Bab 10 Pengurusan Sumber

37,286 views

Published on

Published in: Business, Travel

Bab 10 Pengurusan Sumber

 1. 1. Bab 10 Pengurusan Sumber <ul><li>HaikaL </li></ul><ul><li>Tawfiq </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Menjamin bekalan simber yang berterusanmelalui proses pemeliharaan dan pemuliharaan </li></ul><ul><li>Pemeliharaan melibatkan usaha-usaha mengekalkan sumber sedia ada melalui perancangan, pengawalan, dan penyeggaran </li></ul><ul><li>Pemuliharaan melibatkan usaha-usaha meperbaiki atau memulihkan sumber atau kawasan pengeluaran sumber yang telah diteroka </li></ul>
 3. 3. Kepentingan Pengurusan Sumber <ul><li>Satu sistem pengurusan sumber yang berkesan dilaksanakan bagi menjamin bekalan dan penggunaan yang berterusan </li></ul><ul><li>Pengurusan sumber yang penting bagi mengelakkan kepupusan keseimbangan ekosistem dan menjamin bekalan sumber berterusan </li></ul>
 4. 4. Mengelakkan Ke pupusan <ul><li>Sumber yang tidak boleh diperbaharui perlu digunakan de n gan bijak </li></ul><ul><li>Penggunaannya per lu jimat dan tenaga alternatif perlu dicari se bagai ganti </li></ul><ul><li>Tenaga alternatif yang dapat digunakan seperti tenaga hidr oelek trik yang dapat mengurangkan ke guna an petroleum dalam perjalanaan tenaga elektrik </li></ul>
 5. 5. Mengekalakan Keseimbangan Ekosistem <ul><li>Ekosistem adalah satu sistem yang terdiri daripada komponen biotik (benda hidup) dan komponen abiotik (benda bukan hidup) </li></ul><ul><li>Komponen-komponen dalam sesebuah ekosistem sentiasa berinteraksi melalui proses aliran tenaga, kitaran udara dan rantaian makanan </li></ul><ul><li>Penerokaan sumber secara berterusan dan besar-besaran seperti pembalakan akan mengganggu keseimbangan ekosistem </li></ul>
 6. 6. Menjamin Bekalan Sumber Berterusan <ul><li>Pengurusan sumber secara terkawal dapat menjamin bekalan sumber yang berterusan bagi kegunaan manusia pada masa depan </li></ul><ul><li>Pada masa depan, bilangan penduduk akan bertambah dan menyebabkan permintaan bagi bekalan makanan dan keperluan manusia turut meningkat </li></ul><ul><li>Oleh itu, penebangan hutan yang berterusan tanpa pengurusan akan menyebabkan kepupusan bekalan sumber ini </li></ul>
 7. 7. Langkah-Langkah Pengurusan Sumber <ul><li>Kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai langak bagi mengcekalkan sumber alam </li></ul><ul><li>Antara langkah yang dijalankan ialah melalui pemeliharaan dan pemuliharaam sumber ,penguatkuasa undang-undang dan pendidikan </li></ul>
 8. 8. Pemeliharaan Dan Pemuliharaan <ul><li>Penebangan terpilih </li></ul><ul><li>Rawatan silvikultur </li></ul><ul><li>Hutan simpanan </li></ul><ul><li>Cara lain - Mengawal kegiatan pembalakan jaram - Mengehadkan pengeluaran lesen </li></ul><ul><li>Lembaga perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) menggalakan penggunaan kayu pokok getah sebagai alternatif untuk industri membuat perabot </li></ul><ul><li>Langkah-langkah pemuliharaan hutan dijadikan dengan penubuhan estet hutan dan penghutanan semula </li></ul>
 9. 9. Penebagan Terpilih <ul><li>Hanya pokok yang matang dan mempunyai saiz 45 cm diametersaja ditebang </li></ul><ul><li>Jabatan Penghutanan memastikan pokok-pokok yang sesuai untuk ditebang sebelum mengeluarkan lesen kepada pembalak </li></ul><ul><li>Pokok-pokok kecil dibiarkan terus membesar untuk kegunaan masa depan </li></ul><ul><li>Bilangan pokok yang ditebang dihadkan dalam sesuatu kawasan hutan </li></ul>
 10. 10. Rawatan Silvikultur <ul><li>- Kerja-kerja semaian, penanaman, pembajaan, penjagaan, dan rawatan spesis pokok bernilai supaya dapat membesar dengan cepat </li></ul>
 11. 11. Hutan Simpanan <ul><li>Wujud bagi menyelamatkan hidupan liar daripada diancam kepupusan </li></ul><ul><li>Terdapat 143 buah kawasan hidupan liar dengan keluasan 1507 hektar </li></ul><ul><li>Hutan simpan diwartakan sebagai habitat hidupan liar </li></ul>
 12. 12. Estet Hutan <ul><li>Diwujudkan terutamanya di Johor, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan </li></ul><ul><li>Ditanam secara dagang oleh pihak swasta dan kerajaan </li></ul><ul><li>Pokok-pokok yang cepat tumbesar dan matang seperti pain, jati, dan senteng ditanam </li></ul><ul><li>Penghutanan semula dijalankan di kawasan hutan yang telah ditebang dengan pokok-pokok yang cepat matang dalam tempoh 10-15 tahun </li></ul><ul><li>Penghutanansemula dijalankan jugan di kawasan hutan paya </li></ul><ul><li>Tanaman tutup bumi ditanam bagi mengelakkann hakisan permukaan tanah </li></ul><ul><li>Hamparan plastik digunakan juga bagi menutup permukaan cerun yang terdedah untuk mengelakan hakisan tanah </li></ul><ul><li>Kaedah pembenihan hidro digunakan untuk menanam tumbuhan di cerun bagi mengelakkan hakis </li></ul><ul><li>Campuran rumput, fiber, baja dan cecair ditabur di permukaan tanah </li></ul>
 13. 13. Penguatkuasaan Undang-undang <ul><li>Undang-undang bagi melindungkan flora dan fauna daripada ancaman kepupusan juga diwujudkan </li></ul><ul><li>Permit khas perlu diperoleh daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar oleh sesiapa yang ingin berburu bagi memlihara haiwan yang dilingdungi </li></ul><ul><li>Di bawah Akta Hutan Negara 1985kawasan taman negara dan kawalan rizab perlindungan hidupan liar diwartakan (curi tumbuhan dan haiwan yang dilindungi akan didenda RM 50 000 atau penjara 5 tahun) </li></ul><ul><li>Majlis Perhutanan Negara telah menubuhkan Dasar Perhutanan Negara (1978) Tujuan memelihara sumber hutan untuk menjaga kepentingan ekologi dan mengekalakn hasil hutan </li></ul><ul><li>Di bawah kuasa Jabatan Alam Sekitar sumber air dipelihara (dipertanggungjawabkan menentukan had kualiti air yang akan dinekalkan kepada pengguna) </li></ul><ul><li>Di bawah Program Peengawasan Kualiti Air Sungai Tahunan (dimulakan 1978) pihak mencemarkan sungai boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar (ditubuhkan di beberapa negeri) bertujuan untuk memantau usaha-usaha pengurusan sungai di negeri masing-masing) </li></ul>
 14. 14. Agensi Yang Menguruskan Sumber Hutan <ul><li>- Jabatan Perhutanan </li></ul><ul><li>-ditubuhkan bagi mengawal kegiatan pembalakan melalui pemberian lesen dan pelaksanaan Sistem Pengurusan Memilih (SMS) </li></ul><ul><li>Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) </li></ul><ul><li>-berperanan menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) hutan </li></ul><ul><li>Jabatan PErlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) </li></ul><ul><li>-dirubuhkan bagi menjaga taman negara dan hidupan liar serta memberikan pendidikan konservasi hutan </li></ul>
 15. 15. Pendidikan <ul><li>Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk membantu penduduk memahami tentang pentingnya sumber </li></ul><ul><li>Usaha pendidikan yang dijalanka ialah melalui kempen dan galakan melawat taman negara </li></ul>
 16. 16. Pengurusan Sumber Air di Jepun
 17. 17. <ul><li>Sumber air negara Jepun adalah daripada sungai tasik semula jati, tasik empangan dan laut </li></ul><ul><li>Terdapat 13 sungai utama yang membekalkan air ke seluruh jepin dan 1943 logi pembekalan air awam ke seluruh negara </li></ul><ul><li>Sungai-sungai diempangkan, dibina tetambak bagi tujuan pembersihan air, pengawalan banjir dan penjanaan kuasa elektrik </li></ul><ul><li>684 buah empangan yang membekal air bagi tujuan domestik, perindustrian, pengairan pertanian dan penternakan </li></ul><ul><li>Pengurusan air tasik dilakukan melalui pembinaan sistem pembetungan yang baik </li></ul><ul><li>Tasik-tasik dibersihkan melalui Pengurusan Lembangan Saliran (Basin Management) </li></ul><ul><li>Sisa air daripada penyemesin dikitar dan diguna semula oleh kilang tersebut. Kaedah ini menjimatkan penggunaan air daripada sumber semula jadi </li></ul><ul><li>Undang-undang di Jepun, mewajibkan semua pengguna air di kawasan perindustrian merawat sisa air daripada kilang sebelum disalirkan ke sungai atau tasik </li></ul><ul><li>Jepun menggunakan 63.3 bilion meter padu air setahun dan 48.3 bilion dapat dikitar dan diguna semula untuk pelbagai tujuan </li></ul>
 18. 18. Aktiviti-aktiviti Pengurusan Air <ul><li>Pengurusan lembaga sungai secara bersepadu </li></ul><ul><li>Air sisa industri dikitar semula untuk diguna semula </li></ul><ul><li>Teknologi perawatan air dimajukan dan dibangunkan </li></ul><ul><li>Menggalakan kaedah pembentungan dan sanitis berkos murah </li></ul><ul><li>Perawatan air sisa rumah setempat </li></ul><ul><li>Pembaikan sisitem kawalan </li></ul><ul><li>Menjalankan penylidikan penyahgaraman air di laut untuk kegunaan industri dan domestik </li></ul><ul><li>Menjalankan penyelidikan menggunakan air laut dalam (di bawah 200 meter) untuk pelbagai kegunaan </li></ul>
 19. 19. Faedah-faedah pengurusan sumber air yang cekap <ul><li>Menjimatkan penggunaan air bersih daripada sumber semula jadi </li></ul><ul><li>Meningkatkan penggunaan semuula air sisa yang dikitar semuula </li></ul><ul><li>Menguruskan penggunaan bahan kimia dalam air </li></ul><ul><li>Mengurangkan kos penyelenggaraan </li></ul>

×