SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
LP/UPSR/2017
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
2017
© 2017 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
2
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
2017
BAHAGIAN A
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM
Pihak JPN hendaklah:
1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 kepada semua calon.
2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 sebelum peperiksaan.
3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas
peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa.
4. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan
2010) dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan (2010).
BAHAGIAN B
GURU BESAR - ARAHAN AM
Guru Besar hendaklah:
1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 kepada semua calon.
2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan
dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 sebelum peperiksaan.
3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas
soalan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa.
4. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan
2010).
BAHAGIAN C
KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah:
1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu
Peperiksaan UPSR 2017 dimaklumkan kepada calon.
2. mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas,
nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan.
3. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017.
3
4. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan
di sebelah atas.
5. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa
peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan
calon mendapat kertas peperiksaan yang betul.
6. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang
tercatat pada muka hadapan kertas peperiksaan.
7. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor
sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan.
8. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada
borang LP/Am 29 - Pin. 1/2013 akur dengan bilangan calon dalam Jadual
Kedatangan bagi sesuatu kertas peperiksaan.
9. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 sekiranya calon melanggar
sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik
Peperiksaan.
10. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 sekiranya calon melanggar sebarang
peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan.
11. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan
2010).
BAHAGIAN D
CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN
1. ARAHAN AM
1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang
didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan
bertulis sama ada kertas peperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas
peperiksaan subjektif akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran
berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas
peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat
perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen
sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan
sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR 2017.
1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Senarai Kemasukan Peperiksaan
(LP/KOM 35) sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada
pihak sekolah sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang
Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran
hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Pengarah Peperiksaan
menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos.
1.3 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang
dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 dan menandatangani
Borang Pengakuan Calon.
4
2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan
15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.
2.2 Calon hendaklah meletakkan Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan atau
Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Perakuan Calon Peperiksaan
(LP/Am 34) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah
label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki
peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.
2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas
Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon
mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.
3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
3.1 menyemak butiran nama kertas, kod kertas, masa peperiksaan dan arahan pada
muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas
peperiksaan yang betul.
3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika
menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap.
3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka
belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan.
4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN
Calon hendaklah:
4.1 menulis Angka Giliran dan Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad
Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dengan jelas dan betul di muka
hadapan skrip jawapan peperiksaan.
4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan
atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor
Soalan dengan jelas dan betul di muka hadapan Helaian Tambahan (HT).
4.3 calon hendaklah menulis jawapan dengan menggunakan pensel atau pena mata
bola berdakwat hitam atau biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain
hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta.
4.4 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan
yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain.
4.5 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera
pada kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan.
4.6 memastikan Angka Giliran, Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad
Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas dan Kod Kertas
telah ditulis dengan betul di muka hadapan pada skrip jawapan peperiksaan
apabila diarah berhenti menulis.
5
4.7 memastikan setiap helaian tambahan disusun mengikut urutan nombor soalan
sebelum diikat bersama skrip jawapan peperiksaan.
4.8 berada di tempat duduk masing-masing semasa skrip jawapan peperiksaan atau
kertas peperiksaan tertutup dikumpul semula oleh Pengawas Peperiksaan.
5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN
JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB)
5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka
Giliran, Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor
Pengenalan Diri, Nama Kertas dan Kod Kertas pada kertas JOB berkenaan.
Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah
dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C.
5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan
segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap.
5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon,
Angka Giliran, Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau
Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas dan Kod Kertas pada ruangan yang
disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan
Bahagian C.
5.4 Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab
kertas peperiksaan yang berkenaan.
5.5 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja.
5.6 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi
keseluruhan ruang.
5.7 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk
memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon
dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau
seumpamanya.
5.8 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB.
5.9 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki
pada Kertas JOB dan JOTB.
6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon tidak dibenarkan:
6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang
telah digunakan.
6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan
10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran
Ketua Pengawas Peperiksaan.
6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum
peperiksaan tamat.
6
6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan
semasa peperiksaan.
6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata.
6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan.
7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
Calon dilarang:
7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota
badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas,
Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau
peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan
kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di
dewan/bilik peperiksaan.
7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga
boleh dibaca oleh calon lain.
7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang
lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara
sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam
peperiksaan.
7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua
Pengawas Peperiksaan.
7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa
peperiksaan.
7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun
yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
7
8. PERINGATAN
Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7.
Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan
calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku
ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa
salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga
Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan
tindakan berikut:-
i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya
penyiasatan;
ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan
diisytiharkan terbatal.
8
JADUAL MASA TAMBAHAN
CALON BERKEPERLUAN KHAS
Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis kertas peperiksaan.
Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan
Kategori B.
Kategori A
1. Calon Buta, Rabun, Spastik/Cerebral Palsy, Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD), Disleksia dan Cacat
Anggota.
2. Calon yang mengalami kemalangan dan tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa
digunakan untuk menulis.
3. Calon yang mengalami kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas kebenaran
Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan
Peperiksaan).
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR
Masa tambahan yang diberi
1. 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit
2. Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam
Kategori B
1. Calon Pekak.
Bil.
Masa yang diperuntukkan dalam
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR
Masa tambahan yang diberi
1. 1 jam atau kurang 15 minit
2. 1 jam 15 minit 20 minit
3. 1 jam 30 minit 25 minit
BPC/UPSR/2017
BORANG PENGAKUAN CALON (BPC)
PERINGATAN
Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Larangan di Dewan/ Bilik Peperiksaan
dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-
Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah
laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang
lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan
dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:-
i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
LARANGAN DI DEWAN/ BILIK PEPERIKSAAN
Calon dilarang:
1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota,
dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta
telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam
dewan/ bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/ bilik
peperiksaan.
3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh
calon lain.
4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di
luar dewan/ bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan
perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas
Peperiksaan.
7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
8. membuat rujukan di luar dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
9. membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
10. membawa kertas/ skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah
digunakan keluar dari dewan/ bilik peperiksaan.
11. membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/ bilik peperiksaan.
………………………………………………………………………………………………………………...
LEMBAGA PEPERIKSAAN
PENGAKUAN CALON
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017
1. Nama :
2. Angka Giliran :
3. No. Kad Pengenalan/ No. Surat Beranak :
4. Pengakuan Calon
Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis
Panduan dan Arahan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2017.
Tandatangan Calon : …………………………………………..
Tarikh : …………………….
5. Pengesahan Guru Besar
Tandatangan dan Cap Guru Besar : ………………………….
Tarikh : …………………….
NOTA:
1. Calon sekolah dikehendaki menyerahkan borang pengakuan calon kepada Guru Besar sekolah calon masing-masing.
2. Guru Besar dikehendaki menyimpan borang pengakuan calon dalam tempoh enam (6) bulan selepas pengumuman
keputusan peperiksaan.
TARIKH
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS MASA
JENIS
KERTAS
08:00 pagi -
08:15 pagi
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon menyemak
butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat dan
mengisi butiran pada muka
hadapan Kertas Jawapan Soalan
Subjektif
15 minit ……….
011*
Bahasa Melayu Pemahaman
(SK)
1 jam
15 minit
021
Bahasa Melayu Pemahaman
(SJKC)
1 jam
15 minit
031
Bahasa Melayu Pemahaman
(SJKT)
1 jam
15 minit
10:30 pagi -
10:45 pagi
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon mengisi
butiran pada muka hadapan
Kertas Jawapan Soalan Subjektif
15 minit ……….
012*
Bahasa Melayu Penulisan
(SK)
1 jam
15 minit
022
Bahasa Melayu Penulisan
(SJKC)
1 jam
15 minit
032
Bahasa Melayu Penulisan
(SJKT)
1 jam
15 minit
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon menyemak
butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat dan
mengisi butiran pada muka
hadapan Kertas Jawapan Soalan
Subjektif
15 minit ……….
013
Bahasa Inggeris Pemahaman
(SK)
1 jam
15 minit
023
Bahasa Inggeris Pemahaman
(SJKC)
1 jam
15 minit
033
Bahasa Inggeris Pemahaman
(SJKT)
1 jam
15 minit
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon mengisi
butiran pada muka hadapan
Kertas Jawapan Soalan Subjektif
15 minit ……….
014
Bahasa Inggeris Penulisan
(SK)
1 jam
15 minit
024
Bahasa Inggeris Penulisan
(SJKC)
1 jam
15 minit
034
Bahasa Inggeris Penulisan
(SJKT)
1 jam
15 minit
* Kertas ini juga diambil oleh calon SJK
SELASA
12 SEPTEMBER
2017
08:00 pagi -
08:15 pagi
08:15 pagi -
09:30 pagi
Objektif
dan
Subjektif
10:30 pagi -
10:45 pagi
10:45 pagi -
12:00 tengah hari
Subjektif
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2017
WAKTU
ISNIN
11 SEPTEMBER
2017
08:15 pagi -
09:30 pagi
Objektif
dan
Subjektif
10:45 pagi -
12:00 tengah hari
Subjektif
9
TARIKH
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS MASA
JENIS
KERTAS
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2017
WAKTU
ISNIN
11 SEPTEMBER
2017
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon menyemak
butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
15 minit ……….
015/1
Matematik
Kertas 1 (SK)
1 jam
025/1
Matematik
Kertas 1 (SJKC)
1 jam
035/1
Matematik
Kertas 1 (SJKT)
1 jam
10:30 pagi
10:45 pagi
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon mengisi
butiran pada muka hadapan
Kertas Jawapan Soalan Subjektif
15 minit ……….
015/2
Matematik
Kertas 2 (SK)
1 jam
025/2
Matematik
Kertas 2 (SJKC)
1 jam
035/2
Matematik
Kertas 2 (SJKT)
1 jam
08:00 pagi -
08:15 pagi
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon menyemak
butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
15 minit ……….
018/1
Sains
Kertas 1 (SK)
1 jam
028/1
Sains
Kertas 1 (SJKC)
1 jam
038/1
Sains
Kertas 1 (SJKT)
1 jam
10:30 pagi
10:45 pagi
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon mengisi
butiran pada muka hadapan
Kertas Jawapan Soalan Subjektif
15 minit ……….
018/2
Sains
Kertas 2 (SK)
1 jam
028/2
Sains
Kertas 2 (SJKC)
1 jam
038/2
Sains
Kertas 2 (SJKT)
1 jam
KHAMIS
14 SEPTEMBER
2017
08:15 pagi -
09:15 pagi
Objektif
10:45 pagi
11:45 pagi
Subjektif
RABU
13 SEPTEMBER
2017
08:00 pagi -
08:15 pagi
08:15 pagi -
09:15 pagi
Objektif
10:45 pagi
11:45 pagi
Subjektif
10
TARIKH
KOD
KERTAS
NAMA KERTAS MASA
JENIS
KERTAS
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2017
WAKTU
ISNIN
11 SEPTEMBER
2017
08:00 pagi -
08:15 pagi
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon menyemak
butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat dan
mengisi butiran pada muka
hadapan Kertas Jawapan Soalan
Subjektif
15 minit ……….
026 Bahasa Cina Pemahaman
1 jam
15 minit
036 Bahasa Tamil Pemahaman
1 jam
15 minit
10:30 pagi -
10:45 pagi
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan
mengarahkan calon mengisi
butiran pada muka hadapan
Kertas Jawapan Soalan Subjektif
15 minit ……….
027 Bahasa Cina Penulisan
1 jam
15 minit
037 Bahasa Tamil Penulisan
1 jam
15 minit
ISNIN
18 SEPTEMBER
2017
08:15 pagi -
09:30 pagi
Objektif
dan
Subjektif
10:45 pagi -
12:00 tengah hari
Subjektif
11

More Related Content

What's hot

Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016ciklaili. com
 
Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015 Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015 ciklaili. com
 
Jadual Waktu UPSR 2012
Jadual Waktu UPSR 2012Jadual Waktu UPSR 2012
Jadual Waktu UPSR 2012ciklaili. com
 
Jadual Waktu PMR 2012
Jadual Waktu PMR 2012Jadual Waktu PMR 2012
Jadual Waktu PMR 2012ciklaili. com
 
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012smkserikandi
 
Jadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdfJadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdfsham nat
 
Jadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasaJadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasaNirmala Rothinam
 
Jadual waktu upsr 2016
Jadual waktu upsr 2016Jadual waktu upsr 2016
Jadual waktu upsr 2016Ah Mad
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014ciklaili. com
 
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015Chon Seong Hoo
 
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasaJadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasaNoor Aini Samsusah
 

What's hot (13)

Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016Jadual Waktu STAM 2016
Jadual Waktu STAM 2016
 
Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015 Jadual Waktu PT3 2015
Jadual Waktu PT3 2015
 
Jadual Waktu UPSR 2012
Jadual Waktu UPSR 2012Jadual Waktu UPSR 2012
Jadual Waktu UPSR 2012
 
Jadual Waktu PMR 2012
Jadual Waktu PMR 2012Jadual Waktu PMR 2012
Jadual Waktu PMR 2012
 
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2012
 
Jadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdfJadual waktu upsr 2017.pdf
Jadual waktu upsr 2017.pdf
 
Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011Jadual Waktu SPM 2011
Jadual Waktu SPM 2011
 
Jadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasaJadual upsr2014 calonbiasa
Jadual upsr2014 calonbiasa
 
Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014 Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014
 
Jadual waktu upsr 2016
Jadual waktu upsr 2016Jadual waktu upsr 2016
Jadual waktu upsr 2016
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
 
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2015
 
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasaJadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
Jadual waktu peperiksaan upsr 2013 calon biasa
 

Viewers also liked

Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017ciklaili. com
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMciklaili. com
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1ciklaili. com
 
Jadual Waktu UPSR 2013
Jadual Waktu UPSR 2013Jadual Waktu UPSR 2013
Jadual Waktu UPSR 2013ciklaili. com
 
Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017ciklaili. com
 
E daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data murid
E daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data muridE daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data murid
E daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data muridCikgu Niezam
 
Borang calon berkeperluan khas lp am- 89 b
Borang calon berkeperluan khas lp am- 89 bBorang calon berkeperluan khas lp am- 89 b
Borang calon berkeperluan khas lp am- 89 bsk telok kerang pontian
 
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014ciklaili. com
 
Jadual peperiksaan atr 2015
Jadual peperiksaan atr 2015Jadual peperiksaan atr 2015
Jadual peperiksaan atr 2015Yusni Amir
 
Borang data murid
Borang data muridBorang data murid
Borang data muridshahrulhadi
 
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014ciklaili. com
 
Borang pangkalan data murid
Borang pangkalan data muridBorang pangkalan data murid
Borang pangkalan data muridVan Redzwan
 
Borang data murid
Borang data muridBorang data murid
Borang data muridadah1983
 
K2 SEJ SPM 2014
K2 SEJ SPM 2014K2 SEJ SPM 2014
K2 SEJ SPM 2014isharsmiaa
 
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.Aziz Mamat
 
Buku panduan pengoperasian kelas ppki
Buku panduan pengoperasian kelas ppkiBuku panduan pengoperasian kelas ppki
Buku panduan pengoperasian kelas ppkiKUMOHDHANIFAS
 
Modul SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
Modul SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)Modul SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
Modul SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)bbp2067
 

Viewers also liked (18)

Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017Takwim peperiksaan 2017
Takwim peperiksaan 2017
 
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPMManual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
Manual Pengguna eDaftar Rendah Tahun 1 SPATKPM
 
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
Sistem Pendaftaran Atas Talian Tahun 1
 
Jadual Waktu UPSR 2013
Jadual Waktu UPSR 2013Jadual Waktu UPSR 2013
Jadual Waktu UPSR 2013
 
Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017Jadual Waktu PT3 2017
Jadual Waktu PT3 2017
 
E daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data murid
E daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data muridE daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data murid
E daftar tahun 1 dalam aplikasi pangkalan data murid
 
Borang calon berkeperluan khas lp am- 89 b
Borang calon berkeperluan khas lp am- 89 bBorang calon berkeperluan khas lp am- 89 b
Borang calon berkeperluan khas lp am- 89 b
 
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
Soalan & Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2014
 
Jadual peperiksaan atr 2015
Jadual peperiksaan atr 2015Jadual peperiksaan atr 2015
Jadual peperiksaan atr 2015
 
Borang data murid
Borang data muridBorang data murid
Borang data murid
 
Kegunaan Haiwan
Kegunaan Haiwan Kegunaan Haiwan
Kegunaan Haiwan
 
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPM 2014
 
Borang pangkalan data murid
Borang pangkalan data muridBorang pangkalan data murid
Borang pangkalan data murid
 
Borang data murid
Borang data muridBorang data murid
Borang data murid
 
K2 SEJ SPM 2014
K2 SEJ SPM 2014K2 SEJ SPM 2014
K2 SEJ SPM 2014
 
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.
 
Buku panduan pengoperasian kelas ppki
Buku panduan pengoperasian kelas ppkiBuku panduan pengoperasian kelas ppki
Buku panduan pengoperasian kelas ppki
 
Modul SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
Modul SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)Modul SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
Modul SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
 

Similar to UPSR 2017

Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaJadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaMohd Fadli
 
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaJadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaUmmi Ainul
 
Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014anonymousxx
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustteacherlin
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustteacherlin212
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018ciklaili. com
 
Jadual upsr 2014 calonbiasa
Jadual upsr 2014 calonbiasaJadual upsr 2014 calonbiasa
Jadual upsr 2014 calonbiasaTuisyen Geliga
 
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaJadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaEzzie Huhu II
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015analufias
 
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasakisas klang
 
Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015kisas klang
 
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 Chon Seong Hoo
 
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013Sylzt Jazz
 
Jwp upsr 2013 calon biasa
Jwp upsr 2013 calon biasaJwp upsr 2013 calon biasa
Jwp upsr 2013 calon biasaAmiza Hamzah
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Tuisyen Geliga
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013smktsj2
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013Yanchat
 
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasaJadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasaTuisyen Geliga
 

Similar to UPSR 2017 (20)

Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaJadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
 
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasaJadual waktu upsr 2015 calon biasa
Jadual waktu upsr 2015 calon biasa
 
Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014Jadual UPSR 2014
Jadual UPSR 2014
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 augustJw spm 2014 6 august
Jw spm 2014 6 august
 
Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018Jadual Waktu UPSR 2018
Jadual Waktu UPSR 2018
 
Jadual upsr 2014 calonbiasa
Jadual upsr 2014 calonbiasaJadual upsr 2014 calonbiasa
Jadual upsr 2014 calonbiasa
 
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasaJadual waktu spm 2015 calon biasa
Jadual waktu spm 2015 calon biasa
 
Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015Jadual waktu spm 2015
Jadual waktu spm 2015
 
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasaJadualwaktuspm2015calonbiasa
Jadualwaktuspm2015calonbiasa
 
Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015Jadual Peperiksaan STAM 2015
Jadual Peperiksaan STAM 2015
 
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013 Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
 
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013
 
Jwp upsr 2013 calon biasa
Jwp upsr 2013 calon biasaJwp upsr 2013 calon biasa
Jwp upsr 2013 calon biasa
 
Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014 Jadual Waktu SPM 2014
Jadual Waktu SPM 2014
 
JADUAL SPM
JADUAL SPMJADUAL SPM
JADUAL SPM
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
 
Jadual Waktu PMR
Jadual Waktu PMRJadual Waktu PMR
Jadual Waktu PMR
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PMR 2013
 
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasaJadual Waktu pmr 2013 calon biasa
Jadual Waktu pmr 2013 calon biasa
 

More from ciklaili. com

Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019ciklaili. com
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019ciklaili. com
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019ciklaili. com
 
Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018ciklaili. com
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018ciklaili. com
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018ciklaili. com
 
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015ciklaili. com
 
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015ciklaili. com
 
Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015ciklaili. com
 

More from ciklaili. com (14)

SPM 2020
SPM 2020SPM 2020
SPM 2020
 
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020 Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
Pindaan Takwim Penggal Persekolahan 2020
 
Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019Jadual Waktu SPM 2019
Jadual Waktu SPM 2019
 
Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019Takwim Peperiksaan 2019
Takwim Peperiksaan 2019
 
Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019Hari Kelepasan Am 2019
Hari Kelepasan Am 2019
 
Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019Takwim Persekolahan 2019
Takwim Persekolahan 2019
 
Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018Jadual Waktu SPM 2018
Jadual Waktu SPM 2018
 
Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018Takwim peperiksaan 2018
Takwim peperiksaan 2018
 
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
Senarai Hospital Yang Melaksanakan Electronic Guarantee Letter (e-GL)
 
Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018Takwim Persekolahan 2018
Takwim Persekolahan 2018
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
 
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
Iklan Kemasukan Ke Tingkatan 1 MRSM 2015
 
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
Senarai Cuti Umum Di Malaysia Tahun 2015
 
Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015Takwim Persekolahan Tahun 2015
Takwim Persekolahan Tahun 2015
 

Recently uploaded

Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxpolianariama40
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptxMateri bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptxZadaLiza
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP HasilRubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP HasilSDN3Sukamukti
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxdonny761155
 

Recently uploaded (20)

Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptxMateri bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
Materi bab 6 biaya modal manajemen keuangan.pptx
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP HasilRubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
 

UPSR 2017

 • 1. LP/UPSR/2017 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 © 2017 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
 • 2. 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 BAHAGIAN A JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM Pihak JPN hendaklah: 1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 kepada semua calon. 2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 sebelum peperiksaan. 3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas peperiksaan yang ditawarkan pada tahun semasa. 4. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010) dan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan (2010). BAHAGIAN B GURU BESAR - ARAHAN AM Guru Besar hendaklah: 1. mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 kepada semua calon. 2. memberitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 sebelum peperiksaan. 3. menyemak bahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawab kertas soalan yang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa. 4. merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010). BAHAGIAN C KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN - ARAHAN AM Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah: 1. memastikan semua Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 dimaklumkan kepada calon. 2. mencatatkan di papan tulis dan memaklumkan kepada calon butiran kod kertas, nama kertas, waktu, masa peperiksaan dan errata (jika ada) bagi kertas peperiksaan. 3. mengedarkan kertas peperiksaan mengikut tarikh dan waktu yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017.
 • 3. 3 4. mengedarkan kertas peperiksaan dengan muka hadapan kertas peperiksaan di sebelah atas. 5. mengarahkan calon supaya menyemak butiran kod kertas, nama kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 6. mengedarkan kertas jawapan mengikut keperluan mata pelajaran seperti yang tercatat pada muka hadapan kertas peperiksaan. 7. memastikan calon mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti calon tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan. 8. memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpul dan dicatat pada borang LP/Am 29 - Pin. 1/2013 akur dengan bilangan calon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatu kertas peperiksaan. 9. menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 10. memastikan calon mengisi Borang LP/Am 31 sekiranya calon melanggar sebarang peraturan peperiksaan di Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan. 11. merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis (Cetakan 2010). BAHAGIAN D CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN 1. ARAHAN AM 1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis sama ada kertas peperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas peperiksaan subjektif akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR 2017. 1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Senarai Kemasukan Peperiksaan (LP/KOM 35) sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Pengarah Peperiksaan menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos. 1.3 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon.
 • 4. 4 2. ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN 2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan. 2.2 Calon hendaklah meletakkan Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Perakuan Calon Peperiksaan (LP/Am 34) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan. 2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan. 3. ARAHAN TENTANG KERTAS PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 3.1 menyemak butiran nama kertas, kod kertas, masa peperiksaan dan arahan pada muka hadapan kertas peperiksaan bagi memastikan calon mendapat kertas peperiksaan yang betul. 3.2 memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas peperiksaan yang salah atau tidak lengkap. 3.3 membaca dan mematuhi semua arahan pada muka hadapan dan muka belakang (jika ada) kertas peperiksaan sebelum peperiksaan dimulakan. 4. ARAHAN TENTANG KERTAS JAWAPAN DAN SKRIP JAWAPAN PEPERIKSAAN Calon hendaklah: 4.1 menulis Angka Giliran dan Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri dengan jelas dan betul di muka hadapan skrip jawapan peperiksaan. 4.2 menulis Angka Giliran, Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas, Kod Kertas dan Nombor Soalan dengan jelas dan betul di muka hadapan Helaian Tambahan (HT). 4.3 calon hendaklah menulis jawapan dengan menggunakan pensel atau pena mata bola berdakwat hitam atau biru. Pensel atau pena mata bola berdakwat selain hitam atau biru boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta. 4.4 menulis semua jawapan dalam Bahasa Melayu kecuali bagi kertas peperiksaan yang membenarkan atau memerlukan calon menjawab dalam bahasa lain. 4.5 menulis dengan jelas nombor soalan pada kertas jawapan seperti yang tertera pada kertas peperiksaan. Calon tidak perlu menyalin soalan. 4.6 memastikan Angka Giliran, Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas dan Kod Kertas telah ditulis dengan betul di muka hadapan pada skrip jawapan peperiksaan apabila diarah berhenti menulis.
 • 5. 5 4.7 memastikan setiap helaian tambahan disusun mengikut urutan nombor soalan sebelum diikat bersama skrip jawapan peperiksaan. 4.8 berada di tempat duduk masing-masing semasa skrip jawapan peperiksaan atau kertas peperiksaan tertutup dikumpul semula oleh Pengawas Peperiksaan. 5. ARAHAN TENTANG JAWAPAN OBJEKTIF BERMAKLUMAT (JOB) DAN JAWAPAN OBJEKTIF TIDAK BERMAKLUMAT (JOTB) 5.1 Calon yang menerima kertas JOB hendaklah menyemak Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas dan Kod Kertas pada kertas JOB berkenaan. Calon dilarang membuat sebarang pindaan terhadap maklumat yang telah dicetak pada Bahagian A. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.2 Calon hendaklah memaklumkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan dengan segera jika menerima kertas JOB yang salah atau tidak lengkap. 5.3 Calon yang menerima kertas JOTB hendaklah melengkapkan Nama Calon, Angka Giliran, Nombor Sijil Kelahiran atau Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Pengenalan Diri, Nama Kertas dan Kod Kertas pada ruangan yang disediakan dan hitamkan ruang yang berkenaan. Kosongkan Bahagian B dan Bahagian C. 5.4 Calon hendaklah menanda ruangan BAHASA DIGUNAKAN untuk menjawab kertas peperiksaan yang berkenaan. 5.5 Calon hendaklah menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. 5.6 Calon hendaklah memastikan ruang jawapan yang dihitamkan memenuhi keseluruhan ruang. 5.7 Calon hendaklah menggunakan getah pemadam jenis lembut sahaja untuk memadamkan hingga bersih tanda jawapan yang tidak dikehendaki. Calon dilarang menggunakan pemadam jenis cecair, kimia, pelekat atau seumpamanya. 5.8 Calon dilarang melipat, menggulung atau merenyuk Kertas JOB dan JOTB. 5.9 Calon dilarang membuat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki pada Kertas JOB dan JOTB. 6. AMARAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon tidak dibenarkan: 6.1 melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan. 6.2 keluar dari dewan/bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan. 6.3 membawa keluar dari dewan/bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat.
 • 6. 6 6.4 mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 6.5 memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata. 6.6 merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. 7. LARANGAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN Calon dilarang: 7.1 membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 7.2 menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan. 7.3 mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 7.4 memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 7.5 menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 7.6 menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 7.7 menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 7.8 membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.9 membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 7.10 membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/bilik peperiksaan. 7.11 membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/bilik peperiksaan.
 • 7. 7 8. PERINGATAN Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal.
 • 8. 8 JADUAL MASA TAMBAHAN CALON BERKEPERLUAN KHAS Masa tambahan yang diperuntukkan ini adalah untuk semua jenis kertas peperiksaan. Terdapat dua kategori masa tambahan bagi calon berkeperluan khas iaitu Kategori A dan Kategori B. Kategori A 1. Calon Buta, Rabun, Spastik/Cerebral Palsy, Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD), Disleksia dan Cacat Anggota. 2. Calon yang mengalami kemalangan dan tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. 3. Calon yang mengalami kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas kebenaran Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan). Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR Masa tambahan yang diberi 1. 1 jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit 2. Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam Kategori B 1. Calon Pekak. Bil. Masa yang diperuntukkan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR Masa tambahan yang diberi 1. 1 jam atau kurang 15 minit 2. 1 jam 15 minit 20 minit 3. 1 jam 30 minit 25 minit
 • 9. BPC/UPSR/2017 BORANG PENGAKUAN CALON (BPC) PERINGATAN Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Larangan di Dewan/ Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan- Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:- i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan; ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan; iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal. LARANGAN DI DEWAN/ BILIK PEPERIKSAAN Calon dilarang: 1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/ bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan. 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/ bilik peperiksaan. 3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain. 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/ bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan. 5. menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain. 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan. 7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon. 8. membuat rujukan di luar dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 9. membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan. 10. membawa kertas/ skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/ bilik peperiksaan. 11. membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/ bilik peperiksaan. ………………………………………………………………………………………………………………... LEMBAGA PEPERIKSAAN PENGAKUAN CALON UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 1. Nama : 2. Angka Giliran : 3. No. Kad Pengenalan/ No. Surat Beranak : 4. Pengakuan Calon Saya mengaku bahawa telah membaca dan akan mematuhi semua Garis Panduan dan Arahan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2017. Tandatangan Calon : ………………………………………….. Tarikh : ……………………. 5. Pengesahan Guru Besar Tandatangan dan Cap Guru Besar : …………………………. Tarikh : ……………………. NOTA: 1. Calon sekolah dikehendaki menyerahkan borang pengakuan calon kepada Guru Besar sekolah calon masing-masing. 2. Guru Besar dikehendaki menyimpan borang pengakuan calon dalam tempoh enam (6) bulan selepas pengumuman keputusan peperiksaan.
 • 10. TARIKH KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA JENIS KERTAS 08:00 pagi - 08:15 pagi ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat dan mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif 15 minit ………. 011* Bahasa Melayu Pemahaman (SK) 1 jam 15 minit 021 Bahasa Melayu Pemahaman (SJKC) 1 jam 15 minit 031 Bahasa Melayu Pemahaman (SJKT) 1 jam 15 minit 10:30 pagi - 10:45 pagi ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif 15 minit ………. 012* Bahasa Melayu Penulisan (SK) 1 jam 15 minit 022 Bahasa Melayu Penulisan (SJKC) 1 jam 15 minit 032 Bahasa Melayu Penulisan (SJKT) 1 jam 15 minit ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat dan mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif 15 minit ………. 013 Bahasa Inggeris Pemahaman (SK) 1 jam 15 minit 023 Bahasa Inggeris Pemahaman (SJKC) 1 jam 15 minit 033 Bahasa Inggeris Pemahaman (SJKT) 1 jam 15 minit ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif 15 minit ………. 014 Bahasa Inggeris Penulisan (SK) 1 jam 15 minit 024 Bahasa Inggeris Penulisan (SJKC) 1 jam 15 minit 034 Bahasa Inggeris Penulisan (SJKT) 1 jam 15 minit * Kertas ini juga diambil oleh calon SJK SELASA 12 SEPTEMBER 2017 08:00 pagi - 08:15 pagi 08:15 pagi - 09:30 pagi Objektif dan Subjektif 10:30 pagi - 10:45 pagi 10:45 pagi - 12:00 tengah hari Subjektif JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2017 WAKTU ISNIN 11 SEPTEMBER 2017 08:15 pagi - 09:30 pagi Objektif dan Subjektif 10:45 pagi - 12:00 tengah hari Subjektif 9
 • 11. TARIKH KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA JENIS KERTAS JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2017 WAKTU ISNIN 11 SEPTEMBER 2017 ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 15 minit ………. 015/1 Matematik Kertas 1 (SK) 1 jam 025/1 Matematik Kertas 1 (SJKC) 1 jam 035/1 Matematik Kertas 1 (SJKT) 1 jam 10:30 pagi 10:45 pagi ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif 15 minit ………. 015/2 Matematik Kertas 2 (SK) 1 jam 025/2 Matematik Kertas 2 (SJKC) 1 jam 035/2 Matematik Kertas 2 (SJKT) 1 jam 08:00 pagi - 08:15 pagi ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat 15 minit ………. 018/1 Sains Kertas 1 (SK) 1 jam 028/1 Sains Kertas 1 (SJKC) 1 jam 038/1 Sains Kertas 1 (SJKT) 1 jam 10:30 pagi 10:45 pagi ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif 15 minit ………. 018/2 Sains Kertas 2 (SK) 1 jam 028/2 Sains Kertas 2 (SJKC) 1 jam 038/2 Sains Kertas 2 (SJKT) 1 jam KHAMIS 14 SEPTEMBER 2017 08:15 pagi - 09:15 pagi Objektif 10:45 pagi 11:45 pagi Subjektif RABU 13 SEPTEMBER 2017 08:00 pagi - 08:15 pagi 08:15 pagi - 09:15 pagi Objektif 10:45 pagi 11:45 pagi Subjektif 10
 • 12. TARIKH KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA JENIS KERTAS JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS UPSR 2017 WAKTU ISNIN 11 SEPTEMBER 2017 08:00 pagi - 08:15 pagi ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat dan mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif 15 minit ………. 026 Bahasa Cina Pemahaman 1 jam 15 minit 036 Bahasa Tamil Pemahaman 1 jam 15 minit 10:30 pagi - 10:45 pagi ………. Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif 15 minit ………. 027 Bahasa Cina Penulisan 1 jam 15 minit 037 Bahasa Tamil Penulisan 1 jam 15 minit ISNIN 18 SEPTEMBER 2017 08:15 pagi - 09:30 pagi Objektif dan Subjektif 10:45 pagi - 12:00 tengah hari Subjektif 11