Karangan autobiografi

8,425 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,128
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Karangan autobiografi

  1. 1. PEMETAAN KARANGANAutobiografiAku Sebuah Beg Rotan
  2. 2. Tahun 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6Aku sebuahbeg rotan.Aku sebuahbeg rotan.Aku diberinama SriBelaga.Aku sebuah begrotan yangcantik. Namakuialah SriBelaga. Akuberasal darihutanbelantara yangberhampiran.Aku adalahsebuah begrotan yangcantik bernamaSri Belaga. Akuberasal darihutanbelantara yangberhampirandengan sebuahkampung.Sri Belagamerupakannamaku. Akuadalah sebuahbeg rotan yangsangat cantik.Aku berasaldari hutanbelantara yangberhampirandengan sebuahperkampunganorang-orangPenan yangterletak dipendalamanKapit.Ayat PenyataKata Ganti DiriPertama(aku)Peluasan ideaKata Nama Khas(Sri Belaga)Kata Sendi(dari)Ayat MajmukPerluasan Frasa Kata Keterangantempat dankaum/KataNama Khas(Penan dan Kapit).Penggunaan KataGanda (hutanbelantara)
  3. 3. Tahun 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6Aku dibuat daripadarotan.Aku dibuatdaripada rotan.Tubuh akudipotong, diraut dandiwarnakan laludianyam untukdijadikan sebuahbeg.Aku dibuatdaripada rotan.Tubuh akudipotong, diraut dandiwarnakan laludianyam untukdijadikan sebuah begyang sangat cantik.Aku diciptadaripada rotan.Sebelumsempurna tubuhaku dipotong,diraut,diwarnakan dandianyam kemassehinggalahmenjadi sebuahbeg yang cantik.Aku diciptadaripada rotan.Sebelumsempurna, tubuhaku dipotong,diraut,diwarnakan dandianyam kemassehinggalahmenjadi sebuahbeg yang sangatcantik.Keanggunankuterserlah denganhiasan manik-manik yangberwarna-warni.Kata Sendi(daripada)Ayat PenyataAyat MajmukPeluasan IdeaKata Hubung(dan, untuk)Penjodoh BilanganPenambahan katahubung(yang)BinaanAyat/MajmukPenambahan Imbuhanawalan ber…(bernama)Penggunaan Kata Ganda(manik-manik,berwarna-warni)Kata Keterangantempat dankaum/Kata NamaKhas(Penan dan Kapit).Penggunaan Kata Ganda(hutan belantara)
  4. 4. Tahun 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6Aku berasasedih keranabadankutertumpahcat. Aku pundibuang kedalam tongsampah.Aku berasasedih keranakeseluruhanbadankuditumpahicat. Akudibuang kedalam tongsampah. Akudiambil olehseorangpengemis.Aku berasasedih keranakeseluruhanbadankuditumpahi cat.Aku dibuang kedalam tongsampah.Mujurlah akudiambil olehseorangpengemis yangberhati mulia .Kegembiraankutidak lama.Hanya keranabadankuditumpuhi cat,aku dibuang kedalam tongsampah.Mujurlah akudiambil olehseorangpengemis yangberhati mulia.Akan tetapi,kegembiraanaku tidak lama.Hanya keranabadankuditumpahi cat,aku dibuang kedalam tongsampah.Mujurlah akudiambil olahseorangpengemis yangberhati mulia.Ayat MajmukImbuhan di…. danter….Kata Sendi(ke)Peluasan ideaImbuhan Apitan(keseluruhan)Pengembangan kosakata(mujurlah)Perluasan FrasaPengembangan idea Penanda Wacana(Akan tetapi)
  5. 5. Tahun 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6Setelah siap, akudan rakan-rakanku dihantarke sebuah kedai.Aku dibeli olehseorang wanita.Aku dan rakan-rakan yang laindihantar kesebuah kedaikraftangan dibandar Kapit.Suatu hari, akudibeli olehseorang wanita.Aku dan rakan-rakan sejeniskudihantar kesebuah pasarraya di Kapit.Suatu hari, akudibeli olehseorang wanita.Aku sangatgembira.Aku dan rakan-rakan sejeniskudihantar kesebuah pasar rayadi Kapit. Suatuhari, aku dibelioleh seorangwanita. Akusangat gembirakerana disayangidan dihargai.Aku dan rakan-rakan sejeniskudihantar kesebuah pasar rayadi Kapit. Suatuhari, aku dibelioleh seorangwanita. Akusangat gembirakerana disayangibagai menatangminyak yangpenuh. Justeru,mereka berasabangga memilikiaku.Ayat MajmukKata Ganda(rakan-rakan)Imbuhan di….dan se…..Penjodoh Bilangan(buah)Perluasan FrasaKata Nama Khas(Kapit)Perluasan Kosa KataKata Majmuk (Pasarraya)Kata Penguat (sangat)Kata Adjektif(gembira)Kata Hubung (kerana)Imbuhan Apitan (di….i)Peribahasa (bagaimenatang minyakyang penuh)Penanda Wacana(Justeru)Kata Ganti DiriKetiga(mereka)
  6. 6. TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6Aku dibawa balikke rumahpengemis itu.Begitulahberakhirnyariwayathidupku.Aku pundibawa balikke rumaholehpengemisyang berhatimulia itu.Begitulahriwayathidupku.Pengemis yangberhati muliaitu membawaaku balik kerumah laludijaga dengansebaik-baiknya.Begitulahriwayathidupku.Pengemis yangberhati muliaitu membawaaku balik kerumahnya laludijaga dengansebaik-baiknya.Begitulahriwayathidupku yangumpama matihidup semula.Pengemis yangberhati muliaitu membawaaku balik kerumahnya laludijaga denganbegitusempurna.Hidupkukembali ceria.Begitulahriwayathidupku yangumpama matihidup semula.Ayat Penyata Pengembangan KosaKataKepelbagaian KosaKataPenggunaan KataGandaPenggunaanPeribahasaPenambahan Frasa
  7. 7. UNTUK RENUNGAN KITA BERSAMA:Berpeganglah kepada tiga R:                    *Rasa hormat kepada diri sendiri;                    *Rasa hormat kepada orang lain;                    *Rasa bertanggungjawab terhadapsemuatindakan anda .
  8. 8. Terima kasih atas perhatian anda.

×