmens@hortipoint.nl.
  18
Ad

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Craigee Pitch Presentation
Craigee Pitch PresentationCraigee Pitch Presentation
Craigee Pitch Presentationcraigee
 
Estado Do Tempo
Estado Do TempoEstado Do Tempo
Estado Do TempoPequete
 
Carnaval Al Bosc
Carnaval Al BoscCarnaval Al Bosc
Carnaval Al Bosclluisamy
 
Gabriel Torres. Coloquio Regiones, 2007
Gabriel Torres. Coloquio Regiones, 2007Gabriel Torres. Coloquio Regiones, 2007
Gabriel Torres. Coloquio Regiones, 2007Pro Regiones
 
munduko rekorrak
munduko rekorrakmunduko rekorrak
munduko rekorrakguest6903d5
 
10 Best Places To Work With
10 Best Places To Work With10 Best Places To Work With
10 Best Places To Work Withcharukatia
 
Previlence Of Epidemiology
Previlence Of EpidemiologyPrevilence Of Epidemiology
Previlence Of Epidemiologyshankhamintu
 
English Ability Documentation
English Ability DocumentationEnglish Ability Documentation
English Ability Documentationvivianhock
 
You Have Two Choices
You Have Two ChoicesYou Have Two Choices
You Have Two Choicesguestc80c7120
 
Pt Artikel I Licitationen 130209
Pt Artikel I Licitationen 130209Pt Artikel I Licitationen 130209
Pt Artikel I Licitationen 130209thylander
 
El Hombre Sin Rostro
El Hombre Sin RostroEl Hombre Sin Rostro
El Hombre Sin Rostrofranzoliver
 
090227 Proposal Meeting
090227 Proposal Meeting090227 Proposal Meeting
090227 Proposal Meetingmadeby2
 

Viewers also liked (20)

Quechua
QuechuaQuechua
Quechua
 
Craigee Pitch Presentation
Craigee Pitch PresentationCraigee Pitch Presentation
Craigee Pitch Presentation
 
Estado Do Tempo
Estado Do TempoEstado Do Tempo
Estado Do Tempo
 
Fieldconcept
FieldconceptFieldconcept
Fieldconcept
 
Carnaval Al Bosc
Carnaval Al BoscCarnaval Al Bosc
Carnaval Al Bosc
 
Gabriel Torres. Coloquio Regiones, 2007
Gabriel Torres. Coloquio Regiones, 2007Gabriel Torres. Coloquio Regiones, 2007
Gabriel Torres. Coloquio Regiones, 2007
 
Mobbrut
MobbrutMobbrut
Mobbrut
 
munduko rekorrak
munduko rekorrakmunduko rekorrak
munduko rekorrak
 
10 Best Places To Work With
10 Best Places To Work With10 Best Places To Work With
10 Best Places To Work With
 
Previlence Of Epidemiology
Previlence Of EpidemiologyPrevilence Of Epidemiology
Previlence Of Epidemiology
 
Jeopardy Cap 8
Jeopardy Cap 8Jeopardy Cap 8
Jeopardy Cap 8
 
English Ability Documentation
English Ability DocumentationEnglish Ability Documentation
English Ability Documentation
 
Christian ZáRate T5
Christian ZáRate T5Christian ZáRate T5
Christian ZáRate T5
 
You Have Two Choices
You Have Two ChoicesYou Have Two Choices
You Have Two Choices
 
Pt Artikel I Licitationen 130209
Pt Artikel I Licitationen 130209Pt Artikel I Licitationen 130209
Pt Artikel I Licitationen 130209
 
El Hombre Sin Rostro
El Hombre Sin RostroEl Hombre Sin Rostro
El Hombre Sin Rostro
 
090227 Proposal Meeting
090227 Proposal Meeting090227 Proposal Meeting
090227 Proposal Meeting
 
Xúpiter.
Xúpiter.Xúpiter.
Xúpiter.
 
MMT Animation
MMT AnimationMMT Animation
MMT Animation
 
Skozok
SkozokSkozok
Skozok
 

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

Artikel VIA vakblad De Boomkwekerij

 • 1. Bedrijf Personeel ‘Wie roept dat hij geen Polen kan vinden, heeft een imagoprobleem’ De laatste tijd hoor je van alle kanten dat er steeds minder Polen voor de sector beschikbaar zijn. Volgens VIA-directeur Gerlof Roubos droogt de toestroom van Polen helemaal niet op. „Werkgevers moeten hun werknemers beter behandelen.” Gerlof Roubos, directeur van de Vereni- beter behandelen, meent Roubos. „Ge- ging Internationale Arbeidsbemiddelaars beurt dit niet, dan vertrekken de Polen (VIA), is stellig in zijn beweringen: „Er naar een andere werkgever. Sinds ze geen zijn nog steeds voldoende buitenlandse tewerkstellingsvergunning meer nodig arbeidskrachten te vinden. Van de mensen hebben, zijn ze daar vrij in.” die onze leden uit het buitenland halen, komt 80% uit Polen.” De werkloosheid Roemenen en Bulgaren in Polen is volgens Roubos nog steeds heel Ook dit jaar worden weer een paar dui- hoog. „Vooral in het noorden en aan de zend tewerkstellingsvergunningen voor oostkant. Met name de mensen van het Roemenen en Bulgaren aangevraagd. platteland zijn zeer geschikt voor het werk Foto: Jan Zandee, St.-Michielsgestel Het argument is dat men geen andere in boomkwekerijen.” werknemers kan vinden. Behalve lager geschoolde Polen komen Onzin, zegt Roubos. „Ik heb sterk het volgens Roubos ook steeds meer hoger idee dat die werkgevers op zoek zijn naar opgeleiden naar Nederland. „Zij beslaan een aantal nieuwe onwetende en goedko- momenteel de hele arbeidsmarkt. Het pe arbeidskrachten die niet zo goed op de begon destijds met ongeschoolde arbei- hoogte zijn van de regels in Nederland.” ders zoals de aspergestekers, maar je ziet Vereniging van Internationale Hij is van mening dat de tewerkstel- dat nu in rap tempo veranderen in accoun- lingsvergunningen niet mogen worden tants, IT’ers, natuurkundigen, et cetera. Arbeidsbemiddelaars Gerlof Roubos: „Er zijn nog voldoende buiten- afgegeven. „Daar hebben we ook Ka- Het taalprobleem is dan ook niet meer landse arbeidskrachten te vinden.” mervragen over laten stellen door een aanwezig.” De Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) is in 2004 opge- politieke partij. Men moet eerst in de hele Een tekort aan Poolse arbeidskrachten is richt voor bedrijven die zich bezighouden met uitzenden, detacheren, werven EU kijken of er geen arbeidskrachten te er volgens Roubos dus niet. „Dat ligt aan en via projectmanagement inzetten van buitenlandse werknemers. VIA maakt dan ook geen tewerkstellingsvergunningen vinden zijn. Pas dan mogen die vergun- de uitzendbureaus en hun klanten zelf. Ik zich onder andere sterk voor het verbeteren van het imago van internationale meer nodig zouden zijn voor Roemenen en ningen worden afgegeven. Dat is mo- blijf beweren dat wie roept dat hij geen arbeidsbemiddelaars. Bulgaren. Veel van hen komen nu namelijk menteel dus niet aan de orde.” Polen kan vinden, zelf een imagoprobleem Bedrijven die lid worden van VIA krijgen eerst de status aspirant-lid, waarna zij terecht in illegale en duistere constructies, Roubos is niet tegen de instroom van heeft. Dit standpunt wordt ondersteund binnen 12 maanden een certificaat moeten behalen om volwaardig lid te kunnen waardoor ze potentieel slachtoffer zijn Roemenen en Bulgaren. „Ik ben een door de VIA-leden, de bij ons aangesloten worden. Het certificaat gaat in op fiscale en juridische verplichtingen, maar ook voor uitbuiting. Ze belanden in wezen in voorstander van een vrije arbeidsmarkt. uitzendbureaus (kader: Vereniging Inter- zaken als huisvesting, sociale begeleiding en dergelijke worden meegenomen. een grijs circuit.” De meest ideale situatie is de grenzen nationale Arbeidsbemiddelaars).” VIA maakt zich verder hard voor het ontwikkelen van een cao die rekening houdt openstellen. Dat zou betekenen dat er Werkgevers moeten hun werknemers met de specifieke omstandigheden van buitenlandse werknemers. Te denken valt hierbij aan werktijden, lengte van contracten, afdrachten aan scholingsfondsen Slechte naam en pensioenafdrachten. Certificaat voor uitzendbureaus Onder Poolse werknemers heeft Nederland VIA beheert ook een meldpunt waar buitenlandse werknemers misstanden kun- inmiddels een slechte naam gekregen. Dat nen melden. merkt Roubos met name door het meld- RIA staat voor Register Inleenarbeid Agrarisch. Dit is een register voor gecertificeerde punt ‘Misstanden’ op de website van bran- HAL-bedrijven. HAL is de afkorting voor Handmatige Agrarische Loonbedrijven, een land ligt natuurlijk veel dichterbij voor de chevereniging VIA. „We krijgen daar heel meer dan 2.000 uitzendbureaus. Daar- De Boomkwekerij 16 (18 april 2008) verzamelnaam voor loonbedrijven en uitzendbureaus die personeel leveren aan Polen en ook qua taal is het makkelijker.” veel klachten binnen van werknemers die van zijn slechts 300 tot 500 betrouwbaar; agrarische bedrijven. Ook wat huisvesting betreft, wint Duitsland niet bij onze VIA-leden werkzaam zijn. Zij 1500 tot 1700 bureaus zijn dus malafide.” Gecertificeerde loonbedrijven en uitzendbureaus zijn herkenbaar aan het RIA- het van Nederland. „In Duitsland zijn – in klagen over te weinig loon, slechte huis- Bij de VIA zijn circa 38 uitzendbureaus keurmerk. RIA is een dienst van het LTO-project Certificering van HAL-bedrijven. Het tegenstelling tot Nederland – nog volop vesting en te veel werkuren. We proberen aangesloten. Zij bemiddelen samen on- doel van het project is tweeledig:  de risico’s van de Wet ketenaansprakelijkheid voor tuinders minimaliseren door woningen beschikbaar, dus dat maakt het die mensen zo veel mogelijk te helpen. Ze geveer 45.000 mensen per jaar. ook wat makkelijker.” weten ons vaak te vinden via mond-tot- bonafide loonbedrijven herkenbaar te maken  bonafide loonbedrijven de mogelijkheid bieden zich te onderscheiden van malafide Er zijn echter nog wel grensrestricties. mondreclame.” Duitsland „Als de grenzen daar ook opengaan, zullen In Nederland zijn ook meer slechte dan concurrentbedrijven. Onder Poolse werknemers begint Duits- heel veel Polen in Duitsland gaan werken. goede uitzendbureaus actief, aldus Rou- De algemene doelstelling van het project is het bestrijden van illegale arbeid. land steeds populairder te worden. „Duits- Dan heeft Nederland waarschijnlijk bos. „In de internationale markt werken  17
 • 2. Personeel NBvB: ‘Kwekers niet voor een dubbeltje op de eerste rang’ flexibele arbeidsvoorziening.” NBvB-voorzitter Jan van Leeuwen De NBvB-voorzitter gelooft ook niet luidde in zijn toespraak tijdens de dat Nederland een slechte naam heeft recente jaarvergadering van de onder buitenlandse werknemers. Het NBvB in Arnhem de noodklok over argument dat veel Polen naar Duits- het tekort aan arbeidskrachten land trekken, vindt Van Leeuwen niet voor de sector. Van Leeuwen riep overtuigend: „Er werken al veel Polen bij die gelegenheid de regering op Jan van Leeuwen in Duitsland. Ze gaan toch werken om de grenzen zo snel mogelijk waar ze willen, dat is een normale ontwikke- te openen voor Bulgaren en Roemenen. LTO ling.” Nederland-voorzitter Albert Jan Maat deed Van Leeuwen is het eens met Roubos dat de onlangs in Het Financieele Dagblad een soort- toestroom van Polen niet minder wordt. „Polen gelijke oproep aan de Nederlandse politiek. die het naar hun zin hebben, blijven hier en De uitlatingen van VIA-directeur Gerlof Roubos leren het vak. Sommigen beginnen in Polen over de arbeidsschaarsteproblematiek noemt Poolse werknemers aan het werk op zelf een kwekerij en doen contractwerk voor Van Leeuwen „voorspelbaar”, maar gaan Nederlandse boomkwekerijbedrijven. Nederland. Voor de afzet is het een goed land, volgens hem voorbij aan de problemen waar de prijs ligt goed. Ik zie het niet als concur- boomkwekers in de praktijk tegenaan lopen. rentie.” De aantijging van Roubos dat kwekers die een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor Huisvesting Roemenen en Bulgaren, op zoek zijn naar ‘on- wetende en goedkope arbeidskrachten’ wijst Huisvesting en vrijetijdsbesteding vormen Van Leeuwen van de hand. „Kwekers letten volgens Van Leeuwen wel een probleem. „Er natuurlijk op de arbeidskosten, maar het is niet moet door gemeenten ruimhartiger worden zo dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang omgegaan met huisvesting op de bedrijven, willen zitten. De kosten zitten voor de werk- dat leidt tot positieve ontwikkelingen. Met Foto’s: Rens Kromhout nemers ook voornamelijk in de brutoloon- name in Boskoop en Zundert zie je nu exces- kosten, niet in het nettoloon.” sen waar 12 mensen in een eengezinswoning Daarbij bieden werknemers uit Roemenië en wonen. Polen zijn wat dat betreft niet anders Bulgarije zich volop aan en willen ze graag dan andere concentraties van personen die werken. Van Leeuwen: „Veel Roemenen en voor overlast zorgen.” Bulgaren hebben zich in België gevestigd, die Van Leeuwen kijkt niet vreemd op van de grote wél een acuut probleem. Die klap moet dan steken makkelijk de grens over, naar de regio aantallen malafide uitzendbureaus die volgens worden opgevangen.” Zundert bijvoorbeeld.” Roubos in de internationale markt actief zijn. Een ander voordeel van Duitsland ten Via belangenorganisaties wordt gelobbyd voor De NBvB adviseert kwekers dan ook om alleen opzichte van Nederland is dat het feno- versnelde toegang voor Roemenen en Bulga- met RIA-gecertificeerde bureaus te werken meen van uitzendkrachten er minder groot ren op de Nederlandse arbeidsmarkt. „Op dit en zich daarnaast goed bij te laten staan door is. „Het aantal malafide uitzendbureaus moment zit er nog geen schot in, het is een accountants en LTO Seizoenarbeid (kader: is dan ook veel minder hoog. Bovendien kwestie van de lange adem.” Certificaat voor uitzendbureaus). „Kwekers krijgen werknemers daar eerder een vast Van Leeuwen denkt niet dat de omstandig- moeten niet met mensen in zee gaan die aan arbeidscontract dan in Nederland.” heden voor buitenlandse werknemers in de de deur komen leuren. Met name grotere In Nederland is dat sowieso een moeilijke boomkwekerij slechter zijn dan elders. „Exces- organisaties zijn vaak betrouwbaar en leveren kwestie, meent Roubos. „Wij vinden dat je sen kom je in alle takken van sport tegen. De kwaliteit, al zijn ze wel wat duurder dan de werknemers een contract moet aanbieden boomkwekerijsector is gewoon gebaat bij een kleinere bureaus.” voor een bepaalde tijd. En of ze nou wel of geen werk hebben; je moet ze gewoon loon betalen. Je kunt mensen niet uit het buiten- moeten knalhard worden aangepakt.” land halen en ze na twee dagen laten weten deren, geen sociale begeleiding krijgt en er Het liefst huisvest Roubos de mensen in dat er geen werk meer is. Bij boomkwekerij- geen activiteiten worden georganiseerd, normale woonhuizen. „Maar er is al zo en is dat probleem minder aanwezig, want dan rest hem vaak niets anders dan dingen veel woningnood, dus dan kom je terecht daar gaat het vaak om seizoenarbeid.” te doen die niet zo prettig zijn. Zoals over- bij tijdelijke voorzieningen op bedrijventer- last veroorzaken, aan de drank gaan, et ce- reinen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn tera.” Volgens Roubos is de werkgever hier De Boomkwekerij 16 (18 april 2008) Schandalig dat gemeenten geen toestemming geven. Ik verantwoordelijk voor. „Natuurlijk ligt de Roubos maakt zich ernstige zorgen over de heb zelf meegemaakt dat werd gezegd: ‘De verantwoordelijkheid ook bij de Pool zelf, behandeling van buitenlandse werknemers maatschappij in deze gemeente kan de druk maar de slechte omstandigheden worden in Nederland. „Het is natuurlijk schan- van deze doelgroep niet aan.’ Ik vind dat veroorzaakt door die werkgever.”  dalig dat mensen van ver worden gehaald verschrikkelijk.” en in een caravan of in een schuur worden Roubos kent uiteraard ook de verhalen Ingrid Rompa en Ralph Mens Het hoofdartikel gestopt. Gemeenten moeten samen met de over ‘zuipende Polen’. Volgens hem ligt goede uitzendbureaus afspraken maken de oorzaak hiervan opnieuw bij de slechte is geschreven door Rompa, freelancejournalist voor De over huisvesting van de arbeidsmigranten. werkgever. „Wanneer een arbeidsmigrant Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl. De kaders zijn Die 1.500 tot 1.700 slechte werkgevers in een pand wordt gestopt met twintig an- geschreven door Mens, rmens@hortipoint.nl. 18