Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panduan pelaksanaan ssqs

1,137 views

Published on

 • Be the first to comment

Panduan pelaksanaan ssqs

 1. 1. PANDUAN PELAKSANAANSmart School Qualification Standards:METODOLOGI PEMANTAUANSECARA ‘ON-SITE’ SEKOLAH BESTARI
 2. 2. KANDUNGAN1. PENGENALAN 12. METODOLOGI PEMANTAUAN 2 2.1 Persediaan Pemantau 3 2.2 Penggunaan ICT di Sekolah 4 2.2.1 Strategi 4 2.3 Modal Insan 5 2.3.1 Strategi bagi Guru 6 2.3.2 Strategi bagi Murid 6 2.3.3 Strategi bagi Pentabir 6 2.4 Aplikasi 7 2.4.1 Strategi 7 2.4.2 Penyelesaian Masalah 8 2.5 Infrastruktur Teknologi 8 2.5.1 Strategi 8 2.5.1.1 Keadaan Peralatan dan Kemudahan P&P Berasaskan ICT 8 2.5.1.2 Penyelenggaraan 9 2.5.2 Penyelesaian Masalah 93. PELAPORAN 94. PENUTUP 10RUJUKAN 11LAMPIRAN 11
 3. 3. 1. PengenalanMetodologi pemantauan secara ‘on-site’ ini adalah bertujuanuntuk memberi garis panduan kepada pemantau yang dilantik olehKementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menjalankan pemantauanpenggunaan ICT dengan berkesan supaya sekolah dapat meningkatkanserta memaksimumkan pembudayaan ICT di sekolah-sekolah. Tujuanpembudayaan ICT di sekolah-sekolah bestari adalah untuk menjadikansekolah bestari sebagai ‘role-model’ kepada 10,000 sekolah lain yangingin menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P),dan pengurusan sekolah. Pemantauan dijalankan untuk membimbingdan membantu sekolah mencapai kedudukan 5-bintang dari segiempat (4) aspek utama, iaitu penggunaan ICT, modal insan, aplikasidan juga infrastruktur. Secara keseluruhannya, pemantauan yang baikdan komprehensif perlu melaksanakan perkara-perkara seperti di dalamRajah 1.Selain yang tercatat di atas, pemantau juga perlu membimbing sekolahmelaksanakan aktiviti seperti latihan pengintegrasian ICT dalam P&P bagi guru dan pembinaan bahan-bahan P&P berasaskan ICT.Rajah 1: Bimbingan untuk peningkatan ICT sekolah= Melaksanakan Pelan Tindakan Sekolahdalam konteks penggunaan ICTberkaitan dengan usaha pembudayaanICT sekolah,= Menjalankan aktiviti-aktiviti atauprogram-program untuk mengatasijurang/kelemahan yang dikenal pastidalam tinjauan (survey)/situasi semasa,dan= Mempertahan atau menambahbaik taraf bintang berdasarkan PiawaianKelayakan Sekolah Bestari (PKSB) (Smart School Qualification Standards,SSQS).
 4. 4. 2. METODOLOGI PEMANTAUANMetodologi pemantauan merangkumi beberapa fasa yang perludiambil oleh pemantau seperti yang dikemukaan dalam Rajah 2.Sebelum lawatan= Melengkapkan diri dengan:8 memahami dengan mendalamkonsep pembestarian sekolah sertapembudayaan ICT sekolah8 mendapat dan memahami semuamaklumat sekolah yang dipantaudaripada KPM8 memahami kandungan SSQS= Urusan pentadbiran:8 mendapat surat rasmi daripada KPM8 memaklumkan kepada JabatanPelajaran Negeri (JPN)/Pusat SumberPendidikan Negeri (PSPN) danbahagian di KPM yang berkenaanseminggu sebelum lawatan kesekolah8 memaklumkan kepada pengetua/guru besar seminggu sebelumlawatan ke sekolah8 membuat temujanji lebih awal untukberjumpa dengan pentadbir sekolah/Guru Penyelaras Bestari (GPB)/ketuadan panitia/guru-guru/JawatankuasaPembestarian Sekol��ahLawatan seterusnya= Memfokuskan perbincangan kepada 4 komponen SSQS= Menelitikan setiap indikator dalam setiap komponenSSQS= Mengumpul data ’baseline’ (contoh: infrastruktur, staf yangtelah menghadiri kursus, sebagainya),= Mengenal pasti kelemahan dan jurang (gap) berkaitankomponen SSQS= Membangun strategi-strategi yang realistik danmembimbing sekolah untuk mengurang­kan jurang di atas= Memberi bimbingan latihan yang diperlukan secara’hands-on’ kepada sekolahLepas lawatansekolah= Membuatpelaporankepada MDeC= MerancangtindakansusulanLawatan pertama= Berjumpa dengan pengetua/gurubesar= Menerangkan SSQS dan tujuanpemantauan kepada pentadbirsekolah/GPB/ketua panitia/guru-guru/Jawatankuasa PembestarianSekolah= Berbincang tentang perancangansekolah sepanjang tahun menge­nai bahagian perlaksanaan pem­budayaan ICT sekolah (fokuskepada 4 komponen SSQS dansetiap indikatornya)= Membantu sekolah menyediakanPelan Tindakan Pembudayaan ICTSekolahRajah 2: Carta alir fasa metodologi pemantauan secara ‘on-site’
 5. 5. Secara terperinci, tugas pemantau dijelaskan dalam carta alir pemantauandi Rajah 3.Rajah 3: Carta alir pemantauanMembantumembangun membimbingaktiviti/programMengenal pasti jurangkelemahan komponenSSQS berkenaanMendapat maklumatsetiap komponen SSQSMenentukan tahappencapaian setiap komponenSSQS – 5 bintangMemastikan tahap 5 bintang dikekalkan2.1 Persediaan PemantauSebelum menjalankan tugas, pemantau mesti memahami tiga perkarayang penting:= konsep pembudayaan ICT dan pembestarian sekolah,= dokumen Smart School Qualification Standards (SSQS) dan= program pemantauan (Lampiran 1)Tumpuan pemantauan berfokus kepada EMPAT komponen danindikatornya (Key Performance Indicators, KPI) yang berkait rapat dengankedudukan ranking (taraf satu bintang ke lima bintang). Empat komponenitu terdiri daripada:= Penggunaan ICT di sekolah (pengintegrasian ICT dalam PP dan peng­urusan),= Modal insan (kemahiran pentadbir dan guru mengintegrasi ICT dalampengurusan dan PP, kemahiran ICT murid),= Aplikasi sistem (kandungan PP dan sistem berasaskan ICT), dan= Infrastruktur teknologi (peralatan-peralatan teknologi yang sedia ada).MULAYaTidak
 6. 6. Pemantau perlu memberi fokus kepada empat komponen SSQS denganmeneliti setiap indikator. Kedudukan penggunaan ICT di sekolah perlusentiasa ditaksir mengikut SSQS ini. Usaha untuk memastikan setiapprogram dan aktiviti yang dirancangkan nanti akan menjurus kepadapencapaian keempat-empat komponen SSQS.2.2 Penggunaan ICT di SekolahKomponen penggunaan ICT merujuk kepada proses PP dan pengurusansekolah. Dalam proses pemantauan penggunaan ICT ini, pemantau perlumengenal pasti kekuatan serta kelemahan dalam penggunaan ICT danfaktor-faktor yang menimbulkannya. Seterusnya, strategi-strategi yangberasaskan sekolah perla dibina untuk mengatasi kelemahan-kelemahanini untuk meningkatkan penggunaan ICT di sekolah. Amalan-amalanterbaik penggunaan ICT boleh di dapati di dalam buku panduan amalanterbaik sekolah bestari.2.2.1 StrategiUntuk memantau penggunaan ICT, pemantau digalakkan mengikut tigastrategi iaitu,= menganalisis dokumen,= mencerap pengajaran guru,= mengadakan interaksi dengan staf sekolahRajah 4 menunjukkan strategi tersebut serta senarai semakan bagi prosespeman­tauan penggunaan ICT di sekolah.Pemantau boleh menggunakan:= senarai semak untuk mengira tempoh penggunaan ICT dalam PP.Instrumen ini boleh diubahsuai mengikut keperluan sekolah seperti diLampiran 2.= senarai semak audit dalaman untuk menentukan status penggunaanICT boleh d���������������������������������������������i dapati di Lampiran 3 (bahagian penggunaan).
 7. 7. 2.3 Modal InsanKomponen modal insan melibatkan tiga kumpulan warga sekolah, iaituguru, murid dan pentadbir.Menganalisis dokumenPemantau bersama GPB perlu menyemak dokumen-dokumen berikutuntuk menentukan penggunaan ICT dalam PP:= Log penggunaan komputer di semua makmal komputer,= Log peminjaman Liquid Crystal Display (LCD),= Log peminjaman perisian kursus (CD) dan TV Pendidikan (TVP),= Log peminjaman lain-lain peralatan ICT dalam PP (OHP, LCD,notebook, pengimbas dan printer),= Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dalam buku rekod sekolah,(guru mencatat jenis ICT dan tempoh masa penggunaannya),= Tugasan pelajar berasaskan ICT, dan= Rekod penggunaan ICT (seperti e-mel, SMS dan sebagainya) untukpenyebaran maklumat oleh pihak pentadbir.Interaksi dengan staf sekolahPemantau digalakkan berinteraski denganwarga sekolah tersebut di bawah untukmendapatkan maklumat yang diperlukan:= Pentadbir sekolah tentang pembudayaanICT dan pengurusan perubahan,= GPB tentang penggunaan MakmalKomputer di sekolah,= Guru sumber/media tentang penggunaanbahan ICT (CD KPM/CD TVP/CD lain)oleh guru dan murid,= GurutentangpenggunaanbahanICT(peng­gunaanWSMS/LCMS,ModulPembelajaranKendiri, tugasan murid) dalam PP,= Guruselepassetiappencerapanpengajaranuntuk membimbing guru meningkatkanpenggunaan ICT dalam PP dengan lebihberkesan, dan= Murid untuk mendapat maklum balasmereka tentang penggunaan ICT dalamPP.Mencerap pengajaran guruPemantau mencerap pengajaranguru (di Makmal Komputer/MakmalSains/Kelas biasa) seberapa kerapyang boleh semasa lawatan kesekolah untuk menentukan:= Penggunaan bahan ICT (CDKPM/CD TVP/CD lain) dalamPP,= Pengintegrasian ICT (CD KPM/CD TVP/LCMS/alternatif) dalamPP,= Bahan PP berasaskan ICT(multimedia) yang dibangunkanoleh guru, dan= Kekerapan penggunaan bahanICT dalam PP.Rajah 4: Strategi dan senarai semakan penggunaan ICT
 8. 8. 2.3.1 Strategi bagi GuruPemantau perlu mengambil tindakan berikut:(a) Berbincang dengan pihak pentadbir (PK), GPB dan/atau Jawatankuasa(J/K) perkembangan profesionalisme staf tentang tahap indikator ModalInsan sekolah yang telah dicapai dan tindakan sewajarnya,(b) Membimbing dan membantu pihak sekolah untuk menyediakan saturancangan Latihan Perkembangan Profesional Staf Sekolah sepanjangtahun untuk meningkatkan ketrampilan penggunaan ICT dalam PPdan pengurusan di kalangan guru dan pentadbir (staff sokongan danjurulatih IT),(c) Memastikan semua guru/pentadbir yang telah menghadiri kursus KPM/badan lain mesti menjalankan bengkel/kursus perkhidmatan dalamandi sekolah masing-masing,(d) Menentukan latihan ICT tambahan untuk menambahkan kemahiranICT guru dalam PP, dan(e) Memastikan satu laporan disediakan selepas setiap bengkel/latihandalaman atau program Perkembangan Profesional Staf Sekolahdiadakan. Kandungan laporan perlu mengandungi maklumat sepertinama dan jenis bengkel/latihan/program, tempat, tempoh masa, namapeserta dan ringkasan bengkel/latihan.2.3.2 Strategi bagi MuridPemantau perlu memastikan:(a) Kelas ICT untuk mempertingkatkan kemahiran murid dijalankan,(b) Murid menggunakan ICT seperti Microsoft Word, PowerPoint, CD KPM,CD TVP, Internet dalam tugasan,(c) Murid menggunakan kemudahan ICT di dalam setiap aspekpembelajaran,(d) Murid dapat m�������������������������������������������������embuat tugasan secara online atau menggunakan CD.2.3.3 Strategi bagi PentabirPemantau perlu memastikan:(a) Program pengurusan perubahan (change management programme)telah dijalankan oleh pentadbir setiap minggu,
 9. 9. (b) Pentadbir menyebarkan maklumat kepada semua staf sekolah melaluie-mel atau komunikasi ICT alternatif setiap hari,(c) Pentadbirmengadakanprogramrakanpintar”Smart-partnership”dengankomuniti seperti Program Komuniti Sekolah Angkat yang melibatkanaktiviti ICT, Program Pembangunan Bahan-Bahan PP menggunakanICT untuk sekolah-sekolah yang berdekatan dan sebagainya.Semua strategi tersebut dijalankan seperti yang dirancang untukmeningkatkan kemahiran ICT staf sekolah berpandukan indikator-indikatorkomponen Modal Insan SSQS.Pemantau boleh menggunakan senarai semakan audit dalaman untukmenentukan status modal insan seperti di Lampiran 3 (bahagian modalinsan).2.4 AplikasiKomponen aplikasi bertujuan untuk melihat kewujudan pelbagai perisianaplikasi sama ada atas talian (online) atau luar talian (standalone) di sekolahsupaya penggunaan ICT tidak terhalang dan tiada batasan.2.4.1 StrategiUntuk memantau status aplikasi, pemantau perlu menyemak sama adaperkara berikut wujud:(a) Akses kepada modul-modul sistem pengurusan sekolah dalam Web-based School Management System (WSMS) atau sistem lain yangdibekalkan oleh KPM,(b) Akses kepada modul-modul sistem pengurusan pengajaran danpembelajaran (LCMS) atau sistem lain yang dibekalkan oleh KPM,(c) Perisian aplikasi untuk menyediakan/menyunting bahan pengajaranberasas­kan ICT,(d) Perisian kursus/bahan pembelajaran berasaskan ICT,(e) Laman web sekolah yang interaktif, dan(f) Sistem e-mel sekolah ya�������������ng berfungsi.Pemantau boleh menggunakan instrumen seperti di Lampiran 4 dan 5 untukmenyemak aplikasi di sekolah.
 10. 10. 2.4.2 Penyelesaian MasalahSekiranya sekolah tidak mempunyai aplikasi/sistem maklumat seperti yangdinyatakan dalam jadual dan borang lampiran yang disertakan, tindakanmenghubungi pihak-pihak berkaitan perlu dilakukan dan direkodkanuntuk tujuan semakan.2.5 Infrastruktur teknologiInfrastruktur teknologi merujuk kepada peralatan, kemudahan danpenyelenggaraan ICT yang terdapat di sekolah, khasnya peralatan ICTyang dibekalkan oleh KPM. Kesediaan infrastruktur yang mantap dapatmeningkatkan pembudayaan ICT di sekolah.2.5.1 StrategiStrategi untuk menyemak status infrastruktur adalah:= Menyemak keadaan peralatan dan kemudahan berasaskan ICT(berfungsi atau tidak), dan= Menyemak rekod penyelenggaraan peralatan ICT.2.5.1.1 Keadaan Peralatan dan Kemudahan PP Berasaskan ICTPemantau perlu memastikan,(a) peralatan, kemudahan dan rangkaian yang dibekalkan sama adaberfungsi atau tidak.Antara peralatan yang dipantau adalah komputerdesktop atau komputer riba, projektor LCD, pengimbas (scanner),skrin, troli dan pelayan (server) dan lain-lain (rujuk Lampiran 6).(b) kemudahan PP berasaskan ICT mengandungi kemudahan fizikaldan rangkaian. Bagi aspek rangkaian, perkara yang perlu disemakadalah seperti berikut: (i) pengguna dapat mengakses Internet pada bila-bila masa dan dimana-mana sahaja dengan mudah, (ii) perkhidmatan rangkaian secara talian (wired) dan tanpa talian(wireless) boleh diakses di makmal sains, bilik guru, bilik darjah,makmal komputer, koridor, kantin, sudut pembelajaran, kawasanrehat murid, pusat sumber, bilik media, pusat akses kendiri danpejabat pendtabiran (rujuk Lampiran 7).
 11. 11. (iii) peralatan komunikasi ICT seperti ADSL modem, router, switch/hub, dan kabel UTP/fiber optik dapat berfungsi dengan baik,dan (iv) bilangan gangguan (downtime) yang berlaku dalam semingguyang menghalang warga sekolah menggunakan perkhidmatanrangkaian.Pemantau boleh menggunakan instrumen seperti di Lampiran 3 untukmenyemak infrastruktur di sekolah.2.5.1.2 Penyelenggaraan (maintenance)Pemantau perlu memastikan,= segala kerosakan dan gangguan yang dialami dilaporkan dengan segerakepada Centralised Service Desk (CSD) dan akan diambil tindakanoleh vendor atau KPM.2.5.2 Penyelesaian masalahJika didapati kelemahan dalam aspek peralatan dan jalinan rangkaian,pemantau boleh membantu pihak sekolah mempercepatkan penyelesaianmasalah ini dengan merujuk terus kepada badan-badan berkenaan(contoh: JPN, BTPN). Sekiranya sekolah tidak mempunyai infrastrukturyang diperlukan, tindakan menghubungi pihak-pihak berkaitan perludilakukan dengan segera dan dan direkodkan untuk tujuan semakan.3. PELAPORANSatu laporan bertulis perlu dibuat oleh pemantau bagi setiap lawatanke sekolah. Laporan ini diserahkan kepada KPM dan satu salinan diberikepada sekolah. Format laporan berfokus kepada empat komponen SSQS.Bagi setiap komponen berpandukan SSQS, pemantau perlu melaporkanaspek penting seperti:(a) Tahap penggunaan ICT dalam PP semasa dengan rujukan kepadakedudukan bintang SSQS(b) Kelemahan penggunaan ICT dalam PP pada bulan semasa
 12. 12. 10(c) Strategi-strategi yang dicadangkan untuk meningkatkan penggunaanICT dalam PP(d) Tempoh masa untuk mencapai tujuan yang dikehendaki(e) Impak tindakan yang diambil terhadap murid dan guruPada lawatan sekolah bulan berikutnya, pemantau perlu menyemak;(a) Sejauh mana strategi-strategi yang dirancang berjalan secaraberkesan(b) Kekangan yang wujud(c) Kelemahan yang timbul(d) Cadangan���������������������������������������������������strategi-strategi lanjut sebagai tindakan susulanPENUTUPPanduan yang dicadangkan dalam Metodologi Pemantauan Secara ’On-Site’ ini perlu digunakan bersama dengan buku-buku panduan yangberkaitan yang terdapat di dalam program ini seperti Buku PanduanMengisi Penilaian SSQS dan Buku Panduan Amalan Terbaik SekolahBestari.
 13. 13. 11RUJUKANMalaysia Smart School – Educating hearts and minds. Available – http://www.msc.com.my/smartschool/MDeC. (2005). Smart School Impact Assessment.MDeC. (2005). Smart School Roadmap 2005-2020: An EducationalOdyssey.MDeC. (2007). Smart School Qualification Standards (SSQS).Mohammed Sani B. Hj. Ibrahim. �����������������������������������(2003). Pembestarian sekolah dalamera globalisasi: satu pemikiran baru dalam sistem pendidikan Malaysia.Jurnal BTP, Siri 5, IBSN 1511-5925, m.s. 21-40.Pembestarian sekolah.Available – http://www.moe.edu.my:8080/web/guest/projek/bestariLAMPIRANLampiran 1 MDeC. (2007). Monitoring programmes flow-chartLampiran 2 ��������������������������������������������������������Log pelaksanaan piawai kelayakan sekolah bestari (SSQS)bagi elemen penggunaan ICTLampiran 3 Senarai semakan untuk audit dalaman/Checklist forinternal auditLampiran 4 ����������������������������������������Sistem maklumat yang dibekalkan oleh KPMLampiran 5 Senarai perisian kursus/bahan pembelajaran berasaskanICTLampiran 6 �����������������������Bilangan perkakasan ICTLampiran 7 �����������������������Lokasi capaian InternetLampiran 8 Pelan tindakan akademik/Academic action planLampiran 9 ����������������������������������������Laporan tugasan yang diberi dalam talianLampiran 10 ������������������������������������Laporan penghasilan bahan multimedia
 14. 14. 12LAMPIRAN 1REPORTSOn-LineOn-SiteTHETOOLSQuarterlyExerciseIMPLEMENTATIONSTRUCTURESTRATEGIES OUTPUT• Overall andindividualschools’ starranking• Monthly on-sitemonitoringreports• School-basedaction plans andstrategiesREPORTS• ICT Enculturisation in schools• Enhance schools’ Optimisation of ICT provisionsTHEAPPROACHCoach schools to develop andimplement unique school-basedaction plans i.e. in-house trainingby teachers in integrating ICT inTL, ICT integration competitionsamong students etc.Monitor the process of ICTintegration by teachers inTeaching and LearningTeachers’ ProfessionalDevelopment ProgrammesMDeC/MoESMEs fromIPTAJPN/PPD/PSPN/PKG(ICT Coordinators)School ICT Committee(88 Schools)MONITORING PROGRAMMESBroad Objectives:• To monitor the schools’ implementationof their action plans• To ensure activities and programmesare addressing the gaps/weaknessesidentified in the survey forms• To maintain and improve the schools’star ranking performanceKPI SurveySSQSStar Ranking
 15. 15. 13LAMPIRAN 2LOG PELAKSANAAN PIAWAI KELAYAKAN SEKOLAH BESTARI (SSQS)BAGI ELEMEN PENGGUNAAN ICTSMK XXXXBAGI BULAN: __________________ , 2007NAMA GURU : MATAPELAJARAN : (diajar)MINGGU (bulatkan) : 1 / 2 / 3 / 41. Status penggunaan perisian kursus dan pengintegrasian ICT bagi setiap kelas yang diajar.Items KELASJumlah Jam/Bahan/Tajukseminggu1 Jumlah minit mengguna bahan berasas ICT.*2 Jumlah minit mengintegrasi perisian kursus dalamPP3 Jumlah bahan PP multimedia yang dibina dalamseminggu.4 Jumlah minit guru mengguna LCMS atau alternatifdalam PP seminggu.5 Jumlah masa (periods) mengguna bahan TVPendidikan dlm PP seminggu.6 Jumlah minit contact hours pelajar-PC seminggu.7 Bilangan tugasan dibuat oleh pelajar guna LCMS/alternatif seminggu.**8 Bilangan tajuk tugasan pembelajaran kendiridilengkapkan oleh pelajar seminggu.***Contoh: ����������� �� ������� �� ���������* (40 x 2 masa = 80 minit) ** (2 x 1 kelas x 1 minggu = 2 tugasan) *** (2 tajuk x 2 kelas x 1 minggu = 4 tajuk)2. Kekerapan mengemas kini data dalam WSMS bulan 07: kali. Tarikh: Tandatangan Guru
 16. 16. 14LAMPIRAN 3CHECK LIST FOR INTERNAL AUDITDATE:Utilisation (40%)No. Indicator Evidence/Location Status Action1 Usage of ICT-based content320 minutes/month2 Teachers integrate courseware(select and modify relevanttopics from the courseware atleast 320 minutes/month foreach core subject3 Teachers develop TLmaterials – multimedia weekly4 Usage of LCMS by teacher320 minutes/monthly5 Usage of Ed TV – 4 periods amonth6 Student PC contact hours 320minutes (any subject)/month7 Usage of LCMS(student) =/8assignments/month8 Students complete =/8 titlesof self-learning modules/month9 Updates of activities and dataon the relevant modules inWSMS/daily
 17. 17. 15Human Capital (40%)No. Indicator Evidence/Location Status Action1 ICT competency level of ITCoordinator: Advanced Plus (4-5)2 ICT competency level ofTechnician: Advanced Plus (4-5)3 Teachers have basic ICTcompetency level: Level 5 ( 4.5)4 Teachers have advanced ICTcompetency level: Level 5 ( 3.0)5 Teachers have advanced pluscompetency level in using ICT-based content in teaching andlearning: Level 5 ( 4.5)6 Teachers have advanced pluscompetency level in integratingICT-based content in teachingand learning: Level 5 ( 4.5)7 Teachers have advanced pluscompetency level in developingteaching learning materials in aform of multimedia for teachingand learning: Level 5 ( 4.5)8 80% of students have theknowledge of the ICT-basedcontent and know how to usethem in learning9 Frequency of ICT Smart-partnership program withcommunity: Weekly10 Conducted in-house ICT training:5 trainings11 Usage of Email: Daily12 Dissemination of information viaICT: Daily13 Conducted change managementprogramme: Weekly
 18. 18. 16Application (10%)No. Indicator Evidence/Location Status Action1 than 8 modules formanagement2 than 3 ICT-basedapplications ICT-basedapplications beyond SmartSchool3 Management System/WebBased School ManagementSystem i.e. attendance andcanteen4 Must have Learning ContentManagement System forteaching and learning5 Must have the Ministry ofEducation courseware andICT-based content: 46 Schools must havemaintained, updated,accessible advancedinteractive website
 19. 19. 17Infrastructure (10%)No. Indicator Evidence/Location Status Action1 PC:Student Ratio (1:17)2 PC/Notebook:Teacher Ratio(12)3 Local Area Network, WideArea Network, Wireless andvalue-added4 Standard maximumdowntime 2 hours/month5 Internet accessibility(Advanced availability andlocation)6 100% of the Teaching ofMathematics and Science inEnglish (PPSMI) ICT facilitiesin good working condition7 LCD Projector:Class Ratio(1:10)8 4 operational computerlabs
 20. 20. 18LAMPIRAN 4SISTEM MAKLUMAT YANG DIBEKALKAN OLEH KPMNo. Nama AplikasiSekolah mempunyaiaplikasi ini CatatanYA TIDAK1 Sistem Maklumat Murid (SMM)2 Sistem Maklumat Disiplin Murid (SMDM)3 Sistem Maklumat Pengurusan PelajarTeknik (SMPPT)4 Sistem Kemasukan Pelajar BerasramaPenuh Tingkatan 1 (SST1)5 Sistem Kemasukan Pelajar BerasramaPenuh Tingkatan 4 (SST4)6 Sistem Kemasukan Pelajar SekolahMenengah Teknik (SPTV)7 Sistem Pendaftaran dan KemasukanMarkah Kerja Kursus UPSR/PMR/SPMSistem Pendaftaran UPSR/PMR/SPMSistem Percubaan UPSR/PMR/SPMSistem Kemasukan Markah Kerja KursusPEKA/PAFA/UPSR/PMR8 Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan(SMPP)9 Sistem Pendaftaran Peperiksaan AtasTalian (SPM)10 Sistem Pengurusan Sekolah Bestariberasaskan Web (WSMS)– Sila isikan maklumat terperinci padalampiran A111 Sistem Pengurusan KandunganPembelajaran (LCMS)12 e-Sistem Pengurusan KewanganBersepadu (Espkp)13 Sistem Pinjaman Buku Teks (SPBT)
 21. 21. 19LAMPIRAN 5SENARAI PERISIAN KURSUS/BAHAN PEMBELAJARAN BERASASKAN ICTNo. Perisian KursusSekolah mempunyaibahan ini CatatanYA TIDAK1 Perisian pembelajaran yangdibekalkan oleh BTP (CDRI)2 Perisian pembelajaran yangdibekalkan oleh BTP [E-Bahan(atas talian)]3 Perisian pengajaran yangdibekalkan oleh PPK (PPSMI)4 Perisian yang dibekalkan olehBahagian Buku Teks (My CD)5 Perisian Sekolah Bestari yangdibekalkan oleh PPK6 CD Kandungan TV Pendidikan7 Perisian kursus/bahan pengajaranberasaskan ICT lain
 22. 22. 20LAMPIRAN 6BILANGAN PERKAKASAN ICTBil.KomputerDesktopKomputerNotebookLCD Skrin Troli Scanner1 PejabatPentadbiran2 Bilik Guru3 Asrama4 MakmalSains5 Bilik Darjah6 Koridor7 MakmalKomputer8 Pusat Sumber/Bilik Media9 Pusat Akses10 Kantin11 KawasanRehat12 TamanBacaan13 Lain-lain
 23. 23. 21LAMPIRAN 7LOKASI CAPAIAN INTERNETBil. LokasiBentuk Rangkaian Capaian InternetLAN WANTanpa Kabel(wireless)Berkabel(wired)1 PejabatPentadbiran2 Bilik Guru3 Asrama4 Makmal Sains5 Bilik Darjah6 Koridor7 Makmal Komputer8 Pusat Sumber/ Bilik Media9 Pusat Akses10 Kantin11 Kawasan Rehat12 Taman Bacaan13 Lain-lain
 24. 24. 22LAMPIRAN 8CONTOHACADEMIC ACTION PLAN – SM XXX Panel:     Science      Month :   June     2007Utilization of ICT in TL Activities 1. Name of teacher : XXX 2. Date/Day/Time : 11 July 2007 / Wednesday / 7.40am–9.00am 3. Subject : Science Form 2: Chapter 5 5.5 Acid and Alkali 4. Class : 2 Iltizam 5. ICT use/integration : Text book (Acid and Alkali), MS Word, MS PowerPoint 6. Post lesson : Students surf the courseware to find more information about acid and alkali
 25. 25. 23LAMPIRAN 9NAMA SEKOLAH: PENGGUNAAN ICT 200XLAPORAN TUGASAN YANG DIBERI DALAM TALIAN*Nama GuruTingkatan/SubjekTajuk tugasandanSistem onlineJulai Ogos Sept Okt NovJumlahwaktuJumlahwaktuJumlahwaktuJumlahwaktuJumlahwaktuJumlah besartugasanmengikut bulan* Tugasan yang diberi oleh guru dalam Internet/talian (contoh WSMS, LCMS, NiceNet,SchoolNet,Yahoo messenger, dan lain-lain.) yang diakses oleh pelajar dalam talian untuktujuan pengurusan dan PP. Sila selaraskan tajuk tugasan dan sistem dalam rancanganpengajaran anda.(Yh @ 2007)
 26. 26. 24LAMPIRAN 10NAMA SEKOLAH: PENGGUNAAN ICT LPBMLAPORAN PENGHASILAN BAHAN MULTIMEDIA*Nama Guru Subjek Nama TajukBulanJulai(√)Ogos(√)Sept(√)Okt(√)Nov(√)Jumlah besar tajukmengikut bulan* Bahan yang dihasilkan sendiri oleh guru menggunakan PowerPoint dan lain-lain. Silanyatakan tajuk bahan dalam rancangan mengajar.(Yh @ 2007)
 27. 27. 25PenghargaanPENYUMBANG UTAMAKementerian Pelajaran MalaysiaMultimedia Development Corporation Sdn Bhd (MDeC), MSC MalaysiaDr Lee Siew Eng, Universiti MalayaMs Low Suan Neo, Konsultan BebasEn Zolkefli Bahador, Universiti Utara MalaysiaMr. Joseph Ramanair, Universiti Malaysia SarawakDr Abdul Halim Mohamed, Universiti Utara MalaysiaAHLI-AHLIMr. Chi Teck Cheng, Konsultan BebasDr Santhi Raghavan, Open UniversityAssociate Professor Dr Yusup Hashim, Universiti Pendidikan Sultan IdrisDr Soubakeavathi Rethinasamy, Universiti Malaysia SarawakAssociate Professor Dr. Tunku Mohani Tunku Mohtar, Universiti MalayaAssociate Professor Dr. Esther Daniel, Universiti MalayaAssociate Professor Dr. Raja Maznah Raja Hussein, Universiti MalayaDr Sabariah Sharif, Universiti Malaysia SabahEn Abd Samad Hanif, Universiti Pendidikan Sultan IdrisDr Mohd Rashid Mohd Saad, Universiti MalayaPn Noriza Nayan, Universiti Pendidikan Sultan IdrisTn Hj Ismail Hj Raduan, Universiti Kebangsaan MalaysiaEncik Mahizer bin Hamzah, Universiti Pendidikan Sultan IdrisEn Abdul Razak Idris, Universiti Teknologi MalaysiaEn Sulaiman Sarkawi, Universiti Pendidikan Sultan IdrisAssociate Professor Khalid Abdullah, Universiti Kebangsaan MalaysiaDr Norazman Abdul Majid, Universiti Teknologi Malaysia

×