Bab14 keperluan pengangkutan dan perhubungan

25,531 views

Published on

Bab14 keperluan pengangkutan dan perhubungan

 1. 1. BAB14:KEPERLUANPENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN<br />NAMAAHLI:<br />NURQAMARINANORAZALI<br />NURHAZIRAH<br />
 2. 2. PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGANAWAL<br /><ul><li>Padazamandahulu, manusiamenggunakanjalandaratdanjalan air untukmenghubungisatutempatdengantempat yang lain.
 3. 3. Menggunakandenaidanlorong-loronguntukmecarihasilhutansepertimakanan,buah-buahan, dandamar.
 4. 4. Keadaanbentukmukabumi yang berhutantebal,berpaya,danberbukitbakaumenyebabkanjalandaratsukardirentasidandihubungi.
 5. 5. Masa yang diambil pula agak lama danbarangan yang diangkutagakterhad.
 6. 6. Pengangkutanair,iaitumelaluisungaidanlautmerupakanpengangkutanawal yang penting.Perahu,rakitdanjongdigunakansebagaialatuntukmengangkutbarangan,orangdanperutusansurat</li></li></ul><li>Perdagangan yang dijalankanpadamasaituadalahmelaluisistem barter ataubertukartukarbarangdanpenggunaanmatawang ,iaituduitemas.<br />Hasildaganganialahcendana,damar,rotan,buluhdangading<br />Melaluisungailahhasil-hasildaganganinidibawakemerata-rata tempatuntukditukarkandenganhasil yang lain<br />Dari segiperhubungan, manusiamenggunakanisyaratasapdanbunyiuntukmenghubungiorang lain.<br /><ul><li>Apidigunakanuntukmengeluarkanasapkeudarabagimemberiisyarat yang dapatdifahamipihak yang lain.
 7. 7. Isyaratbunyidihasilkandenganmemukulbeduk,ketuk-ketukdenganbahankayu/buluh, danlaungan.</li></li></ul><li>Keperluanpengangkutandanperhubunganawalpadajamanpenjajah<br /><ul><li>Kedatangan British ke Tanah Melayu yang bermulapadaabad 1800 – an telahmempengaruhiperkembanganpengangkutandanperhubungandinegarakita.
 8. 8. Merekamengeksploitasisumberkhususnya, bijitimahdangetah.
 9. 9. Jalanpengangkutanseperijalankeretaapi, jalanrayadanpelabuhandibinauntukmemudahkankegiatanmengeksportsumber-sumbertersebut</li></li></ul><li>Pengangkutanjalandarat<br /><ul><li>Padaawalabadke-19,semenanjung Tanah Melayutelahmunculsebagaipengeluarbijitimah yang penting.
 10. 10. Kemasukan British bagimengeksploitasikanbijitimahtelahmemodenkansistempengangkutan.
 11. 11. KerajaanBirtishtelahmembinalandasankeretaapi yang pertamadariTaipingke Port Weld (kualaSepetang)bagimengangkutbijitimahuntukdieksport.
 12. 12. Landasankeretaapiinisepanjang13KMdibukapadatahun 1885.
 13. 13. Pembinaankeretaapiiniberbentuklandasabkeretaapijarakdekatdantumpuanpembinaanadalahdikawasanpengeluaransahaja.</li></li></ul><li>LandasankeretaapiselanjutnyadibukadariSerembanke Port Dickson padatahun 1891.<br />Menjelangakhirabadke-19 pula, Kuala Lumpur mempunyaihubunganterusdengan Port Swettenham.<br />Perkembangansistemkeretaapiinitelahmengubahkegiatanekonominegaradaripadasaradirikepadaekonomieksport.<br />TumpuankegiatanekonomiadalahdisebelahpantaibaratSemenanjung Malaysia.<br />Keadaaninimenyebabkankawasaninimempunyairangkaianpengangkutan yang lebihpadatdaripadabahagianpantaitimurnya.<br />Di Sabah, landasankeretaapidibinadari Weston ke Beaufort dandariTenomkeJesselton(kotaKinabalu).<br />Di Sarawak, pembinaanlandasankeretaapiolehkerajaan Brooke untukmenghubungkanbandarKuchingdenganBatu 10.<br />Landasaninisepanjang6.21KM.<br />
 14. 14. <ul><li>Landasaninitidakbegitupentingdalampembangunansistempengangkutannegeri Sarawak kerananegeriinibergantungpadasistempengangkutan air untukmengangkuthasilpertanian.
 15. 15. Selainpembinaanlandasankeretaapi , pembukaankawasanperlombonganbijitimahdikawasanpedalamanturutmenyebabkanterbinanyajalanraya.
 16. 16. Jalanrayapetamadibinaialahjalankeretalembu yang menghubungkanTaipingdenganMatang. KemudiannyajalaninibersambungkeKriandanseterusnyakeSeberangPerai.
 17. 17. Melaluijalanraya,bijitimah,buruh,dankeperluanperlombongandapatdiangkutdaristesenkeretaapidanperlabuhankekawasanperlombonganatausebaliknya.
 18. 18. JaringanjalanrayainimenghubungkankawasanperlombongandiLarutkePerlabuhanPulauPinang.Padaperingkatini,jeniskenderaan yang digunakanialahkeretalembu, beca(lenca) dankeretakuda.</li></li></ul><li><ul><li>Penemuanenjindankenderaanbermotortelahmemperkenalkanpenggunaanloridan bas.
 19. 19. Peningkatandalampenggunaankedua-duajeniskenderaaninidijadikansistempengangkutanjalanrayalebihpentingdaripadajalankeretaapi.
 20. 20. Tahapketersampaiannyamemudahkanbarangdiangkutdarikilang/gudangkekedaisecaraterusketempat yang hendakdituju</li></li></ul><li>PENGANGKUTAN AIR<br /><ul><li>Padazamanpenjajahanbritish,pengangkutan air iaitumelaluisungaidanperlabuhanadalahpenting.
 21. 21. Tongkangdankapalsusurpantaidigunakanuntukmengangkutbekalanmakanan,jentera,danburuh.
 22. 22. Hasildibawakegudang yang terdapatditepi-tepisungaisebelumdipunggahkekapal-kapaluntukdieksport.
 23. 23. Kerja-kerjapemunggahandilakukanolehburuh.
 24. 24. Kapalwapdigunakanuntukmembawahasilsepertibijitimahdangetahkenegarapenjajah.
 25. 25. Kemasukanburuhasingdarinegara India dannegara China ke Tanah Melayujugamelaluipengangkutan air.
 26. 26. Pihak British telahmembukabeberapabuahperlabuhansepertiperlabuhanPulauPinang,PortSwettenhamdanperlabuhanlabuan.
 27. 27. Perlabuhan lain, seperti Port Dickson dan Port Swettenhamtelahberkembangsebagaiperlabuhan yang menjadipusatuntukmengeksportbarangsepertibijitimahdangetah.</li></li></ul><li>PERHUBUNGANAWAL<br />Penjajahan British telahmemulakanperhubunganawalmelalui pos dantelegraf.<br />JabatanPerkhidmatan Pos yang pertamatelahditubuhkanpadatahun 1862 diNegeri-negeriSelat yang beribupejabatdiPulau Pinang.<br />Perkhidmatan pos padamasaituhanyatertumpupadapengendaliansurat-menyurat.<br />Perkhidmataninitelahdiperkembangdanmelibatkanpengangkutansuratkhabar,dokumenperniagaan,danbungkusan.<br />Perkembanganjalandaratbukansajamembolehkanpenghantaran pos yang lebihteraturdancepattetapimemperkembangkanjaringantelegraf Malaysia.<br />Perkembangantelegrafselaridenganperkembanganlandasankeretaapi.Denganini, satukaedahperhubungan yang lebihpantasdiantarabandar-bandarbesardinegara Malaysia telahdiperkenalkan.<br />
 28. 28. Sistemtelegraf yang pertamadigunakandi Perak padatahun 1876.<br />Sistemperhubungantelegrafinisangatlahpentingdalampentadbirandanpenguatkuasaanpenjajahannegeri-negeriMelayu.<br />Padaperingkatawal,sistemtelegrafinidibinauntukmenjagakepentinganpihak British dikawasanperlombongandi Perak dan Selangor.<br />Jaringansistemtelegrafjugamembolehkanmaklumatdanarahandaripusatpentadbirandisampaikandengancepatdanlebihefisienkepusatpentadbirannegeri-negeridi Tanah Melayu.<br />Di Malaysia,perkhidmatantelefonmuladiperkenalkandiNegeri-negeriSelatpadatahun 1886, iaitusepuluhtahunselepaspenciptaantelefon.<br />Padamasaitutelefondigunakanbagitujuankeselamatandandipasanguntukmenghubungibalai polis.<br />Kemudian, penggunaantelefontalahberkembangbukansajauntuktujuanpentadbirantetapijugadigunakanolehpeniiaga,pemodaldanpengusahaestet yang memerlukanmaklumatdenganlebihcepat.<br />Keadaaninimeningkatkanpermintaanterhadapperkhidmatantelefondanmenyebabkanperkembanganjaringantelefondinegara Malaysia<br />
 29. 29. SOALAN.<br /><ul><li>1-AntaraBerikut, yang manakahmerupakanalatpengangkutanawal yang digunakanuntukmengangkutbarangan,orangdansuratperutusan</li></ul>Perahu<br />Kapalwap<br />Tongkang<br />Jong<br />I dan II<br />II dan III<br />IIIdan IV<br />Idan IV<br />
 30. 30. 2-Mengapakahjalandaratjarang-jarangdigunakandinegara Malaysia padamasadahulujikadibandingkandenganjalansungai?<br />Bentukmukabumiberhutantebal<br />Mengambilmasa yang agak lama<br />Barangan yang diangkutagakterhad<br />Ancamanseranganlanun<br />I,IIdan III<br />I,IIdan IV<br />I,IIIdan IV<br />II,IIIdan IV<br />
 31. 31. SEKIANTERIMAKASIH<br />

×