SPM 2020

ciklaili. com
ciklaili. comTeacher at Kementerian Pendidikan Malaysia

Jadual Peperiksaan SPM 2020

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
2020
2020 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
LP/SPM/2020 Pin. 1/2020
2
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
2020
BAHAGIAN A
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM
Pihak JPN hendaklah:
1. memaklumkan kepada sekolah untuk memuat turun Jadual Waktu Peperiksaan SPM
2020 dari portal rasmi Lembaga Peperiksaan (lp.moe.gov.my).
2. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 kepada semua
calon persendirian.
3. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 sebelum peperiksaan.
4. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas
peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa.
5. merujuk kepada buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis dan buku
Panduan Pengurusan Peperiksaan yang sedang berkuat kuasa.
BAHAGIAN B
PENGETUA - ARAHAN AM
Pengetua hendaklah:
1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 kepada semua calon sekolah.
2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 sebelum peperiksaan.
3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab Kertas
Peperiksaan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa.
4. memastikan calon tidak membawa masuk bahan-bahan terlarang seperti yang
termaktub dalam Bahagian D, Perkara 7 Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan.
5. merujuk kepada buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis yang sedang
berkuat kuasa.
3
BAHAGIAN C
KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah:
1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu
Peperiksaan SPM 2020 dimaklumkan kepada calon.
2. meminta semua calon untuk memeriksa dan memastikan calon tidak membawa masuk
bahan-bahan terlarang seperti yang termaktub dalam Bahagian D, Perkara 7
Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan.
3. mencatatkan pada papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas,
nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan.
4. membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan.
5. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020.
6. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan
di sebelah atas.
7. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa
peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan
calon mendapat kertas peperiksaan yang betul.
8. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat
pada muka hadapan kertas peperiksaan.
9. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor
sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan.
10. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada
borang LP/Am 29 akur dengan bilangan calon dalam Buku Rekod Pengawasan
Peperiksaan (BRP) LP/Am 25 bagi sesuatu kertas peperiksaan.
11. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 sekiranya calon melanggar
sebarang peraturan peperiksaan pada Bahagian D, Perkara 7 Larangan
di Dewan/Bilik Peperiksaan.
12. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 sekiranya calon melanggar sebarang
peraturan peperiksaan pada Bahagian D, Perkara 7 Larangan di Dewan/Bilik
Peperiksaan.
13. merujuk kepada buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis yang sedang
berkuat kuasa.
4
BAHAGIAN D
CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN
1. ARAHAN AM
1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang
didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan
bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap
TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat
menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki
mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat
kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah
diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh
peperiksaan SPM 2020.
1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Pernyataan Pendaftaran
Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada
pihak JPN sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang
Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran
hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Akauntan Negara Malaysia
menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos.
1.3 Calon hendaklah mengemukakan Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan
kepada Ketua Pengawas Peperiksaan di pusat peperiksaan selain dari pusat
peperiksaan asal calon. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyemak
maklumat calon dan maklumat mata pelajaran sebelum membenarkan calon
menumpang di pusat peperiksaan seliaannya.
1.4 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang
dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 dan menandatangani
Borang Pengakuan Calon.
2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan
15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.
2.2 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri
atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan
Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu
peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.
2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas
Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon
mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.
2.4 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki
sesuatu mata pelajaran dalam tempoh pendaftaran tetapi kod kertas
peperiksaan tersebut tidak tercatat dalam mana-mana dokumen rujukan calon.
Calon hendaklah mengemukakan Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan dari
Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama kertas dan jenis
peperiksaan SPM 2020 sebagai bukti pendaftaran. Calon tidak dikenakan
bayaran. Lembaga Peperiksaan berhak untuk tidak mengeluarkan keputusan
calon sekiranya tiada bukti pendaftaran telah dilaksanakan.
5
3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada
muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas
peperiksaan yang betul.
3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika
menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap.
3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka
belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan.
4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
4.1 menulis Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan
Angka Giliran dengan jelas dan betul pada muka hadapan skrip jawapan
peperiksaan.
4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan
Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas dan betul
pada muka hadapan Helaian Tambahan (HT).
4.3 menyemak label butiran maklumat diri dan peperiksaan pada muka hadapan
skrip jawapan peperiksaan.
4.4 menulis jawapan pada ruangan yang dibenarkan dengan menggunakan pena
mata bola berdakwat hitam atau biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat
selain hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta.
4.5 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan
yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain.
4.6 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera
pada kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan.
4.7 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor
Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan telah ditulis
dengan betul pada ruangan yang disediakan pada kertas peperiksaan dan kertas
jawapan seperti Buku Jawapan (BJ) dan HT apabila diarah berhenti menulis.
4.8 memastikan setiap HT disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat
bersama kertas peperiksaan atau BJ.
4.9 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan
dikumpul semula oleh Pengawas.
6
5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN
JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB)
5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka
Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Kod Kertas
dan Nama Kertas pada kertas JOB berkenaan. Calon dilarang membuat
sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A.
Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.
5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan
segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap.
5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon,
Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Kod
Kertas dan Nama Kertas pada ruangan yang disediakan dan hitamkan ruang
yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.
5.4 Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab
kertas peperiksaan yang berkenaan.
5.5 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja.
5.6 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi
keseluruhan ruang.
5.7 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk
memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon
dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau
seumpamanya.
5.8 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB.
5.9 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki
pada Kertas JOB dan JOTB.
6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon tidak dibenarkan:
6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang
telah digunakan.
6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan
10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran
Ketua Pengawas Peperiksaan.
6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum
peperiksaan tamat.
6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan
semasa peperiksaan.
6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.
7
7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon dilarang:
7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota
badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas,
Jadual Waktu Peperiksaan, Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan, telefon bimbit,
alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam
dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa
peperiksaan.
7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis
di dewan/bilik peperiksaan.
7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga
boleh dibaca oleh calon lain.
7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang
lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara
sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam
peperiksaan.
7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua
Pengawas Peperiksaan.
7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa
peperiksaan.
7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun
yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
8. PERINGATAN
Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D, Perkara 7
Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan
calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku
ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa
salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga
Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan
tindakan berikut: -
i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya
penyiasatan;
ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan
diisytiharkan terbatal.
8
BAHAGIAN E
ARAHAN KHAS
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
1103/3 Bahasa Melayu
Kertas 3
1119/3 Bahasa Inggeris
Kertas 3
6351/3 Bahasa Cina
Kertas 3
6354/3 Bahasa Tamil
Kertas 3
Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP)
1. Calon persendirian wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon
termasuk dalam satu daripada kategori yang berikut:
1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan
SPM; atau
1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh
3 tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPMU;
atau
1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh
3 tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan
mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR).
2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan ULKCP sekiranya
calon mengulang dalam tempoh 3 tahun dari tarikh akhir
menduduki peperiksaan SPM/SPMU dan LULUS Bahasa
Melayu/Bahasa Inggeris/Bahasa Cina/Bahasa Tamil.
2361/3 Bahasa Arab
Kertas 3
5227/2 Pendidikan Al-Quran
dan Al-Sunnah
Kertas 2
Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
1. Calon persendirian wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon
termasuk dalam satu daripada kategori yang berikut:
1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan
SPM; atau
1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh
3 tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPMU;
atau
1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh
3 tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan
mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR).
2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon
mengulang dalam tempoh tiga tahun dari tarikh akhir menduduki
peperiksaan SPM dan LULUS Bahasa Arab/ Pendidikan Al-Quran
dan Al-Sunnah.
9
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
2280/2 Geografi
Kertas 2
Stensil peta tidak boleh digunakan.
Kertas Peperiksaan Tertutup
1225/1 Pendidikan Moral
Kertas 1
2611/1 Pendidikan Seni
Visual – Teori Seni
Kertas 1
4572/1 Sains Sukan
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki Kertas
Peperiksaan 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 kepada Sektor/Unit
Pentaksiran dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri.
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengumpul semula
Kertas Peperiksaan 2611/1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni
Kertas 1 dan 4572/1 Sains Sukan Kertas 1 selepas tamat waktu
peperiksaan mata pelajaran berkenaan dan menyerahkannya
kepada Sektor/Unit Pentaksiran dan Peperiksaan, Jabatan
Pendidikan Negeri.
2611/2 Pendidikan Seni
Visual – Seni Halus
Kertas 2
Calon hendaklah menggunakan kertas lukisan yang dibekalkan
oleh Lembaga Peperiksaan sahaja. Calon yang mengambil kertas
2611/2 Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Kertas 2, hendaklah
mengambil Kertas Peperiksaan daripada Ketua Pengawas
Peperiksaan pada 6 Januari 2021 (Rabu).
3759/1 Lukisan Kejuruteraan
Kertas 1
3771/1 Grafik Komunikasi
Teknikal
Kertas 1
Calon hendaklah membawa semua alat lukisan kejuruteraan yang
diperlukan seperti Sesiku T, Pembaris Skala, Papan Lukisan A3
(297 mm x 420 mm) dan alat-alat lukisan.
3763/1 Reka Cipta
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis dan peralatan
mewarna.
7102/1 Membuat Perabot
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri alat melukis dan pensel warna.
7204/1 Penjagaan Muka dan
Dandanan Rambut
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri pensel warna dan make-up kit.
7301/1 Landskap dan Nurseri
Kertas 1
7303/1 Tanaman Makanan
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis pelan dan
peralatan mewarna.
10
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
1249/3 Sejarah
Kertas 3
1.
2.
Calon hendaklah memuat turun tema umum Sejarah 1249/3 dari
portal rasmi Lembaga Peperiksaan 6 minggu sebelum tarikh
peperiksaan.
Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang
berkaitan dengan tema umum sebagai persediaan untuk
menjawab tugasan spesifik yang akan diberi pada hari
peperiksaan. Sumber rujukan boleh diperoleh daripada buku teks,
bahan bacaan ilmiah, nota, majalah, keratan akhbar, internet dan
sumber-sumber lain yang berkaitan.
3. Calon hanya dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku
teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis, bahan fotostat dan bahan
bercetak yang berkaitan sahaja ke dalam dewan/bilik peperiksaan
pada hari peperiksaan. Dokumen tersebut tidak boleh dikongsi
bersama calon-calon lain semasa peperiksaan bertulis
dilaksanakan. Penggunaan bahan rujukan hendaklah tidak
mengganggu calon lain.
4. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti
elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan.
KOD KERTAS DAN NAMA
KERTAS
ARAHAN KHAS
3756/4 Prinsip Perakaunan
Kertas 4
3766/4 Perniagaan
Kertas 4
1. Calon persendirian yang mendaftar bagi mata pelajaran 3756
Prinsip Perakaunan dan 3766 Perniagaan wajib menduduki
Kertas Peperiksaan 3756/4 Prinsip Perakaunan Kertas 4 dan
3766/4 Perniagaan Kertas 4.
11
KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
3729/1 Pertanian
Kertas 1
7101/1 Pembinaan Domestik
Kertas 1
7103/1 Kerja Paip Domestik
Kertas 1
7104/1 Pendawaian Domestik
Kertas 1
7105/1 Kimpalan Arka dan Gas
Kertas 1
7106/1 Menservis Automobil
Kertas 1
7107/1 Menservis Motosikal
Kertas 1
7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
Kertas 1
7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik
Kertas 1
7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian
Kertas 1
7202/1 Katering dan Penyajian
Kertas 1
7203/1 Pemprosesan Makanan
Kertas 1
7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Kertas 1
7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
Kertas 1
7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
Kertas 1
7401/1 Seni Reka Tanda
Kertas 1
7402/1 Hiasan Dalaman Asas
Kertas 1
7403/1 Produksi Multimedia
Kertas 1
7404/1 Grafik Berkomputer
Kertas 1
Calon hendaklah membawa sendiri
pensel warna.
Penggunaan Kalkulator Calon dibenarkan mengguna kalkulator
bagi Kertas Peperiksaan yang
berkenaan.
Calon Hadir
*Arahan Ketua
Pengawas
Peperiksaan
PEPERIKSAAN
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
1103/2
Bahasa Melayu
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
RABU
6
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.15 pagi
2 jam 15 minit
1103/1
Bahasa Melayu
Kertas 1
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020
6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021
TARIKH
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
Pendidikan Al-Quran dan
Al-Sunnah
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
5303/1
Turath Al-Quran dan
Al-Sunnah
Kertas 1
9221 Bible Knowledge
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
9.45
pagi
9.50
pagi
10.00 pagi - 12.30 tengah hari
2 jam 30 minit
1449/2
Mathematics
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
ISNIN
11
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.15 pagi
1 jam 15 minit
1449/1
Mathematics
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
5227/1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
10.15
pagi
10.20
pagi
10.30 pagi - 12.45 tengah hari
2 jam 15 minit
1119/2
Bahasa Inggeris
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
KHAMIS
7
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.45 pagi
1 jam 45 minit
1119/1
Bahasa Inggeris
Kertas 1
1.50
tengah hari
2.00 petang - 5.00 petang
3 jam
1249/3
Sejarah
Kertas 3
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
Pendidikan Seni Visual -
Teori Seni
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
RABU
13
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 11.00 pagi
3 jam
2611/2
Pendidikan Seni Visual -
Seni Halus
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada Kertas Lukisan
1.45
tengah hari
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
9.45
pagi
9.50
pagi
10.00 pagi - 12.30 tengah hari
2 jam 30 minit
1249/2
Sejarah
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Buku Jawapan
SELASA
12
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.00 pagi
1 jam
1249/1
Sejarah
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 3.15 petang
1 jam 15 minit
2611/1
12
Calon Hadir
*Arahan Ketua
Pengawas
Peperiksaan
PEPERIKSAAN
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU
6
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.15 pagi
2 jam 15 minit
1103/1
Bahasa Melayu
Kertas 1
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020
6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021
TARIKH
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
4531/3
Physics
(Amali Bertulis)
Kertas 3
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
4531/1
Physics
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
9.45
pagi
9.50
pagi
10.00 pagi - 12.30 tengah hari
2 jam 30 minit
1511/2
Science
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
4531/2
ISNIN
18
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.15 pagi
1 jam 15 minit
1511/1
Science
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
Physics
Kertas 2
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 3.30 petang
1 jam 30 minit
Al-Adab wa al-Balaghah
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
3756/4
Prinsip Perakaunan
Kertas 4
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada Jurnal, Lejar dan Buku Tunai dan
Helaian Tambahan dalam Kertas Peperiksaan
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
9.45
pagi
9.50
pagi
10.00 pagi - 12.30 tengah hari
2 jam 30 minit
3756/2
Prinsip Perakaunan
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada Helaian Tambahan, Lejar, Jurnal
dan Buku Tunai Tiga Ruangan
KHAMIS
21
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.15 pagi
1 jam 15 minit
3756/1
Prinsip Perakaunan
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 4.15 petang
2 jam 15 minit
5405
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
3472/2
Additional Mathematics
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
RABU
20
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.00 pagi
2 jam
3472/1
Additional Mathematics
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
5304/1
Turath Dirasat Islamiah
Kertas 1
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 3.15 petang
1 jam 15 minit
5228/1
Pendidikan Syari'ah Islamiah
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
2.00 petang - 3.40 petang
1 jam 40 minit
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada Helaian Jawapan dalam Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
8.00 pagi - 10.15 pagi
2 jam 15 minit
5402/1
Al-Syariah
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
8.00 pagi - 10.30 pagi
2 jam 30 minit
1225/1
Pendidikan Moral
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
5228/2
SELASA
19
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.00 pagi
2 jam
1223/1
Pendidikan Islam
Kertas 1
Pendidikan Syari'ah Islamiah
Kertas 2
1223/2
Pendidikan Islam
Kertas 2
13
Calon Hadir
*Arahan Ketua
Pengawas
Peperiksaan
PEPERIKSAAN
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU
6
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.15 pagi
2 jam 15 minit
1103/1
Bahasa Melayu
Kertas 1
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020
6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021
TARIKH
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
SELASA
26
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.15 pagi
1 jam 15 minit
2361/1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
4561/1
Additional Science
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
9.45
pagi
9.50
pagi
10.00 pagi - 12.30 tengah hari
2 jam 30 minit
4541/2
Chemistry
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
4561/2
ISNIN
25
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.15 pagi
1 jam 15 minit
4541/1
Chemistry
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
Additional Science
Kertas 2
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 3.30 petang
1 jam 30 minit
Bahasa Tamil
Kertas 2
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
5305/1
Turath Bahasa Arab
Kertas 1
2361/2
Bahasa Arab
Kertas 2
6356 Bahasa Iban
6357 Bahasa Kadazandusun
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 4.15 petang
2 jam 15 minit
5403/1
Al-Lughah al-'Arabiah al-Mu'asirah
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
6351/2
Bahasa Cina
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
6354/2
Bahasa Arab
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
8.00 pagi - 9.45 pagi
1 jam 45 minit
6351/1
Bahasa Cina
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
6354/1
Bahasa Tamil
Kertas 1
4541/3
Chemistry
(Amali Bertulis)
Kertas 3 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
4561/3
Additional Science
(Amali Bertulis)
Kertas 3
14
Calon Hadir
*Arahan Ketua
Pengawas
Peperiksaan
PEPERIKSAAN
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU
6
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.15 pagi
2 jam 15 minit
1103/1
Bahasa Melayu
Kertas 1
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020
6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021
TARIKH
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
4551/1
Biology
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
9.45
pagi
9.50
pagi
10.00 pagi - 12.15 tengah hari
2 jam 15 minit
3766/2
Perniagaan
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
10.00 pagi - 12.30 tengah hari
2 jam 30 minit
RABU
27
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.15 pagi
1 jam 15 minit
3766/1
Perniagaan
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
4551/2
Biology
Kertas 2
10.00
pagi
10.05
pagi
10.15 pagi - 12.45 tengah hari
2 jam 30 minit
2621/1
Pendidikan Muzik
Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
3763/1
Reka Cipta
Kertas 1
8.00 pagi - 9.30 pagi
1 jam 30 minit
3760/1
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
3761/1
Pengajian Kejuruteraan Awam
Kertas 1
3762/1
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan
Elektronik
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
SELASA
2
Februari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.15 pagi
1 jam 15 minit
3754/1
Pengajian Keusahawanan
(Aneka Pilihan)
Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
4572/1
Sains Sukan
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 3.30 petang
1 jam 30 minit
4551/3
Biology
(Amali Bertulis)
Kertas 3
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
3766/4
Perniagaan
Kertas 4
4572/2
Sains Sukan
Kertas 2
3760/2
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
3761/2
Pengajian Kejuruteraan Awam
Kertas 2
3762/2
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan
Elektronik
Kertas 2
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 4.00 petang
2 jam
3754/2
Pengajian Keusahawanan
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
3768/1
Asas Kelestarian
Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
15
Calon Hadir
*Arahan Ketua
Pengawas
Peperiksaan
PEPERIKSAAN
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU
6
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.15 pagi
2 jam 15 minit
1103/1
Bahasa Melayu
Kertas 1
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020
6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021
TARIKH
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
Geografi
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 4.00 petang
2 jam
2280/2
Geografi
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Buku Jawapan
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
8.00 pagi - 10.30 pagi
2 jam 30 minit
2205 Literature in English
2215 Kesusasteraan Melayu
9216 Kesusasteraan Cina
9217 Kesusasteraan Tamil
RABU
3
Februari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.30 pagi
1 jam 30 minit
5302/2
Maharat al-Quran
Kertas 2
11.00
pagi
11.05
pagi
11.15 pagi - 12.30 tengah hari
1 jam 15 minit
2280/1
7204/1
Penjagaan Muka dan Dandanan
Rambut
Kertas 1
7201/1
Rekaan dan Jahitan Pakaian
Kertas 1
7202/1
Katering dan Penyajian
Kertas 1
7203/1
Pemprosesan Makanan
Kertas 1
Menservis Automobil
Kertas 1
7107/1
Menservis Motosikal
Kertas 1
7108/1
Menservis Peralatan Penyejukan
dan Penyamanan Udara
Kertas 1
7109/1
Menservis Peralatan Elektrik
Domestik
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
3771/1
Grafik Komunikasi Teknikal
Kertas 1
7101/1
Pembinaan Domestik
Kertas 1
7102/1
Membuat Perabot
Kertas 1
7103/1
Kerja Paip Domestik
Kertas 1
7104/1
KHAMIS
4
Februari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.30 pagi
2 jam 30 minit
3759/1
Lukisan Kejuruteraan
Kertas 1
Pendawaian Domestik
Kertas 1
7105/1
Kimpalan Arka dan Gas
Kertas 1
7106/1
16
Calon Hadir
*Arahan Ketua
Pengawas
Peperiksaan
PEPERIKSAAN
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU
6
Januari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.15 pagi
2 jam 15 minit
1103/1
Bahasa Melayu
Kertas 1
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020
6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021
TARIKH
WAKTU
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS ARAHAN KHAS
KHAMIS
4
Februari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 10.30 pagi
2 jam 30 minit
7205/1
Asuhan dan Pendidikan Awal
Kanak-kanak
Kertas 1
Seni Reka Tanda
Kertas 1
7402/1
Ekonomi
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
9.45
pagi
9.50
pagi
10.00 pagi - 12.15 tengah hari
2 jam 15 minit
3767/2
Ekonomi
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
3769/1
Sains Rumah Tangga
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
ISNIN
8
Februari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.15 pagi
1 jam 15 minit
3767/1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif
Bermaklumat
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 3.15 petang
1 jam 15 minit
6355/1
English for Science and Technology
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
2.00 petang - 4.15 petang
2 jam 15 minit
5401/1
Usul al-Din
Kertas 1
Hiasan Dalaman Asas
Kertas 1
7403/1
Produksi Multimedia
Kertas 1
7404/1
Grafik Berkomputer
Kertas 1
11.05
pagi
11.10
pagi
11.15 pagi - 12.15 tengah hari
1 jam
6355/2
English for Science and Technology
(Aneka Pilihan)
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
7206/1
Gerontologi Asas dan
Perkhidmatan Geriatrik
Kertas 1
7301/1
Landskap dan Nurseri
Kertas 1
7302/1
Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
Kertas 1
7303/1
Tanaman Makanan
Kertas 1
7401/1
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
3770/1
Sains Komputer
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan
9.45
pagi
9.50
pagi
10.00 pagi - 12.30 tengah hari
2 jam 30 minit
5226/2
Tasawwur Islam
Kertas 2
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
2.00 petang - 5.00 petang
3 jam
9378 Bahasa Punjabi
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
SELASA
9
Februari
2021
7.45
pagi
7.50
pagi
8.00 pagi - 9.15 pagi
1 jam 15 minit
5226/1
Tasawwur Islam
Kertas 1
1.45
tengah hari
1.50
tengah hari
2.00 petang - 4.15 petang
2 jam 15 minit
5404 Manahij al-'Ulum al-Islamiah
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan
2.00 petang - 4.30 petang
2 jam 30 minit
3729/1
Pertanian
Kertas 1
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Peperiksaan dan Helaian Tambahan
17
18
JADUAL MASA TAMBAHAN
CALON BERKEPERLUAN KHAS
Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis Kertas Peperiksaan.
Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A
dan Kategori B.
Kategori A: Calon Masalah Pembelajaran, Kurang Upaya Penglihatan (Buta),
Kurang Upaya Penglihatan (Rabun), Kurang Upaya Pelbagai dan
Kurang Upaya Fizikal.
1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak
boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis.
2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pendidikan,
Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Pentaksiran dan Peperiksaan)
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan
Masa tambahan yang
diberi
1 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit
2 Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam
3 Lebih 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit
Kategori B: Calon Kurang Upaya Pendengaran/Kurang Upaya Pertuturan
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan
Masa tambahan yang
diberi
1 1 jam 15 minit
2 1 jam 15 minit 20 minit
3 1 jam 30 minit 25 minit
4 1 jam 45 minit 30 minit
5 2 jam 30 minit
6 2 jam 15 minit 35 minit
7 2 jam 30 minit 40 minit
8 3 jam 45 minit
AMARAN PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN
Calon yang menduduki peperiksaan di dewan/bilik peperiksaan dilarang:
1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik,
akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi
atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan
semasa peperiksaan.
2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.
3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan
walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
9. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
Calon yang tidak mematahi Amaran Peperiksaan/Pentaksiran dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon
dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan
1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain
yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku
boleh dikenakan tindakan berikut:-
1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG PENGAKUAN CALON
1. NAMA CALON
2. ANGKA GILIRAN
3. NOMBOR KAD PENGENALAN
4. PEPERIKSAAN TAHUN
5. PENGAKUAN CALON
Saya mengaku telah membaca dan akan mematuhi semua Amaran Peperiksaan/Pentaksiran seperti yang dinyatakan
di atas.
Tandatangan: ......................................................... Tarikh: ..................................
6. PENGESAHAN GURU BESAR/PENGETUA/PEGAWAI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
Tandatangan: ......................................................... Tarikh: ..................................
NOTA: Borang Pengakuan Calon yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada Guru Besar/Pengetua bagi calon sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri bagi calon persendirian.
Pihak Jabatan Pendidikan Negeri/sekolah/institut hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan peperiksaan.
LP/Am/ BPC

Recommended

Jadual Waktu SPM 2018 by
Jadual Waktu SPM 2018Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018ciklaili. com
3.6K views20 slides
Jadual SPM 2017 by
Jadual SPM 2017Jadual SPM 2017
Jadual SPM 2017Tuisyen Geliga
785 views19 slides
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa by
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasaJadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasaNoor Aini Samsusah
2.6K views11 slides
Jadual waktu spm 2015 by
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015analufias
342 views22 slides
Jadual waktu spm 2015 calon biasa by
Jadual waktu spm 2015 calon biasaJadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaEzzie Huhu II
132 views20 slides
Jadual Peperiksaan SPM 2012 by
Jadual Peperiksaan SPM 2012Jadual Peperiksaan SPM 2012
Jadual Peperiksaan SPM 2012Adura Azlin Ishak
1K views21 slides

More Related Content

What's hot

Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012 by
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012smkserikandi
695 views21 slides
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1) by
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)Noor Aini Samsusah
1.6K views13 slides
Jadual waktu spm 2011 final by
Jadual waktu spm 2011 finalJadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 finalRizwan Razman
751 views23 slides
Jadual Waktu STAM 2015 by
Jadual Waktu STAM 2015 Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015 ciklaili. com
12.1K views14 slides
Jadual Waktu PMR 2012 by
Jadual Waktu PMR 2012Jadual Waktu PMR 2012
Jadual Waktu PMR 2012ciklaili. com
4K views13 slides
Jadual Waktu SPM 2014 by
Jadual Waktu SPM 2014Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014ciklaili. com
80.7K views20 slides

What's hot(8)

Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012 by smkserikandi
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
smkserikandi695 views
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1) by Noor Aini Samsusah
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Jadual Waktu Peperiksaan pmr 2013 calon biasa(1)
Noor Aini Samsusah1.6K views
Jadual waktu spm 2011 final by Rizwan Razman
Jadual waktu spm 2011 finalJadual waktu spm 2011 final
Jadual waktu spm 2011 final
Rizwan Razman751 views
Jadual Waktu STAM 2015 by ciklaili. com
Jadual Waktu STAM 2015 Jadual Waktu STAM 2015
Jadual Waktu STAM 2015
ciklaili. com12.1K views
Jadual Waktu SPM 2014 by ciklaili. com
Jadual Waktu SPM 2014Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
ciklaili. com80.7K views
Jadual Waktu STAM 2016 by ciklaili. com
Jadual Waktu STAM 2016Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016
ciklaili. com5.5K views
Jadual Waktu SPM 2015 by ciklaili. com
Jadual Waktu SPM 2015 Jadual Waktu SPM 2015
Jadual Waktu SPM 2015
ciklaili. com23.8K views

Similar to SPM 2020

Jadual Waktu SPM 2019 by
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019ciklaili. com
2.3K views21 slides
Jadual Waktu SPM 2014 by
Jadual Waktu SPM 2014 Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Tuisyen Geliga
2K views20 slides
JADUAL SPM by
JADUAL SPMJADUAL SPM
JADUAL SPMshaleyati mohamed
939 views20 slides
Jadual Peperiksaan STAM 2015 by
Jadual Peperiksaan STAM 2015Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015kisas klang
888 views14 slides
Jadualwaktuspm2015calonbiasa by
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasakisas klang
779 views22 slides
Jadual waktu peperiksaan spm 2012 by
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Jadual waktu peperiksaan spm 2012
Jadual waktu peperiksaan spm 2012Sam Pasir Panjang
821 views21 slides

Similar to SPM 2020(20)

Jadual Waktu SPM 2019 by ciklaili. com
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
ciklaili. com2.3K views
Jadual Peperiksaan STAM 2015 by kisas klang
Jadual Peperiksaan STAM 2015Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015
kisas klang888 views
Jadualwaktuspm2015calonbiasa by kisas klang
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
kisas klang779 views
Jadual Waktu SPM 2012 by ciklaili. com
Jadual Waktu SPM 2012Jadual Waktu SPM 2012
Jadual Waktu SPM 2012
ciklaili. com5.4K views
Jadual Waktu SPM 2017 by ciklaili. com
Jadual Waktu SPM 2017Jadual Waktu SPM 2017
Jadual Waktu SPM 2017
ciklaili. com14.4K views
Jadual Waktu SPM 2016 by ciklaili. com
Jadual Waktu SPM 2016Jadual Waktu SPM 2016
Jadual Waktu SPM 2016
ciklaili. com25.2K views
Jadual waktu SPM 2011 by M D
Jadual waktu SPM 2011 Jadual waktu SPM 2011
Jadual waktu SPM 2011
M D516 views
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016 by ciklaili. com
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
Jadual Waktu SPM Ulangan 2016
ciklaili. com12.5K views
Jw spm 2014 6 august by teacherlin
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
teacherlin105 views
Jadual Waktu PMR 2013 by ciklaili. com
Jadual Waktu PMR 2013Jadual Waktu PMR 2013
Jadual Waktu PMR 2013
ciklaili. com26.7K views
Jadual upsr 2014 calonbiasa by Tuisyen Geliga
Jadual upsr 2014 calonbiasaJadual upsr 2014 calonbiasa
Jadual upsr 2014 calonbiasa
Tuisyen Geliga1.5K views
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013 by smktsj2
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
smktsj22.3K views

More from ciklaili. com

Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 by
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 ciklaili. com
665 views6 slides
Takwim Peperiksaan 2019 by
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019ciklaili. com
519 views4 slides
Hari Kelepasan Am 2019 by
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019ciklaili. com
822 views3 slides
Takwim Persekolahan 2019 by
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019ciklaili. com
1.4K views2 slides
Jadual Waktu UPSR 2018 by
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018ciklaili. com
6.3K views12 slides
Takwim peperiksaan 2018 by
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018ciklaili. com
974 views1 slide

More from ciklaili. com(20)

Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 by ciklaili. com
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
ciklaili. com665 views
Takwim Persekolahan 2019 by ciklaili. com
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
ciklaili. com1.4K views
Jadual Waktu UPSR 2018 by ciklaili. com
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
ciklaili. com6.3K views
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL) by ciklaili. com
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
ciklaili. com2.9K views
Takwim Persekolahan 2018 by ciklaili. com
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
ciklaili. com1.9K views
KBAT Sejarah SPM by ciklaili. com
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
ciklaili. com784.1K views
Jadual Waktu PT3 2017 by ciklaili. com
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
ciklaili. com5.1K views
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1 by ciklaili. com
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
ciklaili. com6.6K views
Jadual waktu upsr 2017 by ciklaili. com
Jadual waktu upsr 2017Jadual waktu upsr 2017
Jadual waktu upsr 2017
ciklaili. com5.8K views
Takwim peperiksaan 2017 by ciklaili. com
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
ciklaili. com2.3K views
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM by ciklaili. com
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
ciklaili. com38.9K views
Jadual Waktu PT3 2016 by ciklaili. com
Jadual Waktu PT3 2016Jadual Waktu PT3 2016
Jadual Waktu PT3 2016
ciklaili. com8.9K views
Jadual Waktu UPSR 2015 by ciklaili. com
Jadual Waktu UPSR 2015 Jadual Waktu UPSR 2015
Jadual Waktu UPSR 2015
ciklaili. com13.6K views
Jadual Waktu PT3 2015 by ciklaili. com
Jadual Waktu PT3 2015 Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015
ciklaili. com15.2K views
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015 by ciklaili. com
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
ciklaili. com2.4K views
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015 by ciklaili. com
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
ciklaili. com7.3K views
Takwim Persekolahan Tahun 2015 by ciklaili. com
Takwim Persekolahan Tahun 2015Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015
ciklaili. com8K views

Recently uploaded

Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf by
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfIrawan Setyabudi
26 views27 slides
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... by
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...razakroy
16 views86 slides
SK Satgas PPKS.pdf by
SK Satgas PPKS.pdfSK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdfIrawan Setyabudi
34 views3 slides
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". by
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Kanaidi ken
16 views51 slides
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". by
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".Kanaidi ken
31 views66 slides

Recently uploaded(20)

Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf by Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi26 views
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... by razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy16 views
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". by Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 views
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". by Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken31 views
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx by chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3017 views
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN... by Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
Kanaidi ken23 views
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... by Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken11 views
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... by Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 views
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf by Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Irawan Setyabudi26 views
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf by Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi27 views
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx by MIlhamRaditya
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxLatihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
MIlhamRaditya33 views
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da... by Yulianus Firmansyah Ladung
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx by gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0120 views
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". by Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken13 views
Motivasi Meningkatkan Diri by KemindoGroup
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 views

SPM 2020

 • 1. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2020 2020 © HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LP/SPM/2020 Pin. 1/2020
 • 2. 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2020 BAHAGIAN A JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM Pihak JPN hendaklah: 1. memaklumkan kepada sekolah untuk memuat turun Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 dari portal rasmi Lembaga Peperiksaan (lp.moe.gov.my). 2. mencetak dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 kepada semua calon persendirian. 3. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 sebelum peperiksaan. 4. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa. 5. merujuk kepada buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis dan buku Panduan Pengurusan Peperiksaan yang sedang berkuat kuasa. BAHAGIAN B PENGETUA - ARAHAN AM Pengetua hendaklah: 1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 kepada semua calon sekolah. 2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 sebelum peperiksaan. 3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab Kertas Peperiksaan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa. 4. memastikan calon tidak membawa masuk bahan-bahan terlarang seperti yang termaktub dalam Bahagian D, Perkara 7 Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 5. merujuk kepada buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis yang sedang berkuat kuasa.
 • 3. 3 BAHAGIAN C KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah: 1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 dimaklumkan kepada calon. 2. meminta semua calon untuk memeriksa dan memastikan calon tidak membawa masuk bahan-bahan terlarang seperti yang termaktub dalam Bahagian D, Perkara 7 Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 3. mencatatkan pada papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas, nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan. 4. membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan. 5. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020. 6. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan di sebelah atas. 7. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 8. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan kertas peperiksaan. 9. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan. 10. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada borang LP/Am 29 akur dengan bilangan calon dalam Buku Rekod Pengawasan Peperiksaan (BRP) LP/Am 25 bagi sesuatu kertas peperiksaan. 11. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan pada Bahagian D, Perkara 7 Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 12. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan pada Bahagian D, Perkara 7 Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 13. merujuk kepada buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis yang sedang berkuat kuasa.
 • 4. 4 BAHAGIAN D CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN 1. ARAHAN AM 1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan SPM 2020. 1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Akauntan Negara Malaysia menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos. 1.3 Calon hendaklah mengemukakan Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan di pusat peperiksaan selain dari pusat peperiksaan asal calon. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyemak maklumat calon dan maklumat mata pelajaran sebelum membenarkan calon menumpang di pusat peperiksaan seliaannya. 1.4 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon. 2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN 2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan. 2.2 Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. 2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan. 2.4 Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatu mata pelajaran dalam tempoh pendaftaran tetapi kod kertas peperiksaan tersebut tidak tercatat dalam mana-mana dokumen rujukan calon. Calon hendaklah mengemukakan Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama kertas dan jenis peperiksaan SPM 2020 sebagai bukti pendaftaran. Calon tidak dikenakan bayaran. Lembaga Peperiksaan berhak untuk tidak mengeluarkan keputusan calon sekiranya tiada bukti pendaftaran telah dilaksanakan.
 • 5. 5 3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 3.1 menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap. 3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan. 4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 4.1 menulis Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dan Angka Giliran dengan jelas dan betul pada muka hadapan skrip jawapan peperiksaan. 4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas dan betul pada muka hadapan Helaian Tambahan (HT). 4.3 menyemak label butiran maklumat diri dan peperiksaan pada muka hadapan skrip jawapan peperiksaan. 4.4 menulis jawapan pada ruangan yang dibenarkan dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta. 4.5 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain. 4.6 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera pada kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan. 4.7 memastikan Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan telah ditulis dengan betul pada ruangan yang disediakan pada kertas peperiksaan dan kertas jawapan seperti Buku Jawapan (BJ) dan HT apabila diarah berhenti menulis. 4.8 memastikan setiap HT disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat bersama kertas peperiksaan atau BJ. 4.9 berada di tempat duduk yang ditetapkan semasa skrip jawapan peperiksaan dikumpul semula oleh Pengawas.
 • 6. 6 5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB) 5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Kod Kertas dan Nama Kertas pada kertas JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap. 5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Kod Kertas dan Nama Kertas pada ruangan yang disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.4 Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab kertas peperiksaan yang berkenaan. 5.5 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. 5.6 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi keseluruhan ruang. 5.7 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau seumpamanya. 5.8 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB. 5.9 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada Kertas JOB dan JOTB. 6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon tidak dibenarkan: 6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan. 6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat. 6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata. 6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.
 • 7. 7 7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon dilarang: 7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 8. PERINGATAN Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D, Perkara 7 Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut: - i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
 • 8. 8 BAHAGIAN E ARAHAN KHAS KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 1103/3 Bahasa Melayu Kertas 3 1119/3 Bahasa Inggeris Kertas 3 6351/3 Bahasa Cina Kertas 3 6354/3 Bahasa Tamil Kertas 3 Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) 1. Calon persendirian wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon termasuk dalam satu daripada kategori yang berikut: 1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan SPM; atau 1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh 3 tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPMU; atau 1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh 3 tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR). 2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan ULKCP sekiranya calon mengulang dalam tempoh 3 tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPMU dan LULUS Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris/Bahasa Cina/Bahasa Tamil. 2361/3 Bahasa Arab Kertas 3 5227/2 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 2 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) 1. Calon persendirian wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon termasuk dalam satu daripada kategori yang berikut: 1.1 Calon persendirian yang pertama kali mendaftar peperiksaan SPM; atau 1.2 Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh 3 tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM/SPMU; atau 1.3 Calon persendirian yang mengulang dalam tempoh 3 tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR). 2. Calon persendirian tidak wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon mengulang dalam tempoh tiga tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan LULUS Bahasa Arab/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah.
 • 9. 9 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 2280/2 Geografi Kertas 2 Stensil peta tidak boleh digunakan. Kertas Peperiksaan Tertutup 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 2611/1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1 4572/1 Sains Sukan Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyerahkan baki Kertas Peperiksaan 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 kepada Sektor/Unit Pentaksiran dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah mengumpul semula Kertas Peperiksaan 2611/1 Pendidikan Seni Visual – Teori Seni Kertas 1 dan 4572/1 Sains Sukan Kertas 1 selepas tamat waktu peperiksaan mata pelajaran berkenaan dan menyerahkannya kepada Sektor/Unit Pentaksiran dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri. 2611/2 Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Kertas 2 Calon hendaklah menggunakan kertas lukisan yang dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan sahaja. Calon yang mengambil kertas 2611/2 Pendidikan Seni Visual – Seni Halus Kertas 2, hendaklah mengambil Kertas Peperiksaan daripada Ketua Pengawas Peperiksaan pada 6 Januari 2021 (Rabu). 3759/1 Lukisan Kejuruteraan Kertas 1 3771/1 Grafik Komunikasi Teknikal Kertas 1 Calon hendaklah membawa semua alat lukisan kejuruteraan yang diperlukan seperti Sesiku T, Pembaris Skala, Papan Lukisan A3 (297 mm x 420 mm) dan alat-alat lukisan. 3763/1 Reka Cipta Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis dan peralatan mewarna. 7102/1 Membuat Perabot Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri alat melukis dan pensel warna. 7204/1 Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri pensel warna dan make-up kit. 7301/1 Landskap dan Nurseri Kertas 1 7303/1 Tanaman Makanan Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri peralatan melukis pelan dan peralatan mewarna.
 • 10. 10 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 1249/3 Sejarah Kertas 3 1. 2. Calon hendaklah memuat turun tema umum Sejarah 1249/3 dari portal rasmi Lembaga Peperiksaan 6 minggu sebelum tarikh peperiksaan. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan tema umum sebagai persediaan untuk menjawab tugasan spesifik yang akan diberi pada hari peperiksaan. Sumber rujukan boleh diperoleh daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota, majalah, keratan akhbar, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan. 3. Calon hanya dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis, bahan fotostat dan bahan bercetak yang berkaitan sahaja ke dalam dewan/bilik peperiksaan pada hari peperiksaan. Dokumen tersebut tidak boleh dikongsi bersama calon-calon lain semasa peperiksaan bertulis dilaksanakan. Penggunaan bahan rujukan hendaklah tidak mengganggu calon lain. 4. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan. KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 3756/4 Prinsip Perakaunan Kertas 4 3766/4 Perniagaan Kertas 4 1. Calon persendirian yang mendaftar bagi mata pelajaran 3756 Prinsip Perakaunan dan 3766 Perniagaan wajib menduduki Kertas Peperiksaan 3756/4 Prinsip Perakaunan Kertas 4 dan 3766/4 Perniagaan Kertas 4.
 • 11. 11 KOD KERTAS DAN NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 3729/1 Pertanian Kertas 1 7101/1 Pembinaan Domestik Kertas 1 7103/1 Kerja Paip Domestik Kertas 1 7104/1 Pendawaian Domestik Kertas 1 7105/1 Kimpalan Arka dan Gas Kertas 1 7106/1 Menservis Automobil Kertas 1 7107/1 Menservis Motosikal Kertas 1 7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Kertas 1 7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian Kertas 1 7202/1 Katering dan Penyajian Kertas 1 7203/1 Pemprosesan Makanan Kertas 1 7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kertas 1 7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Kertas 1 7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi Kertas 1 7401/1 Seni Reka Tanda Kertas 1 7402/1 Hiasan Dalaman Asas Kertas 1 7403/1 Produksi Multimedia Kertas 1 7404/1 Grafik Berkomputer Kertas 1 Calon hendaklah membawa sendiri pensel warna. Penggunaan Kalkulator Calon dibenarkan mengguna kalkulator bagi Kertas Peperiksaan yang berkenaan.
 • 12. Calon Hadir *Arahan Ketua Pengawas Peperiksaan PEPERIKSAAN Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan RABU 6 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.15 pagi 2 jam 15 minit 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020 6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ARAHAN KHAS Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 5303/1 Turath Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 9221 Bible Knowledge Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 9.45 pagi 9.50 pagi 10.00 pagi - 12.30 tengah hari 2 jam 30 minit 1449/2 Mathematics Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan ISNIN 11 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.15 pagi 1 jam 15 minit 1449/1 Mathematics (Aneka Pilihan) Kertas 1 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 5227/1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10.15 pagi 10.20 pagi 10.30 pagi - 12.45 tengah hari 2 jam 15 minit 1119/2 Bahasa Inggeris Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan KHAMIS 7 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.45 pagi 1 jam 45 minit 1119/1 Bahasa Inggeris Kertas 1 1.50 tengah hari 2.00 petang - 5.00 petang 3 jam 1249/3 Sejarah Kertas 3 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan Pendidikan Seni Visual - Teori Seni (Aneka Pilihan) Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat RABU 13 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 11.00 pagi 3 jam 2611/2 Pendidikan Seni Visual - Seni Halus Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Kertas Lukisan 1.45 tengah hari Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 9.45 pagi 9.50 pagi 10.00 pagi - 12.30 tengah hari 2 jam 30 minit 1249/2 Sejarah Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Buku Jawapan SELASA 12 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.00 pagi 1 jam 1249/1 Sejarah (Aneka Pilihan) Kertas 1 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 3.15 petang 1 jam 15 minit 2611/1 12
 • 13. Calon Hadir *Arahan Ketua Pengawas Peperiksaan PEPERIKSAAN Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU 6 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.15 pagi 2 jam 15 minit 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020 6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ARAHAN KHAS 4531/3 Physics (Amali Bertulis) Kertas 3 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 4531/1 Physics (Aneka Pilihan) Kertas 1 9.45 pagi 9.50 pagi 10.00 pagi - 12.30 tengah hari 2 jam 30 minit 1511/2 Science Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 4531/2 ISNIN 18 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.15 pagi 1 jam 15 minit 1511/1 Science (Aneka Pilihan) Kertas 1 Physics Kertas 2 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 3.30 petang 1 jam 30 minit Al-Adab wa al-Balaghah Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 3756/4 Prinsip Perakaunan Kertas 4 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Jurnal, Lejar dan Buku Tunai dan Helaian Tambahan dalam Kertas Peperiksaan Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 9.45 pagi 9.50 pagi 10.00 pagi - 12.30 tengah hari 2 jam 30 minit 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Helaian Tambahan, Lejar, Jurnal dan Buku Tunai Tiga Ruangan KHAMIS 21 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.15 pagi 1 jam 15 minit 3756/1 Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan) Kertas 1 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 4.15 petang 2 jam 15 minit 5405 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 3472/2 Additional Mathematics Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan RABU 20 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.00 pagi 2 jam 3472/1 Additional Mathematics Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 5304/1 Turath Dirasat Islamiah Kertas 1 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 3.15 petang 1 jam 15 minit 5228/1 Pendidikan Syari'ah Islamiah (Aneka Pilihan) Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 2.00 petang - 3.40 petang 1 jam 40 minit Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Helaian Jawapan dalam Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 8.00 pagi - 10.15 pagi 2 jam 15 minit 5402/1 Al-Syariah Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 8.00 pagi - 10.30 pagi 2 jam 30 minit 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 5228/2 SELASA 19 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.00 pagi 2 jam 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Pendidikan Syari'ah Islamiah Kertas 2 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 13
 • 14. Calon Hadir *Arahan Ketua Pengawas Peperiksaan PEPERIKSAAN Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU 6 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.15 pagi 2 jam 15 minit 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020 6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ARAHAN KHAS SELASA 26 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.15 pagi 1 jam 15 minit 2361/1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 4561/1 Additional Science (Aneka Pilihan) Kertas 1 9.45 pagi 9.50 pagi 10.00 pagi - 12.30 tengah hari 2 jam 30 minit 4541/2 Chemistry Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 4561/2 ISNIN 25 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.15 pagi 1 jam 15 minit 4541/1 Chemistry (Aneka Pilihan) Kertas 1 Additional Science Kertas 2 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 3.30 petang 1 jam 30 minit Bahasa Tamil Kertas 2 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 5305/1 Turath Bahasa Arab Kertas 1 2361/2 Bahasa Arab Kertas 2 6356 Bahasa Iban 6357 Bahasa Kadazandusun 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 4.15 petang 2 jam 15 minit 5403/1 Al-Lughah al-'Arabiah al-Mu'asirah Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 6351/2 Bahasa Cina Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 6354/2 Bahasa Arab Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 8.00 pagi - 9.45 pagi 1 jam 45 minit 6351/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 6354/1 Bahasa Tamil Kertas 1 4541/3 Chemistry (Amali Bertulis) Kertas 3 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 4561/3 Additional Science (Amali Bertulis) Kertas 3 14
 • 15. Calon Hadir *Arahan Ketua Pengawas Peperiksaan PEPERIKSAAN Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU 6 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.15 pagi 2 jam 15 minit 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020 6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ARAHAN KHAS Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 4551/1 Biology (Aneka Pilihan) Kertas 1 9.45 pagi 9.50 pagi 10.00 pagi - 12.15 tengah hari 2 jam 15 minit 3766/2 Perniagaan Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 10.00 pagi - 12.30 tengah hari 2 jam 30 minit RABU 27 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.15 pagi 1 jam 15 minit 3766/1 Perniagaan (Aneka Pilihan) Kertas 1 4551/2 Biology Kertas 2 10.00 pagi 10.05 pagi 10.15 pagi - 12.45 tengah hari 2 jam 30 minit 2621/1 Pendidikan Muzik Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 3763/1 Reka Cipta Kertas 1 8.00 pagi - 9.30 pagi 1 jam 30 minit 3760/1 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 3761/1 Pengajian Kejuruteraan Awam Kertas 1 3762/1 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan SELASA 2 Februari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.15 pagi 1 jam 15 minit 3754/1 Pengajian Keusahawanan (Aneka Pilihan) Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 4572/1 Sains Sukan (Aneka Pilihan) Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 3.30 petang 1 jam 30 minit 4551/3 Biology (Amali Bertulis) Kertas 3 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 3766/4 Perniagaan Kertas 4 4572/2 Sains Sukan Kertas 2 3760/2 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 3761/2 Pengajian Kejuruteraan Awam Kertas 2 3762/2 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kertas 2 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 4.00 petang 2 jam 3754/2 Pengajian Keusahawanan Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 3768/1 Asas Kelestarian Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 15
 • 16. Calon Hadir *Arahan Ketua Pengawas Peperiksaan PEPERIKSAAN Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU 6 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.15 pagi 2 jam 15 minit 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020 6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ARAHAN KHAS Geografi (Aneka Pilihan) Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 4.00 petang 2 jam 2280/2 Geografi Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Buku Jawapan Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 8.00 pagi - 10.30 pagi 2 jam 30 minit 2205 Literature in English 2215 Kesusasteraan Melayu 9216 Kesusasteraan Cina 9217 Kesusasteraan Tamil RABU 3 Februari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.30 pagi 1 jam 30 minit 5302/2 Maharat al-Quran Kertas 2 11.00 pagi 11.05 pagi 11.15 pagi - 12.30 tengah hari 1 jam 15 minit 2280/1 7204/1 Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Kertas 1 7201/1 Rekaan dan Jahitan Pakaian Kertas 1 7202/1 Katering dan Penyajian Kertas 1 7203/1 Pemprosesan Makanan Kertas 1 Menservis Automobil Kertas 1 7107/1 Menservis Motosikal Kertas 1 7108/1 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Kertas 1 7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 3771/1 Grafik Komunikasi Teknikal Kertas 1 7101/1 Pembinaan Domestik Kertas 1 7102/1 Membuat Perabot Kertas 1 7103/1 Kerja Paip Domestik Kertas 1 7104/1 KHAMIS 4 Februari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.30 pagi 2 jam 30 minit 3759/1 Lukisan Kejuruteraan Kertas 1 Pendawaian Domestik Kertas 1 7105/1 Kimpalan Arka dan Gas Kertas 1 7106/1 16
 • 17. Calon Hadir *Arahan Ketua Pengawas Peperiksaan PEPERIKSAAN Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku JawapanRABU 6 Januari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.15 pagi 2 jam 15 minit 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2020 6 JANUARI HINGGA 9 FEBRUARI 2021 TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS ARAHAN KHAS KHAMIS 4 Februari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 10.30 pagi 2 jam 30 minit 7205/1 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Kertas 1 Seni Reka Tanda Kertas 1 7402/1 Ekonomi (Aneka Pilihan) Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 9.45 pagi 9.50 pagi 10.00 pagi - 12.15 tengah hari 2 jam 15 minit 3767/2 Ekonomi Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 3769/1 Sains Rumah Tangga Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan ISNIN 8 Februari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.15 pagi 1 jam 15 minit 3767/1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 3.15 petang 1 jam 15 minit 6355/1 English for Science and Technology Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 2.00 petang - 4.15 petang 2 jam 15 minit 5401/1 Usul al-Din Kertas 1 Hiasan Dalaman Asas Kertas 1 7403/1 Produksi Multimedia Kertas 1 7404/1 Grafik Berkomputer Kertas 1 11.05 pagi 11.10 pagi 11.15 pagi - 12.15 tengah hari 1 jam 6355/2 English for Science and Technology (Aneka Pilihan) Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 7206/1 Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Kertas 1 7301/1 Landskap dan Nurseri Kertas 1 7302/1 Akuakultur dan Haiwan Rekreasi Kertas 1 7303/1 Tanaman Makanan Kertas 1 7401/1 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 3770/1 Sains Komputer Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan 9.45 pagi 9.50 pagi 10.00 pagi - 12.30 tengah hari 2 jam 30 minit 5226/2 Tasawwur Islam Kertas 2 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 2.00 petang - 5.00 petang 3 jam 9378 Bahasa Punjabi Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan SELASA 9 Februari 2021 7.45 pagi 7.50 pagi 8.00 pagi - 9.15 pagi 1 jam 15 minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 1.45 tengah hari 1.50 tengah hari 2.00 petang - 4.15 petang 2 jam 15 minit 5404 Manahij al-'Ulum al-Islamiah Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Buku Jawapan 2.00 petang - 4.30 petang 2 jam 30 minit 3729/1 Pertanian Kertas 1 Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Peperiksaan dan Helaian Tambahan 17
 • 18. 18 JADUAL MASA TAMBAHAN CALON BERKEPERLUAN KHAS Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis Kertas Peperiksaan. Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan Kategori B. Kategori A: Calon Masalah Pembelajaran, Kurang Upaya Penglihatan (Buta), Kurang Upaya Penglihatan (Rabun), Kurang Upaya Pelbagai dan Kurang Upaya Fizikal. 1. Calon kemalangan yang layak mendapat masa tambahan ialah calon yang tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. 2. Kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas nasihat Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Pentaksiran dan Peperiksaan) Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Masa tambahan yang diberi 1 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit 2 Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam 3 Lebih 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit Kategori B: Calon Kurang Upaya Pendengaran/Kurang Upaya Pertuturan Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan Masa tambahan yang diberi 1 1 jam 15 minit 2 1 jam 15 minit 20 minit 3 1 jam 30 minit 25 minit 4 1 jam 45 minit 30 minit 5 2 jam 30 minit 6 2 jam 15 minit 35 minit 7 2 jam 30 minit 40 minit 8 3 jam 45 minit
 • 19. AMARAN PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN Calon yang menduduki peperiksaan di dewan/bilik peperiksaan dilarang: 1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 8. membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 9. membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. Calon yang tidak mematahi Amaran Peperiksaan/Pentaksiran dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- 1. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; 2. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; 3. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal. LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG PENGAKUAN CALON 1. NAMA CALON 2. ANGKA GILIRAN 3. NOMBOR KAD PENGENALAN 4. PEPERIKSAAN TAHUN 5. PENGAKUAN CALON Saya mengaku telah membaca dan akan mematuhi semua Amaran Peperiksaan/Pentaksiran seperti yang dinyatakan di atas. Tandatangan: ......................................................... Tarikh: .................................. 6. PENGESAHAN GURU BESAR/PENGETUA/PEGAWAI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI Tandatangan: ......................................................... Tarikh: .................................. NOTA: Borang Pengakuan Calon yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada Guru Besar/Pengetua bagi calon sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri bagi calon persendirian. Pihak Jabatan Pendidikan Negeri/sekolah/institut hendaklah menyimpan Borang Pengakuan Calon sehingga enam bulan selepas tarikh pengumuman keputusan peperiksaan. LP/Am/ BPC